01 giai phau chuc nang cua tim ung dung trong SA tim khotailieu y hoc

38 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:53

Giải phẫu chức tim ứng dụng siêu âm tim TS Tô Thanh Lịch Viện Tim mạch Việt nam Phần I: Tim nguyên thuỷ Nguồn gốc nguyên thuỷ cấu tạo tim Sự phát triển biệt hoá tế bào tạo máu mạch hình thành cÊu tróc tim Tim trëng thµnh Tim trëng thµnh  Gi¶i phÉu tim t thÕ sau Gi¶i phÉu tim mặt hoành Giải phẫu nhĩ trái Giải phẫu van hai Hoạt động van hai tâm trơng Hoạt động van hai tâm thu Giải phẫu van hai           Giải phẫu buồng thất trái đờng thất trái Tĩnh mạch phổi (9); Nhĩ trái(8); Lá sau van hai l¸(10) L¸ tríc van hai l¸(11); ThÊt tr¸i(6); Cét cơ(7); Vách màng (3); Lá vành trái van động mạch chủ(13) Lá không vành van động mạch chủ(14); Xoang Valsalva(12) Phân chia vùng thất trái siêu âm Giải phẫu van động mạch chủ Quai động mạch chủ thân quai (nhìn từ sau tim) Thân cánh tay đầu Cảnh gốc trái Dới đòn trái Xoang tĩnh mạch vành Hệ thống tuần hoàn nuôi tim Màng tim Xin cám ơn ...Phần I: Tim nguyên thuỷ Nguồn gốc nguyên thuỷ cấu tạo tim Sự phát triển biệt hoá tế bào tạo máu mạch hình thành cấu tróc tim Tim trëng thµnh Tim trëng thµnh  1: động... Tĩnh mạch chủ dới (2) PhÉu tÝch tim khái khoang mµng ngoµi tim t thÕ chÕch tr¸i 900 t thÕ chÕch tríc sau phẫu tích bỏ màng tim Giải phẫu van ba Giải phẫu tim mặt cắt buồng Các loại thông liên... nhĩ-thất phải 1:Cạnh ức tr¸i; Mám tim (tr¸i); Díi mòi øc; Trên hõm ức Cạnh ức phải; Mỏm tim (phải) Các trục tim: Trục dọc; Trục ngang Cắt trớc sau Mặt cắt trục dọc (1) ngang (2) cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 giai phau chuc nang cua tim ung dung trong SA tim khotailieu y hoc , 01 giai phau chuc nang cua tim ung dung trong SA tim khotailieu y hoc