Doan du dat khotailieu y hoc

42 19 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:55

ĐÁNH GIÁ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA BIẾN THIÊN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TIM VỚI KHOẢNG QTc Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CĨ PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN VIỆT NAM THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ BS ĐỒN DƯ ĐẠT cộng I.Đặt vấn đề • Tăng HA bệnh nước phát triển, có biểu gia tăng nước ta • Hậu bệnh ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ cộng đồng • Trên giới, tỷ lệ tăng huyết áp 18% ( theo tổ chức y tế giới) • Hiện tỷ lệ tăng huyết áp nước 25,1% (Viện Tim mạch quốc gia năm 2012) [7] I.Đặt vấn đề: • Tăng HA thường dẫn đến tổn thương quan đích gây rối loạn nhịp • BTNT biểu chế điều hòa thăng hoạt động tim với ảnh hưởng hệ thần kinh tự động • BTNT giúp đánh giá vai trò hệ thần kinh tự động người bình thường hay bệnh nhân, có liên quan đến tác động thần kinh giao cảm điều hòa huyết áp I.Đặt vấn đề: • Tăng HA có phì đại thất trái, liên quan đến hoạt động TK giao cảm, có liên quan với tình trạng BTNT • BTNT dãy tần số thấp - LF(Low frequency) ms2 Biểu hoạt động thần kinh giao cảm thần kinh phó giao cảm, có vai trò q trình điều hồ huyết áp • Tăng HA có phì đại thất trái, liên quan đến QTc kéo dài • Vì tìm hiểu mối liên quan BTNT với QTc bệnh nhân tăng HA có phì đại thất trái I.Đặt vấn đề: • Các mục tiêu sau : 1.Tính biến thiên trung bình nhịp tim thời gian QTc trung bình bệnh nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái 2.Tính mối tương quan số LF, SDNN holter điện tim với thời gian QTc bệnh nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái III.Đối tượng phương pháp nghiên cứu • Đối tượng: • 1.1.Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: Bệnh nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái • 1.2.Tiêu chuẩn loại trừ: • 1.2.1.Các nguyên nhân làm thay đổi QT: • + QT dài ra: Hạ can xi máu, suy cận giáp, suy giáp, giảm K máu, nhiễm độc kiềm u rê máu cao Block nhánh, suy vành, loạn nhịp, bạch hầu biến chứng tim, suy tim III.Đối tượng phương pháp nghiên cứu 1.2.Tiêu chuẩn loại trừ: + QT ngắn lại: Tăng can xi máu, tăng K máu, cường giáp, cường cận giáp, dùng Digoxin + Loạn nhịp 1.2.2.Các nguyên nhân làm thay đổi BTNT: Nhồi máu tim, thiếu máu cục tim, suy tim có biểu triệu chứng lâm sang, loạn nhịp, bệnh nội tiết đái tháo đường, cường giáp… III.Đối tượng phương pháp nghiên cứu Phương pháp: 2.1 Khám lâm sàng: Khám tim mạch, đo HA, xác định BMI (Body Mass Index) đo chiều cao, cân nặng BMI = Cân nặng(Kg)/ Chiều cao(m)2 2.2 Xét nghiệm cận lâm sàng: - Đo điện tim: Đo QTc, xác định số trung bình - Đo điện tim Holter - Siêu âm: EF, FS, LVM, LVMI 2.Cỡ mẫu: ước tính tỷ lệ quần thể [25] p( 1- p) n = Z2/2 2 Z/2 = 1,96 - p: Có thể giả sử p = 95%( tỷ lệ bệnh nhân có mối tương quan BTNT với khoảng QTc), - : Khoảng sai lệch cho phép tỷ lệ thu từ mẫu quần thể ( theo ý tưởng người nghiên cứu), cho  = 5% - : Mức ý nghĩa thống kê 0,05 - Z/2 : Hệ số tin cậy mức sác xuất 95%(=1,96) Từ công thức ta có : 0,95.( - 0,95) n= (1,96) = 75 ( 0,05) Lựa chọn đối tượng nghiên cứu: Chọn 75 đối tượng tăng HA có phì đại thất trái đưa vào nghiên cứu Bảng 3.2: So sánh BTNT trung bình theo phổ thời gian đối tượng nghiên cứu người bình thường TT Tần số Nghiên cứu Bình thường[14] P SDNN(ms) 45,76 ± 7,84 126,8 ± 28,3 < 0,0001 SDANN(ms) 88,91 ± 7,71 103,5 ± 24,6 < 0,0001 RMSSD(ms) 91,00 ± 8,42 36,1 ± 11.2 < 0,0001 BTNT(SDNN; SDANN) trung bình theo phổ thời gian đối tượng NC nhỏ BTNT trung bình theo phổ thời gian người bình thường( Huỳnh văn Minh) Riêng RMSSD tăng hơn, Bảng 3.3: So sánh BTNT trung bình đối tượng theo độ tăng HA với người bình thường BTNT Tăng HA độ I Tăng HA độ II Tăng HA độIII Bình thường ( n = 28) ( n = 32) ( n = 15) [11] HF(ms2) 1313,90 ± 120,08 1000,80 ± 140,14 2200,5 ± 332,84 207.38 ± 23.24 LF(ms2) 2128,10 ± 264,81 1357,70 ± 325,37 3252 ± 479,51 155.29 ± 32.05 VLF(ms2) TF(ms2) SDNN SDANN RMSSD 4763 ± 468,99 7404,10 ± 695,34 49,55 ± 7,32 90,44 ± 6,32 91,02 ± 7,91 2957 ± 883,94 6086,70 ± 782,62 39,50 ± 7,82 71,34 ± 6,61 73,95 ± 6,59 141.93 ± 32.25 2029.69±309.04 126,8 ± 28,3 103,5 ± 24,6 36,1 ± 11.2 Sự khác biệt so với BTNT người bình thường 4548,6 ± 403,23 9780,9 ± 119,42 52,06 ± 9,18 123,55 ± 11,55 127,80 ± 11,70 P < 0,001 Sự khác biệt BTNT trung bình theo phổ tần số(HF;LF; VLF; TF), theo phổ thời gian(SDNN; SDANN; RMSSD) đối tượng nghiên cứu so với BTNT trung bình người bình thường, có ý nghĩa thống kê BTNT theo phổ tần số độ tăng HA tăng người bình thường BTNT theo theo phổ thời gian(SDNN; SDANN) giảm so với bình thường • NC người tăng HA có phì đại thất trái nhận thấy thời gian QTc kéo dài bình thường, phù hợp với NC Đồn Dư Đạt tương quan QTc với LVMI BN tăng HA có phì đại th.trái • BTNT tăng theo phổ tần số (HF, LF, VLF, TF)và giảm theo phổ thời gian qua số SDNN SDANN, so với kết NC người bình thường Huỳnh Văn Minh Bảng 4.1: Mối tương quan số LF với thời gian QTC 75 BN tăng HA có phì đại thất trái TT Tương quan X ± SD CI (95%) QTc(ms) 443,3 ± 34,02 LF (ms2) 2024,2 ± 344,17 1946,31 - 2102 433,60 - 451 Hệ số r p 0,08 >0,05 Mối tương quan số LF với thời gian QTC 75 BN tăng HA có phì đại thất trái có hệ số r = 0,08 < 0,35 thể mối tương quan không chặt chẽ, mối tương quan tuyến tính khơng có ý nghĩa thống kê, p > 0,05 Biểu đồ 1: Thể tương quan tuyến tính khơng có ý nghĩa LF với QTc Bảng 11: Mối tương quan số SDNN với thời gian QTC 75 bệnh nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái TT Tương quan X ± SD CI (95%) 443,3 ± 34,02 433,60 - 451 QTc(ms) SDNN (ms) 45,76 ± 7,84 Hệ số r p 0,076 >0,05 43,99 – 47,53 Mối tương quan số SDNN với thời gian QTC 75 BN tăng HA có phì đại thất trái có hệ số r = 0,076 < 0,35 thể mối tương quan không chặt chẽ, mối tương quan tuyến tính khơng có ý nghĩa thơng kê, p > 0,05 Biểu đồ : Thể tương quan tuyến tính khơng có ý nghĩa SDNN với QTc Bảng 4.3: Mối tương quan số LF với thời gian QTC 28 người bệnh tăng huyết áp độ I Tương TT quan QTc(ms) LF (ms2) X ± SD CI (95%) 445,25± 36,34 431,79 – 458,71 2128,10 ± 264,81 2030,01 – 2226,1 Hệ số r p - 0,21 >0,05 Mối tương quan số LF với thời gian QTC 28 người bệnh tăng huyết áp độ I có hệ số r = -0,21 < 0,35 thể mối tương quan không chặt chẽ, mối tương quan tuyến tính khơng có ý nghĩa thống kê, p > 0,05 Bảng 4.4: Mối tương quan số SDNN với thời gian QTC 28 người bệnh tăng huyết áp độ I Tương TT quan X ± SD CI (95%) QTc(ms) 445,25± 36,34 431,79 – 458,71 SDNN (ms) 49,55 ± 7,32 46,84 – 52,26 Hệ số r p - 0,12 > 0,05 Mối tương quan số SDNN với thời gian QTC 28 người nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái có hệ số r = -0,12 < 0,35 thể mối tương quan không chặt chẽ, mối tương quan tuyến tính khơng có ý nghĩa thơng kê, p > 0,05 Bảng 4.5: Mối tương quan số LF với thời gian QTC 32 người bệnh tăng huyết áp độ II TT Tương quan QTc(ms) X ± SD 443,78 ± 3,22 CI (95%) Hệ số r p 442,66 – 444,90 0,24 >0,05 LF (ms2) 1357,70 ± 325,37 1244,97 – 1470,4 Mối tương quan số LF với thời gian QTC 32 người bệnh tăng huyết áp có phì đại thất trái có hệ số r = 0,24 < 0,35 thể mối tương quan khơng chặt chẽ, mối tương quan tuyến tính khơng có ý nghĩa thống kê, p > 0,05 Bảng 4.6: Mối tương quan số SDNN với thời gian QTC 32 người bệnh tăng huyết áp độ II TT Tương quan X ± SD CI (95%) Hệ số r p 0,19 >0,05 QTc(ms) 443,78 ± 3,22 442,66 – 444,90 SDNN (ms) 39,50 ± 7,82 36,79 – 42,21 Mối tương quan số SDNN với thời gian QTC 75 bệnh nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái có hệ số r = 0,19 < 0,35 thể mối tương quan không chặt chẽ, mối tương quan tuyến tính khơng có ý nghĩa thơng kê, p > 0,05 Bảng 4.7: Mối tương quan số LF với thời gian QTC 15 người bệnh tăng huyết áp độ III TT Tương quan QTc(ms) X ± SD 483,67 ± 3,22 CI (95%) Hệ số r 482,04 – 485,30 0,23 LF (ms2) 3252 ± 479,51 p >0,05 3211,76 – 3292,2 Mối tương quan số LF với thời gian QTC 75 bệnh nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái có hệ số r = 0,23 < 0,35 thể mối tương quan khơng chặt chẽ, mối tương quan tuyến tính khơng có ý nghĩa thống kê, p > 0,05 Bảng 4.8: Mối tương quan số SDNN với thời gian QTC 15 người bệnh tăng huyết áp độ III TT Tương quan QTc(ms) SDNN (ms) X ± SD 483,67 ± 3,22 52,06 ± 9,18 CI (95%) Hệ số r p 0,18 >0,05 482,04 – 485,30 47,41 – 56,71 Mối tương quan số SDNN với thời gian QTC 75 bệnh nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái có hệ số r = 0,18 < 0,35 thể mối tương quan không chặt chẽ, mối tương quan tuyến tính khơng có ý nghĩa thông kê, p > 0,05 KẾT LUẬN NC mối tương quan số BTNT với khoảng thời gian QTC 75 BN tăng HA có phì đại thất trái: Sự biến thiên nhịp tim trung bình theo phổ tần số: - HF = 1357,6 ± 190,9 ms2 ; LF = 2024,2 ± 344,17 ms2 ; VL F = 6637,6 ± 242,59 ms2; TF = 7317,4 ± 890,18 ms2, tăng so với người bình thường - Sự biến thiên nhịp tim trung bình theo phổ thời gian: SDNN = 45,76 ± 7,84ms; SDANN = 88,91 ± 7,71ms; RMSSD =91,00 ± 8,42ms; HRV triangular index = 56,93 ± 6,36 SDNN; SDANN giảm so với người bình thường Thời gian trung bình QTc = 443,3 ± 34,02ms, kéo dài QTc người bình thường bình thường 3.Khơng có mối tương quan tuyến tính số LF, SDNN holter điện tim với thời gian QTc bệnh nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái Cảm ơn ýC ... số(Frequency domain): • HF( High frequency), ms2: Độ lớn biến thiên nhịp tim d y tần số cao • LF(Low frequency) ms2: Độ lớn biến thiên nhịp tim d y tần số thấp, • VLF(Very low frequency), ms2:... bệnh nhân: Bệnh nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái • 1.2.Tiêu chuẩn loại trừ: • 1.2.1.Các nguyên nhân làm thay đổi QT: • + QT dài ra: Hạ can xi máu, suy cận giáp, suy giáp, giảm K máu, nhiễm... frequency) ms2 độ lớn biến thiên nhịp tim d y tần số thấp, nằm khoảng 0,04 – 0,15 Hz, độ dài chu kỳ lớn gi y Biểu hoạt động TK giao cảm TK phó giao cảm Khi tăng LF, người ta thường th y thay đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Doan du dat khotailieu y hoc , Doan du dat khotailieu y hoc