28 SA tim chan doan u tim 2013 khotailieu y hoc

44 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:14

Siêu âm doppler tim Chẩn đoán khối u tim PGS.TS đinh thu hơng Trờng Đại học Y Hà nội Viện Tim mạch Quốc gia Siêu âm doppler tim Chẩn đoán u tim Đại cơng Kỹ thuật siêu âm U nhầy Các khối u khác buồng tim  U mµng tim  U ngoµi tim  Huyết khối buồng tim đại cơng U tim tiên phát gặp: 0,002 0,3 % - U lành 75 - 80%: u nhầy chiếm gần 50% - U tim tiên phát dạng sarcom chiếm đa số U tim thứ phát (do di căn) nhiều gấp 20 lần u tiên phát, màng tim, tim, nội mạc tim U tim lành tính U LàNH Nhóm (%) Ngời lớn Trẻ > tuổi U nhầy 52 17 Trẻ tuổi Xơ chun c¬ nhó 16 0 U mì 16 0 U vân 42 62 U xơ 18 17 U qu¸i 12 12 U m¸u U kh¸c 4 Braunwald’s HEART DISEASE, 7th U tim ¸c tÝnh U ¸c tÝnh Nhãm (%) Ngêi lín TrỴ > ti TrỴ  ti Sarcom mạch máu 28 Sarcom vân 11 41 50 Sarcom xơ 18 17 U mô bào sợi 6 Sarcom xơng 0 Sarcom trơn 17 Sarcom niêm Sarcom khác 14 12 Sarcom ko ph.loại 12 12 17 U lympho 0 Braunwald’s HEART DISEASE, 7th Kỹ THUậT SIÊU ÂM Tìm khối u siêu âm TM 2D: - SA TM: tìm tất nhát quét từ ĐMC đến mỏm tim - SA 2D: tìm khối u tất mặt cắt Điều chỉnh gain để tránh nhầm lẫn: - Nhiều gain (+) giả - gain (-) giả Siêu âm 2D phát khối u, vị trí, kích thớc, liên quan với tổ chức lân cận Khi nghi ngờ siêu âm tim qua thực quản, siêu âm tim cản âm Mục tiêu Khẳng định/loại trừ chẩn đoán u tim VÞ trÝ cđa khèi u tim Kích thớc, số lợng khối u Độ di động u Sự liên quan với tổ chức lân cận ảnh hởng khối u tới huyết động Chẩn đoán phân biệt nhĩ phải Van Thebesius Mạng Chiari terminalis nhĩ trái Huyết khối ép vào NT Thoát vị khe Vách liên nhĩ Phình vách liên nhĩ VLN Thất trái Cơ nhú Thất phải Dải điều hoà Trong buồng tim Cơ tim Van Eustachi Phì đại Crista Túi phình ĐMC chèn Phì đại dạng mỡ Huyết khối Sùi nội mạc Sa van Vôi hoá vòng van Đám đậm âm khâu sau phẫu thuật Phì đại vách không đồng tâm BCT phì đại U nhầy Tû lƯ gỈp: 74% NT 4% TT 18% NP 4% TP Phần lớn trờng hợp u có cuống bám vào VLN vị trí lỗ bầu dục U gây biến chứng tính di động theo dòng máu: triệu chứng giống HHL (suy tim phải, RTC), ngất, thuyên tắc mạch U nhầy nhĩ trái SA 2D: - Hình ảnh đám đậm âm di động mạnh phía VHL tâm trơng, tụt phía NT tâm thu - Xác định cuống, vị trí bám SA TM: - EF giảm, trớc dày - Thì tâm trơng: hai van có nhiều vệt đậm âm tăng dần Mesothelioma mµng tim t t nt Feigenbaum’s ECHOCARDIOGRAPHY nt t t Tràn dịch màng tim ác tính U phế quản di TP t t N P N T Feigenbaums ECHOCARDIOGRAPHY U tim khác Trên siêu âm tim xác định đợc: Vị trí u trung thất Tính chất kén đặc Trung thất trớc: U tuyến giáp chìm, u tuyến ức, U hạch, U quái Trung thất giữa: Kén màng phổi, màng tim, Kén phế quản, U quái; K hạch, K phế quản hạch phổi Trung thất sau: K hạch, Hodgkin, Sarcom  Mét sè u: U lympho; U m¸u Ýt thÊy ë trung thÊt Nhng c¸c khèi u lớn gây chèn U phổi cạnh thất trái U trung thất cạnh ĐMP Huyết khối buồng tim Phần lớn HK đợc chẩn đoán siêu âm thực quản HK thờng có đậm độ ECHO đồng đều, sáng tổ chức tim xung quanh Điển hình: HK lớp lắng đọng song song xen vào với nội mạc Nhiều vệt đậm âm ghép vào bề mặt nội mạc cách kín đáo khó phân biệt với cuống khối u lành, Huyết khối nhĩ trái, tiểu nhĩ trái  Thêng gỈp cã rung nhÜ, gi·n NT, HHL, van hai nhân tạo SA qua thành ngực thấy HK nhĩ trái 33 59% (độ đặc hiệu 90%), nhng chØ thÊy HK tiÓu NT – 19% Trong NT có âm cuộn khả có HK NT TNT cao SA qua thực quản giúp phát tốt HK tiểu NT NT gần t/quản quan sát tốt HK chãp tiĨu nhÜ • NÕu thÊy chãp tiĨu nhÜ cụt, tù mặt cắt trục ngắn nghi ngờ cã HK HuyÕt khèi nhÜ tr¸i HuyÕt khèi nhÜ tr¸i Huyết khối tiểu nhĩ trái Siêu âm qua thành ngực Siêu âm qua thực quản Huyết khối TRONG THấT TRáI Thờng gặp có rối loạn chức thất trái HK thất trái gặp 30 35 % bn NMCT thành trớc, gặp NMCT thành dới SA qua thành ngực phát đợc HK thất trái 90 95% (độ đặc hiệu 90%) SA qua thực quản giúp phát tốt nhỏ TT, HK thành bên TT mỏm TT Trên bn NMCT: 80 95% thấy HK mám • 10% thÊy HK ë VLT • 5% thÊy HK ë thµnh tù phÝa sau HuyÕt khèi mám thất trái Huyết khối TRONG Tim phải HK thất phải thờng gặp có rối loạn chức thất phải nặng (tâm phế mạn, NMCT thất phải rộng, bệnh tim TP) Vị trí thờng mỏm thất phải SA qua thực quản giúp phát dễ dàng HK nhĩ phải: gặp, thờng sau đặt máy tạo nhịp, catheter trung tâm, sau tắc TM sâu chi dới, K gan Hình ảnh đặc trng HK nhĩ phải sau Huyết khối nhĩ phải Siêu ©m qua thùc qu¶n Hut khèi nhiỊu bng tim TT TP NP NT Feigenbaum’s ECHOCARDIOGRAPHY TP TT ...Si u âm doppler tim Chẩn đoán u tim Đại cơng Kỹ thuật si u âm U nh y Các khối u khác buồng tim U màng tim  U ngoµi tim  HuyÕt khèi buång tim đại cơng U tim tiên phát gặp:... > tuổi U nh y 52 17 Trẻ tuổi Xơ chun nhú 16 0 U mỡ 16 0 U vân 42 62 U xơ 18 17 U quái 12 12 U m u U kh¸c 4 Braunwald’s HEART DISEASE, 7th U tim ¸c tính U ác tính Nhóm (%) Ngời lớn Trẻ > tuổi... mµng tim B A u u Si u âm qua thực quản A: U nang mµng tim NT B: U chÌn vào sát VHL C: U màng tim nguồn gốc phế quản chèn vào NT C u Mesothelioma màng tim t t nt Feigenbaums ECHOCARDIOGRAPHY nt
- Xem thêm -

Xem thêm: 28 SA tim chan doan u tim 2013 khotailieu y hoc , 28 SA tim chan doan u tim 2013 khotailieu y hoc