08 danh gia chuc nang tam truong TT TS hoai khotailieu y hoc

46 59 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:11

TS.BS.NGUYỄN THỊ THU HOÀI VIỆN TIM MẠCH QUỐC GIA VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI TRÊN SIấU M TIM Mở đầu Rối loạn chức thất trái: biến chứng thờng gặp bn NMCT (40%) Hậu quả: Suy tim, RL nhịp tim, tử vong Siêu âm tim phơng pháp thăm dò hữu ích để đánh giá CNTT, giúp cho chẩn đoán tiên lợng bệnh đợc xác Từ năm 1970, SA TM SA 2D đợc sử dụng để đánh giá CN tâm trơng thất trái, nhng chúng cho phép đánh giá cách sơ Giữa năm 1980, SA Doppler tim phát triển việc đánh giá dòng chảy qua VHL dòng TMP SA Doppler đợc ứng dụng rộng rãi cho kết xác Sau đó, SA Doppler màu TM, siêu âm Doppler mô đời, bổ sung thêm phơng tiện chẩn đoán, khắc phục hạn chế mà siêu âm Doppler thờng quy cha giải đợc 1955 - Inge Edler: lần nghiên cứu đánh giá chức nng thất trái siêu âm A-mode M-mode 1966 - Harvey Feigenbaum: đo chức nng thất trái siêu âm M-mode với tín hiệu từ vách liên thất Siêu âm 3D 1974 - Dekker cs thăm dò theo phơng pháp SA 3D 1990: Smith, Von Ramm, Sheikh Siêu âm 3D thời gian thực Đánh giá thể tích thất tráI xác, bn có RLVĐ vùng thành tim (NMCT) Đặc biệt, SA 3D + tiêm thuốc cản âm -> độ xác cao Siêu âm Doppler Hiệu ứng Doppler: 1884 - Johan Christian Doppler Phơng trình động học chất lỏng Bernoullie: chênh lệch áp lực vị trí cần quan sát (J Am Coll Cardiol 2006;48: 201225) Siêu âm Doppler Đánh giá CN tâm trơng TT: dòng chảy VHL, dòng chảy TMP, IVRT Siêu âm Doppler mô tim 1989- Isaac: Siêu âm Doppler mô xung tim 1994- Surtherland: SA Doppler mô màu M-mode 2D 2000- JDhood: Doppler sức căng tim (strain strain rate) Speckle tracking imaging- STI Siêu âm Doppler xung mô tim Pulsed TDI S A E Doppler sức căng c¬ tim ( Strain - Strain Rate) (J Am Coll Cardiol 2006;48:201225) Nghiệm pháp Valsalva VHL Valsalva TMP Bình thờng Giả bình thờng Sóng AR > 35 cm/s Sóng A dòng TMP dòng VHL A (TMP) A (VHL) > 30 msec áp lực cuối tâm trơng TT > 15mmHg Tốc độ lan truyền dòng đổ đầy đầu tâm trơng siêu âm M-mode màu (Vp) Tốc độ lan truyền dòng đổ đầy đầu tâm trơng (Vp) Phản ánh hút dòng máu xuống thất trái TK tâm trơng Bình thờng Vp > 50 cm/s Bị ảnh hởng thể tích cuối tâm thu thÊt tr¸i EF  Tû lƯ E/Vp > 2: gợi ý tăng áp lực NT Tốc độ lan truyền dòng đổ đầy đầu tâm trơng (Vp) Siêu âm Doppler mô tim Vận tốc đầu tâm trơng  Tû lƯ vËn tèc sãng E (VHL) víi vËn tốc sóng E vòng VHL Siêu âm Doppler mô tim (1) long axis shortening of the LV manifested by mitral annular / myocardium descent toward a relatively fixed apex • (2) the annulus/ myocardial ascends in early phase: late phase during diastole –pulsed DTI of the mitral annulus s’, E’, A’, maximum movement velocity –Colour DTI of the myocardial tissue sm, em, am (the average velocity Khi AL đổ đầy thất trái tăng Nagueh et al: JACC, 1997 Ommen et al: Circ, 2000 PCWP (mmHg) E/E’ Mối liên quan E/Evới áp lực cuối tâm trơng TT o = Bn EF 50% Ommen et al: Circ, 2000 Samer J Khouri, (J Am Soc Echocardiogr 2004;17:290-7.) đánh giá cởi xoắn thất trái Sự co ngắn dài thất trái đợc tạo trình xoắn thất theo trục dọc Đáy tim xoay ngợc chiều kim đồng hồ, đỉnh xoay theo chiều kim đồng hồ, làm cho thất trái bị xoắn nh ta vắt torsion time (TT), detorsion time (DTT), radial velocity twist (TV) velocities (diastole, systolic twist angle (TA) AHA 2006 đánh giá cởi xoắn thất trái Circulation 2006; 113;2524-2533 Kết ln Cïng víi sù ph¸t triĨn cđa c¸c kü tht thăm dò SA kỹ thuật vi xử lý, SA Doppler tim ngày chứng tỏ phơng pháp có độ tin cậy cao, không xâm nhập, để đánh giá xác tình trạng huyết động, chức tâm trơng thất trái bệnh nhân tim mạch ... đổ đ y thất trái – Vận tốc dòng ch y qua VHL • Thời gian giảm tốc sóng E van hai • E/A • Thời gian giãn đồng thể tích – Dòng ch y tĩnh mạch phổi – Siêu âm Doppler mơ tim – Tốc độ lan truyền dòng... Siêu âm doppler dòng ch y vhl -Vận tốc tối đa sóng đổ đ y đầu tâm trơng (VE) - Thời gian tăng tốc độ sóng đổ đ y đầu tâm trơng (AT) - Thời gian giảm tốc độ sóng đổ đ y đầu tâm trơng (DT): phản... ch y vhl Tû lƯ E/A Thêi gian gi¶m tèc sãng A Thời gian giãn đồng thể tích Siêu âm Doppler dòng ch y VHL Đỉnh E Thời gian giảm tốc sóng E Đỉnh A Thời gian sóngA dòng ch y qua VHl Bình thờng Hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 danh gia chuc nang tam truong TT TS hoai khotailieu y hoc , 08 danh gia chuc nang tam truong TT TS hoai khotailieu y hoc