16 VNTMNK khotailieu y hoc

36 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:12

Siêu âm tim TRONG BNH VNTMHK Thi nam TS.BS.Phạm Thị Hồng Viện Tim mạch Viet - I- Đi CNG: Định nghĩa VNTMNT: tình trạng viêm nội mạc tim gây tổn thơng loét , sùi - Bệnh thờng xảy nội tâm mạc có tổn thơng bẩm sinh mắc phải từ trớc (cũng có xảy nội tâm - VNTMNT gặp số bệnh tim mắc phải nh: HoHL, HoC, HHoHL, HHoC, HoBL… - GỈp mét sè bƯnh tim bÈm sinh nh: TLT,CODM, ĐMC la van, sa VHL… - BÖnh cã thĨ gỈp ë BN mang van NT II- ChÈn đoán xác định - Dựa vào tiêu chuẩn ca Duke gồm: + Hai tiêu chuẩn Cấy máu dơng tính Bằng chứng tổn thơng nội tâm mạc siêu âm tim túy + Năm tiêu chuẩn phụ Có bệnh tim từ trớc có tiêm chích ma Sốt >380C Biểu mạch máu Hiện tợng miễn dịch Chẩn đoán(+) VNTMNT có: - Hai tiªu chuÈn chÝnh - Mét tiªu chuÈn chÝnh ba tiêu chuẩn phụ - Năm tiêu chuẩn phụ Chó ý: - HiƯn nay: việc lạm dụng KS nªn cấy máu thờng âm tính - Vì vậy, SAT tá rÊt u viƯt viƯc ph¸t hiƯn: tỉn th ơng sùi, loét nội tâm mạc -> tiêu chuẩn quan trọng để chẩn đoán (+) III - Nguyên nhân - Hay gặp: vi trùng streptococcus, enterococcus, staphylococcus - Cã thĨ gỈp nÊm: candida, aspegillus IV - Tiên lợng - VNTMNT bệnh nặng, gây nhiều biến chứng - Ngày nay, nhờ phát triển Y học nên bệnh đợc phát kịp thời có nhiều thuốc KS đặc hiệu để điều trị -> tỷ lệ chữa khỏi bệnh cao tỷ lệ tử vong giảm nhiều V- Chẩn đoán xác định tổn thơng viêm nội tâm mạc tim - Tổn thơng sùi nội mạc Là khối đậm âm bất thờng, đ ợc gắn vào bề mặt nội mạc tim chuyển động độc lập so với cấu trúc tim, đợc nhìn rõ nhiều vị trí khác Bản chất tổn thơng sùi bao gồm: tiểu cầu, fibrin tổ chức nhiễm trùng .- -Tổn thơng sùi thờng đợc gắn vào van nhĩ thất van nhân tạo phía mặt nhĩ, nhng van động mạch chủ phía đờng thất trái - Siêu âm TM: + Sùi biểu dới dạng tổ chức rung lởm chởm, đậm âm so với nội mạc tim dính vào nội mạc van tim không cản trở vận động van tim + Phát tổn thơng sùi SA-TM vào khoảng 14-75%, nh ng phát đợc báo trớc tình trạng nặng tiên lợng xấu Hình ảnh đứt dây chằng sau VHL SATQTQ- 2D - Trong trờng hợp áp xe: SA, áp xe vùng giảm âm (loãng âm) phía vòng van gần phía cấu trúc tim van bị nhiễm khuẩn - Trong trờng hợp thủng rách van SA thấy có nhiều dòng hở van van đóng không kín tâm thu (đối với van nhĩ thất) tâm trơng (đối với van sigma) - Phát thủng van SATQTQ cho độ nhạy 35% độ đặc hiệu 61% ( Cormier-1993) - Phát áp xe VNT SATQTN cho độ nhạy 28,3% SATQTQ 87% - Ap xe tim: SATQTN cho độ nhạy 27% SATQTQ cho độ nhạy 89% ( Cormier-1993) Chú ý: siêu âm tim không phát phân biệt đợc loại vi trùng gây tổn thơng sùi nh tổn thơng sùi hữu trùng hay vô trùng - Siêu âm- Doppler màu giúp: + Đánh giá chức tim(SA-TM) + Đánh giá ALMP dựa qua phổ HoBL phổ HoP (siêu âm- Doppler) + Đánh giá mức độ hở van dựa vào diện tích mức độ lan dòng hở van nhĩ thất van sigma(siêu âm- Doppler màu) + Đo chênh áp qua van, qua lỗ thông + Phát tổn thơng khác nh: huyết khối, u nhày, thông liên nhĩ, thông liên thất, ống động mạch VI- Chẩn đoán phân biệt tổn thơng sùi + Thoái hóa nhày van: di ®éng theo van   + HuyÕt khèi: thêng không di động thờng bám vào nội mạc buồng tim Hình ảnh huyết khối nhĩ tráI trờn SATQTN (mặt cắt buồng tim từ mỏm) Canxi hóa van dây chằng: khối đậm âm nhiều so với cấu trúc thành tim, không di động gắn liền với van , dây chằng Hình ảnh can xi hóa trớc van hai SATQTN(mặt cắt trục ngắn qua van lá-2D) + U lành tim: hay gặp u nhày Đặc điểm u nhày di động mạnh thay đổi kích thớc khối u theo sù co bãp cđa tim thêi kú t©m thu thời kỳ tâm trơng U nhày thờng hay có cuống bám vào thành nhĩ Hay gặp u nhày nhĩ trái lâm sàng Hình ảnh khối u nhày nhĩ trái trờn SATQTN, hình ảnh siêu âm TM, thời kỳ tâm thu Hình ảnh khối u nhày nhĩ trái SATQTN, hình ảnh siêu âmTM (thời kỳ tâm trơng) Hình ảnh khối u nhầy nhĩ trái SATQTN, SA-2D, mặt cắt trục dọc(thời kỳ tâm thu) Hình ảnh khối u nhầy nhĩ trái SATQTN, siêu âm-2D, mặt cắt trục dọc(thời kỳ tâm trơng) Hình ảnh khối u nhầy nhĩ trái, SATQTN, SA-2D, mặt cắt buồng(thời kỳ tâm trơng) Hình ảnh khối u nhầy nhĩ trái, SATQTN SA-2D, mặt cắt buồng(thời kỳ tâm thu) ... lành tim: hay gặp u nh y Đặc điểm u nh y di động mạnh thay đổi kích thớc khối u theo co bóp tim thời kỳ tâm thu thời kỳ tâm trơng U nh y thờng hay có cuống bám vào thành nhĩ Hay gặp u nh y nhĩ trái... đứt d y chằng th y van di động mạnh sa vào nhĩ g y hở van nhiều, th y mảnh d y chằng đứt Hay gặp đứt d y chằng VHL lâm sàng Hình ảnh đứt d y chằng sau VHL SATQTQ- 2D - Trong trờng hợp áp xe:... streptococcus, enterococcus, staphylococcus - Cã thĨ gỈp nấm: candida, aspegillus IV - Tiên lợng - VNTMNT bệnh nặng, g y nhiều biến chứng - Ng y nay, nhờ phát triển Y học nên bệnh đợc phát kịp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 VNTMNK khotailieu y hoc , 16 VNTMNK khotailieu y hoc , Chú ý: - Hiện nay: vic lm dng KS nên khi cấy máu thường âm tính. - Vì vậy, SAT tỏ ra rất ưu việt trong việc phát hiện: tổn thương sùi, loét nội tâm mạc -> tiêu chuẩn chính quan trọng để chẩn đoán (+), - Siêu âm TM: + Sùi biểu hiện dưới dạng một tổ chức rung lởm chởm, đậm âm so với nội mạc tim và nếu dính vào nội mạc van tim thì cũng không cản trở vận động của van tim. + Phát hiện tổn thương sùi trên SA-TM chỉ vào khoảng 14-75%, nhưng khi phát hiện được

Mục lục

Xem thêm