huyenlinh de khotailieu y hoc

15 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:19

Please follow the template to enter your questions and answers,and kindly look through several tips before you start the work Please not modify the characters in the grey area Please fill the question type exactly as the example if you want to add more questions Question Type Questions Multiple Choice Question: Bệnh ký sinh trùng sau phụ thuộc vào độ tuổi: Choices: A Sốt rét B giun kim@ C Giun đũa D Toxoplasma gondii E Pneumocystis carinii Multiple Choice Question: Vai trò lympho T miễn dịch bệnh sốt rét: Choices: A khơng có vai trò B đóng vai trò thứ yếu C đóng vai trò trụ cột@ D có vai trò hỗ trợ cho đại thực bào E có vai trò sốt rét mạn tính Multiple Choice Question: Bệnh ký sinh trùng sau phân bố rộng rãi khắp nơi giới: Choices: A sốt rét B giun đũa C nấm Candida@ D nấm Cryptococcus E giun xoắn Multiple Choice Question: Bệnh ký sinh trùng sau gây thành vụ dịch nhiều người tử vong: Choices: A sốt rét@ B giun đũa C sán gan lớn D giun xoắn E Pneumocycstis carinii Multiple Choice Question: Triệu chứng sau điển hình gợi ý bệnh ký sinh trùng: Choices: A nhức đầu nôn mửa B đau quặn bụng quanh rốn kèm táo bón C đau quặn bụng dọc theo khung đại tràng kèm cầu phân nhầy máu@ D ho khạc đàm máu bả cà phê E tiêu chảy phân toàn nước kèm sốt cao Multiple Choice Question: Thể lây nhiễm giun xoắn là: Choices: A ấu trùng giun xoắn đất B trưởng thành C trứng giun D trứng giun có chứa ấu trùng E nang ấu trùng giun xoắn@ Multiple Choice Question: Vi nấm sau có khả sinh sợi tơ giả nấm: Choices: A Aspergillus flavus B Pityosporum orbiculare C Candida albicans@ D Penicillium marneffei E Sporothrix schenskii Multiple Choice Question: Chu kỳ tự đất gặp loại ký sinh trùng sau đây: Choices: A giun đũa B giun lươn@ C sán dây bò D sán dây lợn E sán gan nhỏ Multiple Choice Question: Chu kỳ hữu tính vơ tính mèo ký sinh trùng sau đây: Choices: A giun xoắn B sán dây cá C ký sinh trùng sốt rét D Toxoplasma gondii@ E Pneumocystis carinii Multiple Choice Question: Sốt rét truyền qua thai thường có đặc điểm: Choices: A sốt rét thường nhật B sốt rét cách nhật C thường nhiễm P.vivax D gặp@ E sốt rét có thời kỳ ủ bệnh ngắn Multiple Choice Question: Vi nấm sau có bào tử đính lớn hình thoi trực tiếp vào sợi tơ nấm: Choices: A Candida B Microsporum@ C Cryptococcus D Aspergillus E Trichophyton Multiple Choice Question: Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc thường gặp ở: Choices: A P.vivax B tất loài ký sinh trùng sốt rét gây bệnh cho người C P.malariae D P.Falciparum@ E P.vivax P.ovale Multiple Choice Question: Thể sau bệnh nhân nấm Aspergillus gặp người suy giảm miễn dịch: Choices: A Viêm giác mạc B viêm phổi xâm nhập@ C viêm phế quản D bướu nấm phổi E Bướu nấm da Multiple Choice Question: Người mắc bệnh sán máng do: Choices: A ăn ốc chưa nấu chin B ăn thực vật thủy sinh chứa nang ấu trùng sán C ăn rau tươi không D nhiễm ấu trùng từ đất bẩn chui qua da E nhiếm ấu trùng đuôi từ nước bẩn chui qua da@ Multiple Choice Question: Bệnh sau gặp người suy giảm miễn dịch: Choices: A lỵ amip B sốt rét ác tính C viêm phổi Pneumocystiss carinii@ D viêm phế quản Aspergillus E sán phổi Multiple Choice Question: Xét nghiệm phân thường dễ quan sát thấy trứng sán ruột trứng sán gan lớn Choices: A Đúng@ B Sai Multiple Choice Question: Lồi trùng sau vector truyền bệnh giun Onchocerla volvulus: Choices: A Aedes B Anopheles C Simulium@ D Phlebotomus E Culex Multiple Choice Question: Loại thuốc sau điều trị bệnh nấm Candida: Choices: A Decaris B Nystatin@ C Mebendazole D Chloroquin E Niclosamide Multiple Choice Question: Ấu trùng loại ký sinh trùng sau có giai đoạn qua gan: Choices: A giun đũa@ B giun tóc C giun móc D câu A,B E câu A,B,C Multiple Choice Question: Ký sinh trùng sau gây bệnh nặng chủ yếu ấu trùng: Choices: A giun móc B Giun tóc C Giun kim D Giun xoắn@ E Giun đũa Multiple Choice Multiple Choice Question: Các đặc điểm sau chu kỳ sán gan nhỏ đúng,ngoại trừ: Choices: A sán gan nhỏ ký sinh gan đẻ trứng, trứng theo ống mật vào ruột theo phân ngồi B trứng rơi vào mơi trường nước phát triển thành ấu trùng lông C người động vật(chó, mèo) uống nước chưa đun sơi có ấu trùng lông bị bệnh@ D ấu trùng long đến ký sinh ốc Bythinia Sau tuần, phát triển thành vĩ ấu trùng E vĩ ấu trùng rời ốc đến ký sinh thớ loài cá nước tao thành nang trùng Question: Về phương diện… A…….người ta dùng khái niệm vật chủ trung gian để ….B… hoặc…C……làm trung gian truyền bệnh Choices: A B C Multiple Choice Question: Để thực chức sống ký sinh, cấu tạo của… A…… những… B…… không cần thiết và……C……những….D… cần thiết giúp cho ký sinh trùng thực hiện… E… dễ dàng Choices: A B C D E Multiple Choice Question: Nhiễm loại giun sau thường gặp người nông dân: Choices: A giun đũa B giun móc@ C giun kim D giun xoắn E giun bạch huyết Multiple Choice Question: Ấu trùng thực quản phình giun móc hình thành Choices: A ruột non từ trứng giun đẻ ruột B giun đẻ ấu trùng ruột non C từ trứng giun móc ngoại cảnh@ D ruột non từ trứng người nuốt vào E từ ấu trùng thực quản hình ống ngoại cảnh Question: Vị trí ký sinh sán máng Schitosoma hematobium là: Choices: A ruột B gan C lách D đường tiết niệu@ E trực tràng Question: Xét nghiệm nước tiểu thấy thấy loại ký sinh trùng sau….A… , …….B…… …… C…… Choices: A B C Question: Biểu đồ Lavier sau loại ký sinh trùng nào: Choices: A giun đũa@ B giun kim C giun lươn D sán gan lớn E giun Question: Tên kỹ thuật xét nghiệm để chẩn đoán nhiễm giun xoắn: Choices: A xét nghiệm phân B X-quang C Sinh thiết cơ@ D xét nghiệm máu tìm ấu trùng E Siêu âm Question: Loài sán sau gây bệnh trực tràng người: Choices: A.Schitosoma haematobium B Schitosoma mansoni C Schitosoma japonnicum D Schitosoma mekongi E Schitosoma intercalatum@ Question: Đường xâm nhập Toxocara canis( giun đũa chó) vào thể người là: Choices: A đường tiêu hóa@ B da C máu D hô hấp E sinh dục Question: Giun tóc trưởng thành kí sinh ở: Choices: A ruột già@ B ruột non C đường mật D đường bạch huyết E tá tràng Question: Biểu đổ sau biểu thị điều gì: Choices: A mật độ KST sốt rét máu B nồng độ thuốc sốt rét máu C mật độ KST sốt rét môi trường nuôi cấy D mức độ sốt rét kháng thuốc@ E biểu đồ Lavier số loài KST Question: Kỹ thuật lấy máu tìm ấu trùng giun bạch huyết: Choices: A lấy máu ngoại vi vào ban đêm ban đêm ban ngày, làm giọt máu đàn B lấy máu ngoại vi vào ban đêm ban đêm ban ngày, làm giọt máu dày@ C chọc tủy xương vào ban đêm, làm giọt máu đàn D chọc tủy xương vào ban đêm, làm giọt máu dày E lấy máu ngoại vi vào ban đêm, làm giọt đàn giọt đặc Question: Xét nghiệm trực tiếp bệnh phẩm da, móng với KOH 20% bệnh nhân bị bệnh nấm da quan sát kính hiển vi thấy: Choices: A sợi tơ nấm, phân nhánh có vách ngăn B sơi tơ nấm, phân nhánh có vách ngăn sợi tơ nấm đứt thành chuỗi bào tử đốt@ C sợi tơ nấm, khơng phân nhánh có vách ngăn, bào tử đốt D sợi tơ nấm, phân nhánh khơng có vách ngăn nhiều bào tử đính lớn E sợi tơ nấm, phân nhánh có vách ngăn nhiều bào tử đính nhỏ Question: Phân giống nấm da theo W Emmons dựa trên: Choices: A đặc điểm sợi nấm B bào tử đính lớn bào tử đính nhỏ C bào tử đính lớn@ D bào tử đính nhỏ E sinh bào tử từ bào đài Question: Số lượng bào tử đính lớn Trichophyton: Choices: A nhiều B nhiều C D ít, đơi khơng có@ E ln ln khơng có Question: Thể bệnh phổi Aspergillus: Choices: A ln chẩn đốn triệu chứng rõ ràng B nhận định sớm triệu chứng điển hình C thường bị bỏ qua triệu chứng khơng rõ ràng D thường bị bỏ qn triệu chứng dễ nhầm với bệnh lao phổi@ E tam chứng Deve đặc trưng bệnh Question: Nhóm hóa chất sau tốt để kiểm soát ĐVCĐ Choices: A hợp chất vô B hợp chất chlor hữu C hợp chất phosphor hữu D carbamate E Pyrethrine Pyrethrynoide@ Question: Giun kim lây truyền theo chế sau ngoại trừ: Choices: A tự nhiễm B nhiễm ngược dòng C nhiễm trực tiếp qua thức ăn bụi bặm D nhiễm qua đồ chơi trẻ em E ăn thịt bò tái@ v ... l y máu tìm ấu trùng giun bạch huyết: Choices: A l y máu ngoại vi vào ban đêm ban đêm ban ng y, làm giọt máu đàn B l y máu ngoại vi vào ban đêm ban đêm ban ng y, làm giọt máu d y@ C chọc t y. .. truyền bệnh giun Onchocerla volvulus: Choices: A Aedes B Anopheles C Simulium@ D Phlebotomus E Culex Multiple Choice Question: Loại thuốc sau điều trị bệnh nấm Candida: Choices: A Decaris B Nystatin@... tam chứng Deve đặc trưng bệnh Question: Nhóm hóa chất sau tốt để kiểm soát ĐVCĐ Choices: A hợp chất vô B hợp chất chlor hữu C hợp chất phosphor hữu D carbamate E Pyrethrine Pyrethrynoide@ Question:
- Xem thêm -

Xem thêm: huyenlinh de khotailieu y hoc , huyenlinh de khotailieu y hoc