An uong hang ngay linh (1)

19 69 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 20:00

Tự nhiên Xã hội Lớp GIA ĐÌNH Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2017 Tự nhiên Xã hội: Kiểm tra cũ: Ôn tập: Con người sức khỏe 1/ Cơ thể gồm có phần ? 2/ Muốn cho thể khỏe mạnh cần phải làm ? Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2017 Tự nhiên Xã hội: Khám phá Cả lớp hát : Cả nhà thương Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên Xã hội: Bài 11: Gia đình Khám phá Kết nối Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên Xã hội: Bài 11: Gia đình Kết nối Hoạt động 1: Quan sát tranh  Gia đình Lan có  Gia đình Minh có những  Lan ai?và  Minhai?và người gia đình người gia đình Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên xã hội: Bài 11: Gia đình Kết nối Lan Mẹ Bố Em Lan Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011 Tự nhiên xã hội: Bài 11: Gia đình Kết nối Mẹ Em Minh Bố Bà Ông Minh Gia đình Minh Thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội Bài 11: Gia đình Kết nối Kết luận: Mỗi người sinh có ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em… Mọi người sống chung mái nhà gọi gia đình Thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội: BÀI 11: GIA ĐÌNH Kết nối Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên xã hội: Bài 11: Gia đình Kết nối Hoạt động 2: Giới thiệu gia đình Thảo luận nhóm đơi, giới thiệu với người thân gia đình Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên Xã hội: Bài 11: Gia đình Kết nối Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên Xã hội: Bài 11: Gia đình Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên Xã hội: Bài 11: Gia đình Kết luận: - Gia đình tổ ấm em Nơi em yêu thương chăm sóc che chở - Em có quyền sống chung với bố mẹ người thân Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên Xã hội: Bài 11: Gia đình Kết nối Giải lao tiết Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên Xã hội: Bài 11: Gia đình Thực hành Đóng vai Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên Xã hội: Bài 11: Gia đình Tình 2: Bà Tình 1: Mẹ chợ mệt, em cần làm để bệnh em làm giúp bà mau khỏi bệnh? giúp mẹ? Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên Xã hội Bài 11: Gia đình Vận dụng ... Quan sát tranh  Gia đình Lan có  Gia đình Minh có những  Lan ai?và  Minhai?và người gia đình người gia đình Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên xã hội: Bài 11: Gia đình Kết nối Lan... đình Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tự nhiên xã hội: Bài 11: Gia đình Kết nối Lan Mẹ Bố Em Lan Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011 Tự nhiên xã hội: Bài 11: Gia đình Kết nối Mẹ Em Minh Bố Bà... năm 2016 Tự nhiên xã hội Bài 11: Gia đình Kết nối Kết luận: Mỗi người sinh có ơng, bà, bố, mẹ, anh, chị, em… Mọi người sống chung mái nhà gọi gia đình Thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016 Tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: An uong hang ngay linh (1), An uong hang ngay linh (1)