SO SÁNH sự PHÁT TRIỂN tâm THẦN vận ĐỘNG của TRẺ đơn THAI, đủ THÁNG SINH RA từ CHƢƠNG TRÌNH hỗ TRỢ SINH sản với TRẺ SINH RA DO MANG THAI tự NHIÊN

181 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MINH CHÂU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ ĐƠN THAI, ĐỦ THÁNG SINH RA TỪ CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH SẢN VỚI TRẺ SINH RA DO MANG THAI TỰ NHIÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MINH CHÂU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ ĐƠN THAI, ĐỦ THÁNG SINH RA TỪ CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH SẢN VỚI TRẺ SINH RA DO MANG THAI TỰ NHIÊN NGÀNH: Sản Phụ Khoa MÃ SỐ: 62.72.01.31 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGÔ MINH XUÂN PGS.TS VÕ MINH TUẤN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 i Lời cam đoan Tôi xin cam đoan thực cơng trình nghiên cứu tơi thực Các kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận án trung thực, khách quan Số liệu nghiên cứu lƣu sẵn sàng cho bảo chứng Tác giả luận án Lê Thị Minh Châu ii MỤC LỤC Lời cam đoan .i Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục đối chiếu thuật ngữ tiếng Việt tiếng Anh v Danh mục bảng vii Danh mục hình, sơ đồ, biểu đồ viii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Thiết kế nghiên cứu 40 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu 40 2.3 Cỡ mẫu 40 2.4 Tiêu chuẩn nhận mẫu 41 2.5 Tiêu chuẩn loại trừ 41 2.6 Biến số nghiên cứu 42 2.7 Phƣơng pháp tiến hành 45 2.8 Thu thập số liệu 52 2.9 Xử lý phân tích thống kê 53 2.10Y đức 53 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 57 3.2 Đặc điểm phát triển tâm thần vận động trẻ nhóm sinh phƣơng pháp TTON với nhóm mang thai tự nhiên 63 3.3 Đặc điểm phát triển thể chất trẻ nhóm sinh phƣơng pháp TTON với nhóm mang thai tự nhiên 68 3.4 Đặc điểm phát triển tâm thần-vận động, thể chất trẻ sinh phƣơng pháp TTON theo phƣơng pháp chuyển phôi tƣơi phôi trữ 69 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 74 4.1 Thiết kế nghiên cứu 74 4.2 Mẫu nghiên cứu tính đại diện mẫu 74 iii 4.3 Sử dụng phƣơng pháp Propensity score matching (PSM) phân tích thống kê 75 4.4 Chọn lựa công cụ tin cậy để thăm khám bé 75 4.5 Tính giá trị phƣơng pháp lƣợng giá (cơng cụ/con ngƣời) 77 4.6 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 78 4.7 Sự phát triển tâm thần vận động trẻ TTON 79 4.8 Sự phát triển thể chất trẻ TTON 92 4.9 Điểm mạnh điểm hạn chế đề tài nghiên cứu 98 4.10Giá trị ứng dụng nghiên cứu 101 KẾT LUẬN 105 KIẾN NGHỊ 106 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu thu thập liệu Phụ lục Thƣ mời khám Phụ lục Phiếu thông tin chấp thuận tham gia nghiên cứu Phụ lục Phiếu mục độ phiếu khám Brunet-Lézine Phụ lục Ví dụ bảng kết đánh giá phát triển tâm lý vận động trẻ Phụ lục Bộ dụng cụ khám Phụ lục Hình nguyên Phụ lục Các văn pháp lý Phụ lục Hình ảnh minh họa hoạt động nghiên cứu Phụ lục 10 Số liệu danh sách 935 bé khám mẫu nghiên cứu Phụ lục 11 Công cụ khám tâm thần vận động trẻ: ASQ, Denver, Vineland-II, Bayley-III Phụ lục 12 Kết so sánh phân tầng theo nhóm tuổi iv Danh mục chữ viết tắt BV Bệnh viện CĐ Cao đẳng CP Chính phủ KTBT Kích thích buồng trứng KTC Khoảng tin cậy HTSS Hỗ trợ sinh sản RL Rối loạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTON Thụ tinh ống nghiệm TTTN Thụ thai tự nhiên TTVĐ Tâm thần vận động VĐ Vận động VNĐ Việt Nam đồng v Danh mục đối chiếu thuật ngữ tiếng Việt tiếng Anh Bơm tinh trùng vào buồng tử cung Intrauterine insemination (IUI) Chẩn đoán di truyền tiền làm tổ Preimplantation genetic diagnosis (PGD) Chỉ số IQ Intelligence quotient (IQ) Chỉ số khối thể Body Mass Index (BMI) Chỉ số phát triển QD Quotient de development (developmental quotient) (QD/DQ) Chỉ số phát triển tâm thần Mental developmental index (MDI) Chọc hút tinh trùng từ mào tinh Percutaneous epididymal aspiration (PESA) sperm Cơ quan quản lý phôi thụ tinh ngƣời Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) Anh Standard deviation (SD) Độ lệch chuẩn Khoảng tin cậy Interval confidence (CI) Khoảng tứ phân vị Interquartile range (IQR) epididymal sperm Kỹ thuật lấy tinh trùng từ phẫu thuật Microsurgical aspiration (MESA) mào tinh Testicular sperm extraction (TESE) Kỹ thuật lấy tinh trùng từ tinh hoàn morphologically Kỹ thuật lựa chọn tinh trùng theo hình Intracytoplasmic selected sperm injection (IMSI) dạng tiêm vào bào tƣơng nỗn Growth differentiation factor (GDF-9) Một dòng yếu tố tăng trƣởng Hoc-mon hƣớng sinh dục thai Human chronic gonadotrophin (hCG) menopausal gonadotrophin Gonadotrophin kích thích nang nỗn có Human nguồn gốc từ nƣớc tiểu phụ nữ mãn (hMG) kinh Luteinizing hormone (LH) Hoc-mon tạo hoàng thể Hoc-mon kháng ống Muller Antimullerian hormone (AMH) Hoc-mon kích thích nang nỗn Follicle stimulating hocmone (FSH) Một nhóm yếu tố tăng trƣởng Bone morphogenetic protein (BMP4/6/7/15) Phân tử acid nucleic mang thông tin di Acid deoxyribo nucleic (DNA/ADN) truyền Propensity score matching (PSM) Phƣơng pháp bắt cặp thống kê vi Sàng lọc di truyền tiền làm tổ Preimplantation genetic screening (PGS) Thụ tinh ống nghiệm In vitro fertilization (IVF) Tỉ số chênh Odd ratio (OR) Tiêm tinh trùng vào bào tƣơng noãn Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) Tổ chức y tế giới Word Health Organization (WHO) Trƣởng thành noãn non ống nghiệm In vitro maturation (IVM) Tuổi phát triển Developmental Age (AD/DA) Tuổi thật Chronological age (AC/CA) Yếu tố tăng trƣởng giống insulin -I Insuline-like growth factor I (IGF-I) Yếu tố tăng trƣởng giống insulin -II Insuline-like growth factor II (IGF-II) vii Danh mục bảng Bảng 1.1.Phân loại phát triển tâm thần vận động đo số IQ 36 Bảng 2.1.Thông tin biến số 42 Bảng 2.2.Độ tin cậy trắc nghiệm Brunet-Lézine 48 Bảng 2.3 Bảng kiểm sàng lọc 50 Bảng 3.1 Ðặc điểm chung ba mẹ bé mẫu nghiên cứu (N=935) .57 Bảng 3.2 Ðặc điểm chung bé mẫu nghiên cứu (N=935) 60 Bảng 3.3 Tỉ lệ chuyển phôi tƣơi phôi trữ đƣợc thực nhóm TTON (N=426) .62 Bảng 3.4 Đặc điểm nhóm sau bắt cặp theo PSM (n=842) 62 Bảng 3.5 So sánh trung bình số phát triển tâm thần vận động 63 Bảng 3.6 So sánh bắt cặp mức độ khác biêt tâm thần vận động trẻ TTON trẻ TTTN (ở ngƣỡng cắt 85) 64 Bảng 3.7 So sánh bắt cặp mức độ khác biệt tâm thần vận động trẻ TTON trẻ TTTN (ở ngƣỡng cắt 70) 67 Bảng 3.8 So sánh phát triển thể chất trẻ TTON trẻ TTTN 68 Bảng 3.9 Ðặc diểm nhóm phơi tƣơi (N=90) phơi trữ (N=270) sau dã bắt cặp theo PSM 69 Bảng 3.10 So sánh trung bình số phát triển tâm thần vận dộng trẻ đƣợc chuyển phôi tƣơi (N=90) phôi trữ (N=270) 70 Bảng 3.11 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 85) trẻ đuợc chuyển phơi tƣơi (N=90) phôi trữ (N=270) 71 Bảng 3.12 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận dộng (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phôi tƣơi (N=90) phôi trữ (N=270) 72 Bảng 3.13 So sánh phát triển thể chất trẻ đƣợc chuyển phôi tƣơi (N=90) phôi trữ (N=270) .73 Bảng 4.1 So sánh kết nhóm nghiên cứu với kết nhóm tác giả khác phát triển tâm thần vận động toàn thể 85 viii Danh mục hình, sơ đồ, biểu đồ Hình 1.1 Cơng trình TTON nhận giải Nobel .6 Hình 1.2 Các cơng cụ sàng lọc lƣợng giá cho trẻ dƣới tuổi .12 Hình 1.3 Cấu tr c trắc nghiệm Vineland-II .30 Sơ đồ 2.1 Tóm lƣợc bƣớc tiến hành 54 Sơ đồ 3.1 Tóm lƣợc nhận đối tƣợng vào mẫu nghiên cứu .56 Biểu đồ 3.1 So sánh khác biệt tỉ lệ điểm có mức độ phát triển thấp (24 Revised Brunet-Lézine TTON (N=45) TTTN (N=59) P* P=1 Tƣ vận động Thấp =85 100% (45) 100% (59) P=0,496 Phối hợp Thấp =85 88,9% (40) 93,2% (55) P=0,288 Ngôn ngữ Thấp =85 88,9% (40) 94,9% (56) P=0,032 Thích ứng xã hội Thấp =85 91,1% (41) 100,0% (59) P=1 Chung Thấp =85 97,8% (44) 96,6% (57) So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động trẻ TTON trẻ TTTN (ở ngƣỡng cắt 70) Bảng 3.7.1 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ TTON nhóm tuổi 24 Revised Brunet-Lézine TTON (N=45) TTTN (N=59) P* P=1 Tƣ vận động Chậm =70 100% (45) 100% (59) P=1 Phối hợp Chậm =70 100% (45) 100% (59) P=0,504 Ngôn ngữ Chậm =70 100,0% (45) 96,6% (57) Revised Brunet-Lézine TTON (N=45) TTTN (N=59) P* P=1 Thích ứng xã hội Chậm =70 100% (45) 100% (59) P=1 Chung Chậm =70 100% (45) 100% (59) So sánh phát triển thể chất trẻ TTON trẻ TTTN Bảng 3.8.1 So sánh phát triển thể chất trẻ TTON trẻ TTTN nhóm tuổi 24 Chỉ số phát triển thể chất TTON (N=45) TTTN (N=59) P* Cân nặng (kg) 13,55±2,27 12,56±0,98 P=0,043 Chiều cao (cm2) 89±5,6 80,8±9,1 P 24 Revised Brunet-Lézine Tƣơi (N=23) Trữ (N=71) P=1 Tƣ vận động Thấp =85 Tƣơi (N=23) Trữ (N=71) 100% (23) 100% (71) P* P=0,724 Phối hợp Thấp =85 91,3% (21) 85,9% (61) P=0,097 Ngơn ngữ Thấp =85 82,6% (19) 94,4% (67) P=0,154 Thích ứng xã hội Thấp =85 87,0% (20) 95,8% (68) P=0,245 Chung Thấp =85 95,7% (22) 100% (71) So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận dộng (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phơi tƣơi phôi trữ Bảng 3.18.1 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phôi tƣơi phôi trữ nhóm tuổi < Revised Brunet-Lézine Tƣơi (N=20) Tữ (N=69) P=1 Tƣ vận động Chậm =70 100% (20) 100% (69) P=1 Phối hợp Chậm =70 100% (20) 100% (69) P=1 Ngôn ngữ Chậm =70 100% (20) 100% (69) P=1 Thích ứng xã hội Chậm =70 Tƣơi (N=20) Tữ (N=69) 100% (20) 100% (69) P* P=1 Chung Chậm =70 100% (20) 100% (69) Bảng 3.119.2 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phôi tƣơi phôi trữ nhóm tuổi 8-12 Revised Brunet-Lézine Tƣơi (N=13) P* Tữ (N=28) P=1 Tƣ vận động Chậm =70 100% (13) 100% (28) P=1 Phối hợp Chậm =70 100% (13) 100% (28) P=1 Ngôn ngữ Chậm =70 100% (13) 100% (28) P=1 Thích ứng xã hội Chậm =70 100% (13) 100% (28) P=1 Chung Chậm =70 100% (13) 100% (28) Bảng 3.120.3 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phôi tƣơi phôi trữ nhóm tuổi 12-18 Revised Brunet-Lézine Tƣơi (N=32) Tữ (N=88) P=1 Tƣ vận động Chậm =70 100% (32) 100% (88) Phối hợp P* P=0.564 Revised Brunet-Lézine Tƣơi (N=32) Tữ (N=88) Chậm =70 100% (32) 96.6% (85) P* P=1 Ngôn ngữ Chậm =70 100% (32) 100% (88) P=1 Thích ứng xã hội Chậm =70 100% (32) 100% (88) P=1 Chung Chậm =70 100% (32) 100% (88) Bảng 3.121.4 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phôi tƣơi phôi trữ nhóm tuổi 18-24 Revised Brunet-Lézine Tƣơi (N=2) Tữ (N=14) P* P=1 Tƣ vận động Chậm =70 100% (2) 100% (14) P=1 Phối hợp Chậm =70 100% (2) 100% (14) P=1 Ngôn ngữ Chậm =70 100% (2) 100% (14) P=1 Thích ứng xã hội Chậm =70 100% (2) 100% (14) P=1 Chung Chậm =70 100% (2) 100% (14) Bảng 3.122.5 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phôi tƣơi phôi trữ nhóm tuổi >24 Revised Brunet-Lézine Tƣơi (N=23) Tữ (N=71) P* P=1 Tƣ vận động Chậm =70 100% (23) 100% (71) P=1 Phối hợp Chậm =70 100% (23) 100% (71) P=1 Ngôn ngữ Chậm =70 100% (23) 100% (71) P=1 Thích ứng xã hội Chậm =70 100% (23) 100% (71) P=1 Chung Chậm =70 100% (23) 100% (71) ... MINH LÊ THỊ MINH CHÂU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ ĐƠN THAI, ĐỦ THÁNG SINH RA TỪ CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH SẢN VỚI TRẺ SINH RA DO MANG THAI TỰ NHIÊN NGÀNH: Sản Phụ Khoa MÃ SỐ:... triển tâm thần- vận động trẻ đơn thai, đủ tháng nhóm sinh từ chƣơng trình hỗ trợ sinh sản với nhóm mang thai tự nhiên từ 5-30 tháng tuổi Bệnh viện Từ Dũ Mục tiêu phụ So sánh số thể chất trẻ đơn thai, . .. trẻ đơn thai, đủ tháng nhóm sinh từ chƣơng trình hỗ trợ sinh sản với nhóm mang thai tự nhiên từ 5-30 tháng tuổi Bệnh viện Từ Dũ So sánh phát triển tâm thần- vận động, thể chất trẻ sinh phƣơng pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH sự PHÁT TRIỂN tâm THẦN vận ĐỘNG của TRẺ đơn THAI, đủ THÁNG SINH RA từ CHƢƠNG TRÌNH hỗ TRỢ SINH sản với TRẺ SINH RA DO MANG THAI tự NHIÊN , SO SÁNH sự PHÁT TRIỂN tâm THẦN vận ĐỘNG của TRẺ đơn THAI, đủ THÁNG SINH RA từ CHƢƠNG TRÌNH hỗ TRỢ SINH sản với TRẺ SINH RA DO MANG THAI tự NHIÊN

Từ khóa liên quan