09 SIEU AM TRONG BENH LY MNT khotailieu y hoc

48 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:11

SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ MÀNG NGOÀI TIM TS Tạ Mạnh Cường Viện Tim Mạch Việt Nam MỞ ĐẦU Siêu âm tim phơng pháp lựa chọn để đánh giá hầu hết bệnh màng tim K thut cho phép chẩn đoán xác tất trờng hợp tràn dịch màng tim Siêu âm cung cấp thông tin quan trọng khối lợng dịch, tác động dịch huyết động hệ thống tuần hoàn Khuyến cáo siêu âm: Nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh màng tim (TDMNT, VMNT dày dính co thắt) Nghi ngờ bị chảy máu MNT (chấn th ơng, vỡ tim) • TDMNT t¸i ph¸t • NMCT + cä MNT + đau ngực dai dẳng, HA tụt, buồn nôn Màng tim bình th ờng MNT gồm thành tạng Hai mỏng dính sát vào lớp tim (lớp ngoại mạc tim) Giữa hai có lớp dịch mỏng đủ để hai trợt lên cách dễ dàng Lá thành thành phần phản xạ siêu âm mạnh tim Nếu GAIN máy siêu âm hạ thấp tối đa tín hiệu cản âm MNT Siêu âm tim chiều (TM) Bình thờng thành tạng màng tim nằm song song ép sát vào Giữa hai có khoảng 20 ml dịch nhận lớp dịch thời kỳ tâm thu hình ảnh siêu âm TM (khoảng trống siêu âm echo-free space): khoảng trống siêu âm sinh lý MNT Tràn dịch màng tim Siêu âm tim hai chiều (2D) MNT nơi sáng hình ảnh SÂ (do tỷ trọng hình dạng giống nh gơng parabol) Cần ý chuyển động tim bên bao MNT: Bình thờng, tim tạng trợt nhẹ nhàng thành MNT Trên mặt cắt trục ngắn ta quan sát đợc chuyển động tim quay tâm thu Mặt cắt buồng: chuyển động phối hợp quay co ngắn chiều dài tim (mất viêm dính MNT) Siêu âm tim chẩn đốn viêm màng ngồi tim cú dch Hình ảnh siêu âm tim TM Dịch màng tim (PE) Ao: động mạch chủ; LA: nhĩ trái; LV: thất trái; MV: van hai lá; PE: dịch màng tim; RV: thất phải; ECG: điện tim đồ Viêm màng tim cấp Nếu viêm MNT cấp nhng dịch siêu âm không thấy dấu hiệu bất thờng Vì không thấy TDMNT không thấy bất thờng siêu âm cha loại trừ đợc chẩn đoán LS nghi ngờ viêm MNT cấp Tràn dịch màng tim Chẩn đoán TDMNT điểm mạnh siêu âm tim Thay thÕ chơp Xquang tim phỉi, tiªm TM carbon dioxit + soi huúnh quang buång tim ph¶i (righ heart fluoroscopy), chäc dò MNT mù (blind pericardiocentesis) chẩn đoán TDMNT Siêu âm tim đợc sử dụng để đánh giá rối loạn huyết động dịch MNT gây Những hạn chế dấu hiệu xẹp buồng thất phải Một số trờng hợp ép tim nhng dấu hiệu xẹp buồng thất phải: Quá tải thể tích gây tăng áp lực thất phải thành thất phải dày Siêu âm Doppler Doppler phơng pháp giúp nghiên cứu rõ rối loạn huyết động ép tim Thể tích tống máu thất phải thất trái có thay đổi đảo ngợc mức chu kỳ hô hấp Bình thờng mức thay đổi không 10% nhng 30% ép tim Khi hít vào vận tốc dòng chảy qua van hai giảm, thời gian giãn đồng thể tích kéo dài thở biến đổi ngợc lại Siêu âm Doppler ép tim TDMNT Hình A phổ Doppler dòng chảy qua đờng thất trái Mũi tên cho thấy vận tốc tối đa dòng chảy qua đờng thất trái tơng ứng với nhát bóp tim bị thay đối 25% hô hấp Hình B phổ Doppler dòng chảy qua van hai Mũi tên lớn sóng E mũi tên nhỏ sóng A Biên độ sóng E A thay đổi, lúc E>A, lúc A>E cặp giống Thay đổi hô hấp gây hình ảnh giống nh dạng rối loạn chức tâm trơng kiểu rối loạn độ giãn buồng thất trái (d¹ng E/A
- Xem thêm -

Xem thêm: 09 SIEU AM TRONG BENH LY MNT khotailieu y hoc , 09 SIEU AM TRONG BENH LY MNT khotailieu y hoc