18 sieu am tim stress khotailieu y hoc

48 109 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:12

SIÊU ÂM TIM STRESS PGS.TS Đỗ Doãn Lợi FACC PCT Phõn Hi Siờu õm Tim Vit nam Chẩn đoán thiếu máu cục Kinh điển Đau thắt ngực (+) ST chênh (+) máu tim Đau thắt ngực (-) ST chênh (+) = Thiế = Có th thiếu máu Đau thắt ngực (+) ST chênh (-) = Có vẻ thiếu máungực (-) Đau thắt ST chênh (-) = Khôn thiếu máu Siêu âm tim stress ??? Đau tht ngực Thay đổi điện tim đồ Rối loạn vận động Rối loạn CN tâm trthành tim ơng Rối loạn chuyển hoá Tới máu thay đổi Nghỉ Stress Chẩn đoán thiếu máu cục Kinh điển Đau thắt ngực (+) máu tim ST chênh (+) = Thiếu Đau thắt ngực (-) thiếu máu ST chênh (+) = Có th Đau thắt ngực (+) thiếu máu ST chênh = Có vẻ (-) Hiện thời: SÂ tim stress Đau thắt ngực (-) ST chênh (-) = Khôn Đau ngực (+) ST chênh (+) R.loạn vận động vùng (-) = thiếu máu Không TMCT Đau ngực (-) ST chênh (-) R.loạn vận động vùng (+) = Labo SÂ tim stress + Cần trang bị thể stress chính: - Gắng sức - Dipyridamole - Dobutamine + Gần tương đương về: độ nhạy, đặc hiệu … + Chọn PP nào: dựa vào CCĐ tương đối + Nếu PP đạt mức tối đa:  phải chuyển sang PP khác: stress mức tối đa đạt kết tối ưu Chỉ định SÂ tim stress Chỉ định SÂ tim stress Chỉ định SÂ tim stress 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Siêu âm tim stress Tương lai SÂ stress Nâng cao chất lượng hình ảnh, harmonic Phát triển SÂ contrast tim: tưới máu Strain rate: đ.giá khách quan vận động Siêu âm 3D real time So sánh với MRI ? Nhưng MRI chống định: thiết bị, kim loại … Thiết bị, giá thành, thời gian Tương lai SÂ stress Phát triển SÂ contrast tim: tưới máu ? Strain rate: đ.giá khách quan vận động Siêu âm 3D real time So sánh với MRI ? Nhưng MRI chống định: thiết bị, kim loại … Giá trị chẩn đoán tưới máu tim Tương lai SÂ stress Tương lai SÂ stress Go Bucks! Siêu âm tim stress G.sức Gi.m Dobu Đánh giá nguy sau NMCT I I C.đoán thiếu máu tim (đau ngực, ĐTĐ b.t) I I Đánh giá chung trớc tái tới máu mạch vànhI I Đánh giá tim sống ? trớc tái tíi m¸u III IIb Bilan tríc c¸c phÉu tht tim III IIa Theo dõi bệnh nhân sau t¸i tíi m¸u III Chân thành cảm ơn Giá trị chẩn đoán hẹp ĐMV 86% ... Dobutamine + Gi·n m¹ch: Dipiridamole N»m Nưa nằm - nghiêng Kích thích nhĩ + Qua thực quản + Trong buồng tim Adenosine Siêu âm tim stress Gắng sức: tăng nhu cầu O2 Dobutamine Dipyridamole... tht ngực Thay đổi điện tim đồ Rối loạn vận động Rối loạn CN tâm trthành tim ơng Rối loạn chuyển hoá Tới máu thay đổi Nghỉ Stress Chẩn đoán thiếu máu cục Kinh điển Đau thắt ngực (+) máu tim ST chênh... giảm cấp mỏu di ni mc => Thiu mỏu Siêu âm tim stress 200 100 NghØ Dipyridamole G¾ng søc Adenosine Søc co Dobu Tần số tim KT nhĩ Huyết áp Gng sức + Thảm ch y: + Thiết bị đơn giản + Bệnh nhân dễ thực
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 sieu am tim stress khotailieu y hoc , 18 sieu am tim stress khotailieu y hoc