Mô tả thống nhất phương trình trạng thái của chất hạt nhân và thế quang học nucleon trên cơ sở trường trung bình vi mô

128 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ MƠ TẢ THỐNG NHẤT PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA CHẤT HẠT NHÂN VÀ THẾ QUANG HỌC NUCLEON TRÊN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG BÌNH VI MƠ Nghiên cứu sinh: Doãn Thị Loan Người hướng dẫn: GS.TS Đào Tiến Khoa Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử hạt nhân Mã số: 9.44.01.06 Hà Nội - 2019 Lời cam đoan Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu trình bày luận án lấy từ tính tốn tơi trích dẫn từ số báo có tham gia trực tiếp tơi cộng Các kết nêu luận án trung thực không trùng lặp với cơng trình khác Tác giả luận án Dỗn Thị Loan i Lời cảm ơn Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn GS TS Đào Tiến Khoa Thầy tận tình hướng dẫn tơi tiếp cận nghiên cứu VLHN, thầy định hướng tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS Nguyen Van Giai (viện hạt nhân Orsay) hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ nhiều thời gian thực tập viện hạt nhân Orsay (IPN Orsay) Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới nhóm nghiên cứu quốc tế hợp tác với gồm: - TS Jérôme Margueron Viện hạt nhân Lyon, Pháp GS Hitoshi Nakada đại học Chiba, Nhật Bản thảo luận trao đổi với vấn đề liên quan tới luận - GS Pierre Descouvemont đại học Russel Bỉ trao đổi cung cấp cho chúng tơi chương trình tính toán R-matrix giải toán tán xạ dùng luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS Ngô Hải Tân, TS Bùi Minh Lộc, ThS Nguyễn Hoàng Phúc làm việc trực tiếp thảo luận chi tiết với vấn đề liên quan luận án Tơi xin cảm ơn TS Hồng Sỹ Thân TS Đỗ Cơng Cương góp ý để tơi thực hồn thành luận án Tôi xin cảm bạn đồng nghiệp trung tâm Vật lý hạt nhân- viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân giúp đỡ nhiều thời gian thực luận án iii Tôi xin trân trọng cảm ơn tới viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân- Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam tạo điều kiện thời gian tài cho tơi thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn viện hạt nhân Orsay (cộng hòa Pháp) tạo điều kiện kinh phí thời gian tơi thực tập để thực luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn tới Trung tâm đào tạo - viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Bộ giáo dục tạo điều kiện để tơi hồn thành luận án Tôi xin trân thành cảm ơn quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ kinh phí cho tơi qua đề tài GS TS Đào Tiến Khoa làm chủ nhiệm Tôi xin cảm ơn chương trình hợp tác Việt Pháp (LIA) tài trợ kinh phí cho tơi thời gian thực luận án Cuối cùng, xin cảm ơn ngưới thân gia đình ln bên tôi, động viên, giúp đỡ chia sẻ niềm vui khó khăn thực luận án Tác giả luận án Doan Thi Loan iv Danh mục ký hiệu chữ viết tắt VLHN Vật lý hạt nhân CHN EOS Chất hạt nhân Phương trình trạng thái NMF NN Trường trung bình hạt nhân Nucleon-nucleon BHF HF Brueckner-Hartree-Fock Hartree-Fock OP OM Thế quang học Mẫu quang học SP Đơn hạt RT HvH Số hạng tái chỉnh hợp Hugenholtz-Van-Hove IS IV Đồng vị vô hướng Đồng vị vector JLM PB Jeukenne, Lejeune Mahaux Perey Buck BR WS Brieva Rook Wood-Saxon v Mục lục Danh sách hình vẽ viii Danh sách bảng xv Tóm tắt xvi Mở đầu Trường trung bình hạt nhân phương trình trạng thái chất hạt nhân phi đối xứng 2.1 Tương tác CDM3Yn tính chất bão hòa chất hạt nhân phi đối xứng 2.2 Mơ hình trường trung bình thống cho đơn hạt quang học nucleon 2.3 Mối liên hệ lượng đơn hạt lượng đối xứng 2.4 Khối lượng hiệu dụng nucleon 12 12 17 31 36 Nghiên cứu vi mô tán xạ đàn hồi nucleon-hạt nhân 3.1 Mẫu folding cho quang học nucleon-hạt nhân 3.2 Thế quang học phi định xứ 3.3 Phương pháp gần định xứ 3.4 Tán xạ đàn hồi nucleon lên hạt nhân 40,48 Ca, 90 Zr 208 Pb 3.4.1 Đóng góp số RT vai trò hiệu ứng phi định xứ 3.4.2 Thế folding phi định xứ quang học tượng luận dạng Perey-Buck 3.5 Khối lượng hiệu dụng nucleon từ quang học định xứ 45 46 49 54 56 60 Kết luận 79 Tài liệu tham khảo 98 vi 69 72 B Phương pháp Hartree-Fock Phương pháp HF phương pháp trường trung bình xác định trạng thái đơn hạt nucleon liên kết hạt nhân từ nguyên lý biến phân tìm giá trị cực tiểu lượng Theo phương pháp HF, nucleon chuyển động trường trung bình gây nucleon khác hạt nhân Hạt nhân hệ gồm nhiều fermion nên hàm sóng hạt nhân phản xứng qua việc trao đổi tọa độ hai nucleon Hamiltonian hệ nucleon thường bao gồm tương tác nucleon-nucleon biểu diến lượng tử hóa lần hai sau ˆ = H tij a+ i aj + ij υ¯ijkl a ˆ+ ˆ+ ˆl a ˆk i a j a (B.1) ijkl đó, số i, j, k l trạng thái đơn hạt hệ sở trực giao v¯ijkl yếu tố ma trận phản xứng hóa tương tác NN v¯ijkl = ij|v|kl − ij|v|lk (B.2) Hàm sóng hạt nhân trạng thái có dạng định thức Slater A a ˆ+ i |0 |φ = (B.3) i=1 với a+ i toán tử sinh hủy hạt Fermi trạng thái i Sử dụng Hamiltonian (B.1) hàm sóng (B.2), lượng hệ xác định E HF = Φ|H|Φ 93 (B.4) Áp dụng định lý Wick [101], lượng hệ phụ thuộc xác định theo ma trận mật độ ρij E HF = tij Φ|ˆ c+ ˆj |Φ + i c ij = tij ρij + υ¯ijkl Φ|ˆ c+ ˆj cˆk cˆl |Φ i c (B.5) ijkl ρki υ¯ijkl ρlj ijkl Trạng thái đơn hạt nucleon xác định từ điều kiện biến phân lượng δE = qua biến đổi mật độ ρ + δρ, δE = E[ρ + δρ] − E[ρ] = hkk δρk k = hmi δρim (B.6) mi kk Yếu tố ma trận Hamiltonian đơn hạt xác định hkk ∂E HF [ρ] = ∂ρkk (B.7) Điều kiện cực tiểu lượng δE = đưa đến yếu tố ma trận h không A hmi = tmi + υ¯mjij = (B.8) j Chỉ số i biểu diễn trạng thái bị chiếm (occupied state, i A) m biểu diễn trạng thái không bị chiếm (unoccupied state, m > A), tổng theo j gồm tất trạng thái bị chiếm Hamiltonian đơn hạt hay Hamiltonian Hartree-Fock định nghĩa tổng quát sau A hkl = tkl + v¯kjlj (B.9) j với (k, l) tổ hợp hai trạng thái bất kì, hkl = cặp trạng thái bị chiếm không bị chiếm Các trạng thái đơn hạt chọn cho 94 h có dạng chéo A hkl = tkl + υ¯kjlj = k δkl (B.10) j k lượng đơn hạt Phương trình Hartree-Fock (B.10) cho hàm sóng đơn hạn φi (r) khơng gian tọa độ có dạng − mτi ∆ϕi (r1 ) + UH (r1 )ϕi (r1 ) − UF (r1 , r2 )ϕi (r2 )dr2 = i ϕi r1 , (B.11) đó, UH (r1 ) thành phần trực tiếp định xứ (Hartree potential ) ϕj (r2 )V (r1 , r2 )ϕj (r2 )dr2 UH (r1 ) = (B.12) j với V (r1 , r2 ) tương tác hai nucleon UF (r1 , r2 ) thành phần trao đổi phi định xứ (Fock potential ) UF (r1 , r2 ) = ϕj (r2 )V (r1 , r2 )ϕj (r1 ) (B.13) j Hàm sóng đơn hạt ϕi (r, σ, τ ) nucleon phụ thuộc vào tọa độ, spin spin đồng vị khai triển theo tích hàm bán kính uni li ji (r) với hàm phụ thuộc góc spin Yli ji mji (ˆ r , σ) hàm phụ thuộc spin-đồng vị χ(τ ): un l j (r) ϕi (r, σ, τ ) = i i i Yli ji mji (ˆ r , σ)χ(τ ) (B.14) r với r , σ) = Yli ji mji (ˆ ml ms l ml ms |jmji Ylml (ˆ r)χms (σ) 95 (B.15) i ≡ {τ , ni , li , ji , mji } Phương trình HF phụ thuộc bán kính xác định hàm sóng ui (r1 ) có dạng 2m −ui (r1 ) + li (li + 1) ui (r1 ) − r12 UiF (r1 , r2 ) + UiF C (r1 , r2 ) ui (r2 )r22 dr2 +[UiH (r1 ) + UqDD (r1 ) + UiHC (r1 ) + WqLS (r1 )]ui (r1 ) = i ui (r1 ) UiH (r1 ) UiF (r1 , r2 ) thành phần trực tiếp xuyên tâm, UiHC (r − 1) UiF C (r1 , r2 ) thành phần trực tiếp trao đổi Coulomb, UqDD (r1 ) WqLS (r1 ) thành phần phụ thuộc mật độ spin-quỹ đạo Dạng tường minh thành phần định xứ phi định xứ xác định chi tiết [76] Phương trình HF giải phương pháp Numerov phương pháp chéo hóa ma trận theo hệ hàm sở trực giao Thành phần bán kính uir(r) hàm sóng đơn hạt khai triển theo hệ hàm sở Bessel cầu: unlj (r) = r N (l) Cnlj,i˜jl (ki r) i=1 hàm Bessel thỏa mãn phương trình jl (kr) + l(l + 1) jl (kr) + − kr (kr)2 jl (kr) = ˜ (l) với k = ( 2mE ) , jl (ki r) hàm Bessel cầu chuẩn hóa ji (kr) ˜jl (kr) = (ji (kr))2 dr 96 (B.16) với điều kiện trực giao ˜jl (kil r)|˜jl (kil r) = δii Yếu tố ma trận Hamiltonian theo hệ hàm sơ sở (lj) Hii = 2m (kil )2 δii + ViH (r1 )˜jl (kil r1 )˜jl (kil r1 )r12 dr1 ViF (r1 , r2 )˜jl (kil r1 )˜jl (kil r2 )r12 dr1 r22 dr2 + (B.14) với V H đại diện cho thành phần định xứ, V F thành phần trao đổi phi định xứ Hamiltonian ma trận đối xứng N × N , phương trình HF trở thành phương trình hàm riêng N (lj) Hii Cnlj,i = nljm Cnlj,i (B.14) i =1 Phương tình HF giải tự hợp bặt đầu lựa chọ cho ban đầu, thường có dạng Wood-Saxon Sau chéo hóa ma trận Hamiltonian, hàm riêng thu yếu tố đầu vào xác định V H and V F mới, Hamiltonian lại chéo hóa Bài tốn hội tụ khác biệt lượng đơn hạt hai vòng lặp đủ nhỏ, ta tìm nghiệm phương trình HF Tương tác NN hiệu dụng thường dùng nghiên cứu cấu trúc hạt nhân phiên tương tác tượng luận Skyrme [102] Gogny [78, 103], hay phiên tương tác M3YPn xây dựng để mô tả cấu trúc nhiều hạt nhân khác [104, 105] 97 Tài liệu tham khảo [1] H A Bethe, Rev Mod Phys 62, 801 (1990) [2] K Summiyoshi and H Toki, Astrophys J 422, 700 (1994) [3] K Summiyoshi, K Oyamatsu, and H Toki, Nucl Phys A 595, 327 (1995) [4] F Douchin and P Haensel, Astron Astrophys 380, 151 (2001) [5] J M Lattimer and M Prakash, Science 304, 536 (2004) [6] J M Lattimer and M Prakash, Phys Rep 442, 109 (2007) [7] T Klăahn et al., Phys Rev C 74, 035802 (2006) [8] I Bombaci and U Lombardo, Phys Rev C 44, 1892 (1991) [9] W Zuo, I Bombaci, and U Lombardo, Phys Rev C 60, 024605 (1999) [10] W Zuo, I Bombaci, and U Lombardo, Eur Phys J A 50, 12 (2014) [11] A Akmal, V.R Pandharipande, and D.G Ravenhall, Phys Rev C 58, 1804 (1998) [12] D T Khoa and W von Oertzen, Phys Lett B 304, (1993) [13] D T Khoa and W von Oertzen, Phys Lett B 342, (1995) [14] D T Khoa, W von Oertzen, and A A Ogloblin, Nucl Phys A 602, 98 (1996) [15] D T Khoa, G R Satchler, and W von Oertzen, Phys Rev C 56, 954 (1997) 98 [16] C Xu, B A Li, and L W Chen, Phys Rev C 82, 054607 (2010) [17] R Chen, B J Cai, L W Chen, B A Li, X H Li, and C Xu, Phys Rev C 85, 024305 (2012) [18] C Xu, B A Li, and L W Chen, Eur Phys J A 50, 21 (2014) [19] G Bertsch, J Borysowicz, H McManus, and W G Love, Nucl Phys A 284, 399 (1977) [20] N Anantaraman, H Toki, and G F Bertsch, Nucl Phys A 398, 269 (1983) [21] H S Than, D T Khoa, and N V Giai, Phys Rev C 80, 064312 (2009) [22] D T Loan, N H Tan, D T Khoa, and J Margueron, Phys Rev C 83, 065809 (2011) [23] D.T Loan, B.M Loc, and D.T Khoa, Phys Rev C 92, 034304 (2015) [24] D T Khoa, E Khan, G Colò, and N V Giai, Nucl Phys A 706, 61 (2002) [25] D T Khoa, H S Than, and D C Cuong, Phys Rev C 76, 014603 (2007) [26] D T Khoa, W von Oertzen, H G Bohlen, and S Ohkubo, J Phys G 34, R111 (2007) [27] D T Khoa, B M Loc, and D N Thang, Eur Phys J A 50, 34 (2014) [28] N D Chien and D T Khoa, Phys Rev C 79, 034314 (2009) [29] D T Khoa, B M Loc, and D N Thang, Eur Phys J A 50, 34 (2014) [30] N H Tan, D T Loan, D T Khoa, and J Margueron, Phys Rev C 93, 035806 (2016) [31] B.A Li, L.W Chen, and C.M Ko, Phys Rep 464, 113 (2008) [32] C Mondal et al., Phys Rev C 93, 064303 (2016) 99 [33] B.M Loc, D.T Khoa, R.G.T Zegers, Phys Rev C 89, 024317 (2014) [34] B.A Li and L.W Chen, Modern Physics Letters A 30, 1530010 (2015) [35] R.J Furnstahl, Nucl Phys A 706, 85 (2002) [36] D.V Shetty, S.J Yennello, and G.A Souliotis, Phys Rev C 76, 024606 (2007) [37] D.V Shetty, S.J Yennello, and G.A Souliotis, Nucl Inst and Meth in Phys Res B 261, 990 (2007) [38] A Ono, P Danielewicz, W.A Friedman, W.G Lynch, and M.B Tsang, Phys Rev C 68, 051601(R) (2003) [39] C Mahaux, P F Bortignon, R A Broglia, and C H Dasso, Phys Rep 120, (1985) [40] C Mahaux and R Sartor, Adv Nucl Phys 20, (1991) [41] L Satpathy, V S UmaMaheswari, and R C Nayak, Phys Rep 319, 85 (1999) [42] N M Hugenholtz and L Van Hove, Physica 24, 363 (1958) [43] A B Migdal, Theory of Finite Fermi Systems and Applications to Atomic Nuclei, Interscience, New York (1967) [44] D T Khoa, G R Satchler, and W von Oertzen, Phys Rev C 51, 2069 (1995) [45] K A Brueckner, Phys Rev 97, 1353 (1955) [46] B.A Li, B.J Cai, L.W Chen, and J Xu, Prog Part Nucl Phys 99, 29 (2018) [47] C.J Horowitz, E.F Brown, Y Kim, W.G Lynch, R Michaels, A Ono, J Piekarewicz, M.B Tsang, and H.H Wolter, J Phys G 41, 093001 (2014) 100 [48] M Baldo, G.F Burgio, H.J Schulze, and G Taranto, Phys Rev C 89, 048801 (2014) [49] H Feshbach, Theoretical Nuclear Physics, Vol II, Wiley, New York (1992) [50] K Amos, P J Dortmans, S Karataglidis, H V von Geramb, and J Raynal, Adv Nucl Phys 25 275, (2001) [51] K Minomo, K Ogata, M Kohno, Y R Shimizu, and M Yahiro, J Phys G 37 085011 (2010) [52] F A Brieva and J R Rook, Nucl Phys A 291, 299 (1977) F A Brieva and J R Rook, Nucl Phys A 291, 317 (1977) F A Brieva and J R Rook, Nucl Phys A 297, 206 (1978) [53] F Perey and B Buck, Nucl Phys., 32, 353 (1962) [54] Y Tian, D Y Pang, Z Y Ma, Int J Mod Phys E 24, 1550006 (2015) [55] A E Lovell, P L Bacq, P Capel, F M Nunes, L J Titus, Phys Rev C 96, 051601(R) (2017) [56] L J Titus and F M Nunes, Phys Rev C 89, 034609 (2014) [57] P Descouvemont and D Baye, Rep Prog Phys 73 36301, (2010) [58] P Descouvemont, Comp Phys Comm 200 199, (2016) [59] D.T Loan, N.H Phuc, D.T Khoa, Comm Phys 28, 323 (2018) [60] M Camenzind, Compact Objects in Astrophysics - White Dwarfs, Neutron Stars and Black Holes, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2007) [61] J.P Jeukenne, A Lejeune, and C Mahaux, Phys Rev C 16, 80 (1977) [62] A Lejeune, Phys Rev C 21, 1107 (1980) [63] P Czerski, A De Pace, and A Molinari, Phys Rev C 65, 044317 (2002) [64] D.T Khoa, N.H Phuc, D.T Loan, and B.M Loc, Phys Rev C 94, 034612 (2016) 101 [65] A Bohr and B.R Mottelson, Nuclear Structure, vol.I, p.237 (W.A Benjamin, Inc., New York, 1969) [66] R.L Varner, W.J Thompson, T.L McAbee, E.J Ludwig, and T.B Clegg, Phys Rep 201, 57 (1991) [67] S Hama, B.C Clark, E.D Cooper, H.S Sherif, and R.L Mercer, Phys Rev C 41, 2737 (1990) [68] P.E Hodgson, Rep Prog Phys 38, 847 (1975) [69] I Vida˜ na, Tensor Force, Rearrangement & Symmetry En- ergy, Talk given at 3rd International Symposium on Nuclear Symmetry Energy, NSCL/FRIB, East Lansing, July, 2013; http://www.nucl.phys.tohoku.ac.jp/nusym13/program.html [70] M.B Tsang, Y Zhang, P Danielewicz, M Famiano, Z Li, W.G Lynch, and A.W Steiner, Phys Rev Lett 102, 122701 (2009) [71] L Trippa, G Colò, and E Vigezzi, Phys Rev C 77, 061304(R) (2008) [72] B.A Li and X Han, Phys Lett B 727, 276 (2013) [73] S Gandolfi, A.Yu Illarionov, S Fantoni, J.C Miller, F Pederiva, and K.E Schmidt, Mon Not R Astron Soc 404, L35 (2010) [74] X.H Li, B.J Cai, L.W Chen, R Chen, B.A Li, and C Xu, Phys Lett B 721, 101 (2013) [75] P.E Hodgson, Contemp Phys 24, 491 (1983) [76] H S Than, PhD thesis, unpublished (2009) [77] H S Than, E Khan, and Nguyen Van Giai, J Phys G: Nucl Part Phys 38, 025201 (2011) [78] J.F Berger, M Girod, and D Gogny, Comp Phys Comm 63, 365 (1991) [79] G W Bailey, N K Timofeyuk, and J A Tostevin, Phys Rev 95, 024603 (2017) 102 [80] N Keeley and R S Mackintosh, Phys Rev C 90, 044602 (2014) [81] Yuan Tian, D Y Pang, and Zhong-yu Ma, Phys Rev C 97, 064615 (2018) [82] X Campi, A Bouyssy, Phys Lett B 73 (1978) 263 [83] ECIS-06 code, J Raynal (2007), http://www.nea.fr/abs/html/nea-0850.html published on-line: [84] J Rapaport, T S Cheema, D E Bainum, R W Finlay, J D Carlson, Nucl Phys A 296, 95 (1978) [85] R P DeVito, D T Khoa, S M Austin, U E P Berg, and B M Loc, Phys Rev C 85, 024619 (2012) [86] G M Honoré, W Tornow, C R Howell, R S Pedroni, R C Byrd, R L Walter, and J P Delaroche, Phys Rev C 33, 1129 (1986) [87] J M Mueller, R J Charity, R Shane, L G Sobotka, S J Waldecker, W H Dickhoff, A S Crowell, J H Esterline, B Fallin, C R Howell, C Westerfeldt, M Youngs, B J Crowe, III, and R S Pedroni, [88] Y.Wang and J.Rapaport, Nucl.Phys A 517, 301 (1990) [89] W T H van Oers, Huang Haw, N E Davison, A Ingemarsson, B Fagerstrăom, and G Tibell, Phys Rev C 10, 307 (1974) [90] R H McCamis, T N Nasr, J Birchall, N E Davison, W T H van Oers, P J T Verheijen, R F Carlson, A J Cox, B C Clark, E D Cooper, S Hama, and R L Mercer, Phys Rev C 33, 1624 (1986) [91] L N Blumberg, E E Gross, A VAN DER Woude, A Zucker, and R H Bassel, Phys Rev 147, 812 (1966) [92] N.V Giai and P.V Thieu, Phys Lett 126B, 421 (1983) [93] E Litvinova and P Ring, Phys Rev C 73, 044328 (2006) [94] M Zalewski, P Olbratowski, and W Satula, Phys Rev C 81, 044314 (2010) 103 [95] B A Robson, Nucl Phys A, 132, (1969) [96] G R Satchler, Direct Nuclear Reactions, Clarendon Press Oxford, New York (1983) [97] L F Hansen, F S Dietrich, B A Pohl, C H Poppe, and C Wong, Phys Rev C, 31, 111 (1985) [98] R W Finlay, J R M Annand, T S Cheema, J Rapaport, and F S Dietrich, Phys Rev C, 30, 796 (1984) [99] L J Titus, A Ross, and F M Nunes, Comp Phys Comm 207 499, (2016) [100] J S Petler, M S Islam, R W Finlay, and F S Dietrich, Phys Rev C, 32, 673 (1985) [101] P Ring, P Schuck, The nuclear many-body problem (Springer-Verlag, New York, 542 (1980) [102] D.G Vautherin, D.M Brink, Phys Rev C 5, 626 (1972) [103] F Chappert, M Girod, S Hilaire, Phys Lett B 668, 420 (2008) [104] H Nakada, Phys Rev C 68, 014316 (2003) [105] H Nakada, Phys Rev C 78, 054301 (2008) 104 Các cơng trình liên quan đến luận án Doan Thi Loan, Nguyen Hoang Phuc, and Dao T Khoa, "R-matrix method and the nonlocal nucleon optical potential", Communications in Physics 28, 323 (2018) Doan Thi Loan, Bui Minh Loc, and Dao T Khoa, "Extended HartreeFock study of the single-particle potential: The nuclear symmetry energy, nucleon effective mass, and folding model of the nucleon optical potential", Physical Review C 92, 034304 (2015) Doan Thi Loan, Nguyen Hoang Phuc, and Dao T Khoa, "Rearrangement term in the folding model of the nucleon optical potential", Submitted to J Phys G: Nucl Part Phys (2019) 105 Các công trình cơng bố Doan Thi Loan, Nguyen Hoang Phuc, and Dao T Khoa, "R-matrix method and the nonlocal nucleon optical potential", Comm Phys 28, 323 (2018) Dao T Khoa, Nguyen Hoang Phuc, Doan Thi Loan, and Bui Minh Loc, "Nuclear mean field and double-folding model of the nucleus-nucleus optical potential", Physical Review C 94, 034612 (2016) Ngo Hai Tan, Doan Thi Loan, Dao T Khoa, J Margueron, "Mean-field study of hot β -stable protoneutron star matter: Impact of the symmetry energy and nucleon effective mass", Phys Rev C 93, 035806 (2016) Doan Thi Loan, Bui Minh Loc, and Dao T Khoa, "Extended HartreeFock study of the single-particle potential: The nuclear symmetry energy, nucleon effective mass, and folding model of the nucleon optical potential", Physical Review C 92, 034304 (2015) Doan Thi Loan, Ngo Hai Tan, Dao T.Khoa, J Margueron, "Equation of state of the neutron star matter and the nuclear symmetry energy", Physical Review C 83, 065809 (2011) 106 Báo cáo hội nghị "Nonlocal nucleon optical potential and nucleon effective mass", Hội nghị Khoa học Cơng nghệ hạt nhân tồn quốc lần thứ 13, Tp Hạ Long (2019) "Mean-field description of nonlocal nucleon optical potential and Rmatrix method", International Symposium on Physics of Unstable Nuclei, September 25–30, Halong, Vietnam(2017) "The nonlocal nucleon optical potential: Folding model and R-matrix method", Hội nghị Khoa học Cơng nghệ hạt nhân tồn quốc lần thứ 12, Tp Nha Trang (2017) "Consistent mean-field description of nuclear matter and nucleon-nucleus scattering", Hội nghị chuyên ngành Vật lý hạt nhân, Vật lý lượng cao vấn đề liên quan (NHEP), Hà Nội (2016) 107 ... chữ vi t tắt VLHN Vật lý hạt nhân CHN EOS Chất hạt nhân Phương trình trạng thái NMF NN Trường trung bình hạt nhân Nucleon- nucleon BHF HF Brueckner-Hartree-Fock Hartree-Fock OP OM Thế quang học. .. với nucleon lại liên kết hạt nhân, NMF đại lượng vật lý quan trọng vật lý hạt nhân (VLHN) đại NMF sở tảng trung bình hạt nhân dùng mẫu vỏ để mô tả cấu trúc hạt nhân, quang học nucleon dùng để mô. .. sách hình vẽ viii Danh sách bảng xv Tóm tắt xvi Mở đầu Trường trung bình hạt nhân phương trình trạng thái chất hạt nhân phi đối xứng 2.1 Tương tác CDM3Yn tính chất bão hòa chất hạt nhân phi đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô tả thống nhất phương trình trạng thái của chất hạt nhân và thế quang học nucleon trên cơ sở trường trung bình vi mô , Mô tả thống nhất phương trình trạng thái của chất hạt nhân và thế quang học nucleon trên cơ sở trường trung bình vi mô , 1 Tương tác CDM3Yn và tính chất bão hòa của chất hạt nhân phi đối xứng, 2 Mô hình trường trung bình thống nhất cho thế đơn hạt và thế quang học nucleon, 3 Mối liên hệ giữa năng lượng đơn hạt và năng lượng đối xứng, 4 Khối lượng hiệu dụng nucleon, 1 Mẫu folding cho thế quang học nucleon-hạt nhân, 2 Thế quang học phi định xứ, 3 Phương pháp gần đúng định xứ, 4 Tán xạ đàn hồi nucleon lên hạt nhân 40,48Ca, 90Zr và 208Pb, 5 Khối lượng hiệu dụng nucleon từ thế quang học định xứ

Từ khóa liên quan