23 SA chan doan TLT khotailieu y hoc

32 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:13

Siêu âm doppler tim chẩn đoán bệnh thông liên thất TS Bs trơng hơng Bộ môn Tim mạch - ĐHY Hà nội Viện Tim mạch Việt nam đại cơng  BƯnh TBS hay gỈp nhÊt, chiÕm 1,5 – 2/1000 trẻ sinh sống (25% tổng số TBS) Dễ phát hiện, điều trị khỏi hoàn toàn Quy trình chẩn đoán Chẩn đoán xác định: - Vị trí lỗ TLT - Kích thớc - Số lợng - Hớng dòng chảy - Chênh áp qua lỗ TLT Kích thớc buồng tim chức tim Tính áp lực ĐM phổi Tính Qp/Qs Tìm tổn thơng tim/mạch máu phối hợp Phân loại tlt theo gi¶i phÉu bƯnh Vïng Vïng Vùng Vùng quanh màng (Perimembranous VSD) 80% (Muscular VSD) 5% buång nhËn (Inlet VSD) < 5% phÔu (Infundibular VSD) 10% Giải phẫu bệnh thể TLT Trên mào lợc (phần Vùng buồng phễu) Vùngnhận quanh màng Vùng bờ Vùng mỏm Vùng trung tâm Sinh lý bệnh Phụ thuộc vào sức cản phổi kích thớc lỗ TLT: Tăng gánh thể tích thất trái giãn TT, Suy tim trái Tăng tuần hoàn phổi Phù phổi, Viêm phổi Tăng ALĐMP, Tăng sức cản phæi, H/c Eisenmenger H/c Eisenmenger với TLT đảo chiều shunt CáC THể tlt theo huyết động Thể Siêu âm Phân loại huyế t động Qp/ Qs PAP/P AS RP/RS Gradie nt TP ĐMP Bệnh Roger Hạn chế, lỗ nhỏ Ia 11.5 < 0.3 < 0.3 BƯnh Roger H¹n chÕ, lỗ nhỏ Ib 1.5- < 0.3 < 0.3 TLT shunt lớn Hạn chế, lỗ lớn IIa >2 0.3 -0.65 < 0.3 < 25 TLT shunt lớn Không hạn chế, lỗ lớn IIb >2 0.65 - < 0.8 < 25 kích thớc lỗ Thông liên thất TLT lỗ lớn: mm TLT lỗ trung bình: mm TLT lỗ nhỏ: mm Phẫu thuật vá lỗ thông liên thất TLT phần quanh màng TLT ®· ®ãng b»ng patch ®ãng TLt b»ng dông cô qua da Nhiều lỗ thông liên thất Siêu âm tim kiểu TM Đo kích thớc buồng tim: bình thờng giãn Đo chức TT Dạng di động van ĐMP: di động dạng tăng áp? Siêu âm doppler tim SA Doppler xung phát hiện, xác định hớng shunt qua lỗ TLT: Shunt TLT: dòng chảy rối tâm thu đặt cửa sổ Doppler phía thất phải TLT Phát shunt TLT hai chiều đảo chiều phải trái Xác định lu lợng shunt qua Qp/Qs SA Doppler màu: Xác định dòng shunt màu qua lỗ TLT Đo độ rộng lỗ TLT qua dòng màu vena contracta SA Doppler liên tục: Tính ALĐMP qua dòng HoP HoBL Siêu âm doppler màu Siêu âm doppler xung Shunt T - P Shunt hai chiều Siêu âm doppler tim Siêu âm tim cản âm TLT đảo chiều shunt: Bọt cản âm trào tính ALĐMP qua chênh áp (gradient) TT vµ Tp Gradient = ALTT – ALTP = 4V2 AL§MP  ALTP = ALTT - 4V2 = ALTT – Gradient ALĐMP HA tính ALĐMP qua mức độ HoP PAPs (mmHg) = 3.PAPm - 2.PAPd tÝnh AL§MP qua møc ®é Hobl PAPs (mmHg) = GmaxHoBL + 10 TÝnh lu lợng tim (Qp, Qs) Lu lợng máu qua tiểu tuần hoàn (Qp): QP (l/ph) = TVIRVOT x (RVOT/2)2 x HR x 3,14 Lu lợng máu qua đại tuần hoàn (Qs): Qs (l/ph) = TVILVOT x (LVOT/2)2 x HR x 3,14  Tû lƯ Qp/Qs Mét sè tỉn th¬ng phối hợp TLT ống nhĩ thất chung toàn phần (*) (*) Feigenbaums ECHOCARDIOGRAPHY Một số tổn thơng phối hợp TLT tø chøng Fallot (*) Feigenbaum’s ECHOCARDIOGRAPHY (*) Xin cảm ơn ! TLT dới van động mạch TLT phần quanh màng TLT phần ... TLT đóng patch đóng TLt dụng cụ qua da Siêu âm tim 2D Tìm dấu hiệu: Khuyết phần VLT Kiểu thông liên thất M ặt cắt quan sát khuyết VLT TLT phần quanh màng Cạnh ức trục ngang Cạnh ức trục dọc TLT. .. áp? Siêu âm doppler tim SA Doppler xung phát hiện, xác định hớng shunt qua lỗ TLT: Shunt TLT: dòng ch y rối tâm thu đặt cửa sổ Doppler phía thất phải TLT Phát shunt TLT hai chiều đảo chiều... số tổn thơng phối hợp TLT ống nhĩ thất chung toàn phần (*) (*) Feigenbaums ECHOCARDIOGRAPHY Một số tổn thơng phối hợp TLT tứ chứng Fallot (*) Feigenbaums ECHOCARDIOGRAPHY (*) Xin cảm ơn !
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 SA chan doan TLT khotailieu y hoc , 23 SA chan doan TLT khotailieu y hoc