18 SAstress TS bach yen khotailieu y hoc

58 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:12

Siêu âm tim stress TS Nguyễn Thị Bạch Yến Viện Tim mạch Chẩn đoán bệnh Tim mạch Hỏi khám lâm sàng ( triệu chứng thực thể ) Các thăm khám cận lâm sàng ĐTĐ CĐ hình ¶nh - XQ tim phæi - CT (MSCT) - MRI Thông tim, CBT chụp ĐMV Các bớc chẩn đoán thờng quy Lâm sàng ĐTĐ XQ tim phổi thờng Siêu âm Doppler tim Lóc nghØ : triƯu chøng, bÊt thêng bÞ che dấu Khi gắng sức: lộ diện triệu chứng dÊu hiƯu bÊt thêng cđa bƯnh Các hình thức gắng sc (Stress) Th lc Thuốc + Chạy thảm lăn + §¹p xe: G.S ( Stress) Ngåi + Dobutamine + Gi·n m¹ch: Dipiridamole N»m Nưa n»m - ngồi- nghiêng T.N Kích thích + Qua thực quản + Trong buång tim Adenosine Các hình thức gắng sức thể lực Thảm chạy Xe đạp lực kế tư ngồi Xe đạp lực kế tư nằm Đáp ứng tim với G.S 200 100 NghØ Dipiridamole Dobu GS th lc Adenosine Sức co Tần số tim tim KT nhÜ HuyÕt ¸p Tăng mức tiêu thu oxy tim ( 2-3 ln) Các thăm dò cho phép đánh giá tim gắng sức ĐTĐ: ĐTĐ gắng sức (Cơ năng, HA, nhip tim, ĐTĐ) Siêu âm tim: Siêu âm tim Stress Siêu âm gắng sức (Cơ năng, HA, nhip tim, ĐTĐ, thông số SA tim) Thăm dò phóng xạ: SPECT : (tới máu tim) Chỉ định chung test gắng sức 1- Bênh tim thiÕu m¸u cơc bé 2- BƯnh van tim 3- Rèi loạn nhịp có liên quan đến gắng sức 4- THA 5- Bệnh tim Siêu âm tim stress bệnh tim thiếu máu cục nhắc lại giải phẫu chức Đ.M.V LCA: Thân chung ĐMV LAD: Động mạch liên thất trớc Cx: Động mạch mũ M: Nhánh chéo S: Nhánh VLT D: Nhánh bờ RCA: ĐMV phải RV: Nhánh thất phải PD: Nhánh VLT sau Siêu âm tim stress 200 100 Nghỉ Dipiridamole Dobu Gắng sức Adenosine Sức co Tần số tim KT nhĩ Huyết áp Siêu âm tim stress Siêu âm tim + nghiệm pháp gây Stress tim Siêu âm tim stress Bệnh tim thiếu máu cục SÂS Bệnh van tim Bilan trớc PT Siêu âm tim stress Nghỉ nhiều Bình th ờng Thiếu máu Hoại tử Đờ tim Đông miên Stress nhẹ Stress Siêu âm tim stress Vận động nghịch thờng Không vận động Giảm vận động Số lợng vùng rối loạn vận động Thời gian xuất RL vận động 16 Siêu âm tim stress Stress NghØ NhĐ §M LTT hĐp 95 % VLT §M mò Thành bên TT ĐM LTT hẹp 80 % VLT Thành bên TT Nhiều Siêu âm tim stress Nghỉ ĐM LTT hĐp 95 % VLT Stress §M mò hĐp 70 % Thành bên TT Chỉ định siêu âm tim stress BTTMCB Chẩn đoán thiếu máu tim (đặc biệt Nữ, có RLDT, RL tái cực, tiền kích thích, phì đại thất trái , không làm đựoc ĐTĐ - GS) Sau NMCT ( ? thiếu máu tồn đờ tim, đông miên vùng NM, thiếu máu vùng khác vùng NM, tiên lợng bệnh) Đánh giá khả phục hồi tim trớc tiến hành tái tới máu mạch vành( trờng hợp suy tim đông miên tim) Bilan trớc phẫu thuật lớn tim (bụng, mạch máu) ngời có nguy bệnh ĐMV cao ( lớn tuổi ) vùng tới máu động mạch vành siêu âm Siêu âm tim stress Nghỉ Dipiridamole Chỉ định siêu âm tim stress BTTMCB Chẩn đoán thiếu máu tim (đặc biệt Nữ, có RLDT, RL tái cực, tiền kích thích, phì đại thất trái , không làm đựoc ĐTĐ - GS) Sau NMCT ( ? thiÕu m¸u tån đờ tim, đông miên vùng NM, thiếu máu vùng khác vùng NM, tiên lợng bệnh) Đánh giá khả phục hồi tim trớc tiến hành tái tới máu mạch vành( trờng hợp suy tim đông miên tim) Bilan trớc phÉu tht lín ngoµi ... xe đạp (Bicycle Ergometry)) Quy trình làm siêu âm tim gắng Sức xe đạp lực kế siêu âm tim gắng sức thảm chay u điểm + Phù hợp với sinh lý + Có thể ghi đồng thời ĐTĐ gắng sức + Tăng y u tố làm... máu thay đổi Nghỉ Stress ảnh hởng thiếu máu tim NMCT Đau ngực Thay đổi ĐTĐ RLVĐ vùng Giảm CNTT ( Strain ) Suy chức T.Tr Tới máu bất thờng Siêu âm tim stress (S ÂS) Gắng sức Thuốc + Ch y thảm... Thảm ch y Xe đạp lực kế tư ngồi Xe đạp lực kế tư nằm Đáp ứng tim với G.S 200 100 NghØ Dipiridamole Dobu GS thể lực Adenosine Sức co Tần số tim tim KT nhĩ HuyÕt ¸p Tăng mức tiêu thu oxy tim (
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 SAstress TS bach yen khotailieu y hoc , 18 SAstress TS bach yen khotailieu y hoc , ỏp ng ca tim vi G.S, nhắc lại về giải phẫu và chức năng của Đ.M.V, C.Đ SÂS trong chẩn đoán và TL BTTMCB