Đề khảo sát chất lượng Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

6 101 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 18:26

giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 11 đề khảo sát chất lượng Toán 11 lần 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, đề thi có mã đề 507 gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:+ Biết rằng N là ảnh của M qua phép đối xứng tâm O. Phát biểu nào sau đây là đúng?A. Hoành độ của M và N đối nhau, tung độ của M và N đối nhau.B. Hoành độ của M và N đối nhau, tung độ của M và N bằng nhau.C. Hoành độ của M và N bằng nhau, tung độ của M và N đối nhau.D. Hoành độ của M và N bằng nhau, tung độ của M và N bằng nhau.+ Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn 1;16 được kí hiệu theo thứ tự là a, b, c rồi lập phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0. Số phương trình bậc hai lập được có nghiệm kép là?+ Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x – 6y + 6 = 0. Đường thẳng (d) đi qua M(2;3) cắt (C) tại hai điểm A, B. Tiếp tuyến của đường tròn tại A và B cắt nhau tại E. Biết S_AEB = 325 và phương trình đường thẳng (d) có dạng ax – y + c = 0 với a, c ∈ Z và a > 0. Khi đó a + 2c bằng? SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỀ THI MƠN: TỐN - LỚP 11 Đề thi có trang Thời gian làm 90 phút; không kể thời gian giao đề./ MÃ ĐỀ THI: 507 Câu 1: Cho đường thẳng d : x + y + = Véc tơ sau véc tơ phương đường thẳng?     A u2 = ( 5;2 ) B u= C D 2; − u = 5; − u = ( 2;5) ( ) ( ) Câu 2: Chu kì tuần hồn hàm số y = cos4 x + sin4x là: π π A T = B T = π C T = P P P P D T = π Câu 3: Giá trị nhỏ hàm số y = sin x − 4sin x − đoạn [ 0; 2π ] là: A −9 B −20 D C Câu 4: Cho hai tập hợp A = [ − 1;5) B = [ 2;10] Khi tập hợp A ∩ B A [ − 1;10) B ( 2;5 ) D [ −1;10] C [2;5) Câu 5: Số nghiệm phương trình x − x + = là: A B C ( D ) Câu 6: Phương trình sin x − + sin x cos x + 3cos x = có nghiệm là: π   x = + kπ A   x = π + kπ  π   x = + kπ B   x = π + k 2π  π   x = + k 2π D   x = π + k 2π  π   x = + k 2π C   x = π + kπ  Câu 7: Có số có chữ số, mà tất chữ số lẻ? A 125 B 10 C 60 D 20 π  Câu 8: Số nghiệm phương trình sin x + cos x + = khoảng  −π ;  2  A B C D Câu 9: Trong phép biến hình sau, phép khơng phải phép dời hình: A Phép vị tự B Phép quay C Cả ba D Phép tịnh tiến 2 Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy ,cho Elip (E) có phương trình tắc x + y = Chu vi hình chữ nhật sở (E) : A 32 25 B 15 C D 16 Câu 11: Trong mp Oxy cho điểm A(2; -3) Phép quay tâm O góc quay α = −90 biến A thành điểm ? A A’(-3;-2) B A’(3; -2 C A’(-3;2) D A’(3; 2) Câu 12: Trong mp Oxy,  cho điểm M(1; -4) Hỏi phép dời hình có cách thực liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ v ( −2; −2 ) phép đối xứng tâm O biến M thành điểm điểm sau? A D(1; 6) B C(-1; -6) Câu 13: Khẳng định sau đúng? π A cos x ≠ −1 ⇔ x ≠ − + k 2π π C cos x ≠ ⇔ x ≠ + kπ C B(2; -2) B cos x ≠ ⇔ x ≠ D cos x ≠ ⇔ x ≠ D A(4; -4) π π + kπ + k 2π Trang 1/5 - Mã đề thi 507 Câu 14: Tính cosin góc đường thẳng d1 : x + y= − 0, d2 : x − y= + 3 A B C D 5 5 Câu 15: Phương trình lượng giác: cos 3x = cos120 có nghiệm là: π π k 2π −π k 2π A x = B x = C.= ± + k 2π ± + x + 15 45 45 D = x π + 45 k 2π Câu 16: Các giá trị m để tam thức f ( x) = x − (m + 2) x + 8m + đổi dấu lần A < m < 28 B m > C m < m > 28 D m ≤ m ≥ 28 Câu 17: Từ chữ số 0,1, 2,3,5 lập thành số tự nhiên gồm chữ số đôi khác chia hết cho 2? A 72 B 69 C 42 D 54 Câu 18: Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4; 5} Số số tự nhiên có chữ số khác lấy từ tập A là: A 100 B 90 C 120 D 180 Câu 19: Hàm số sau hàm số chẵn R ? cos x tan x A y = (x2 + 1).sinx B y = C y = x.cos2x D y = 1+ x 1+ x2  π Câu 20: Tìm x ∈  ;  thoả mãn phương trình cos5x sin4x = cos3x sin2x  2 P A P π π B ; π π C π 3π 5π ; D ; π 5π 7π ; ; 10 14 14 14 12 12 12 Câu 21: Cho 12 điểm phân biệt Có vectơ khác vectơ- khơng, có điểm đầu điểm cuối điểm cho A 12! B 264 C 90 D 132 Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho A(1;3), B(-3;4), C(0;3) Tìm tọa độ điểm M cho    ; MC = 3MA − MB A M (6; -2) B M (2; 4) C M(6; 2) Câu 23: Điều kiện để phương trình 3sin x + m cos x = vô nghiệm  m ≤ −4 A  m ≥ B −4 < m < π D m < −4 C m > Câu 24: Điều kiện xác định hàm số y = π D M (2; -4) − sin x là: cos x C x ≠ kπ π + kπ 2 Câu 25: Cho ∆ABC với cạnh AB = c , AC = b, BC = a Gọi R , r , S bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp diện tích tam giác ABC Trong phát biểu sau, phát biểu sai? abc a A R = B S = C a + b − c = 2ac cos C D S = ab sin C sin A 4R 2 2 Câu 26: Phương trình sin x + sin 2x = sin 3x + sin 4x tương đương với phương trình sau đây? A cos x sin x sin x = B cos x cos x sin x = C cos x cos x cos x = D sin x cos x sin x =  2 Câu 27: Trong mp Oxy cho (C): ( x − 3) + ( y + ) = Phép tịnh tiến theo v ( 3; −2 ) biến (C) thành A x ≠ − + k 2π B x ≠ P P P + k 2π P P P P D x ≠ P đường tròn nào? A x + y = B ( x − 3) + ( y + ) = C ( x − ) + ( y − ) = D ( x − ) + ( y + ) = 2 2 2 Câu 28: Phương trình sau vơ nghiệm: Trang 2/5 - Mã đề thi 507 A tan x + = C cos x − cos x − =0 D 3sin x – = B sin x + =  π Câu 29: Tìm khẳng định đúng: Trong khoảng  0;  hàm số y = cos x hàm số:  2 A Đồng biến B Nghịch biến C Không đổi D Vừa đồng biến vừa nghịch biến Câu 30: Biểu thức tọa độ phép vị tự tâm O, tỉ số k = −3 là: B x ' = C x ' = A x ' = x, y ' = −3 y −3 x, y ' = −3 y −3 x, y ' = 3y x + 3, y ' = y + D x ' = Câu 31: Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số = y sin x + − là: A − B Câu 32: Giá trị lớn hàm số là: y = C cos x + 2sin x + cosx − sinx + B −1 A Câu 33: Nghiệm phương trình A x=π + k 2π D và C − D − 2 C x = kπ D x= tan x = là: cos x − B x = k 2π π +k 2π Câu 34: Biết N ảnh M qua phép đối xứng tâm O Phát biểu sau đúng? A Hoành độ M N đối nhau, tung độ M N đối B Hoành độ M N đối nhau, tung độ M N C Hoành độ M N nhau, tung độ M N đối D Hoành độ M N nhau, tung độ M N Câu 35: Tìm m để phương trình ( m + 3) (1 + sin x cos x) =(m + 2)cos x có nghiệm m ≤ −3 B  m ≥ A m ≤ Câu 36: Biết phương trình A C m ≥ D m ≤ −3 x a= , x b Giá trị biểu thức ab bằng: x + = x + có hai nghiệm= B C -2 D Câu 37: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x + y − x − y + = Đường thẳng (d) qua 32 M(2;3) cắt (C) hai điểm A, B Tiếp tuyến đường tròn A B cắt E Biết S AEB = phương trình đường thẳng (d) có dạng ax − y + c = với a, c ∈ , a〉 Khi a + 2c bằng: A -4 B -1 C D π π   Câu 38: Nghiệm phương trình sin x + cos x + cos  x −  ⋅ sin  x −  − = có dạng 4 4   aπ x = + kcπ , k ∈  Tính a + b − 2c b A B C D Câu 39: Hàng ngày mực nước kênh lên xuống theo thủy triều Độ sâu h (mét ) mực nước kênh tính thời điểm t (giờ) ngày công thức  πt π  = h 3cos  +  + 12, ( < t ≤ 24 ) Hỏi mực nước biển cao thời điểm nào?  4 A t = 13 (giờ) B t = 15 (giờ) C t = 12 (giờ) D t = 14 (giờ) Câu 40: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình (C ) : x + y − x + y − =0 đường thẳng d : x + y + =0 Gọi A, B giao điểm đường thẳng d với đường tròn (C) Tính độ dài dây cung AB Trang 3/5 - Mã đề thi 507 A AB = B AB = 34 C AB = D AB = Câu 41: Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = + + ? a b c A 34 B 63 C 35 D 36 Câu 42: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G ( ;1) , trung điểm BC M(1;1), đường cao kẻ từ B thuộc đường thẳng có phương trình x + y – = Biết C ( a, b ) Tính a - 2b A B -3 C -5 D Câu 43: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : ( x − 1) + y = hai điểm B(1;2), C(-1;0) Một điểm A di động (C) Khi trực tâm tam giác ABC ln thuộc đường tròn có phương trình: 2 A (x + 1) + (y + 2) = C (x + 1) + (y − 2) = B (x + 3) + (y − 2) = D (x − 3) + (y + 2) = Câu 44: Có giá trị nguyên m để phương trình ( x − 20 x + 19 ) x − m = có hai nghiệm phân biệt? A 18 B 19 C vô số D khơng có giá trị − m (1) Tìm m để phương trình cho có nghiệm Câu 45: Cho phương trình sinx + mcosx = π π x ∈ − ;   2  A −1 ≤ m ≤ B −1 < m < C ≤ m ≤ D −1 ≤ m ≤ Câu 46: Ba bạn A , B , C bạn viết ngẫu nhiên số tự nhiên thuộc đoạn [1;16] kí hiệu theo thứ tự a, b, c lập phương trình bậc hai ax + 2bx + c = Số phương trình bậc hai lập có nghiệm kép là: B 163 A 16 C 32 D 128 (1) có nghiệm phân biệt Câu 47: Xác định m để phương trình ( 3cos x − )( cos x + 3m − 1) =  3π x ∈ 0 ;     A < m < B m < −1  m<  C  m > D < m ≤1  x3  y  x  y   (1) Câu 48: Biết hệ phương trình  có hai nghiệm ( x1 ; y1 ), ( x2 ; y2 )  x  y  x  13 y   (2)  2 Tính y1  y2 A 67 B C 67 D  π  Câu 49: Ảnh đồ thị hàm số = y sin x − qua phép tịnh tiến theo véc tơ v =  ;3  đồ thị hàm số 4  A y = cos2x B y = −cos2x C y = cos2x + D y = cos2x - Câu 50: Cho hàm số f ( x ) = sin x + cos x − 2m sin x.cos x Tất giá trị tham số m để hàm số xác định với số thực x (trên toàn trục số) 1 1 A ≤ m ≤ B m ≤ C − ≤ m ≤ D − ≤ m ≤ 2 2 Trang 4/5 - Mã đề thi 507 - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu; Cán coi thi khơng giải thích thêm./ Trang 5/5 - Mã đề thi 507 ... x.cos2x D y = 1+ x 1+ x2  π Câu 20: Tìm x ∈  ;  thoả mãn phương trình cos5x sin4x = cos3x sin2x  2 P A P π π B ; π π C π 3π 5π ; D ; π 5π 7π ; ; 10 14 14 14 12 12 12 Câu 21: Cho 12 điểm phân... 42 D 54 Câu 18 : Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4; 5} Số số tự nhiên có chữ số khác lấy từ tập A là: A 10 0 B 90 C 12 0 D 18 0 Câu 19 : Hàm số sau hàm số chẵn R ? cos x tan x A y = (x2 + 1) .sinx B y... kép là: B 16 3 A 16 C 32 D 12 8 (1) có nghiệm phân biệt Câu 47: Xác định m để phương trình ( 3cos x − )( cos x + 3m − 1) =  3π x ∈ 0 ;     A < m < B m < 1  m<  C  m > D < m 1  x3 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc, Đề khảo sát chất lượng Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan