Bui thuy duong BV 103 khotailieu y hoc

19 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:45

Bùi Thùy Dương, Lương Công Thức, Nguyễn Oanh Oanh BVQY 103  2003, 64 triệu tăng huyết áp giới   Não Mắt 2025, ước tính tỷ lệ THA toàn giới  29,2%, tổng số mắc Tim  1,56 tỷ người Thận WHO, THA tử vong  7,1 triệu ca/năm Biến chứng THA The pathways in the progression from hypertension to heart failure Mark H Drazner Circulation 2011;123:327-334 Copyright © American Heart Association, Inc All rights reserved  Suga H (1969)  số tương hợp tâm thất – động mạch (VAC) (ACCF/AHA, ESC) VAC = Ea / Ees + VAC (Ventricular-Arterial Coupling hay Ventricular-Arterial Interaction): số tương hợp tâm thất – động mạch + Ea (arterial elastance): độ đàn hồi động mạch (mmHg/ml)) + Ees (end systolic elastance) ELV (left ventricular elastance): độ đàn hồi thất trái cuối tâm thu (mmHg/ml)  Giá trị:  ,  , tiên lượng  Đo đạc pp xâm nhập  hạn chế áp dụng LS  Chen CH (1991): pp đơn nhịp sửa đổi ((the modified single beat method) TƯƠNG ĐƯƠNG pp xâm nhập  Bình thường VAC = ± 0,36  thất trái tống máu hiệu nhất, tiêu thụ lượng thấp Mục tiêu: Khảo sát biến đổi số tương hợp tâm thất – động mạch theo mức độ suy tim người bệnh tăng huyết áp nguyên phát ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.1 Đối tượng: 125 người, khoa Tim mạch, BV 103: Nhóm chứng: 30 người khơng THA bệnh lý ảnh hưởng chức tim mạch Nhóm bệnh: 95 bệnh nhân THA  Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm bệnh Chẩn đốn tăng huyết áp theo WHO/ISH 2003 BN đồng ý tham gia vào nghiên cứu  Tiêu chuẩn loại trừ nhóm bệnh Suy tim giai đoạn cấp tính Rung nhĩ, hẹp van tim, hẹp đường thất trái, hẹp eo động mạch chủ , sử dụng thiết bị CRT, ICD, Cửa sổ siêu âm không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Bệnh nhân khơng đồng ý tham gia nghiên cứu 1.2 Máy móc, trang thiết bị: Máy siêu âm Phillip HD 11XE Máy đo huyết áp cánh tay PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thiết kế nghiên cứu Mô tả, cắt ngang PP lấy mẫu thuận tiện 2.2 Các bước tiến hành Lập hồ sơ BA Khám LS, xn CLS, chụp ĐMV (nếu có CĐ) ECG 12 đạo trình, đo HA trước siêu âm tim Siêu âm tim theo mẫu thiết kế 2.3 Các biến số HA TT, HA TTR, nhịp tim, mức độ suy tim theo NYHA, BMI Các thông số SÂ: LA, LVDd, LVDs, EDV, ESV, FS, EF, Ees, Ea, VAC PP đo đạc, tính toán Ea, Ees VÀ VAC:  Cách đo Ees(sb): pp đơn nhịp sửả đổi Chen CH Sử dụng số HA ĐM thông số SÂ tim Ees(sb) = [Pd − (End(est) × Ps × 0.9)] / [End(est) × SV]  Cách đo Ea: Ea  ESP/SV  0,9 x HA TT / (EDV – ESV)  Cách tính VAC VAC = Ea / Ees(sb) 2.5 Tiêu chuẩn chẩn đoán  Tăng huyết áp (WHO/ISH 2003)  Suy tim (Hội tim mạch châu Âu-ESC 2008)  Suy tim mạn tính (ESC 2008)  Mức độ suy tim (NYHA 1994)  Suy tim EF giảm EF bảo tồn (ACCF/AHA -2013) 2.6 Xử lý số liệu Sử dụng thuật toán thống kê Y học Một số đặc điểm LS,YTNC tim mạch bệnh kèm theo Thơng số Nhóm bệnh (n=95) Nhóm chứng (n=30) p Nam Nữ Tuổi TB BMI (kg/m2) HA TT(mmHg) HATTr (mmHg) ESP(mmHg) HATB (mmHg) Nhịp tim (nhịp/p’) Không suy tim II NYHA III IV Bệnh ĐMV Đái tháo đường Rối loạn lipid máu 58 (61,05%) 37 (38,95%) 56,3 ± 27,8 21,69 ± 3,51 159,92 ± 41,23 99,67 ± 15,98 134,93 ± 19,10 128,75 ± 13,73 73,58 ± 10,23 41 (43,16%) 36 (37,89%) 10 (10,53%) (8,42%) 11 (11,58%) (8,42%) 51 (53,68%) 19 (63,33%) 11 (36,7%) 49,7 ± 26,5 19,18 ± 2,88 111,55 ± 20,27 68,14 ± 10,86 100,39 ± 7,44 83,95± 9,98 69,98 ± 9,87 30 (100%) > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 >0,05 < 0,05 0 (23,33%) BN THA Không suy tim Suy tim Suy tim PSTM bảo tồn PSTM giảm (EF > 40%) (EF ≤ 40%) Tổng Số lượng 41 42 12 95 Tỷ lệ % 43,16% 44,21% 12,63% 100% 67 ± 50,5 ± 35 ± p< 0,05 EF (%) (TB ± SD) mmHg/ml 3.6 2.1 3.2 2.3 p < 0,05 Nhóm chứng THA 1,5 1,1 p > 0,05 0,9 VAC 0,5 Ea Ees Giá trị trung bình Ea Ees Nhóm chứngTHA Giá trị trung bình VAC Cohen-Solai (1994) , 25người bình thường, 19THA khơng suy tim, Ea cao 60% , Ees cao 95% so chứng, Ea/ELV khơng khác Barry A B (2009), 617 bình thường, 719 THA không suy tim, 244 THA suy tim PSTM bảo tồn, Ea & Ees nhóm bệnh cao chứng có ý nghĩa, VAC khơng khác biệt Các số Phân nhóm THA EF (%) Ea (mmHg/ml) Ees (mmHg/ml) VAC 1-Không TB ± SD suy tim (n=41) 67 ± 23 3,5 ± 1,3 3,6 ±1,4 0,9 ± 0,7 3,8 ± 1,6 3,7 ± 1,6 1,0 ± 0,8 >0,05 >0,05 >0,05 2-Suy tim TB ± SD 63,5 ± 17 PSTM bảo tồn p2-1 (n=42) >0,05 3-Suy tim PSTM giảm (n=12) TB ± SD 35 ± 3,9 ± 1,5 2,5 ± 0,9 1,6 ± 1,1 p3-1 0,05
- Xem thêm -

Xem thêm: Bui thuy duong BV 103 khotailieu y hoc , Bui thuy duong BV 103 khotailieu y hoc

Từ khóa liên quan