Quản lý nhà nước trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp ở hà nội

178 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:24

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM NGỌC HƯƠNG QUỲNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG Q TRÌNH THU HỒI ĐẤT NƠNG NGHIỆP Ở HÀ NỘI Ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 9.34.04.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN NGỌC THANH TS NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình khác Tác giả luận án Phạm Ngọc Hương Quỳnh ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh TS Nguyễn Đình Dương, hai thầy hướng dẫn khoa học, tận tâm bảo định hướng, giúp dần trưởng thành q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình tập thể thầy giáo, cô giáo Học viện Khoa học xã hội tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Luận án thực với hỗ trợ giúp đỡ lớn lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân, hộ gia đình địa bàn điều tra thành phố Hà Nội Tôi xin ghi nhận bày tỏ lòng biết ơn chân thành giúp đỡ tạo điều kiện q báu giúp tơi thực nghiên cứu đề tài Trong thời gian học tập nghiên cứu, nhận hỗ trợ từ lãnh đạo giảng viên Khoa Khoa học hành Tổ chức nhân sự, Học viện Hành Quốc gia, lãnh đạo giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, anh chị em Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cánh diều, tạo điều kiện thuận lợi thời gian động viên tinh thần giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn trân quý tới gia đình, người thân bạn bè kịp thời động viên, chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Một lần xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tất cá nhân tập thể giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tác giả luận án Phạm Ngọc Hương Quỳnh iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG Q TRÌNH THU HỒI ĐẤT NƠNG NGHIỆP 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu nước ngồi quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nông nghiệp 10 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nơng nghiệp 17 1.3 Đánh giá khái quát nghiên cứu 25 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG Q TRÌNH THU HỒI ĐẤT NƠNG NGHIỆP 31 2.1 Một số vấn đề lý luận quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nơng nghiệp 31 2.2 Kinh nghiệm quốc tế nước quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nơng nghiệp 64 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH THU HỒI ĐẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 75 3.1 Tổng quan tình hình thu hồi đất nông nghiệp địa bàn Hà Nội 75 3.2 Công tác quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nơng nghiệp địa bàn Hà Nội 79 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước trình thu hồi đất nông nghiệp địa bàn Hà Nội 85 3.4 Đánh giá chung công tác quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nơng nghiệp địa bàn Hà Nội 117 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG Q TRÌNH THU HỒI ĐẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 126 4.1 Bối cảnh thành phố Hà Nội 126 4.2 Quan điểm đổi công tác quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nơng nghiệp địa bàn Hà Nội 129 4.3 Đề xuất giải pháp tiếp tục đổi công tác quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nơng nghiệp địa bàn Hà Nội 130 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH : Cơng nghiệp hóa ĐTH : Đơ thị hóa FAO : Tổ chức Nơng nghiệp Lương thực Liên Hợp Quốc (Food and Agriculture Organization of United Nations) GPMB : Giải phóng mặt HĐH : Hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân KĐT : Khu đô thị KCN : Khu công nghiệp KCNC : Khu công nghệ cao KCX : Khu chế xuất LGAF : Khung đánh giá quản trị đất đai (Land Governance Assessment Framework) NN : Nông nghiệp NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển Nông thôn OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for : Economic Cooperation and Development) PAPI : Chỉ số Hiệu Quản trị Hành cơng cấp tỉnh (Public Administration Performance Index) TN&MT : Tài nguyên Môi trường UBND : Ủy ban nhân dân UN : Liên hợp quốc (United Nations) UNDP : Chương trình phát triển Liên hợp quốc (United Nations Development Programme) WB : Ngân hàng Thế giới (World Bank) v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tiêu chí đánh giá công tác quản lý Nhà nước trình 59 thu hồi đất NN Bảng 3.1: Cơ cấu sử dụng đất địa bàn Hà Nội giai đoạn 2009 - 2017 75 Bảng 3.2: Hiện trạng sử dụng đất địa bàn Hà Nội giai đoạn 2015 - 76 2017 Bảng 3.3: Tình hình thu hồi đất địa bàn Hà Nội giai đoạn 2000 - 77 2016 Bảng 3.5: Đánh giá cán bộ, cơng chức quyền địa phương hộ dân công khai sách, pháp luật thu hồi đất 86 NN địa phương Bảng 3.6: Ý kiến hộ dân công khai bảng giá đất địa phương Bảng 3.7: Ý kiến hộ dân công khai lợi ích - chi phí dự án 87 88 thu hồi đất NN địa phương Bảng 3.8: Ý kiến cán bộ, cơng chức quyền địa phương hình thức thu hồi đất NN Bảng 3.9: Đánh giá hộ dân trình tự, thủ tục thu hồi đất NN 92 Bảng 3.10: Kinh nghiệm hộ dân tham gia khiếu nại, tố cáo thu hồi đất NN địa phương 94 Bảng 3.11: Ý kiến cán bộ, cơng chức quyền địa phương lấy ý kiến trình xây dựng sách, pháp luật thu hồi đất NN địa phương 95 Bảng 3.12: Kinh nghiệm hộ dân tham gia góp ý sách, pháp luật thu hồi đất NN địa phương Bảng 3.13: Kinh nghiệm hộ dân tham gia góp ý xây dựng bảng giá đất địa phương 95 Bảng 3.14: Ý kiến hộ dân công khai kế hoạch thu hồi đất NN 97 93 96 địa phương Bảng 3.15: Kinh nghiệm hộ dân tham gia góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất NN địa phương vi 100 Bảng 3.16: Đánh giá hộ dân mức giá bồi thường nhận địa phương Bảng 3.17: Đánh giá hộ dân kinh tế hộ gia đình sau bị thu hồi đất NN Bảng 3.18: Đánh giá hộ dân tính hiệu lực bồi thường, hỗ trợ cho người dân địa phương 102 104 105 Bảng 3.19: Đánh giá hộ dân tiến độ chi trả bồi thường hỗ trợ địa phương 105 Bảng 3.20: Đánh giá cán bộ, cơng chức quyền địa phương đáp ứng nguồn lực tài chính, nhân thực 109 sách, pháp luật thu hồi đất NN địa phương Bảng 3.21: Đánh giá cán bộ, cơng chức quyền địa phương hiệu sử dụng đất sau thu hồi đất NN địa phương Bảng 3.22: Tổng hợp kết đánh giá theo tiêu chí cơng tác quản lý Nhà nước trình thu hồi đất NN địa bàn Hà Nội vii 110 117 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ VÀ SƠ ĐỒ Đồ thị 3.1 Tổng số dự án thu hồi đất tổng số dự án thu hồi đất NN triển khai địa bàn Hà Nội giai đoạn 2015 - 2018 Đồ thị 3.2 Tổng số diện tích đất tổng số diện tích đất NN triển khai thu hồi địa bàn Hà Nội giai đoạn 2015 - 2018 Sơ đồ 3.3 Chức nhiệm vụ quan quản lý đất đai 78 78 111 cấp tỉnh địa bàn Hà Nội Sơ đồ 3.4 Chức nhiệm vụ quan quản lý đất đai cấp huyện địa bàn Hà Nội Sơ đồ 3.5 Chức nhiệm vụ quan quản lý đất đai cấp xã địa bàn Hà Nội Đồ thị 3.6 Tỉ lệ khiếu nại đất đai địa bàn Hà Nội 112 Đồ thị 3.7 Chỉ số công khai, minh bạch quy hoạch/kế hoạch sử 88 106 84 dụng đất giá đất bồi thường địa bàn Hà Nội Đồ thị 3.8 Ý kiến hộ dân nguyên nhân chậm tiến độ GPMB Đồ thị 3.9 Chỉ số đáp ứng kiến nghị người dân địa bàn Hà Nội 106 Đồ thị 3.10 Chỉ số trách nhiệm giải trình quan Nhà nước địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016 - 2017 Đồ thị 3.11 Chỉ số hiệu tương tác với cấp quyền 115 địa bàn Hà Nội giai đoạn 2011 - 2017 viii 108 116 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đến đầu kỷ XXI, với phát triển mạnh mẽ khoa học cơng nghệ, q trình cơng nghiệp hóa (CNH), đại hóa (HĐH), thị hóa (ĐTH) diễn rộng khắp giới Vấn đề sử dụng đất Việt Nam chịu áp lực q trình CNH, HĐH ĐTH Theo đó, phần ruộng đất người dân sử dụng làm đất sản xuất nông nghiệp (NN) thu hồi để chuyển sang mục đích sử dụng khác phục vụ an ninh - quốc phòng, hay xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, trụ sở quan, dự án phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), phát triển khu đô thị (KĐT) v.v Từ sau mở rộng địa giới hành năm 2008, địa bàn Hà Nội, bao gồm khu vực trung tâm thành phố vùng lân cận quy hoạch lên thành phố có diện tích đất NN bị thu hồi lớn Theo báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường (TN&MT), 05 năm từ 2012 đến 2016, địa bàn Hà Nội, có tổng số 3.073 dự án tiến hành thu hồi đất, với tổng diện tích đất thu hồi 8.462 ha, địa phương có diện tích đất thu hồi lớn nước [6] Q trình chuyển đổi đất NN sang đất thị sử dụng cho hoạt động công nghiệp, dịch vụ sở hạ tầng giúp thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế địa phương trở nên tiến hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên trình lại làm thu hẹp đáng kể diện tích đất NN ảnh hưởng đến số lượng lớn người dân sống dựa chủ yếu vào sản xuất NN địa bàn Hà Nội Để cho q trình chuyển đổi diễn thuận lợi, Nhà nước ban hành thực sách hỗ trợ cho q trình thu hồi đất NN Hiến pháp năm 2013 quy định “Nhà nước thu hồi đất tổ chức cá nhân sử dụng trường hợp thật cần thiết luật định mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng” [44] Đây coi công cụ Nhà nước sử dụng để quản lý đất đai, điều tiết trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân bổ sử dụng tài nguyên đất hiệu Tuy nhiên, việc thực công tác thu hồi đất hộ gia đình nơng dân thể nhiều bất cập thực tế Trên địa bàn Hà Nội, bất cập đến chủ yếu từ trường hợp thu hồi đất NN để phục vụ cho dự án phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng, bao gồm dự án phát triển KĐT, khu dân cư nông thôn, chỉnh trang đô thị; phát triển cụm công nghiệp, khu sản xuất chế biến; phát triển sở hạ tầng, giao thông; xây dựng cơng trình cơng cộng Những dự án phục vụ cho lợi ích quốc gia, cơng cộng đem lại hội đầu tư kinh doanh bất động sản sinh lời lớn chênh lệch địa tơ cho chủ đầu tư Vì vậy, nhà đầu tư nhắm vào khu đất “vàng” để lập dự án đầu tư thu lợi Trong đó, lợi ích Nhà nước, đặc biệt lợi ích người dân có đất bị thu hồi chưa bảo đảm tương xứng Người dân bị thu hồi đất NN Nhà nước bồi thường theo giá đất thành phố ban hành thấp, đất NN khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn Tiền bồi thường đất NN cho người dân thường khơng đủ để nhận chuyển nhượng diện tích đất NN tương tự không đủ để nhận chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh phi NN để chuyển sang làm ngành nghề khác Ngoài ra, việc bảo đảm sinh kế, việc làm, tạo điều kiện sống cho người dân sau thu hồi đất chưa thực tốt, khiến đời sống người dân gặp khó khăn Trước tình hình đó, vai trò quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất NN vơ quan trọng Ở Việt Nam Hà Nội nói riêng, lâu nay, trọng đến nâng cao lực quản lý Nhà nước đất đai, thu hồi đất, thể nhiều yếu sở khoa học thực tiễn thực Chẳng hạn, nhận thức quan điểm cơng tác quản lý đơn giản, coi hồn tồn việc quan Nhà nước; khơng quan tâm đủ mức đến phản hồi từ xã hội, chưa có tham gia đối tượng có liên quan; nội dung cách thức quản lý chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn; việc đánh giá kết công tác quản lý chưa dựa hệ thống tiêu chí đánh giá khoa học v.v Vì vậy, nhiều sách ban hành chưa hợp lý; việc tổ chức thực thiếu minh bạch, chưa tạo đồng thuận người dân; nguồn lực đất đai chưa sử dụng thật hiệu quả, tình trạng lãng phí; tham nhũng, tiêu cực, sai phạm xảy v.v gây bất bình khiếu kiện, khiếu nại nhiều thời gian qua Trong bối cảnh này, công tác quản lý Nhà nước trình thu hồi đất NN khơng thay đổi dễ dẫn đến thiếu tin tưởng, xúc người 57 Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Hoàng Long (2002), Những ngu ên l kinh tế trị học thuế khóa, David Ricardo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 58 Nguyễn Công Thắng (2015), Chu ển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp tác động đến nhóm lợi ích tỉnh Bắc Ninh, Luận án tiến sỹ, Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 59 Nguyễn Văn Thắng (2014), Chính sách việc làm cho niên nơng thơn vùng thu h i đất Hà Nội, Luận án tiến sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân 60 Nguyễn Thị Thơm, ThS Phí Thị Hằng (2009), Gi i u ết việc làm cho lao động nông nghiệp uá tr nh thị hóa, NXB Chính Trị quốc gia, Hà Nội 61 Thủ tướng phủ (2011), Qu ết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 07 năm 2011 Phê du ệt u hoạch chung xâ dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nh n đến năm 2050 62 Thủ tướng phủ (2012), Qu ết định số 222/QĐ-TTg ngà 22 tháng 02 năm 2012 Phê du ệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nh n đến năm 2050 63 Phạm Thị Thủy (2012), “B o đ m lợi ích kinh tế lâu dài cho nơng dân bị thu h i đất phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Tạp chí Cơng nghiệp, kỳ 1, tháng 12/2012, tr 20-21 64 Phạm Thị Thủy (2014), Việc làm cho nông dân thu h i đất Hà Nội, Luận án tiến sỹ, Học viện Chính trị Quốc gia HCM 65 Nguyễn Xuân Trọng (2014), Nghiên cứu thực trạng đề xuất hoàn thiện tr nh tự, thủ tục thu h i đất, giao đất, cho thuê đất, chu ển mục đích sử dụng đất nhằm góp phần c i cách thủ tục hành chính, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp (Bộ TN&MT) 66 Trung tâm Bồi dưỡng cán Nghiên cứu khoa học mặt trận tổ quốc Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu phát triển Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) UNDP, Chỉ số hiệu u u n trị hành cơng cấp tỉnh Việt Nam (PAPI) từ năm 2011 đến năm 2017 67 UBND Thành phố Hà Nội (2014), Qu ết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 Ban hành b ng giá loại đất địa bàn Thành phố Hà Nội 68 UBND Thành phố Hà Nội (2017), Qu ết định số 06/2017/NQ UBND ngày 3/3/2017 Về việc Ban hành giá xâ dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm sở xác định giá trị b i thường, hỗ trợ Nhà nước Thu h i đất ất địa bàn THÀNH PHỐ Hà Nội 156 69 UBND Thành phố Hà Nội (2017), Qu ết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 Ban hành u định nội dung thuộc thẩm u ền UBND Thành phố Hà Nội b i thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu h i đất địa bàn THÀNH PHỐ Hà Nội 70 UBND Thành phố Hà Nội (2017), Qu ết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 Về việc ban hành u định số nội dung thu h i, giao đất, cho thuê đất, chu ển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tư địa bàn Thành phố Hà Nội 71 UBND Thành phố Hà Nội (2017), Qu ết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 Về việc sửa đổi bổ sung u định kèm theo Qu ết định số 96/2014/QĐ-UBND ngà 29/12/2014 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành u định giá loại đất địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngà 01/01/2015 đến 31/12/2019 72 UBND Thành phố Hà Nội (2017), Qu ết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 Về việc hỗ trợ đào tạo nghề gi i u ết việc làm cho người lao động bị thu h i đất địa bàn Thành phố Hà Nội 73 Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy ban thường vụ Quốc hội (2011), Kỷ ếu Hội th o tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ CNH, HĐH đất nước, NXB lao động Hà Nội 74 Đặng Hùng Võ, Đào Trung Chính, Nguyễn Thanh Trà (2013), “Đánh giá thực tiễn triển khai công tác thu h i đất, b i thường, hỗ trợ, tái định cư theo u định pháp luật”, Tạp chí Khoa học Phát triển, tập 11, số 3, tr.328-336 75 Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Thông tin, Hà Nội Tiếng Anh 76 Acharya Ballabh P (2010), “Policy of Land Acquisition and Development: Analysis of an Indian Experience”, Third World Planning Review, ISSN 0142-7849, 9(2), pp 99 – 115 77 Chan Nelson (2003), “Land Acquisition Compensation in China - Problems & Answers”, International Real Estate Review, no 1, pp 136 - 152 78 Denga Xiang zheng, Jikun Huang, Scott Rozelle, Emi Uchida (2006),“Cultivated land conversion and potential agricultural productivity in China”, Land Use Policy, 23(4), pp 372 - 384 157 79 Ding Chengri (2007), “Policy and praxis of land acquisition in China”, Land use policy, no.24, pp 1-13; 80 Do Ngan Thi (2006), Loss of land and farmers’ livelihood: A case stud in Tho Da village, Kim No commune, Dong Anh district, Hanoi, Vietnam, (MA Thesis), Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden 81 Food and Agriculture Organization of the United Nations Industrial (FAO) (2008), Good governance and natural resources tenure in South East Asia region, FAO 82 Food and Agriculture Organization of the United Nations Industrial (FAO) (2008), Compulsory acquisition of land and compensation, FAO, Rome 83 Ghatak Maitreesh & Dilip Mookherjee (2014), “Land acquisition for industrialization and compensation of displaced farmers”, Journal of Development Economics, no.110, pp 303 - 312; 84 Han Sun Sheng & Vu Kim Trang (2008), “Land acquisition in transitional Hanoi, Vietnam”, Urban Studies, 45(5-6), pp 1097 - 1117 85 Indian Statistical Institute (2013), “Land acquisition: Political intervention, fragmentation and voice Prabal Roy Chowdhury”, Journal of Economic Behavior & Organization, no 85, pp 63 – 78 86 Jie Chen (2007) “Rapid urbanization in China: A real challenge to soil protection and food securit ”, Catena, 69(1), pp - 15 87 Junior Davis (2006), “Rural non-farm livelihoods in transition economies: emerging issues and policies”, Electronic Journal of Agricultural and Development Economics, 3(2), pp.80-224 88 Klaus Deininger (2003), “Land policies for growth and poverty reduction”, A World Bank policy research report Washington, DC, World Bank Group 89 J Benedict Tria Kerkvlite (2005), “Agricultural land in Vietnam: markets tempered by family, community and socialist practices”, Agriculture and Challenge, no 6, pp 23 - 31 90 Mahalingam Ashwin & Aditi Vyas (2011), “Comparative Evaluation of Land Acquisition and Compensation Processes across the World”, Economic & Political Weekly, vol xlvi no 32, pp 95 - 102 91 Naidoo Robin, Andrew Balmford, Paul J Ferraro, Stephen Polasky, Taylor H Ricketts& Mathieu Rouget (2014), “Integrating economic costs into 158 conservation planning”, Trend in Ecology and Evolution, no 12, pp 681687 92 Ravallion Martin & Dominique Walle (2006), Land Allocation in Vietnam’s Agrarian Transition, Policy Research Working Paper, No 2951, World Bank 93 Rigg Jonathan (2006), “Land, farming, livelihoods, and poverty: Rethinking the links in the rural South”, World Development, 34(1), pp 180 - 202 94 United Nation (1997) “Governance for sustainable development”, Discussion Paper, UNDP 95 Van Benjamin & Rooij (2007), “The return of the landlord: Chinese land acquisition conflicts as allustrated by peri-urban Kunming”, Journal of Legal Pluralism, no.55, pp 211 - 44 96 Wei Xiong, Conway Declan, Lin Erda, Xu Yinlong, Ju Hui, Jiang Jinhe, Holman Ian& Li Yan (2009), “Future cereal production in China: The interaction of climate change, water availability and socio-economic scenarios”, Global Environmental Change, 19(1), pp 34 - 44 97 World Bank (1996), Governance - the World Bank’s experience, The World Bank 159 PHỤ LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT (Sử dụng để vấn hộ gia đình) ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN PHỎNG VẤN: Tỉnh/Thành phố: Huyện/Quận/Thị xã: Xã/Phường/Thị trấn: Thôn/Ấp/Bản/Tổ dân phố: Tên là: Tôi thực đề tài luận án tiến sỹ Học viện Khoa học xã hội Để nghiên cứu tìm hiểu chất lượng quản lý Nhà nước trình thu hồi đất nông nghiệp địa bàn THÀNH PHỐ Hà Nội, góp phần cải thiện hiệu cơng tác điều hành quản lý cấp quyền, xin phép trao đổi với ông/bà Chúng không chia sẻ thông tin ông/bà với Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại khơng hiểu câu hỏi Ơng/bà nói “Khơng biết” ông/bà câu trả lời, “Không muốn trả lời” thấy không thoải mái với câu hỏi Rất cám ơn cộng tác ông/bà I THƠNG TIN VỀ Q TRÌNH THU HỒI ĐẤT NƠNG NGHIỆP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH: (Đánh dấu chéo vào thích hợp) Ơng/bà bị thu hồi đất nơng nghiệp năm nào? Diện tích bao nhiêu? Phục vụ cho dự án nào? Lúc bị thu hồi đất, gia đình ơng/bà có có biết văn quy phạm pháp luật thể sách thu hồi đất nông nghiệp Nhà nước không? ฀ Có, quyền địa phương cung cấp ฀ Có, biết qua nguồn khác ฀ Không biết Lúc bị thu hồi đất, gia đình ơng/bà có biết thơng tin bảng giá đất thức ban hành địa phương khơng? ฀ Có, quyền địa phương cung cấp ฀ Có, biết qua nguồn khác ฀ Khơng biết Lúc bị thu hồi đất, gia đình ơng/bà có biết thơng tin lợi ích chi phí gây dự án cần thu hồi đất khơng? ฀ Có, quyền địa phương cung cấp ฀ Có, biết qua nguồn khác ฀ Khơng biết Đánh giá ơng/bà trình tự, thủ tục thu hồi đất ฀ Phù hợp ฀ Chưa phù hợp, rườm rà ฀ Chưa phù hợp, thiếu minh bạch ฀ Chưa phù hợp lý khác (nêu rõ) Đánh giá ông/bà công người bị ảnh hưởng (không phân biệt dân tộc, tuổi tác, địa vị) tiến hành thu hồi đất ฀ Công ฀ Không công Đánh giá ông/bà mức bồi thường hỗ trợ nhận ฀ Thỏa đáng ฀ Chưa thỏa đáng Đánh giá ông/bà tính hiệu lực chi trả bồi thường, hỗ trợ ฀ Đúng quy định ฀ Không quy định, thiếu minh bạch ฀ Không quy định, thiếu quán ฀ Ý kiến khác (nêu rõ) Đánh giá ông/bà tiến độ chi trả bồi thường, hỗ trợ ฀ Nhận bồi thường, hỗ trợ vòng năm ฀ Nhận bồi thường, hỗ trợ vòng năm Nếu CHẬM TIẾN ĐỘ, cho biết lý ฀ Do bồi thường không thỏa đáng ฀ Do thay đổi, điều chỉnh sách ฀ Do trình độ hạn chế cán làm công tác vận động, thuyết phục ฀ Do người dân thiếu ý thức, không hợp tác ฀ Do quyền thiếu kiên xử lý đối tượng chây ì ฀ Do thiếu phối hợp quyền địa phương báo đài 10 Ơng/bà gửi đơn khiếu nại, tố cáo thu hồi đất nông nghiệp chưa? ฀ Chưa ฀ Đã Nếu CĨ, có giải hay khơng? ฀ Có ฀ Khơng 11 Lúc bị thu hồi đất, gia đình ơng/bà có thơng báo mục đích sử dụng đất khơng? ฀ Có ฀ Khơng 12 Hiện đất có sử dụng với mục đích ban đầu khơng? ฀ Có ฀ Khơng 13 Ơng/bà có dịp góp ý kiến sách thu hồi đất nơng nghiệp địa phương hay khơng? ฀ Có ฀ Khơng Nếu CĨ, quyền địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp ơng/bà cho kế hoạch nào? ฀ Tiếp thu nhiều ฀ Có tiếp thu ฀ Khơng tiếp thu ฀ Hồn tồn khơng tiếp thu 14 Ơng/bà có dịp góp ý kiến xây dựng bảng giá đất nông nghiệp địa phương hay không? ฀ Có ฀ Khơng Nếu CĨ, quyền địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp ơng/bà cho kế hoạch nào? ฀ Tiếp thu nhiều ฀ Có tiếp thu ฀ Khơng tiếp thu ฀ Hồn tồn khơng tiếp thu 15 Lúc bị thu hồi đất, gia đình ơng/bà có thơng báo kế hoạch thu hồi đất khơng? ฀ Có ฀ Khơng 16 Lúc bị thu hồi đất, gia đình ơng/bà có hỏi ý kiến kế hoạch thu hồi đất khơng? ฀ Có ฀ Khơng 17 Lúc bị thu hồi đất, gia đình ơng/bà có thơng báo phương án bồi thường, hỗ trợ khơng? ฀ Có ฀ Khơng 18 Lúc bị thu hồi đất, gia đình ơng/bà có hỏi ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ khơng? ฀ Có ฀ Khơng II THƠNG TIN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA Q TRÌNH THU HỒI ĐẤT NƠNG NGHIỆP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH: (Đánh dấu chéo vào ô thích hợp) Nghề nghiệp ông/bà trước bị thu hồi đất gì? Ông/bà (sau bị thu hồi đất) làm việc lĩnh vực nào? ฀ Nông nghiệp ฀ Dịch vụ/Kinh doanh ฀ Công nghiệp ฀ Cơ quan Nhà nước ฀ Quốc phòng/Cơng an ฀ Khác (xin nêu rõ): Trong gia đình, ơng/bà có phải chủ hộ khơng? ฀ Khơng ฀ Có Nếu khơng, nghề nghiệp người chủ hộ gì? Ơng/bà đánh giá tình hình kinh tế gia đình nay? ฀ Rất tốt ฀ Tốt ฀ Bình thường ฀ Kém ฀ Rất So với năm trước, tình hình kinh tế gia đình ơng/bà nào? ฀ Tốt nhiều ฀ Tốt ฀ Như ฀ Kém chút ฀ Kém nhiều Ông/bà nghĩ tình hình kinh tế gia đình năm tới nào? ฀ Tốt nhiều ฀ Tốt ฀ Như ฀ Kém chút ฀ Kém nhiều III KIẾN NGHỊ CỦA HỘ GIA ĐÌNH Kiến nghị ơng/bà phương án xác định giá đất bồi thường ฀ Xác định giá đất cụ thể để bồi thường ฀ Áp dụng bảng giá để tính bồi thường ฀ Ý kiến khác (nêu rõ) Kiến nghị ông/bà chế thu hồi đất nông nghiệp ฀ Nhà nước thu hồi ฀ Tự thỏa thuận ฀ Ý kiến khác (nêu rõ) Kiến nghị ông/bà phương án bồi thường, hỗ trợ, ổn định đời sống ฀ Cần nâng giá bồi thường hỗ trợ ฀ Cấp bổ sung đất nông nghiệp khác ฀ Tăng mức hỗ trợ ổn định đời sống ฀ Tạo công ăn việc làm Kiến nghị ông/bà quan hỗ trợ định giá đất ฀ Không cần thiết ฀ Cần thiết, quan độc lập ฀ Cần thiết, quan Nhà nước ฀ Ý kiến khác (nêu rõ) Kiến nghị khác Xin trân trọng cảm ơn cộng tác ông/bà! CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT (Sử dụng để vấn quyền địa phương) ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN PHỎNG VẤN: Tỉnh/Thành phố: Huyện/Quận/Thị xã: Xã/Phường/Thị trấn: Tên là: Tôi thực đề tài luận án tiến sỹ Học viện Khoa học xã hội Để nghiên cứu tìm hiểu chất lượng quản lý Nhà nước trình thu hồi đất nông nghiệp địa bàn THÀNH PHỐ Hà Nội, góp phần cải thiện hiệu cơng tác điều hành quản lý cấp quyền, xin phép trao đổi với ông/bà Chúng không chia sẻ thông tin ông/bà với Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại khơng hiểu câu hỏi Ơng/bà nói “Khơng biết” ông/bà câu trả lời, “Không muốn trả lời” thấy không thoải mái với câu hỏi Rất cám ơn cộng tác ông/bà I THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN: (Đánh dấu chéo vào thích hợp) Ơng/bà làm việc xã/phường năm? năm Ông/bà làm việc phận nào? Đảm nhận mảng công việc nào? Ơng/bà có tham gia vào nhiệm vụ thu hồi đất nơng nghiệp, giải phóng mặt địa phương hay khơng? ฀ Có ฀ Khơng II THƠNG TIN VỀ Q TRÌNH THU HỒI ĐẤT NƠNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG: (Đánh dấu chéo vào ô thích hợp) Lúc tiến hành thu hồi đất nơng nghiệp, quyền có cung cấp cho người dân văn pháp luật thể sách thu hồi đất nơng nghiệp Nhà nước khơng? ฀ Có ฀ Không Lúc tiến hành thu hồi đất nông nghiệp, quyền có cung cấp cho người dân thơng tin bảng giá đất thức ban hành địa phương khơng? ฀ Có ฀ Khơng Lúc tiến hành thu hồi đất nơng nghiệp, quyền có giải thích cho người dân thơng tin lợi ích chi phí gây dự án cần thu hồi đất khơng? ฀ Có ฀ Khơng Lúc tiến hành thu hồi đất nơng nghiệp, quyền có thơng báo người dân mục đích sử dụng đất khơng? ฀ Có ฀ Khơng Hiện đất có sử dụng với mục đích ban đầu khơng? ฀ Có ฀ Khơng Lúc tiến hành thu hồi đất nơng nghiệp, quyền có thơng báo cho người dân kế hoạch thu hồi đất khơng? ฀ Có ฀ Không Lúc tiến hành thu hồi đất nông nghiệp, quyền có hỏi ý kiến người dân kế hoạch thu hồi đất khơng? ฀ Có ฀ Khơng Nếu CĨ, quyền địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp cho kế hoạch nào? ฀ Tiếp thu nhiều ฀ Có tiếp thu ฀ Khơng tiếp thu ฀ Hồn tồn khơng tiếp thu Lúc tiến hành thu hồi đất nơng nghiệp, quyền có thông báo cho người dân phương án bồi thường, hỗ trợ khơng? ฀ Có ฀ Khơng Lúc tiến hành thu hồi đất nơng nghiệp, quyền có hỏi ý kiến người dân phương án bồi thường, hỗ trợ khơng? ฀ Có ฀ Khơng Nếu CĨ, quyền địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp cho phương án nào? ฀ Tiếp thu nhiều ฀ Có tiếp thu ฀ Khơng tiếp thu ฀ Hồn tồn khơng tiếp thu 10 Đánh giá ông/bà tính hiệu nguồn lực (tài chính, nhân sự) địa phương có đủ để thực sách, pháp luật thu hồi đất nơng nghiệp hay khơng? ฀ Có ฀ Khơng Nếu KHƠNG, quyền địa phương cần bổ sung thêm nguồn lực nào? ฀ Tài ฀ Nhân ฀ Nguồn lực khác (xin nêu rõ) 11 Đánh giá ơng/bà trình tự, thủ tục thu hồi đất nông nghiệp ฀ Phù hợp ฀ Chưa phù hợp, rườm rà ฀ Chưa phù hợp, thiếu minh bạch ฀ Chưa phù hợp lý khác (xin nêu rõ) 12 Đánh giá ông/bà công người bị ảnh hưởng (không phân biệt dân tộc, tuổi tác, địa vị) tiến hành thu hồi đất nông nghiệp ฀ Công ฀ Không công 13 Đánh giá ông/bà mức bồi thường hỗ trợ chi trả cho người dân ฀ Thỏa đáng ฀ Chưa thỏa đáng 14 Đánh giá ơng/bà tính hiệu lực chi trả bồi thường, hỗ trợ ฀ Đúng quy định ฀ Không quy định, thiếu minh bạch ฀ Không quy định, thiếu quán ฀ Khơng quy định lý khác (xin nêu rõ) 15 Đánh giá ông/bà tiến độ chi trả bồi thường, hỗ trợ ฀ Người dân nhận bồi thường, hỗ trợ vòng năm ฀ Người dân nhận bồi thường, hỗ trợ vòng năm Nếu CHẬM TIẾN ĐỘ, cho biết lý ฀ Do bồi thường không thỏa đáng ฀ Do thay đổi, điều chỉnh sách ฀ Do trình độ hạn chế cán làm công tác vận động, thuyết phục ฀ Do người dân thiếu ý thức, không hợp tác ฀ Do quyền thiếu kiên xử lý đối tượng chây ì ฀ Do thiếu phối hợp quyền địa phương báo đài ฀ Lý khác (xin nêu rõ) 16 Khi xây dựng sách thu hồi đất nơng nghiệp địa phương quyền có lấy ý kiến người dân hay khơng? ฀ Có ฀ Khơng Nếu CĨ, quyền địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp nào? ฀ Tiếp thu nhiều ฀ Có tiếp thu ฀ Khơng tiếp thu ฀ Hồn tồn khơng tiếp thu 17 Khi xây dựng bảng giá đất nông nghiệp địa phương quyền có hỏi ý kiến người dân hay khơng? ฀ Có ฀ Khơng Nếu CĨ, quyền địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp nào? ฀ Tiếp thu nhiều ฀ Có tiếp thu ฀ Khơng tiếp thu ฀ Hồn tồn khơng tiếp thu III KIẾN NGHỊ (Đánh dấu chéo vào thích hợp) Kiến nghị ơng/bà chế thu hồi đất nông nghiệp ฀ Nhà nước thu hồi ฀ Tự thỏa thuận ฀ Ý kiến khác (nêu rõ) Kiến nghị ơng/bà hình thức thu hồi đất nơng nghiệp ฀ Thu hồi theo quy hoạch ฀ Thu hồi theo dự án ฀ Ý kiến khác (nêu rõ) Kiến nghị ông/bà phương án xác định giá đất bồi thường ฀ Xác định giá đất cụ thể để bồi thường ฀ Áp dụng bảng giá để tính bồi thường ฀ Ý kiến khác (nêu rõ) Kiến nghị ông/bà quan hỗ trợ định giá đất ฀ Không cần thiết ฀ Cần thiết, quan độc lập ฀ Cần thiết, quan Nhà nước ฀ Ý kiến khác (nêu rõ) Kiến nghị khác Xin trân trọng cảm ơn cộng tác ông/bà! 10 ... nước quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nơng nghiệp 1.1.1 Các nghiên cứu vai trò nội hàm quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nơng nghiệp Khi nghiên cứu quản lý Nhà nước trình thu hồi đất NN,... trình thu hồi đất nơng nghiệp Chương Cơ sở lý luận kinh nghiệm quản lý Nhà nước trình thu hồi đất nông nghiệp Chương Thực trạng quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nơng nghiệp địa bàn Hà Nội Chương... VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu nước quản lý Nhà nước q trình thu hồi đất nơng nghiệp 10 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp ở hà nội , Quản lý nhà nước trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp ở hà nội