BAM HUYET CHUA BENH NamMoAMiDaPhat net PhapAmHD com khotailieu y hoc

52 36 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:58

SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng HÀ ĐỒ LẠC THƯ DAY HUYỆT CHỮA ĐAU ĐẦU - CỨNG CỔ GÁY VAI Trên hình vẽ có huyệt đánh số từ đến theo Hà Đồ Lạc Thư : Quy tắc : Các huyệt số lẻ 1,3,5,7,9 day thuận chiều kim đồng hồ, số vòng day lấy số nhân với Các huyệt số chẵn 2,4,6,8 day nghịch chiều kim đồng hồ, số vòng day lấy số nhân với Cách day huyệt theo thứ tự : Huyệt Đại chùy số 1, dùng ngón tay đặt huyệt ấn mạnh vừa đủ day theo vòng tròn huyệt thuận chiều kim đồng hồ vòng Huyệt Thừa linh : Ấn vào huyệt day ngược chiều kim đồng hồ 12 vòng Huyệt Phong trì : Day 27 lần thuận chiều kim đồng hồ CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng Huyệt Thừa linh : Day 24 lần nghịch chiều kim đồng hồ Huyệt Phong phủ : Day 45 lần thuận chiều kim đồng hồ Huyệt Đại trữ : Day 36 lần nghịch chiều kim đồng hồ Huyệt Phong trì : Day 63 lần thuận chiều kim đồng hồ Huyệt Đại trữ : Day 48 lần nghịch chiều kim đồng hồ Huyệt Bách hội : Day 81 lần thuận chiều kim đồng hồ Sau day xong huyệt tương đương với cột thu sóng từ trường vũ trụ bắt đầu nhận lượng vũ trụ để hoạt động, vận hành thần kinh não để tự chữa bệnh, lúc bệnh nhân có cảm giác đầu nhẹ, tỉnh táo, dễ chịu, mắt sáng, cổ gáy hết đau, cúi ngửa xoay trở dễ dàng… Một ngày làm 2-3 lần Tối ngủ khơng nên làm, huyệt làm cho tỉnh táo không ngủ CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 10 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 38 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 39 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 40 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 41 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 42 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 43 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 44 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 45 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 46 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 47 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 48 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 49 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 50 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 51 SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 52 ...SỔ TAY BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng Huyệt Thừa linh : Day 24 lần nghịch chiều kim đồng hồ Huyệt Phong phủ : Day 45 lần thuận chiều kim đồng hồ Huyệt Đại trữ : Day 36 lần... đồng hồ Huyệt Phong trì : Day 63 lần thuận chiều kim đồng hồ Huyệt Đại trữ : Day 48 lần nghịch chiều kim đồng hồ Huyệt Bách hội : Day 81 lần thuận chiều kim đồng hồ Sau day xong huyệt tương... g y hết đau, cúi ngửa xoay trở dễ dàng… Một ng y làm 2-3 lần Tối ngủ không nên làm, huyệt làm cho tỉnh táo khơng ngủ CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien .Com SỔ TAY BẤM HUYỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: BAM HUYET CHUA BENH NamMoAMiDaPhat net PhapAmHD com khotailieu y hoc , BAM HUYET CHUA BENH NamMoAMiDaPhat net PhapAmHD com khotailieu y hoc