14 bg sa trong nmct 08 khotailieu y hoc

40 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:11

siêu âm - doppler tim nhồi máu tim TS Nguyễn Thị Bạch Yến định nghĩa NMCT: Hoại tử vùng tim, hậu thiếu máu cục tim đột ngột kéo dài tắc nhiều nhánh ĐMV Nguyên nhân thờng gặp: Xơ vữa ĐMV Là thể h / ch mạch vành cấp nhắc lại giải phẫu chức Đ.M.V LCA: Thân chung ĐMV LAD: Động mạch liên thất tr ớc Cx: Động mạch mũ M: Nhánh chéo S: Nhánh VLT D: Nhánh bờ RCA: ĐMV phải RV: Nhánh thất phải PD: Nhánh VLT sau Nứt mảng xơ vữa tơng tác nhiều yếu tố Kết dính tiểu cầu - hình thành cục huyết khối Co thắt mạch Tắc ĐMV cấp Thiếu máu cục vùng (tế bào tim, nội mạc đờng dẫn truyền ) Rối loạn chuyển hoá Rối loạn huyết động ( co giãn ) Rối loạn điện học (ST chênh lên, RL nhịp) Biểu lâm sàng (đau, suy tim, đột tử ) Tổn thơng giải phẫu Sinh lý bnh sau NMCT • Giảm chức tâm trương (< giây) • Suy chức co tim ( tâm thu) Bt thũng trờn T Bất thờng SA tim - Rối loạn vận động vùng/ Giảm chức vùng - Giảm chức toàn bộ: tâm trơng tâm thu - Các biến chứng Ri lon động vùng • Giảm biên độ di động thành tim • Giảm độ dày lên thành tim • Vận động nghịch thưòng Các mục tiêu đánh giá SA tim bn nghi ngờ NMCT • Chẩn đốn xác định NMCT cấp • Chẩn đốn loại trừ nguyên nhân gây đau ngực khác • Xác định nhánh ĐMV tổn thương • Đánh giá phạm vi tim bị tổn thương • Đánh giá chức tim • Phát biến chứng • Đánh giá kết tỏi túi mỏu c tim Chẩn đoán xác định NMCT cấp Tiêu chuẩn chẩn đoán : Có rối loạn vận động vùng Giảm vận động, độ dày lên Không vận động ( hay gặp tâm ) thu đặc hiêu biên độ di Vận động nghịch thờng động Độ dày thành tim (tâm trơng): bình th ờng Các thành tim lành: Tăng vận động bù (không tăng có hẹp nhiều nhánh ) Phơng pháp Simpson Tâm trơng Tâm thu Đóng góp siêu âm Doppler T.L NMCT Chức tâm trơng TT ( Doppler qua van HL) Tỷ lƯ E/A: >1, TG gi¶m tèc E ( DT): ≤ 140ms Tiên lơng tử vong, tái nhập viện, tái cấu trúc giãn thất trái E sau NMCT (Cerisano-1999, A Otasevie -2001, Poulssen- 2001)  CSCNCT = T®m - Ttm T tm CSCNCT>0.6, DT ≤ 140ms -> TL nỈng (Poulsen- 2001) Dt siêu âm phát biến chứng Tràn dịch màng tim S.A: Chẩn đoán xác định, mức độ, nguyên nhân Tỷ lệ : 20% -25% NMCT có TDMT SA TDMT số lợng ít: (thành sau TT ) ♦ Xt hiƯn ngµy 3-10 , kÐo dµi tháng Hay gặp: Suy tim, NMCT xuyên thành , thành trớc TDMT lợng nhiều: gặp Điều trị chống đông Thủng thành tự TDMT bn NMCT trớc rộng T.Tr T.T Siêu âm phát Phình thành tim Có thể xuất sớm Tỷ lệ: 1/ NMCT Tiêu chuẩn chẩn đoán* : Xuất phát từ vùng NM Cổ túi phình rộng Biến dạng tâm thất tâm trơng Vận động nghịch thờng tâm thu Thành tim mỏng Hay gặp: VLT vùng mỏm , vùng mỏm *: Gueret.P- 1984 siêu âm phát thủng vách liên thất Hiếm gặp: 1- 2%, tiên lợng nặng Siêu âm: chẩn đoán xác định 2D: Mặt cắt bốn buồng tim, trục dọc dới mũi ức Thấy lỗ thủng 60-80% trờng hợp Không phát đợc lỗ thủng < 5mm 2D kết hợp Doppler màu, cản âm - độ nhậy độ đặc hiệu cao Thng VLT phn mm siêu âm phát hở hai sau NMCT Hay gặp Nguyên nhân : Giãn vòng van thứ phát sau giãn thất trái Suy chức nhú ( thiếu máu tổn thơng nhú, thành tim nhú bám vào ) - Hay gặp Đứt dây chằng, nhú: Hiếm gặp ( Nguy gây thuyên tắc mạch thấp Huyết khối dài: Có cuống, chân bám hẹp, di động mạnh > Nguy thuyên tắc mạch cao Theo dõi tiến triển huyết khối Siêu âm chẩn đoán huyết khối thất thất trái chẩn đoán nhồi máu thất phải NMTP đơn độc 24% NMCT sau dói có lan sang thất phải 80% NM thành sau (thành hoành ) thất P Siêu âm tim NMCT sau dới giúp đánh giá: Tỷ lệ NM hai thất Hậu NM lên chức thÊt ♦ Ph¸t hiƯn biÕn chøng ♦ Theo dâi tiÕn triển Chẩn đoán NMTP siêu âm Tiêu chuẩn chẩn đoán: Thất phải : Giãn thất phải: TP(Dd )/ TT(Dd ) > 0.6, Tăng S Rối loạn vận động thành thất phải (Hoành +/Bên ) TP VLT: Không vận động phần sau đáy Di động nghich thờng Thất trái: Không vận động thành sau dới Giảm diện tích cuối tâm trơng thất trái (do đổ đầy tâm trơng thất trái ) Độ nhậy, độ đặc hiệu: Nhậy 82%, đặc hiệu 93 % (làm siêu âm nhiều mặt cắt cho NMCT sau dới) Kết luận(1) Siêu âm- doppler tim: Thăm dò không chảy máu, tién hành nhiều lần, giờng, NMCT: Ưu điểm Góp phần chẩn đoán xác định (100%-88%, 53% 94% ) Dự đoán vị trí ĐMV tổn thơng Đánh giá phạm vi NMCT Chức tâm thu TT toàn Tiên lơng bệnh Chức tâm trơng TT Lùa chän ph  Ph¸t hiƯn c¸c bƯnh kÌm theo pháp điều trị Phát biến chứng Siêu âm Stress: Khả sống Kết luận (2) Hạn chÕ :  Ngêi thµnh ngùc dµy, cã gi·n phÕ nang: chất lợng hình ảnh siêu âm khó đánh giá Đánh giá vận động thành tim: có tính chất định tính, phụ thuộc kinh nghiệm ngời làm siêu âm Khắc phục: Kỹ thuật hài hoà bậc 2, siêu âm cản âm tim trái Siêu âm cản âm tim: đánh giá tới máu tim Siêu âm Doppler tim: đánh giá vận động thành tim khách quan, định lợng ... đoán xác định, mức độ, nguyên nhân Tỷ lệ : 20% -25% NMCT cã TDMT trªn SA  TDMT số lợng ít: (thành sau TT ) Xuất ng y 3-10 , kéo dài tháng Hay gặp: Suy tim, NMCT xuyên thành , thành trớc TDMT... - 88%: NMCT xuyên thành ( Heger, Saeian) 86%: NMCT dới nội tâm mạc ( Horowitz) ©m tÝnh gi¶: diƯn NM hĐp (NM díi néi t©m mạc , vùng dới đ y) Độ đặc hiệu: 53% - 94% (Saeian, Pells, Sabia, Horowitz)... loạn huyết động ( co giãn ) Rối loạn điện học (ST chênh lên, RL nhịp) Biểu lâm sàng (đau, suy tim, đột tử ) Tổn thơng giải phẫu Sinh lý bệnh sau NMCT • Giảm chức tâm trương (< gi y) • Suy chức
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 bg sa trong nmct 08 khotailieu y hoc , 14 bg sa trong nmct 08 khotailieu y hoc , nhắc lại về giải phẫu và chức năng của Đ.M.V, Đóng góp của siêu âm Doppler trong T.L NMCT