23 SA chan doan TLT PGS truong thanh huong khotailieu y hoc

40 31 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:13

Siêu âm doppler tim chẩn đoán bệnh thông liên thất TS BS Trơng Thanh Hơng Viện Tim mạch Việt nam đại cơng Bệnh TBS hay gặp nhất, chiếm 1,5 2/1000 trẻ sinh sống (25% tổng số TBS) Dễ phát hiện, điều trị khỏi hoàn toàn Phân loại tlt theo giải phẫu bệnh Vïng Vïng Vïng Vïng quanh mµng (Perimembranous VSD) 80% c¬ (Muscular VSD) 5% buång nhËn (Inlet VSD) < 5% phƠu (Infundibular VSD) – 10% Ph©n Vïng VLT nhìn từ thất phải VLT phần màng VLT phần phễu VLT phần VLT phần buồng nhận VLT phần dới ĐMC ĐMP 6.VLT phần sát mỏm Giải phẫu bệnh thể TLT Trên mào lợc (phần Vùng buồng phễu) Vùngnhận quanh màng Vùng bờ Vùng mỏm Vùng trung Sinh lý bệnh Phụ thuộc vào sức cản phổi kích thớc lỗ TLT: Tăng gánh thể tích thất trái giãn TT, Suy tim trái Tăng tuần hoàn phổi Phù phổi, Viêm phổi Tăng ALĐMP, Tăng sức c¶n phỉi, H/c Eisenmenger H/c Eisenmenger với TLT đảo chiều shunt CáC THể tlt theo huyết động Thể Siêu âm Phân loại huyế t động Qp/ Qs PAP/P AS RP/RS Gradie nt TP ĐMP Bệnh Roger Hạn chế, lỗ nhỏ Ia 11.5 < 0.3 < 0.3 BƯnh Roger H¹n chế, lỗ nhỏ Ib 1.5- < 0.3 < 0.3 TLT shunt lớn Hạn chế, lỗ lớn IIa >2 0.3 -0.65 < 0.3 < 25 TLT shunt lín Kh«ng hạn chế, lỗ lớn IIb >2 0.65 - < 0.8 < 25 kích thớc lỗ Thông liên thất TLT lỗ lớn: mm TLT lỗ trung bình: mm TLT lỗ nhỏ: mm Quy trình chẩn đoán Chẩn đoán xác định: - Vị trí lỗ TLT - Kích thớc - Số lợng - Hớng dòng chảy - Chênh áp qua lỗ TLT Kích thớc buồng tim chức tim, độ dầy thành tim Tính áp lực ĐM phổi Tính Qp/Qs Tìm tổn thơng tim/mạch máu phối hợp Siêu âm tim 2D Tìm dấu hiệu: Khuyết phần VLT Kiểu thông liên thất M ặt cắt quan sát khuyết VLT TLT phần quanh màng Cạnh ức trục ngang Cạnh ức trục dọc TLT phần bng Bèn bng tõ mám Díi mòi øc nhËn TLT phần phễu Cạnh ức trục ngang Có thể thấy phình vách phần màng Dới mũi ức Có thể thấy hình ảnh nhiều lỗ TLT Giãn buồng tim: NT, TT, TP, NP Siêu âm tim cản âm TLT đảo chiều shunt: Bọt cản âm trào từ tính ALĐMP qua chênh áp (gradient) TT Tp Gradient = ALTT – ALTP = 4V2 AL§MP ≈ ALTP = ALTT - 4V2 = ALTT – Gradient AL§MP ≈ HA tính ALĐMP qua mức độ HoP PAPs (mmHg) = 3.PAPm - 2.PAPd tính ALĐMP qua mức độ Hobl PAPs (mmHg) = GmaxHoBL + 10 TÝnh lu lỵng tim (Qp, Qs) Lu lợng máu qua tiểu tuần hoàn (Qp): QP (l/ph) = TVIRVOT x (RVOT/2)2 x HR x 3,14 Lu lợng máu qua đại tuần hoàn (Qs): Qs (l/ph) = TVILVOT x (LVOT/2)2 x HR x 3,14  Tû lÖ Qp/Qs Một số tổn thơng phối hợp TLT ống nhĩ thất chung toàn phần (*) (*) Feigenbaums ECHOCARDIOGRAPHY Một số tổn thơng phối hợp TLT tứ chứng Fallot (*) (*) Feigenbaum’s ECHOCARDIOGRAPHY Theo dâi sau bÝt TLT Ngay sau can thiệp: Đánh giá vị trí dụng cụ, shunt tồn lu Siêu âm kiểm tra lại sau bít TLT ngày, tháng, tháng, tháng Đánh giá: Shunt tồn lu, hở van ĐMC ? kích thớc buồng tim, áp lực động mạch phổi Shunt tån lu Sau bÝt TLT Parasternal short axis view of a color Spectral continous DopplerDoppler echocardiogram 24 hours showing residual shunt VSD after deployment of the devide with residual shunt (arrow) Hë van ®MC Sau bÝt TLT Hë van đMC Sau bít TLT Siêu âm TIM 3D Ưu điểm so với siêu âm 2D: 1.Cho phép quan sát lỗ TLT vị trí đối diện với lỗ thông (en face view), từ đó: - Xác định mối liên quan vị trí lỗ TLT với cấu trúc lân cận - Đo kích thớc lỗ TLT Đối với lỗ TLT phần quanh màng: xác định mối liên quan lỗ TLT với van ĐMC van giúp định can thiệp bít lỗ TLT dụng cụ Siêu âm TIM 3D TLT phần quanh màng TLT phần (lỗ thông Siêu âm TIM 3D TLT phần quanh màng mối liên quan với van ĐMC TLT phần quanh màng sau đợc bít dụng cụ Xin cảm ơn ! ... ngang Có thể th y phình vách phần màng Dới mũi ức Có thể th y hình ảnh nhiều lỗ TLT Giãn buồng tim: NT, TT, TP, NP Vị trí lỗ TLT siêu âm 2D TLT dới van động mạch TLT phần quanh màng TLT phần Thông... áp? Siêu âm doppler tim SA Doppler xung phát hiện, xác định hớng shunt qua lỗ TLT: Shunt TLT: dòng ch y rối tâm thu đặt cửa sổ Doppler phía thất phải TLT Phát shunt TLT hai chiều đảo chiều... >2 0.3 -0.65 < 0.3 < 25 TLT shunt lớn Không hạn chế, lỗ lớn IIb >2 0.65 - < 0.8 < 25 kích thớc lỗ Thông liên thất TLT lỗ lớn: mm TLT lỗ trung bình: mm TLT lỗ nhỏ: mm Quy trình chẩn đoán Chẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 SA chan doan TLT PGS truong thanh huong khotailieu y hoc , 23 SA chan doan TLT PGS truong thanh huong khotailieu y hoc