Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc bộ giao thông vận tải (tt)

26 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐINH THỊ HẢI YẾN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CƠNG HÀ NỘI, 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Ngọc Thao PGS.TS Nguyễn Trường Giang Phản biện 1: Phản biện 2: Thời gian: vào hồi…… giờ…… ngày… tháng… năm Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ – Phòng họp … Nhà… , Học viện Hành Quốc gia Số 77- Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa – Hà Nội Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ở nước ta giáo dục đào Đảng Nhà nước xác định “quốc sách hàng đầu” Trong năm gần chi NSNN cho giáo dục đào tạo với nguồn xã hội hóa tạo nguồn lực tài lớn Chính chủ trương đó, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục đào tạo (trong có đào tạo, bồi dưỡng) có bước phát triển đáng kể gặt hái nhiều thành quan trọng Và quy mơ nguồn lực tài lớn dành cho đào tạo, bồi dưỡng đặt yêu cầu cấp thiết cho công tác QLTC Bên cạnh thành đạt được, công tác QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng nói chung đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT nói riêng bộc lộ nhiều bất cập từ khuôn khổ pháp luật đến chế, sách q trình triển khai thực cần phải tiếp tục hoàn thiện Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu QLTC đơn vị SNCL trực thuộc Bộ GTVT cách khoa học cần thiết, xuất phát điểm để tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý tài đơn vị nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải” làm luận án nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích Làm sáng tỏ sở khoa học thực tiễn QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng nói chung Bộ GTVT nói riêng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, Nghiên cứu tổng quan vấn đề liên quan đến đề tài, tiếp thu, kế thừa cơng trình, xác định vấn đề nội dung luận án cần tiếp tục sâu nghiên cứu, giải Thứ hai, Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng Rút kinh nghiệm thực tiễn số nước giới hàm ý cho Việt Nam Bộ GTVT nói riêng Thứ ba, Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT; kết quả, hạn chế nguyên nhân hạn chế QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT Thứ tư, Phân tích yếu tố ảnh hưởng Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT theo hướng tự chủ tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nghiên cứu sở khoa học QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng Thực trạng 11 đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu chế, sách tài thời gian 13 năm, từ năm 2006 (áp dụng chế tài theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP), đến theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Số liệu khảo sát năm (từ năm 2012-2017) Đề xuất giải pháp hồn thiện QLTC tầm nhìn đến năm 2030 - Phạm vi nội dung: QLTC nghiên cứu luận án gồm nội dung: Quản lý hoạt động tạo lập nguồn tài chính; quản lý hoạt động sử dụng nguồn tài chính; quản lý hoạt động phân phối kết hoạt động tài chính; quản lý tài sản công; tổ chức máy QLTC; tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tài đơn vị SNCL Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận phương pháp cụ thể * Phương pháp luận Đề tài luận án sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với nguyên lý khoa học kinh tế để phân tích đánh giá, hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn QLTC * Các phương pháp cụ thể: Tổng thể gồm phương pháp: định lượng, định tính kết hợp định lượng với định tính - Phương pháp định lượng: Tổng hợp phân tích liệu thu thập qua vấn; khảo sát; sưu tầm sách báo, tạp chí; tìm kiếm website Sử dụng phần mềm thống kê phân tích số liệu, mơ hình hồi quy tương quan tuyến tính Phân tích cụm (Clustering Analysis - CA) - Phương pháp định tính: Nghiên cứu tài liệu; Thu thập thông tin; Trực tiếp trao đổi thảo luận với chuyên gia đơn vị 42 người, bao gồm trưởng, phó phòng; cán quản lý phụ trách phòng Kế tốn tài chính; cán viên chức đơn vị; học sinh, sinh viên, học viên - Phương pháp kết hợp định lượng định tính: So sánh kết tổng hợp, phân tích với kinh nghiệm nước khác để đề xuất giải pháp, khuyến nghị phù hợp 4.2 Phương pháp tiếp cận khung nghiên cứu 4.2.1 Phương pháp tiếp cận Hoàn thiện QLTC xem xét mối quan hệ biện chứng lượng chất, trước mắt lâu dài Cần tiếp cận theo quan điểm hệ thống, toàn diện Nghiên cứu mối quan hệ biện chứng lý luận với thực tiễn QLTC 4.2.2 Khung nghiên cứu Luận án đề xuất khung nghiên cứu QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT Mô tả giải thích cách logic mối quan hệ nội dung nghiên cứu Đề xuất giải pháp thiết thực thông qua thực trạng QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học 5.1 Câu hỏi nghiên cứu luận án QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng thực nào? Những yếu tố ảnh hưởng? Hạn chế vấn đề đặt QLTC gì? Cần phải làm để đổi chế hoàn thiện QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT giai đoạn tới? 5.2 Giả thuyết khoa học Nếu nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế QLTC xây dựng hệ thống giải pháp quản lý phù hợp khắc phục tồn hoàn thiện phù hợp với thực tiễn Những đóng góp luận án 6.1 Về lý luận Luận án làm rõ sở khoa học thực tiễn QLTC Từ đó, xác định nội dung nghiên cứu hoàn thiện QLTC 6.2 Về thực tiễn (1) Phân tích tác động chế tài đến đơn vị giai đoạn từ 2006 đến nay, đánh giá toàn diện thực trạng QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT Làm rõ chế, sách QLTC tác động; sách lớn Nhà nước, ngành nhằm đẩy mạnh TCTC (2) Nghiên cứu kinh nghiệm số quốc gia giới rút học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam (3) Xác định, phân tích yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết QLTC (4) Đánh giá kết đạt được, hạn chế vấn đề đặt hoàn thiện QLTC; đề xuất nhóm giải pháp nhằm hồn thiện QLTC đến năm 2030 Ý nghĩa luận án - Về lý luận: Luận án trình bày có hệ thống sở khoa học QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng - Về thực tiễn: Luận án phân tích thực trạng QLTC gồm nội dung Tìm hạn chế, nguyên nhân hạn chế Kết nghiên cứu khuyến nghị luận án có giá trị thực tiễn tham khảo cho hoạt động QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình cơng bố tác giả, tài liệu tham khảo, phụ lục, bảng biểu, sơ đồ Nội dung luận án kết cấu gồm chương: Chương 1: Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến luận án Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng Chương 3: Thực trạng quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thơng vận tải Chương 4: Giải pháp hồn thiện quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Thực tế có nhiều cơng trình nghiên cứu có giá trị, gần với với lĩnh vực đề tài Có thể phân thành góc độ nghiên cứu sau: 1.1 Tổng quan cơng trình liên quan đến luận án 1.1.1 Một số cơng trình nghiên cứu nước ngồi Gồm 16 cơng trình khoa học nghiên cứu chia thành hai nhóm: (1) Nhóm cơng trình nghiên cứu quản lý tài quản lý tài cơng (2) Nhóm cơng trình nghiên cứu quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập đào tạo, bồi dưỡng 1.1.2 Một số cơng trình nghiên cứu nước Gồm 22 cơng trình khoa học nghiên cứu chia thành hai nhóm: (1) Nhóm cơng trình nghiên cứu quản lý tài quản lý tài cơng (2) Nhóm cơng trình nghiên cứu quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập đào tạo, bồi dưỡng Những kết nghiên cứu công trình khoa học tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho tác giả trình thực đề tài 1.2 Đánh giá chung kết nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 1.2.1 Đánh giá chung kết nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Một số cơng trình nghiên cứu có phần liên quan đề tài góc độ khác Trên sở đó, nội dung chủ yếu nghiên cứu Luận án tiếp thu, kế thừa là: Thứ nhất, Luận án kế thừa tiếp tục phát triển việc thiết lập khung lý thuyết QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng gắn với điều kiện thực tiễn Bộ GTVT Thứ hai, Để hoàn thiện QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng đòi hỏi Nhà nước, Bộ, ngành cần trọng hoàn thiện thể chế, chế, sách Hướng tới xã hội hóa, tăng cường tự chủ, phân cấp cho đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng Thứ ba, QLTC cần đặt bối cảnh kinh tế thị trường; mơ hình QLTC doanh nghiệp, áp dụng chế nhà nước đặt hàng, đấu thầu dịch vụ Thứ tư, nghiên cứu QLTC khẳng định điều quan trọng để quản lý chặt chẽ, hiệu thể chế, chế, sách việc ban hành quy định Chính phủ Thứ năm, QLTC cần dựa kết đầu ra, NSNN thực theo chế đặt hàng theo định mức; nghiên cứu phân tích tác động sách, rút học nhằm hồn thiện QLTC đào tạo, bồi dưỡng điều kiện đổi GDĐT nước ta nói chung 1.2.2 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 1.2.2.1 Những nội dung chưa tập trung nghiên cứu chuyên sâu (i) Cơ sở lý luận thực tiễn QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng (ii) Những vấn đề phương pháp quản lý, công cụ, tổ chức máy QLTC; chế QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng (iii) Các yếu tố tác động đến hoạt động QLTC đào tạo, bồi dưỡng (iv) Thực trạng QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT; hạn chế; nguyên nhân (v) Phương hướng giải pháp hoàn thiện QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT năm tiếp tục quan tâm giải 1.2.2.2 Các vấn đề chủ yếu luận án cần tiếp tục nghiên cứu giải - Về lý luận: Kế thừa kết nghiên cứu công bố, Luận án tiếp tục hệ thống hóa thiết lập khung lý thuyết QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng Chú trọng làm rõ khái niệm, đặc điểm, chủ thể QLTC; cần thiết QLTC, nội dung QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng; tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến QLTC; đúc rút giá trị cần tham khảo từ kinh nghiệm QLTC số nước qua áp dụng cho QLTC đơn vị SNCL nói chung Việt Nam đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT nói riêng - Về thực tiễn: Một là, Quản lý hoạt động tài góc độ QLTCC, cần quan tâm như: thể chế, việc ban hành văn bản, chế, sách, tổ chức máy QLTC thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động tài Bộ ngành lĩnh vực GDĐT cần tiếp tục nghiên cứu cách toàn diện phù hợp Hai là, Các cơng trình nghiên cứu QLTC tiếp cận góc độ, phạm vi khác Đối với đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT chưa nghiên cứu Ba là, Để khắc phục hạn chế phân bổ NSNN theo bình quân, tiêu biên chế với ngành GTVT mang tính nặng nhọc khó, khơng thể huy động từ xã hội hóa cần xem xét nghiên cứu tính đặc thù khác biệt lớn Bốn là, Nghiên cứu cách có hệ thống từ công tác kế hoạch, hệ thống thể chế, sách, tổ chức máy đến phương thức, nội dung QLTC sở khoa học quan trọng cho việc hoàn thiện QLTC Bộ, ngành cụ thể (Bộ GTVT) Năm là, Từ việc xây dựng luận khoa học (cơ sở lý luận thực tiễn) đề định hướng, giải pháp hoàn thiện QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT trước yêu cầu đổi CCHC, phát triển ngành đến năm 2030 năm Sáu là, Đề xuất kiến nghị với chủ thể QLTC (Chính phủ, Bộ) số vấn đề thể chế, đầu tư, hoạch định thực thi sách để hồn thiện QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 2.1 Khái quát tài đơn vị nghiệp cơng lập đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo phần kinh phí Nhà nước ban hành chế tài khắc phục tâm lý trông chờ ỷ lại vào ngân sách cấp 2.1.2.2 Đặc điểm tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng Xuất phát từ vai trò đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng phát triển kinh tế xã hội Đặc điểm tài thể thơng qua hoạt động: tạo lập nguồn tài chính; sử dụng nguồn tài chính; phân phối kết hoạt động tài chính; quy chế CTNB quản lý TSC 2.2 Quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng 2.2.1 Khái niệm “QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng hoạt động chủ thể QLTC thông qua việc sử dụng có chủ định phương pháp công cụ quản lý để tác động, điều khiển hoạt động tài nhằm đạt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng” Trong hoạt động QLTC, vấn đề đòi hòi phải xác định đắn về: Chủ thể QLTC; đối tượng QLTC; nội dung QLTC Làm tốt nội dung giúp cho Nhà nước ban hành chế, sách phù hợp đem lại hiệu chi tiêu công 2.2.2 Nguyên tắc, phương pháp cơng cụ quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng 2.2.2.1 Nguyên tắc quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng cần tuân thủ nguyên tắc: Một là, nguyên tắc có kế hoạch Hai là, nguyên tắc thống nhất, tuân thủ luật pháp Ba là, nguyên tắc tiết kiệm, hiệu Bốn là, nguyên tắc công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình 2.2.2.2 Phương pháp quản lý tài đơn vị đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng 10 QLTC đơn vị SNCL áp dụng phương pháp sau đây: Thứ nhất, Phương pháp thu đủ, chi đủ Thứ hai, Phương pháp thu, chi chênh lệch Thứ ba, Phương pháp quản lý theo định mức Thứ tư, Quản lý theo hợp đồng kinh tế đấu thầu, khoán chi Thứ năm, Quản lý theo dự tốn kinh phí Có thể áp dụng nhiều phương pháp đan xen nhằm đảm bảo hiệu quản lý cao 2.2.2.3 Công cụ quản lý tài đơn vị đơn vị nghiệp cơng lập đào tạo, bồi dưỡng Có nhiều cơng cụ QLTC, gồm: Thứ nhất, Hệ thống sách pháp luật nhà nước Thứ hai, Công tác kế hoạch Thứ ba, Về quy chế CTNB Thứ tư, Hạch toán kế toán, kiểm tra Thứ năm, Tổ chức máy QLTC Việc áp dụng dùng công cụ đồng thời hai hay nhiều công cụ Với Nhà nước xu hướng quản lý ngày không can thiệp sâu vào đơn vị 2.2.3 Nội dung quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng 2.2.3.1 Quản lý hoạt động tạo lập nguồn tài 2.2.3.2 Quản lý hoạt động sử dụng nguồn tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng 2.2.3.3 Quản lý phân phối kết hoạt động tài 2.2.3.4 Quản lý tài sản cơng đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng 2.2.3.5 Tổ chức máy quản lý tài 2.2.3.6 Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tài 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập đào tạo, bồi dưỡng Có hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến QLTC đơn vị SNCL 11 đào tạo, bồi dưỡng là: Nhóm yếu tố khách quan (Mơi trường kinh tế, trị - xã hội, pháp lý Thể chế, chế tài Nhà nước đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng) Nhóm yếu tố chủ quan (Đặc điểm đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng Yếu tố nhân lực lực quản lý tài Yếu tố điều kiện sở vật chất Yếu tố nguồn lực tài chính) Các yếu tố lượng hóa phân tích cụ thể Chương Luận án 2.4 Kinh nghiệm quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng giới học rút cho Việt Nam 2.4.1 Kinh nghiệm quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng giới Luận án vào nghiên cứu kinh nghiệm nước: Trung Quốc; Hàn Quốc; Singapore; Mỹ nước Đông Á về: Thể chế; chế tài (Lập dự tốn thu; Quản lý chi hoạt động thường xuyên; Quản lý chi ngân sách dự án; Quản lý sử dụng ngân sách; Thẩm định dự tốn NSNN); Về thực cơng khai tài chính; Về chế tự chủ đơn vị SNCL đào tạo Về cải cách tài cơng; Về chế tài giáo dục đào tạo đại học Các nước Đông Á tập trung vào nghiên cứu chế tự chủ tài giáo dục đại học Qua nghiên cứu nước có nhiều nét tương đồng cần tham khảo học hỏi cho QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng Việt Nam nói chung Bộ GTVT nói riêng 2.4.2 Bài học rút quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng Việt Nam Với đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng Việt Nam nói chung: Thứ nhất, Cần hồn thiện thể chế, chế, sách văn QLTC Thứ hai, Tạo điều kiện làm gia tăng nguồn lực tài từ nguồn thu nghiệp (ngoài NSNN) Thứ ba, đổi QLTC đơn vị SNCL đào 12 tạo, bồi dưỡng theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm Thứ tư, đổi chế phân bổ kinh phí từ nguồn NSNN Thứ năm, đổi chế hỗ trợ tài người học Thứ sáu, Cần thành lập hiệp hội đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng, nhóm đơn vị hệ đào tạo Thứ bảy, Từ kinh nghiệm mức độ tự chủ nước Đông Á rút học Việt Nam xu hướng ngày tăng quyền TCTC cho đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng khơng có nghĩa NSNN chấm dứt cấp phát kinh phí hoạt động Xu hướng đơn vị tự xác định mức học phí, cao mức học phí trần hàng năm Được phép tự chủ tiêu cán mức lương Tuy nhiên nước cho phép tự chủ hồn tồn tất mặt  Với đơn vị đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải: (i) Các quy định pháp lý cần thống nhất, tránh tình trạng tự chủ “nửa vời” (ii) Cần sớm ban hành văn hướng dẫn cụ thể chế áp dụng theo thầm quyền (iii) Tăng cường phân cấp quản lý sử dụng kinh phí NSNN quan với đơn vị (iv) Đổi phương thức phân bổ, cấp phát kinh phí NSNN theo hướng đầu ra, chế đặt hàng, giao nhiệm vụ (v) Quyền tự chủ cho đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng cần giao đồng (vi) QLTC tập trung đạo, huy động, điều phối giám sát Quản lý tổ chức thực nên giao cho đơn vị chủ động xây dựng: quy chế; danh mục nghiệp công quy định, định mức kinh tế kỹ thuật cho ngành đào tạo (vii) Coi trọng công tác tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán xây dựng chế tài xử lý vi phạm (viii) Tổ chức máy QLTC cần quan tâm đến trình độ người làm cơng tác kế tốn, bồi dưỡng Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin QLTC Ban hành quy trình QLTC nội bộ, thành lập Ban (bộ phận) giám sát hoạt động tài phải đề cao công tác tự kiểm tra 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 3.1 Khái quát đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.1.1 Hệ thống đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải - Bộ GTVT quan Chính phủ, thực chức QLNN GTVT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không phạm vi nước trực tiếp quản lý có 11 (mười một) đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng; gồm có trường ĐH, trường Cán quản lý GTVT trường CĐ Đào tạo đa ngành, đơn vị SNCL Cơ cấu tổ chức Bộ định - Mơ hình tổ chức đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT gồm cấp hành sau: Đơn vị cấp Bộ chủ quản; Đơn vị cấp Bộ đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc; Đơn vị cấp gồm đơn vị trực thuộc cấp - Nghiên cứu đánh giá chung hệ thống đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đổi chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng tiến khoa học, công nghệ mới, tăng khả ngoại ngữ theo quy định Với hoạt động bồi dưỡng tăng cường chương trình thích ứng, bồi dưỡng kỹ Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực đòi hỏi chất lượng cao ngành Tuy nhiên có khó khăn khơng tuyển sinh đủ tiêu theo quy hoạch, ngành nghề GTVT khơng ưu tiên lựa chọn học sinh, thiếu nguồn kinh phí để đầu tư trang thiết bị phục vụ học tập thực hành sát với 14 yêu cầu thực tế làm cho đơn vị đào tạo nghề thiếu tính cạnh tranh so với ngành nghề khác 3.1.2 Tính đặc thù ngành Giao thơng vận tải tác động đến quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo, bồi dưỡng đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT có tính đặc thù lý do: Là ngành sản xuất lớn, nặng nhọc, độc hại, mang tính chuyên ngành (ngành Hảng hải, Hàng không, Đường Sắt, Đường Thủy nội địa, Đường bộ) Các đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT thành lập tiền thân từ loại hình không đồng đều, nên thiếu hụt nhân lực đội ngũ giảng viên hầu hết chưa cao Số lượng đơn vị thuộc khối trường CĐ nhiều Chi phí đào tạo cho ngành GTVT cao thực hành đòi hỏi máy móc, thiết bị mơ phỏng, đào tạo ngành GTVT gắn với nhà xưởng, thực hành Đào tạo nghề có khả thu hồi vốn chậm nên việc thực xã hội hóa cơng tác đào tạo nhiều hạn chế Với tính đặc thù đào tạo, bồi dưỡng ngành GTVT nên tác động lớn đến QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT 3.2 Thực trạng quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.2.1 Cơ sở pháp lý chế quản lý tài nhà nước đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.2.1.1 Cơ sở pháp lý nhà nước Kể từ Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định 16/2015/NĐ-CP Nghị số 19NQ/TW Nghị số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018, Quyết định số 429/QĐ-BTC ngày 29/3/2018 Bộ Tài ban hành Kế hoạch 15 hành động thực Nghị số 19-NQ/TW Hiện nay, Bộ Tài nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP theo hướng toàn diện TCTC đơn vị SNCL sớm ban hành nghị định riêng lĩnh vực GDĐT Đối với hoạt động bồi dưỡng Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; Quyết định số 163/QĐ-TTg Thông tư số 139/2010/TT-BTC Đến sửa đổi, bổ sung Thơng tư số 36/2018/TT-BTC Ngồi văn ngành, lĩnh vực cần quan tâm triển khai cách đồng 3.2.1.2 Cơ chế quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải Được thực theo quy định chia giai đoạn, cụ thể: Giai đoạn 2006 – 2015: Thực theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Giai đoạn từ 2015 đến nay: Tiếp tục thực theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Chính phủ * Đánh giá chung: Về thể chế, chế, sách nhà nước: Nguyên tắc quản lý thống tập trung theo Luật NSNN; Thu, chi NSNN tập trung vào KBNN; Cơng tác xây dựng, tốn ngân sách, tra, kiểm toán triển khai đảm bảo kỷ luật tài chính; Tăng cường kiểm tra giám sát, tăng cường công tác kiểm tra nội Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho đơn vị SNCL; Quy chế quản lý, sử dụng TSC; Quy chế CTNB khắc phục việc sử dụng lãng phí, sai mục, thực công khai minh bạch, dân chủ QLNN Các đơn vị phát huy tính tự chủ, Nhà nước có thêm cơng cụ QLTC hữu hiệu 3.2.2 Thực trạng quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.2.2.1 Thực trạng quản lý hoạt động tạo lập nguồn tài 3.2.2.2 Thực trạng quản lý hoạt động sử dụng nguồn tài 16 3.2.2.3 Thực trạng quản lý phân phối kết hoạt động tài 3.2.2.4 Thực trạng quản lý tài sản cơng 3.2.2.5 Tổ chức máy quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.2.2.6 Thực trạng thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động tài 3.3 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý tài đơn vị nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.3.1 Những tồn tại, hạn chế quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.3.1.1 Tồn tại, hạn chế thể chế, chế, sách nhà nước ban hành quy chế chi tiêu nội Về thể chế, chế, sách nhà nước: Về thẩm quyền ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu chưa quy định cụ thể Luật mà giao cho Chính phủ quy định, khó khăn thực Cơ chế tài nhiều bất cập Quyền tự chủ nhiều hạn chế Văn hướng dẫn Bộ chồng chéo Về quản lý Quy chế chi tiêu nội bộ: Còn nhiều quy định chưa cụ thể Sử dụng nguồn tài tập trung giải chi cá nhân, Các đơn vị lúng túng lấy ý kiến ban hành Còn chậm trễ hồn thiện sửa đổi hàng năm, xây dựng quy chế CTNB mang nặng tính hình thức 3.3.1.2 Những tồn tại, hạn chế quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải a Về quản lý hoạt động tạo lập nguồn tài chính: b Về quản lý hoạt động sử dụng nguồn tài c Về phân phối kết hoạt động tài chi tiền lương tăng thêm d Về quản lý tài sản công e Về tổ chức máy quản lý tài 17 f Về thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động tài 3.3.2 Nguyên nhân hạn chế 3.3.2.1 Nguyên nhân khách quan a Về thể chế, chế, sách nhà nước quy định Một số hạn chế Luật NSNN; Về hệ thống chế, sách; Về hệ thống văn pháp luật tài nhà nước; Về tiêu chuẩn, định mức ban hành b Nguyên nhân hạn chế quản lý theo quy chế CTNB 3.3.2.2 Nguyên nhân chủ quan a Về chế, sách quản lý tài b Nguyên nhân hạn chế quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT  Về quản lý hoạt động tạo lập nguồn tài chính:  Về quản lý hoạt động sử dụng nguồn tài chính:  Về phân phối sử dụng kết hoạt động tài chi trả tiền lương tăng thêm:  Về quản lý quản lý tài sản công:  Về tổ chức máy quản lý tài  Về công tác thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động tài CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 4.1 Cơ hội, thách thức quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 18 4.1.1 Về hội Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều văn quan trọng Bộ GTVT cụ thể hóa quan điểm đạo, tập trung Cải cách hành Đây hội để đơn vị có điều chỉnh bổ sung chiến lược mơ hình hoạt động chiến lược phát triển Điều quan trọng, góp phần thúc đẩy q trình hồn thiện thể chế quy định QLTC có Luật NSNN 4.1.2 Về thách thức Mục tiêu xã hội GDĐT bị ảnh hưởng Thách thức “đa ngành” đòi hỏi ngành nghề mũi nhọn Những đòi hỏi khắt khe trình độ quản lý, trình độ chất lượng đội ngũ, lực tài Cơ chế quản lý điều tiết thị trường giáo dục GDĐH thiếu yếu dẫn đến cạnh tranh khơng lành mạnh Chính hội thách thức đòi hỏi đơn vị cần xác định mục tiêu giải pháp phù hợp nhằm xây dựng hồn thiện thành cơng chiến lược 4.2 Định hướng hồn thiện quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 4.2.1 Về quan điểm Bảo đảm tuân thủ theo Luật NSNN hành Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, cơng khai Tăng cường kiểm tra, kiểm sốt, kiểm toán nâng cao kỷ cương, kỷ luật QLTC Tiếp thu kinh nghiệm QLTC nước Bộ ngành, vận dụng phù hợp với thực tiễn ngành GTVT; bảo đảm bước phù hợp với sách nhà nước giai đoạn Hoàn thiện chế QLTC với mục tiêu chung giảm chi NSNN 4.2.2 Về mục tiêu Để QLTC tốt mục tiêu quản lý gắn QLTC với bền vững tài tương ứng chất lượng đầu Xác định nội dung QLTC không đơn 19 quản lý thu - chi mà quản lý tồn hoạt động có liên quan đến đơn vị Cần xây dựng quy trình QLTC cách khoa học Xác định chiến lược phát triển đơn vị đến giai đoạn năm 2030 thực tự chủ chi thường xuyên, tự chủ chi thường xuyên chi đầu tư Mục tiêu QLTC gắn với mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 4.2.3 Định hướng hồn thiện quản lý tài 4.2.3.1 Định hướng mơ hình phát triển đơn vị nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 4.2.3.2 Định hướng hồn thiện quản lý tài đơn vị nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 4.3 Giải pháp hồn thiện quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải Trên sở khoa, sở thực tiễn đề xuất giải pháp Tuy nhiên hoàn thiện QLTC cần trọng: Một là, Đảm bảo chủ trương, tính kế thừa sách, quy định hành phát triển đơn vị Hai là, Đảm bảo tính thực tiễn, tính đồng khả thi; phù hợp với yêu cầu đặc thù điều kiện phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT Ba là, Đáp ứng yêu cầu đổi mới, toàn diện Phát triển theo xu hướng hội nhập phù hợp chiến lược phát triển đơn vị đến năm 2030 Bốn là, Các giải pháp đề gắn với mục tiêu phát triển ngành GTVT đến năm 2030 năm Giải pháp hồn thiện QLTC tập trung vào nhóm sau: 4.3.1 Hoàn thiện thể chế, khung pháp luật quản lý; chế, sách quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thơng vận tải 4.3.1.1 Hồn thiện thể chế, khung pháp luật quản lý tài Cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hồn thiện luật pháp, chế, 20 sách Hồn thiện văn quy phạm pháp luật QLTC theo nguyên tắc tăng thời gian hiệu lực, giảm chồng chéo, đơn giản hóa thủ tục hành Hồn thiện quy định pháp luật tiêu chí phân loại đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng Tăng cường hồn thiện cơng cụ quản lý vai trò kiểm tra, giám sát quan QLNN hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát huy yếu tố tích cực, hạn chế mặt trái chế thị trường 4.3.1.2 Hồn thiện chế tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải a Đối với đơn vị hoạt động đào tạo (CĐ, ĐH) b Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ bồi dưỡng 4.3.1.3 Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội Định hướng xây dựng quy chế CTNB cần gắn phân phối kết tài với cống hiến thành viên, đơn vị đơn vị hướng vào phát triển bền vững lâu dài đơn vị, đảm bảo quy định Nhà nước 4.3.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 4.3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động tạo lập nguồn tài 4.3.2.2 Giải pháp hồn thiện quản lý hoạt động sử dụng nguồn tài 4.3.2.3 Giải pháp hoàn thiện phân phối kết hoạt động tài chi trả tiền lương tăng thêm 4.3.2.4 Giải pháp hồn thiện quản lý tài sản cơng 4.3.2.5 Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy quản lý tài 4.3.2.6 Giải pháp hồn thiện thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động tài 21 4.3.3 Nhóm giải pháp khác 4.3.3.1 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ứng dụng công nghệ thơng tin quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải tập trung sở liệu tài Bộ Giao thơng vận tải 4.3.3.2 Nghiên cứu áp dụng mơ hình quản lý tài theo mơ hình quản lý doanh nghiệp 4.3.3.3 Có chế khuyến khích gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học 4.3.3.4 Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo tài chính, phân tích, cơng khai tài 4.4 Kiến nghị 4.4.1 Đối với Chính phủ 4.4.2 Đối với Bộ Tài 4.4.3 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Nội vụ 4.4.4 Đối với Bộ Giao thông vận tải 4.4.5 Đối với đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải KẾT LUẬN Hoàn thiện QLTC vấn đề trọng quan tâm Đảng, Nhà nước QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT năm vừa qua đáp ứng yêu cầu đặt ra, tạo nguồn lực quan trọng để góp phần thực chức năng, nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho Bộ GTVT Trước yêu cầu nhiệm vụ chế quản lý QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT gặp phải khó khăn, hạn chế định Qua nghiên cứu thực trạng QLTC đơn vị, thấy hạn chế nguyên nhân chính: Thể chế, chế, sách QLTC bất cập, 22 chồng chéo Văn quy định chưa phù hợp; Tổ chức máy lực cán QLTC chưa đáp ứng yêu cầu Hệ thống quy chế chưa đầy đủ Nhận thức QLTC chưa thực đắn Công tác tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm chưa quan tâm mức Trong thời gian tới cần hệ thống giải pháp đồng bộ, hiệu quả, vận dụng giải pháp luận án đề xuất: 1) Rà soát, xây dựng hoàn thiện văn liên quan đến QLTC; 2) Xây dựng hoàn thiện thể chế, chế tự chủ tài chính, đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý; 3) Hồn thiện, bổ sung quy chế QLTC; 4) Tăng cường giải pháp huy động nguồn lực tài để phát triển hoạt động; 5) Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát; 6) Kiện toàn máy, nâng cao chất lượng đội ngũ làm cơng tác tài Với kết lý luận thực tiễn, khẳng định việc hồn thiện QLTC đơn vị SNCL đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ GTVT quan điểm Đảng Nhà nước tất yếu QLTC chịu tác động nhiều yếu tố q trình hồn thiện chế, sách quản lý nên nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý quan tâm mặt lý luận thực tiễn Trong phạm vi Luận án, tác giả cố gắng trình bày cách đầy đủ nội dung nghiên cứu để hồn thành mục tiêu nghiên cứu đặt ra, nhiên lực nghiên cứu hạn chế nên chắn khơng tránh khỏi khiếm khuyết, thiếu sót Rất mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến nhà khoa học, độc giả để tác giả tiếp thu hồn thiện nghiên cứu 23 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Quỹ tài ngồi ngân sách – vấn đề đặt giải pháp, Tạp chí QLNN, số 210, Tháng 7/2013 Tái cấu trúc kinh tế vấn đề đặt việc đổi sách tài khóa Việt Nam, Tạp chí QLNN, số 208, Tháng 5/2013 Tự chủ sở giáo dục, đào tạo – từ góc nhìn ngành Giao thơng vận tải, Tạp chí QLNN số 273, Tháng 10/2018 Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghiệp 4.0 quản lý tài nhìn từ Kho bạc Nhà nước – Khó khăn thách thức ngành tài chính, Tạp chí QLNN số 272, Tháng 9/2018 Quản lý tài đơn vị nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Giao thơng vận tải, Tạp chí Tài kỳ – Tháng 3/2019 (700) 24 ... quản lý tài đơn vị nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.3.1 Những tồn tại, hạn chế quản lý tài đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.3.1.1... LẬP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 3.1 Khái quát đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.1.1 Hệ thống đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi. .. nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.2.1 Cơ sở pháp lý chế quản lý tài nhà nước đơn vị nghiệp công lập đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 3.2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc bộ giao thông vận tải (tt) , Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc bộ giao thông vận tải (tt)

Từ khóa liên quan