Phương pháp giải các dạng bài tập chương hidrocacbon no

120 124 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 19:11

Phương pháp giải dạng tập chương Hidrocacbon no HÓA HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN dạng tập Hidrocacbon no đề thi Đại học có giải chi tiết Dạng 1: Dạng tập đồng phân, gọi tên Ankan, Xicloankan Dạng 2: Phản ứng halogen hóa Ankan Dạng 3: Phản ứng oxi hóa ankan Dạng 4: Phản ứng đề hidro hóa cracking ankan Dạng 5: Các dạng tập Xicloankan Bài tập trắc nghiệm 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ - phần 1) 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ - phần 2) 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1) 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2) Phương pháp giải dạng tập chương Hidrocacbon no dạng tập Hidrocacbon no đề thi Đại học có giải chi tiết Hiđrocacbon no gồm: Ankan (CnH2n+2; n≥1) xicloankan (CnH2n; n ≥3) Dạng 1: Phản ứng halogen (Halogen hóa) Phương pháp: Sử dụng phương trình: CnH2n+2 + aX2 to→ CnH2n+2-aXa + aHX Tùy thuộc vào kiện đề cho sản phẩm monohalogen, đihalogen, để biết giá trị a Dựa vào số mol, khối lượng phân tử khối để tìm giá trị n Ví dụ minh họa Ví dụ : Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan (cho H = 1, C = 12, Br = 80) A 3,3-đimetylhecxan C isopentan B 2,2-đimetylpropan D 2,2,3-trimetylpentan Hướng dẫn giải: Sản phẩm monobrom ⇒ Công thức: CnH2n+1Br dmonobrom/H2 = 75,5 ⇒ Mmonobrom = 151 ⇒ 14n + 81 = 151 ⇒ n = Brom hóa C5H12 thu dẫn xuất ⇒ Công thức cấu tạo C5H12 là: (2,2-đimetylpropan) ⇒ Đáp án B Ví dụ : Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X : A 3-metylpentan B 2,3-đimetylbutan C 2-metylpropan D butan Hướng dẫn giải: Đặt CTPT ankan X CnH2n+2 Theo giả thiết ta có : ⇒ CTPT ankan X C6H14 Vì X phản ứng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thu hai sản phẩm monoclo nên X có tên 2,3-đimetylbutan ⇒ Đáp án B Ví dụ : Khi clo hóa metan thu sản phẩm chứa 89,12% clo khối lượng Công thức sản phẩm : A CH3Cl B CH2Cl2 C CHCl3 Hướng dẫn giải: Phản ứng CH4 với clo : D CCl4 Theo giả thiết ta có : 35,5x/(16-x) = 89,12/10,88 ⇒ x = Vậy công thức sản phẩm : CHCl3 ⇒ Đáp án C Dạng 2: Phản ứng tách ( Đề hiđrohóa; craking) Phương pháp: + Sử dụng bảo toàn khối lượng: mtrước = msau + Khi crackinh ankan C3H8, C4H10: nkhí tăng = nankan phản ứng + Đối với ankan có từ 5C trở lên ankan sinh lại tiếp tục tham gia phản ứng crackinh nên số mol hỗn hợp sản phẩm lần số mol ankan phản ứng + Đối với phản ứng đề hiđro từ ankan : nH2 tạo thành = nkhí tăng Ví dụ minh họa Ví dụ : Crackinh ankan A thu hỗn hợp sản phẩm B gồm hiđrocacbon có khối lượng mol trung bình 36,25 gam/mol, hiệu suất phản ứng 60% Công thức phân tử A : A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C2H6 Hướng dẫn giải: Gọi nankan = mol ⇒nankan pư = 0,6 mol = n khí tăng nB = + 0,6 = 1,6 mol Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng ta có : mA = mB ⇒ A C4H10 ⇒ Đáp án A Ví dụ : Craking 40 lít n-butan thu 56 lít hỗn hợp A gồm H 2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần n-butan chưa bị craking (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A : A 40% B 20% C 80% D 20% Hướng dẫn giải: Vkhí tăng = Vankan phản ứng = 16 lít H% = Vpư/Vbđ 100% = 16/40.100% = 40% ⇒ Đáp án A Ví dụ : Crackinh hoàn toàn 6,6 gam propan hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon Dẫn tồn X qua bình đựng 400 ml dung dịch brom a mol/l thấy khí khỏi bình có tỉ khối so metan 1,1875 Giá trị a là: A 0,5M B 0,25M C 0,175M D 0,1M Hướng dẫn giải: Các phản ứng xảy : C3H8 → CH4 + C2H4 (1) C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (2) Theo (1) giả thiết ta có : nC3H8 = nC2H4 = nCH4 = 6,6/44 = 0,15 mol Sau qua bình đựng brom khí khỏi bình có: Mkhí= 1,875.16 = 19 ⇒ ngồi CH4 có C2H4 dư Áp dụng sơ đồ đường chéo cho hỗn hợp CH4 C2H4 dư ta có : ⇒ nC2H4 dư = 0,05 mol, nC2H4 pư với Br2 = nBr2 pư = 0,1 mol CM Br2 = 0,1/0,4 = 0,25M ⇒ Đáp án B Ví dụ : Crackinh 4,4 gam propan hỗn hợp X (gồm hiđrocacbon) Dẫn X qua nước brom dư thấy khí có tỉ khối so với H2 10,8 Hiệu suất crackinh : A 90% B 80% C 75% D 60% Hướng dẫn giải: Các phản ứng xảy : C3H8 → CH4 + C2H4 (1) C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (2) Theo (1) ta đặt : nC3H8 pư = nCH4 = nC2H4 = a mol; nC3H8 dư = b mol Sau qua bình đựng brom dư, khí khỏi bình ngồi CH có C3H8 dư, khối lượng mol trung bình hỗn hợp 21,6 Áp dụng sơ đồ đường chéo cho hỗn hợp CH4 C3H8 dư ta có : Vậy hiệu suất phản ứng crackinh : H = a/(a+b).100% = 80% ⇒ Đáp án B Ví dụ : Craking n-butan thu 35 mol hỗn hợp A gồm H 2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị crakinh Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Cho A qua bình nước brom dư thấy lại 20 mol khí Nếu đốt cháy hồn tồn A thu x mol CO2 a Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A : A 57,14% B 75,00% C 42,86% b Giá trị x : A 140 B 70 C 80 Hướng dẫn giải: a Tính hiệu suất phản ứng Phương trình phản ứng : D 40 D 25,00% Theo phản ứng giả thiết ta đặt : nC4H10 p/u = n(CH4, C2H6, H2) = n(C3H6, C2H4, C4H8) = a mol nC4H10 dư = b mol => nA = 2a + b = 35 (*) Khi cho hỗn hợp A qua bình dựng brom dư có C 3H6, C2H4, C4H8 phản ứng bị giữ lại bình chứa brom Khí khỏi bình chứa brom H 2, CH4, C2H6, C4H10 dư nên suy : a + b = 20 (**) Từ (*) (**) ta có : Vậy hiệu suất phản ứng crackinh : H = 15/(15+5).100% = 75% ⇒ Đáp án B b Đốt cháy A đốt cháy n – butan nCO2 = 4nbutan = (a + b) = 4.20 = 80 mol ⇒ Đáp án C Dạng 3: Phản ứng đốt cháy Phương pháp : + Đốt cháy ankan hay hỗn hợp ankan : CnH2n+2 nCO2 < nH2O nH2O – nCO2 = nankan + Đốt cháy xicloankan hay hỗn hợp xicloankan: CnH2n nCO2 < nH2O Chú ý: + Khi gặp tập liên quan đến hỗn hợp ankan nên sử dụng phương pháp trung bình quy ankan : dựa vào giả thiết ⇒ + Khi đốt cháy hỗn hợp gồm ankan chất có cơng thức phân tử C nH2n (có thể anken xicloankan) ⇒ nankan = nH2O – nCO2 + Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm ankan (C mH2m+2) chất có cơng thức phân tử CnH2n-2 mà thu số mol H2O số mol CO2 ⇒% V CmH2m+2 % Vcủa CnH2n-2 Ví dụ minh họa Ví dụ : Hỗn hợp khí A gồm etan propan Đốt cháy hỗn hợp A thu khí CO2 H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15 a Thành phần % theo thể tích etan propan : A 18,52% ; 81,48% B 45% ; 55% C 28,13% ; 71,87% D 25% ; 75% b Thành phần % theo khối lượng etan propan : A 18,52% ; 81,48% B 45% ; 55% C 28,13% ; 71,87% D 25% ; 75% Hướng dẫn giải: a Đặt CTPT trung bình etan propan : Phản ứng cháy : Áp dụng sơ đồ đường chéo cho số ngun tử cacbon trung bình hai chất ta có: ⇒ Đáp án D b Thành phần phần trăm khối lượng chất : %C2H6 = 0,25.30/(0,25.30+0,75.44).100% = 18,52% ⇒ %C3H8 = 81,48% ⇒ Đáp án A Ví dụ : Đốt cháy hồn tồn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH 4, C2H6, C3H8, C2H4 C3H6, thu 11,2 lít khí CO2 (đktc) 12,6 gam H2O Tổng thể tích C2H4 C3H6 (đktc) hỗn hợp A : A 5,60 B 3,36 Hướng dẫn giải: C 4,48 D 2,24 Ta thấy: mCaCO3 > mCO2 + mH2O => Khối lượng dung dịch giảm : 50 – 32,8 = 17,2 (g) Bài 16:Đốt cháy hoàn toàn hi đrocacbon X thu 0,11 mol CO 0,132 mol H2O Khi X tác dụng với khí Clo (theo tỉ lệ số mol : 1) thu sản phẩm hữu Tên gọi X A 2,2-đimetylprotan B etan C 2-metylpropan D 2- metylbutan Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn: nCO2 > nH2O => X ankan Có CTPT CnH2n+2 nX = nH2O-nCO2 = 0,132 – 0,11 = 0,022 (mol) => 0,022n = 0,11 => n = => CTPT: C5H12 C5H12 tác dụng với khí Clo thu sản phẩm hữu nên CTCT X là: Bài 17:Crackinh 4,4 gam propan hỗn hợp X (gồm hiđrocacbon) Dẫn X qua nước brom dư thấy khí có tỉ khối so với H2 10,8 Hiệu suất crackinh : A 90% B 80% C 75% D 60% Hiển thị lời giải Đáp án B Hướng dẫn: Các phản ứng xảy : C3H8 -> CH4 + C2H4 (1) C2H4 + Br2 -> C2H4Br2 (2) Theo (1) ta đặt : Sau qua bình đựng brom dư, khí khỏi bình ngồi CH có C3H8 dư, khối lượng mol trung bình hỗn hợp 21,6 Áp dụng sơ đồ đường chéo cho hỗn hợp CH4 C3H8 dư ta có : Vậy hiệu suất phản ứng crackinh : Bài 18:Clo hóa ankhan X theo tỉ lệ mol : tạo sản phẩm dẫn xuất monoClo có thành phần khối lượng Clo 38,378% Công thức phân tử X A C4H10 B C3H8 C C3H6 D C2H6 Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn: CnH2n+2 + Cl2 -> CnH2n+1Cl + HCl => CTPT: C4H10 Bài 19:Nung lượng butan bình kín (cố xúc tác thích hợp) thu hỗn hợp X gồm ankan anken Tỉ khối X so với khí hiđro 21,75 Thành phần phần trăm thể tích butan X là: A 25,00 B 66,67 C 50,00 D 33,33 Hiển thị lời giải Đáp án C Hướng dẫn: MX = 21,75.2 = 43,5 Chọn số mol hỗn hợp X mol C4H10 -> CnH2n+2 + CmH2m a mol a mol a mol BTKL: => a = – 0,75 = 0,25 mol => C4H10 dư: 0,75 – 0,25 = 0,5 mol => % thể tích C4H10 X 50% Bài 20:Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol : (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X là: A 2-metylpropan B 2,3-đimetylbutan C butan D 3-metylpentan Hiển thị lời giải Đáp án B Hướng dẫn: Gọi công thức phân tử ankan X CnH2n+2 Ta có : %C = 12n/(14n+2) 100% = 83,72% => n = => ankan X C6H14 dẫn xuất mono đồng phân => X có hướng => CTCT X: Bài 21:Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi khơng khí (trong khơng khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) 9,9 gam nước thể tích khơng khí (dktc) nhỏ cần dùng để đốt cháy hồn tồn lượng khí thiên niên A 70,0 lít B 78,4 lít C 84,0 lít D 56,0 lít Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn: Bảo tồn ngun tố O: Vì oxi chiếm 1/5 Vkk => Vkk = 5.14 = 70 (lít) Bài 22:Crackinh C4H10 (A) thu hỗn hợp sản phẩm B gồm hiđrocacbon có khối lượng mol trung bình 32,65 gam/mol Hiệu suất phản ứng crackinh : A 77,64% B 38,82% C 17,76% D 16,325% Hiển thị lời giải Bài 23:Cho 2,2g C3H8 tác dụng với 3,55g Cl2 thu sản phẩm monocle X điclo Y với khối lượng mX = 1,3894mY Sau cho hỗn hợp khí lại sau phản ứng (khơng chứa X, Y) qua dung dịch NaOH dư, lại 0,448 lít khí (đktc) Khối lượng X, Y là: A 1,27g 1,13g B 1,13g 1,27g C 1,13g 1,57g D 1,57g 1,13g Hiển thị lời giải Đáp án D Hướng dẫn: Ta có: nC3H8 ban đầu = 2,2/44 = 0,05 mol; nCl2 = 3,55/71 = 0,05 mol Theo đề bài: mX = 1,3894mY => 78,5a = 1,3894.113b = 157b hay a = 2b (1) Khí lại khỏi dung dịch NaOH dư C 3H8 nC3H8 dư = 0,448/22,4 = 0,02 mol => nC3H8 phản ứng = nC3H8 ban đầu - nC3H8 dư = 0,05 – 0,02 = 0,03 mol => a + b = 0,03 (2) Từ (1) (2) => a = 0,02; b = 0,01 => nC3H7 Cl = 0,02.78,5 = nC3H6Cl2 = 0,03.113 = 1,13 g Bài 24:Oxi hóa hồn tồn 0,224 lit ( đktc) xicloankan X thu 1,760g khí CO Biết X làm màu dd brom X là: A Metylxiclobutan B xiclopropan C xiclobutan D Metylxiclopropan Hiển thị lời giải Đáp án D Hướng dẫn: CTPT X CnH2n ; n = 0,04/0,01 = 4=> CTCT X : Bài 25:Khí Clo hóa hồn tồn anlan X thu chất hữu Y có khối lượng phân tử lớn khối lượng phân tử X 138 Ankan X A CH4 B C2H6 C C3H8 D C4H10 Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn: CnHm + mCl2 -> CnClm + mHCl => 35,5m – m = 138 => m = => CTPT: CH4 Bài 26:Craking 8,8 gam propan thu hỗn hợp A gồm H 2, CH4, C2H4, C3H6 phần propan chưa bị craking Biết hiệu suất phản ứng 90% Khối lượng phân tử trung bình A là: A 39,6 B 23,16 C 2,315 D 3,96 Hiển thị lời giải Đáp án B Hướng dẫn: Ta có số mol chất sản phẩm n sp = nC3H8 dư + 2.nC3H8 phản ứng = 0,02 + 2.0,18 = 0,38 => M = 8,8 : 0,38 = 23,16 Bài 27:Thực phản ứng crackinh 11,2 lít isopentan (đktc) thu hỗn hợp A gồm ankan anken Trong hỗn hợp A có chứa 7,2 gam chất X mà đốt cháy thu 11,2 lít CO (đktc) 10,8 gam H2O Hiệu suất phản ứng crackinh isopentan là: A 80% B 85% C 90% D 95% Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn: Ta có: nC5H12 ban đầu = 11,2/22,4 = 0,5 mol Đốt cháy 7,2g hidrocacbon X hỗn hợp A -> 11,2 lít CO2 + 10,8 g H2O nCO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol; nH2O = 10,8/18 = 0,6 mol Ta thấy: nH2O > nCO2 => hidrocacbon X ankan Vì nX = nH2O - nCO2 = 0,6 – 0,5 = 0,1 mol => MX = 7,2/0,1 = 72 => 14n + = 72 => n =5 Vậy hidrocacbon X đem đốt C5H12 lượng C5H12 chưa bị crackinh => nC5H12 phản ứng crackinh = nC5H12 ban đầu - nC5H12 chưa bị crackinh = 0,5 – 0,1 = 0,4 (mol) => H = 0,4/0,5 100% = 80% Bài 28:Đốt cháy lít hiđrocacbon với thể tích khơng khí (lượng dư) Hỗn hợp khí thu sau H2O ngưng tụ tích 18,5 lít, cho qua dung dịch KOH dư 16,5 lít, cho hỗn hợp khí qua ống đựng photpho dư lại 16 lít Xác định CTPT hợp chất biết thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất O2 chiếm 1/5 khơng khí, lại N2 A C2H6 B C2H4 C C3H8 D C2H2 Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn: Theo giả thiết, ta có :VCO2=2 lít ;VO2 (dư) = 0,5 lít ;VN2=16 lít =>VO2(ban đầu) = lít Sơ đồ phản ứng : CxHy + O2 -> CO2 + H2O + O2 dư lít: a 0,5 Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố nguyên tố C, H, O ta có : => Cơng thức hiđrocacbon C2H6 Bài 29:Trộn hai thể tích C3H8 O2 đem đốt Sau cho bay nước ngưng tụ, đưa trở điều kiện ban đầu Nhận xét Vhỗn hợp trước pứ (Vđ) Vhỗn hợp sau pứ (Vs) là: A Vđ : Vs = : B Vđ < Vs C Vđ > Vs D Vđ : Vs = 10 : Hiển thị lời giải Đáp án D Hướng dẫn: Gọi VC3H8 = a lít => VO2 ban đầu = a lít C3H8 + 5O2 -> 3CO2 + 4H2O a/5 a 3a/5 => sau H2O ngưng tụ, hỗn hợp khí sau phản ứng đốt cháy gồm CO C3H8 dư => Vhh khí sau phản ứng = VCO2 + VC3H8 dư = 3a/5 + (a - a/5) = 1,4a lít Vđầu = a + a= 2a lít => Vsau : Vđầu = 1,4a : 2a = 0,7 hay Vsau : Vđầu = 10 : Bài 30:Khi crackinh hoang tồn có thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y ( thể tích khí đo điều kiện nhiệt dọ áp suất); tỉ khối Y so với H2 12 Công thức phân tử X A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Hiển thị lời giải Đáp án D Hướng dẫn: MY = 12.2 = 24 BTKL: mX = mY => nX.MX = nY.MY => nX.MX = (3nX).MY => MX = 3MY = 3.24 = 72 (C5H12) Bài 31:Cho m(g) hidrocacbon A thuộc dãy đồng đẳng metan tác dụng với clo có chiếu sáng, thu dẫn xuất clo B với khối lượng 8,52g Để trung hòa hết khí HCl sinh ra, cần vừa đủ 80ml dung dịch KOH 1M CTPT A, B là: A C5H12 C5H11Cl B C5H12 C5H10Cl2 C C4H10 C4H9Cl D C4H10 C4H8Cl2 Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn: Ta có: nNaOH = 0,08.1 = 0,08 mol Phương trình phản ứng clo hóa: HCl + NaOH -> NaCl + H2O 0,08 0,08 Theo phương trình phản ứng (1): nB = 1/x nHCl = 0,08/x => 0,08/x (14n + 34,5x + 2) = 8,52 => 1,12n/x + 2,76 + 0,16/x = 8,52 => 7n + = 36x => nghiệm phù hợp x =1 n = => CT A B C5H12 C5H7Cl Bài 32:Hỗn hợp khí A chứa ankan monoxicloankan Tỉ khối A hiđro 25,8 Đốt cháy hoàn toàn 2,58 g A hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 35,46 g kết tủa Công thức phân tử chất hỗn hợp A là: A C4H8 C3H6 B C4H10 C3H8 C C4H8 C3H8 D C4H10 C3H6 Hiển thị lời giải Đáp án C Hướng dẫn: nCO2 = nBaCO3 = 35,46/197 = 0,18 mol; nA= 2,58/51,6 = 0,05 mol mH = 2,58 – 0,18.12 = 0,42 gam => nH2O = 0,21 mol; nankan = 0,21 – 0,18 = 0,03 mol => nxicloankan = 0,02 mol; CTPT ankan xicloankan là: CnH2n+2 CmH2m ta có: 0,02n + 0,03m = 0,18 => 2n + 3m = 18 => n = m = Bài 33:Nạp hỗn hợp khí có 20% thể tích ankan A (C nH2n+2) 80% thể tích O2 (dư) vào khí nhiên kế Sau cho nổ cho nước ngưng tụ nhiệt độ ban đầu áp suất khí nhiên kế giảm lần Công thức phân tử ankan A : A CH4 B C2H6 C C3H8 D C4H10 Hiển thị lời giải Đáp án B Hướng dẫn:: Để đơn giản cho việc tính tốn ta chọn số mol A mol O2 mol (Vì ankan chiếm 20% O2 chiếm 80% thể tích) Phương trình phản ứng : Vì sau phản ứng nước ngưng tụ nên có O dư CO2 gây áp suất nên bình chứa Tổng số mol khí trước phản ứng : n1 = + = mol Tổng số mol khí sau phản ứng : n2 = -(3n+1)/2 + n = (3,5 – 0,5n) mol Do nhiệt độ trước sau phản ứng không đổi nên : Vậy A C2H6 Bài 34:Nung lượng butan bình kín ( cố xúc tác thích hợp) thu hỗn hợp X gồm ankan anken Tỉ khối X so với khí hiđro 21,75 Thành phần phần trăm thể tích butan X A 25,00 B 66,67 C 50,00 D 33,33 Hiển thị lời giải Đáp án C Hướng dẫn: MX = 21,75.2 = 43,5 Chọn số mol hỗn hợp X mol C4H10 -> CnH2n+2 + CmH2m a mol a mol a mol BTKL: => a = – 0,75 = 0,25 mol => C4H10 dư: 0,75 – 0,25 = 0,5 mol => % thể tích C4H10 X 50% Bài 35:Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hidrocacbon (phân tử khối 14 đvC), thu 5m (g) CO2 3m (g) H2O CTPT hidrocacbon là: A C3H8, C3H6 B C2H6, C3H8 C C2H2, C3H4 D C3H6, C4H6 Hiển thị lời giải Đáp án B Hướng dẫn: gọi công thức chung hidrocacbon => hidrocacbon ankan Và lúc đó: => hidrocacbon C2H6 , C3H8 .. .Phương pháp giải dạng tập chương Hidrocacbon no dạng tập Hidrocacbon no đề thi Đại học có giải chi tiết Hiđrocacbon no gồm: Ankan (CnH2n+2; n≥1) xicloankan (CnH2n; n ≥3) Dạng 1: Phản... án C Dạng 1: Dạng tập đồng phân, gọi tên Ankan, Xicloankan A Phương pháp giải & Ví dụ minh họa Bài 1: Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H12 Hướng dẫn: ⇒ đồng phân Bài 2:... tác dụng với Cl2 cho dẫn xuất monoclo ⇒ CTCT X CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 Dạng 3: Phản ứng oxi hóa ankan A Phương pháp giải & Ví dụ minh họa Phản ứng đốt cháy có dạng ankan: Suy ra: ankan cháy cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải các dạng bài tập chương hidrocacbon no, Phương pháp giải các dạng bài tập chương hidrocacbon no, B. Bài tập trắc nghiệm

Từ khóa liên quan