CHUYÊN ĐỀ NHÓM NITƠ, PHOTPHO HÓA HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN

223 71 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:57

CHUYÊN ĐỀ NHÓM NITƠ, PHOTPHO HÓA HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN dạng tập Nito, Photpho đề thi Đại học có giải chi tiết Dạng 1: Bài tập tính chất hóa học phương pháp điều chế N2, NH3, HNO3, muối nitrat Dạng 2: Phương pháp nhận biết chất Nhóm Nitơ Dạng 3: Viết cân phương trình hóa học Nhóm Nitơ Dạng 4: Các dạng tập Amoni Dạng 5: Các dạng tập axit nitric Dạng 6: Nhiệt phân muối nitrat Dạng 7: Bài tập axit phophoric Dạng 8: Bài tập phân bón Bài tập trắc nghiệm 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (cơ - phần 1) 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (cơ - phần 2) 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (cơ - phần 3) 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1) 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2) 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 4) Chuyên đề: Nhóm Nitơ, Photpho dạng tập Nito, Photpho đề thi Đại học có giải chi tiết Dạng 1: Bài tập tính chất hóa học phương pháp điều chế N2, NH3, HNO3, muối nitrat Bài 1: Có thể thu nitơ từ phản ứng sau ? A Đun nóng dung dịch bão hòa natri nitrit với amoni Clorua B Nhiệt phân muối bạc nitrat C Cho bột Cu vào dung dịch HNO3 đặc nóng D Cho muối amoni nitrat vào dung dịch kiềm Hiển thị đáp án Đáp án: A Bài 2: Ở nhiệt độ thường, khí nitơ trơ mặt hóa học Nguyên nhân A phân tử N2 có liên kết ba bền B phân tử N2, nguyên tử nitơ cặp electron chưa tham gia liên kết C nguyên tử nitơ có độ âm điện oxi D nguyên tử nitơ có bán kính nhỏ Hiển thị đáp án Đáp án: A Bài 3: Trong phản ứng sau, phản ứng NH3 đóng vai trò chất oxi hóa ? A 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4 B 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl C 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O D 2NH3 + Na → 2NaNH2 + H2 Hiển thị đáp án Đáp án: D Bài 4: Dãy chất phản ứng với NH3 điều kiện thích hợp : A HCl, O2, Cl2, FeCl5 B H2SO4, Ba(OH)2, FeO, NaOH C HCl, HNO3, AlCl3, CaO D KOH, HNO3, CuO, CuCl2 Hiển thị đáp án Đáp án: A Bài 5: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ A NH3 O2 B NaNO2 H2SO4 đặc C NaNO3 H2SO4 đặc D NaNO2 HCl đặc Hiển thị đáp án Đáp án: C Bài 6: Cho phản ứng sau : Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 đặc → 3CaSO4 + 2H3PO4 (1) Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 đặc → 2CaSO4 + Ca(H2PO4)2 Ca3(PO4)2 + 4H2SO4 đặc → Ca(H2PO4)2 (2) (3) Ca3(OH)2 + 2H2SO4 đặc → Ca(H2PO4)2 + 2H2O (4) Những phản ứng xảy trình điều chế supephotphat kép từ Ca(H2PO4)2 là: A (2), (3) B (1), (3) C (2), (4) D (1), (4) Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 7: Phát biểu sau không ? A Supephotphat kép cố độ dinh dưỡng thấp supephotphat đơn B Nitơ photpho hai nguyên tố thiếu cho sống C Tất muối nitrat bị nhiệt phân hủy D Tất muối đihiđrophotphat dễ tan nước Hiển thị đáp án Đáp án: A Bài 8: Trong phản ứng sau, phản ứng HNO3 khơng đóng vai trò chất oxi hóa ? A ZnS + HNO3(đặc nóng) B Fe2O3 + HNO3(đặc nóng) C FeSO4 + HNO3(lỗng) D Cu + HNO3(đặc nóng) Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 9: Khi nhiệt phân, nhóm muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2, O2 A Cu(NO3)2 , Pb(NO3)2 B Ca(NO3)2 , Hg(NO3)2, AgNO3 Hiển thị đáp án Đáp án: D Bài 10: Nhiệt phân hồn tồn Fe(NO3)2 khơng khí thu sản phẩm gồm A FeO, NO2, O2 B Fe2O3, NO2 C Fe, NO2, O2 D Fe2O3, NO2 , O2 Hiển thị đáp án Đáp án: D Bài 11: Nhận định sau sai ? A HNO3 phản ứng với tất bazơ B HNO3 (lỗng, đặc, nóng) phản ứng với hầu hết kim loại trừ Au, Pt C Tất muối amoni nhiệt phân tạo khí amoniac D Hỗn hợp muối nitrat hợp chất hữu nóng chảy bốc cháy Hiển thị đáp án Đáp án: C Bài 12: Thành phần quặng apatit A CaP2O7 B Ca(PO3)2 C 3Ca(PO4)2.CaF2 D Ca3(PO4)2 Hiển thị đáp án Đáp án: C Bài 13: Phát biểu sau sai ? A Cấu hình electron nguyên tử photpho 1s22s22p63s23p6 B Photpho tồn dạng thù hình photpho đỏ photpho trắng C Photpho trắng hoạt động mạnh photpho đỏ D Ở nhiệt độ thường photpho hoạt động mạnh nitơ Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 14: Phản ứng sau sử dụng để điều chế H 3PO4 phòng thí nghiệm ? A P + HNO3 đặc, nóng B Ca3(PO4)2 + H2SO4 đặc C P2O5 + H2O D HPO3 + H2O Hiển thị đáp án Đáp án: A Bài 15: Trong công nghiệp, photpho điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp chất sau ? A Quặng photphorit, đá xà vân than cốc B Quặng photphorit, cát than cốc C Diêm tiêu, than gỗ lưu huỳnh D Cát trắng, đá vôi sođa Hiển thị đáp án Đáp án: B Dạng 2: Phương pháp nhận biết chất Nhóm Nitơ A Phương pháp giải & Ví dụ minh họa Lựa chọn phản ứng có dấu hiệu đặc trưng (sự biến đổi màu, mùi, kết tủa, sủi bọt khí…) để nhận biết STT Chất cần nhận biết Thuốc thử Hiện tượng xảy phản NH3 (khí) Quỳ tím ẩm Quỳ tím ẩm hố xanh NH4+ Dung dịch kiềm (có hơ nhẹ) Giải phóng khí có mùi kh NH4+ + OH- → NH3↑ + H HNO3 Cu Dung dịch hoá xanh, giải 3Cu + 8HNO3 → Cu(NO3 2NO + O2 → 2NO2 NO3- H2SO4, Cu Dung dịch hoá xanh, giải 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3C 2NO + O2 → 2NO2↑ PO43- Dung dịch AgNO3 Tạo kết tủa màu vàng 3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓ Ví dụ minh họa Bài 1: Chỉ dùng chất khác để nhận biết dung dịch sau: NH 4NO3, NaHCO3, (NH4)2SO4, FeCl2 AlCl3 Viết phương trình phản ứng xảy Hướng dẫn: Dùng Ba(OH)2 để nhận biết Ba(OH)2 NH4NO3 NaHCO3 (NH4)2SO4 Fe NH3↑ mùi khai ↓trắng BaCO3 NH3↑ mùi khai, ↓trắng BaSO4 ↓t Phương trình phản ứng: 2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O 2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O FeCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Fe(OH)2↓ 2AlCl3 + 3Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 2Al(OH)3↓ 2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O Bài 2: Mỗi cốc chứa dung dịch sau: Pb(NO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Na3PO4 MgSO4 Nhận biết dung dịch viết phương trình hóa học Hướng dẫn: Pb(NO3)2 ZnSO4 NaOH ↓ trắng Pb(OH)2, kết tủa tan dần Na2PbO2 ↓ trắng Zn(OH)2, kết tủa tan dần Na2ZnO2 HCl - ↓ trắng PbCl2 Phương trình phản ứng: ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2↑ + Na2SO4 Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + Na2SO4 Pb(NO3)2 + 2NaOH → Pb(OH)2 + 2NaNO3 Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O NH4Cl + NaOH → NH3↑+ H2O + NaCl (NH4)2CO3 + NaOH → 2NH3↑ + 2H2O + Na2CO3 (NH4)2CO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2↑ Bài 3: Chỉ dùng thuốc thử nhận biết dd: a) Na2CO3; (NH4)3PO4; NH4Cl; NaNO3 b) NH4Cl; (NH4)2SO4; BaCl2; KNO3 Hướng dẫn: Lấy mẫu thử đánh số a/ Cho Ba(OH)2 vào mẫu thử - Na2CO3 có kết tủa trắng BaCO3 - (NH4)3PO4 có khí mùi khai có kết tủa trắng BaSO4 - NH4Cl có khí mùi khai NH3 - NaNO3 khơng có tượng b/ Cho Ba(OH)2 vào mẫu thử - NH4Cl có khí mùi khai NH3 - (NH4)2SO4 có khí mùi khai có kết tủa trắng BaSO4 - chất lại ko có tượng + Lấy (NH4)2SO4 cho vào chất * Cái có kết tủa trắng BaCl2 lại KNO3 khơng tượng Bài 4: Chỉ dùng kim loại, làm phân biệt dung dịch sau đây: NaOH, NaNO3, HgCl2, HNO3, HCl Hướng dẫn: Dùng kim loại Al, cho Al tác dụng với mẫu thử Nếu có khí màu nâu bay HNO3: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO↑ + 2H2O 2NO + O2 → 2NO2 (màu nâu) Nếu có kim loại trắng sinh HgCl2 2Al + 3HgCl2 → 3Hg + 2AlCl3 Có bọt khí bay ra, có kết tủa tủa tan là: NaOH + 2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2 Hướng dẫn giải: H3 PO4 + 2KOH → K2HPO4+ 2H2O x 2x x mol H3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3H2O y 3y y mol Ta có: nKOH= 2x + 3y= 0,1.2= 0,2 mol mhỗn hợp muối= 174x + 212 y= 14,95 gam Giải hệ ta có: x= 0,025 mol; y = 0,05 mol → nH3PO4= x+y= 0,075 mol → mH3PO4= 0,075 98= 7,35 gam →mdung dịch H3PO4 35%= 7,35.100/35= 21 (gam) →Vdd = m/D= 21/1,25= 16,8 ml Bài 7: Trộn lẫn 200 gam dung dịch K 2HPO4 17,4% với 100 gam dung dịch H3PO4 9,8% Tính nồng độ % muối photphat dung dịch thu ? A 9,07%; 5,8% B 9,07%; 6,2% C 8,07%; 5,8% D 8,07%; 6,2% Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn giải: Ta có: nK2HPO4= ; nH3PO4= K2HPO4+ H3PO4 → 2KH2PO4 0,2 0,1 0,2 mol Ta có: 0,2 >0,1 nên K2HPO4 dư Ta có dung dịch thu có chứa 0,2 mol KH2PO4 0,1 mol K2HPO4 dư Ta có: mdung dịch= 200 + 100= 300 gam C%KH2PO4 = 9,067%; C%K2HPO4= Bài 8: Khối lượng quặng photphorit chứa 65% Ca 3(PO4)2 cần lấy để điều chế 150 kg photpho (có 3% P hao hụt trình sản xuất) A 1,189 B 0,2 C 0,5 D 2,27 Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn giải: Ta có sơ đồ: Ca3(PO4)2 → 2P Ta có: nCa3(PO4)2= 0,5.nP= 0,5.150/31= 75/31 (kmol) → mCa3(PO4)2= (75/31).310= 750 (kg) → Khối lượng Ca3(PO4)2 thực tế cần có: 750.100/97=773,2 kg →Khối lượng quặng photphoric cần lấy là: 773,2.100/65= 1189 kg= 1,189 Bài 9: Cho m gam P2O5 vào 700 ml dung dịch KOH 1M, sau kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu (3m+5,4) gam chất rắn Giá trị m là: A 14,2 B 28,4 C 21,3 D 7,1 Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn giải: Ta có: nP2O5=m/142 mol -TH1: Chất rắn khan chứa muối P2O5+ 3H2O → H3PO4 m/142 2m/142 mol KOH + H3PO4 → KH2PO4 + H2O 2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O Vì dung dịch sau phản ứng chứa muối nên ta có: nH2O= nKOH= 0,7 (mol) Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng ta có: mKOH + mH3PO4= mmuối + mH2O → 0,7.56+ gam → nH3PO4= 2m/142= 0,184 mol → T= KOH dư → Trường hợp loại =3m+5,4 + 0,7.18 → m= 13,09 → Sau phản ứng có -TH2: Chất rắn khan chứa muối KOH dư P2O5+ 3H2O → H3PO4 m/142 2m/142 mol 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O 6m/142 2m/142 2m/142 mol Chất rắn khan chứa 2m/142 mol K2PO4 (0,7- 6m/142 ) mol KOH → 212 2m/142 + 56 (0,7- 2m/142 ) =3m+5,4 → m= 14,2 gam Bài 10: Đốt cháy hồn tồn m gam P oxi hòa tan hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 thu dung dịch X Cho 0,5 mol KOH vào X, sau phản ứng xảy hồn tồn cạn dung dịch thu 943m/62 gam chất rắn Giá trị m là: A 2,17 B 2,48 C 3,1 D 3,72 Hiển thị lời giải Đáp án B Hướng dẫn giải: Ta có: 4P + 5O2 → 2P2O5 (1) Cho sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 thì: P2O5+ 3H2O → 2H3PO4 (2) Ta có: nH3PO4= nP= m/31 mol Dung dịch X chứa H3PO4 H2SO4 Cho 0,5 mol KOH phản ứng với dung dịch X: 2KOH + H2SO4 → K2SO4+ 2H2O (3) 0,2 ← 0,1 → 0,1 mol → Số mol KOH phản ứng với H3PO4 0,5- 0,2= 0,3 mol KOH + H3PO4 → KH2PO4 + H2O (4) 2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O (5) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O (6) -TH1: Chất rắn sau phản ứng chứa muối → nH2O= nKOH= 0,5 mol Theo định luật bảo tồn khối lượng ta có: mKOH+ maxit= mmuối + mH2O → 0,5.56+ 0,1.98+ 98.m/31 =943m/62+ 0,5.18 → m=2,39 gam →nH3PO4= nP=0,077 mol →T= KOH dư: → Loại phải có TH2: Chất rắn sau phản ứng có KOH dư 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O (6) 3m/31 m/31 m/31 mol Chất rắn sau phản ứng có chứa 0,1 mol K 2SO4;m/31 mol K3PO4 (0,3- 3m/31 mol)KOH dư → 0,1.174+ m/31 212+ (0,3- → m=2,48 gam Bài 11: Cho 2,13 gam P2O5 tác dụng hết với V ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X chứa 4,48 gam muối Giá trị V là: A 15 ml B 70 ml C 45 ml Hiển thị lời giải Đáp án B Hướng dẫn giải: Ta có: nP2O5= 2,13/142= 0,015 mol P2O5+ 3H2O → H3PO4 0,015 0,03 mol NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O 2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O 3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O D 60 ml Do dung dịch chứa muối nên: Theo PT ta có: nH2O= nNaOH= V.1/1000= 0,001V (mol) Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng ta có: mNaOH + mH3PO4= mmuối + mH2O →0,001V 40 + 0,03.98= 4,48 + 0,001V.18 →V= 70 ml Bài 12: Hòa tan 3,82 gam hỗn hợp X gồm NaH2PO4, Na2HPO4 Na3PO4 vào nước dư thu dung dịch Y Trung hòa hồn tồn Y cần 50 ml dung dịch KOH 1M thu dung dịch Z Khối lượng kết tủa thu cho Z tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư là: A 20,95 gam B 16,76 gam C 12,57 gam D 8,38 gam Hiển thị lời giải Đáp án C Hướng dẫn giải: Gọi số mol NaH2PO4, Na2HPO4 Na3PO4 x, y, z mol → 120x+ 142y + 164z= 3,82 (*1) Trung hòa Y dung dịch KOH: H2PO4-+ 2OH- → PO43-+ 2H2O (1) x 2x x mol HPO42-+ OH- → PO43-+ H2O (2) y y y mol Theo PT (1) (2) ta có nOH-= 2x+ y= 0,05 mol (*2) Nhân vế (*2) với 22 ta có 44x + 22y= 1,1 gam (*3) Cơng theo vế (*1) với (*3|) ta có: 164x +164y + 164 z= 1,1+ 3,82=4,92 → x + y +z= 0,03 mol Tổng số mol PO43- có dung dịch Z x+ y+z (mol) 3Ag++ PO43- → Ag3PO4 ↓ (3) Theo PT (3) ta có nAg3PO4= nPO4(3-)= x+ y+z= 0,03 mol → m Ag3PO4= 0,03.419= 12,57 gam Bài 13: Cho 11,36 gam P2O5 vào 200 ml dung dịch NaOH 0,4M Ba(OH)2 0,3M Sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu lượng rắn khan là: A 16,22 B 13,52 C 25,54 D 20,54 Hiển thị lời giải Đáp án C Hướng dẫn giải: Ta có : nP2O5= 0,08 mol ; nNaOH= 0,08 mol ; nBa(OH)2= 0,06 mol ; nOH-= 0,08 + 2.0,06= 0,2 mol P2O5+ 3H2O → H3PO4 0,08 0,16mol Ta có T= nOH-/nH3PO4= 1,25 → ⟨ T ⟨ → OH- tác dụng với H3PO4 theo phương trình : OH-+ H3PO4 → H2PO4- + H2O x x x mol 2OH-+ H3PO4 → HPO42-+ 2H2O 2y y y mol Ta có: nOH-= x + 2y= 0,2 mol ; nH3PO4= x + y= 0,16 mol →x= 0,12 y= 0,04 Cô cạn dung dịch X thu chất rắn khan chứa 0,12 mol H 2PO4- 0,04 mol HPO42- ; 0,08 mol N+ 0,06 mol Ba2+ → mchất rắn khan= 0,12 97+ 0,04.96+ 0,08.23 + 0,06.137=25,54 gam Bài 14: Cho 200 ml dd H3PO4 1,5M tác dụng với 250ml dd NaOH 2M Sau phản ứng thu muối có khối lượng bao nhiêu? A 24 gam NaH2PO4 28,4 gam Na2HPO4 Na2HPO4 B 12 gam NaH2PO4 28,4 gam C 24 gam NaH2PO4 14,2 gam Na2HPO4 Na2HPO4 D 12 gam NaH2PO4 14,2 gam Hiển thị lời giải Đáp án B Hướng dẫn giải: Ta có: nH3PO4= 0,3 mol; nNaOH= 0,5 mol Ta có 1⟨ T= nNaOH/ nH3PO4=1,67⟨2 → NaOH tác dụng với H3PO4 theo 2PTHH: NaOH + H3PO4 → NaH2PO4+ H2O 2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4+ 2H2O Đặt nNaH2PO4= x mol; nNa2HPO4= y mol Ta có nH3PO4= x+ y= 0,3 mol; nNaOH= x + 2y= 0,5 mol → x=0,1; y= 0,2 → mNaH2PO4= 12gam; mNa2HPO4=28,4 gam Bài 15: Cho 20g dung dịch H3PO4 37,11% tác dụng vừa đủ với NH3 thu 10g muối photphat amoni A Công thức muối A là: A (NH4)2HPO4 C (NH4)3PO4 Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn giải: B NH4H2PO4 D Không xác định Ta có nH3PO4= 0,07573 mol Đặt cơng thức muối amoni (NH4)nH3-nPO4 H3PO4+ n NH3 →(NH4)nH3-nPO4 Ta có nmuối= nH3PO4= 0,07573 mol→ Mmuối A= 10/ 0,07573= 132 g/mol → 18n + 3-n+ 95= 132 → n= → Công thức muối A (NH4)2HPO4 Bài 16: Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 gam chứa 35,43% Ca(HPO4)2 lại CaSO4 Độ dinh dưỡng loại phân bón là: A 21,46% B 61,20% C 16% D 45,81% Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn giải: Khối lượng Ca(H2PO4)2 có 15,55 gam supephotphat đơn : mCa(H2PO4)2= 15,55 35,43%= 5,5 gam → nCa(H2PO4)2= 5,5/234= 0,0235 mol Bảo tồn ngun tố P ta có: n Ca(H2PO4)2= nP2O5= 0,0235 mol → mP2O5= 0,0235 142= 3,337 (gam) Độ dinh dưỡng phân lân tính %P2O5có phân →Độ dinh dưỡng phân bón là: Bài 17: Phân kali (KCl) sản xuất từ quặng sinvinit thường có 50% K 2O Hàm lượng % KCl phân bón là: A 39,6 B 69,3 Hiển thị lời giải Đáp án D C 72,9 D 79,3 Hướng dẫn giải: Giả sử khối lượng quặng sinvinit 100 gam mK2O= 50 gam → nK2O= 0,532 mol Bảo tồn ngun tố K ta có nKCl= 1,064 mol→ mKCl= 1,064 74,5=79,268 gam Bài 18: Một loại phân kali chứa 59,6% KCl; 34,5% K 2CO3 khối lượng, lại SiO2 Độ dinh dưỡng loại phân bón là: A 61,10 B 49,35 C 50,70 D 60,20 Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn giải: Giả sử có 100 gam phân → nKCl= 0,8 mol; nK2CO3= 0,25 mol Bảo tồn ngun tố K ta có nK2O= 0,65 mol Vậy độ dinh dưỡng phân là: 0,65 94= 61,1% Bài 19: Quá trình tổng hợp supephotphat kép diễn theo sơ đồ sau: Ca3(PO4)2 →H3PO4 →Ca(H2PO4)2 Tính khối lượng dung dịch H2SO4 70% dùng để điều chế 351 kg Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa Biết hiệu suất q trình 70% A 800 kg B 600 kg C 500 kg D 420 kg Hiển thị lời giải Đáp án B Hướng dẫn giải: Ta áp dụng bảo toàn nguyên tố hiđro: nCa(H2PO4)2= 1,5 kmol → nH= 1,5.4= kmol → nH2SO4= kmol →mH2SO4= 3.98= 294 (kg)→ mddH2SO4 70% = 294 100/70= 420 (kg) Biết hiệu suất trình 70% →mddH2SO4 70% thực tế =420.100/70= 600 (kg) Bài 20: Người ta điều chế supephotphat đơn từ loại bột quặng có chứa 73% Ca3(PO4)2 , 26% CaCO3, 1% SiO2 Khối lượng dung dịch H2SO4 65% đủ để tác dụng với 100 kg bột quặng là: A 100 kg B 110,1 kg C 120 kg D 150 kg Hiển thị lời giải Đáp án B Hướng dẫn giải: Trong 100 kg bột quặng ta có: m Ca3(PO4)2= 100 73%= 73 kg; mCaCO3= 100.26%= 26 kg → nCa3(PO4)2= 73/ 310 (kmol)=0,235 kmol; nCaCO3= 26/100= 0,26kmol Ca3(PO4)2+ 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2+ 2CaSO4 0,235 → 0,47 kmol CaCO3+ H2SO4 → CaSO4+ CO2+ H2O 0,26 → 0,26 kmol → Tổng số mol H2SO4 0,47 + 0,26= 0,73 kmol → mH2SO4= 0,73.98= 71,54 (kg) → mddH2SO4 = Bài 21: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, lại gồm chất không chứa photpho Độ dinh dưỡng loại phân lân A 48,52% Hiển thị lời giải B 42,25% C 39,76% D 45,75% Đáp án B Hướng dẫn giải: Trong 100 gam phân supephotphat kép có: mCa(H2PO4)2= 69,62 gam → nCa(H2PO4)2= 69,62/243= 0,2975 mol → nP2O5= nCa(H2PO4)2= 0,2975 mol → mP2O5= 0,2975.142= 42,25 (gam) Độ dinh dưỡng phân lân tính % khối lượng P 2o5 tương ứng có phân →Độ dinh dưỡng loại phân bón 42,25% Bài 22: Một loại phân kali có thành phần KCl (còn lại tạp chất không chứa kali) sản xuất từ quặng sinvinit có độ dinh dưỡng 55% Phần trăm khối lượng KCl có loại phân kali là: A 95,51% B 65,75% C 87,18% D 88,52% Hiển thị lời giải Đáp án C Hướng dẫn giải: Độ dinh dưỡng phân kali tính %mK2O Xét 100 gam phân có 55 gam KO → nK2O= 55/ 94 (mol) Bảo tồn ngun tố K ta có: n KCl=2.n>K2O= 2.55/94= 55/47 mol → mKCl= 87,18 gam →%mKCl= 87,18% Bài 23:Phân lân supephotphat kép thực tế sản xuất thường có 40% P 2o5 Hàm lượng % canxi đihiđrophotphat phân bón là: A 65,9 B 56,9 Hiển thị lời giải C 32,95 D 69,5 Đáp án A Hướng dẫn giải: Xét 100g phân bón có 40g P2O5 →nP2O5= 40/142 = 20/71 mol Bảo tồn P: nCa(H2PO4)2=nP2O5= 20/71 (mol) →mCa(H2PO4)2=65,92 g →%mCa(H2PO4)2=65,92% Bài 24: Khối lượng dung dịch H2SO4 65% cần dùng để điều chế 500 kg supephotphat kép là: A 677 kg B 700 kg C 644 kg D 720 kg Hiển thị lời giải Đáp án C Hướng dẫn giải: Ca3(PO4)2+3H2SO4→3CaSO4+2H3PO4(1) Ca3(PO4)2+4H3PO4→3Ca(H2PO4)2 (2) Theo PTHH (1): nH2SO4= 1,5 nH3PO4 Theo PTHH (2): nH3PO4= 4/3 nCa(H2PO4)2 → nH2SO4= 2.nCa(H2PO4)2= 500/234=500/117 (mol) → mH2SO4= 500/117 98= 418,803 kg → mddH2SO4 65% = 644 kg Bài 25: Khi cho khí NH3 tác dụng vừa đủ với 1,96 axit photphoric khan theo tỉ lệ mol tương ứng 3:2 Khối lượng phân amophot thu là: A 24,7 B 2,47 Hiển thị lời giải Đáp án B Hướng dẫn giải: NH3 + H3PO4 → NH4H2PO4 C 1,15 D 1,32 2NH3 + H3PO4→ (NH4)2HPO4 Phân amophot hỗn hợp NH4 H2PO4 ; (NH4)2HPO4 Ta có: nH3PO4= 2.104 mol → nNH3= 1,5 nH3PO4= 3.104 mol Theo bảo tồn khối lượng ta có: mphân amophot= mNH3+ mH3PO4= 3.104.17+ 2.104.98=247.107 (g)= 2,47 Bài 26: Một loại phân bón amophot hỗn hợp muối có thành phần số mol NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 1:1 Để điều chế loại phân bón từ 6000 mol H3PO4 người ta cần dùng lượng NH3 tích đo đkc là: A 201,6 m3 B 153 m3 C 20,6 m3 D 32,5 m3 Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn giải: NH3 + H3PO4→ NH4 H2PO4 2NH3 + H3PO4 → (NH4)2HPO4 Đặt số mol NH4 H2PO4 x mol → Số mol(NH4)2HPO4 x mol Theo PT: nH3PO4= x+ x = 6000 mol → x= 3000 mol→ nNH3= x + 2x = 9000 mol → VNH3= 9000.22,4=201 600 lít= 201,6 m3 Bài 27: Phân đạm ure thường có 46% N Khối lượng (kg) phân ure đủ cung cấp 70 kg N là: A 152,2 B 145,5 C 160,9 D 200,0 Hiển thị lời giải Đáp án A Hướng dẫn giải: Trong phân tử (NH2)2CO, N chiếm 46% khối lượng →m(NH2)2CO=70.100/46=152,17 kg .. .Chuyên đề: Nhóm Nitơ, Photpho dạng tập Nito, Photpho đề thi Đại học có giải chi tiết Dạng 1: Bài tập tính chất hóa học phương pháp điều chế N2, NH3, HNO3, muối nitrat Bài 1: Có thể thu... 1s22s22p63s23p6 B Photpho tồn dạng thù hình photpho đỏ photpho trắng C Photpho trắng hoạt động mạnh photpho đỏ D Ở nhiệt độ thường photpho hoạt động mạnh nitơ Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 14: Phản... mùi Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 5: Có dd NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3, MgCl2 Hóa chất dùng phân biệt dd với lượt thử là: A dd Ca(OH)2 B dd KOH C dd Na2SO4 D dd HCl Hiển thị đáp án Đáp án: A Bài 6:
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ NHÓM NITƠ, PHOTPHO HÓA HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN, CHUYÊN ĐỀ NHÓM NITƠ, PHOTPHO HÓA HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN, A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa, B. Bài tập trắc nghiệm, Khả năng tạo phức, Nhiệt phân muối nitrat

Từ khóa liên quan