Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ ngân sách nhà nước của thành phố hà nội (tt)

28 39 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:33

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH BÙI VIỆT HƯNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 62 34 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Quốc Thái PGS.TS Nguyễn Thị Như Hà HÀ NỘI – 2019 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quốc Thái PGS.TS Nguyễn Thị Như Hà Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh HÀ NỘI – 2019 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Hà Nội Thủ đô, trung tâm kinh tế, trị, văn hóa đất nước đầu mối giao thông nước Việc xây dựng kết cấu hạ tầng (KCHT) giao thông đường Hà Nội đồng bộ, theo hướng tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) Thủ đòi hỏi khơng ngân sách nhà nước (NSNN) phải đầu tư khối lượng vốn lớn, mà phải nâng cao hiệu quản lý nhà nước (QLNN) vốn đầu tư từ NSNN để sử dụng tiết kiệm, hiệu Nâng cao chất lượng QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN vấn đề quan trọng Trong năm qua, thành phố Hà Nội ưu tiên đầu tư phát triển KCHT từ NSNN, KCHT giao thông đường QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thơng đường từ NSNN có tiến Kế hoạch vốn phân bổ vốn đầu tư từ NSNN thành phố nhìn chung phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển KCHT giao thông đường thành phố; vốn đầu tư từ NSNN tập trung vào cơng trình giao thơng trọng điểm, cơng trình cấp bách giải xúc giao thông đường bộ; công tác giải ngân, cấp phát vốn, tốn vốn thực tích cực, nhìn chung theo quy định kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn từ NSNN tăng cường, nhờ góp phần nâng cao hiệu vốn đầu tư từ NSNN, chống lãng phí, thất thoát vốn NSNN đầu tư cho phát triển KCHT giao thông đường Tuy vậy, QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thành phố thời gian qua hạn chế, yếu Tính khả thi kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN chưa cao, đầu tư dàn trải; tỷ lệ giải ngân vốn không cao, nên nhiều cơng trình giao thơng chậm tiến độ, kéo dài; đội vốn, toán phải điều chỉnh tăng tổng dự tốn dự án; nhiều dự án giao thơng chất lượng thấp; công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư từ NSNN mức độ định mang tính chất hình thức, việc xử lý vi phạm gây lãng phí, thất vốn NSNN chưa nghiêm Nâng cao chất lượng hiệu quản lý nhà nước vốn đầu tư từ NSNN cho phát triển KCHT giao thông đường thành phố Hà Nội vấn đề cấp thiết Vì thế, tơi chọn đề tài “Quản lý nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội” làm đề tài luận án Đề tài thực có ý nghĩa lý luận thực tế Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương điều kiện nay, luận án đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH Thành phố đến năm 2030 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa làm rõ thêm vấn đề lý luận QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp thành phố trực thuộc Trung ương - Nghiên cứu kinh nghiệm QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN số địa phương để rút học cho thành phố Hà Nội - Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thành phố Hà Nội thời gian qua, rõ thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thành phố Hà Nội đến năm 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thành phố Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu QLNN quyền cấp thành phố trực thuộc Trung ương vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Thủ đô Hà Nội Vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp thành phố Hà Nội đề cập luận án bao gồm: Vốn đầu tư cho nâng cấp, cải tạo, xây dựng KCHT giao thông đường thành phố Hà Nội Địa bàn khảo sát giới hạn thành phố Hà Nội.Thời gian nghiên cứu luận án thực giai đoạn 2011-2018, đề xuất thực cho giai đoạn đến năm 2030 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu luận án Phương pháp tiếp cận: phương pháp tiếp cận hệ thống; phương pháp tiếp cận lịch sử, cụ thể; phương pháp tiếp cận hiệu quả, bền vững Phương pháp nghiên cứu: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, kế thừa cơng trình nghiên cứu có liên quan Tác giả luận án sử dụng số liệu thống kê, tài liệu, văn đầu tư XDCB, báo cáo, đánh giá UBND thành phố Hà Nội, sở, ban, ngành, chủ đầu tư số báo cáo, đề án, cơng trình khoa học chun gia, nhà khoa học có nghiên cứu QLNN vốn đầu tư phát triển từ NSNN thành phố Hà Nội Đóng góp khoa học luận án - Luận án phân tích, làm rõ thêm hệ thống hóa vấn đề lý luận QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN địa bàn địa phương cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), bao gồm khái niệm, mục tiêu, vai trò, nguyên tắc QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN; Xác định nội dung, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp thành phố trực thuộc Trung ương - Luận án đúc kết học kinh nghiệm hữu ích cho thành phố Hà Nội việc quản lý vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Thành phố - Luận án phân tích, đánh giá sát thực thực trạng QLNN, luận án rút thành công hạn chế nguyên nhân hạn chế QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Hà Nội thời gian qua - Dựa vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội định hướng phát triển KCHT giao thông đường thành phố Hà Nội đến năm 2030; nhu cầu khả cân đối vốn cho phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thành phố Hà Nội đến năm 2030 Luận án phương hướng hoàn thiện QLNN phù hợp với thực tế giải pháp thiết thực, khả thi nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thành phố Hà Nội thời gian tới, là: Thứ nhất, hồn thiện kế hoạch hóa vốn đầu tư; Thứ hai, hồn thiện cơng tác thẩm định tính khả thi phương án sử dụng vốn; Thứ ba, hoàn thiện cơng tác cấp phát, tốn vốn; Thứ tư, hồn thiện quản lý cơng tác tốn vốn; Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án kết cấu thành chương, 12 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trên sở nghiên cứu cơng trình khoa học ngồi nước có liên quan đến đề tài luận án Luận án rút kết đạt cơng trình nghiên cứu vấn đề luận án cần phải tiếp tục nghiên cứu Những kết đạt cơng trình có liên quan đến luận án + Về đầu tư công quản lý đầu tư cơng: Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước khẳng định vai trò quan trọng đầu tư công tăng trưởng kinh tế giải vấn đề xã hội Phần lớn cơng trình nghiên cứu cho đầu vào sở hạ tầng vào người tạo điều kiện có lợi cho tăng trưởng kinh tế Các nghiên cứu cho cần phải trì tỷ lệ định vốn đầu tư cơng vào sở hạ tầng nhằm tạo tăng trưởng nhanh bền vững Đồng thời công trình nghiên cứu hiệu đầu tư công Việt Nam thời gian qua chưa cao Các cơng trình nghiên cứu nâng cao hiệu quản lý đầu tư công cách tháo gỡ khó khăn: nguồn vốn ngày khan nhu cầu đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông ngày tăng + Về quản lý đầu tư XDCB từ vốn NSNN Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu nước QLNN đầu tư XDCB từ vốn NSNN, nói chung, nghiên cứu sở lý luận thực tiễn QLNN đầu tư XDCB từ vốn NSNN Các công trình cố gắng khái quát nội dung QLNN đầu tư XDCB từ vốn NSNN theo cách khác tùy thuộc đối tượng nghiên cứu cụ thể phương pháp tiếp cận Thứ hai, cơng trình nghiên cứu phân tích, đánh giá tình hình thực tế QLNN đầu tư XDCB, có đầu tư xây dựng KCHT giao thông từ NSNN nước ta thời gian qua, đặc biệt tìm điểm yếu, bất cập quản lý Đồng thời, cơng trình nghiên cứu đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu QLNN đầu tư XDCB nói chung đầu tư xây dựng KCHT giao thơng nói riêng từ vốn NSNN Thứ ba, có số cơng trình nghiên cứu cơng bố sâu nghiên cứu mặt QLNN đầu tư XDCB công trình nghiên cứu giải pháp huy động sử dụng vốn đầu tư xây dựng KCHT giao thông Việt Nam; nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN; nghiên cứu giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng Cũng có cơng trình nghiên cứu khâu q trình QLNN đầu tư XDCB từ vốn NSNN cơng trình nghiên cứu phương pháp kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình XDCB hồn thành Các cơng trình sâu nghiên cứu mặt khâu trình QLNN đầu tư XDCB đề suất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu QLNN lĩnh vực Thư tư, số công trình nghiên cứu vấn đề QLNN đầu tư XDCB từ vốn NSNN địa bàn vùng, địa phương cấp tỉnh, thành phố Dựa sở lý luận chung QLNN đầu tư XDCB từ NSNN phân tích, đánh giá tình hình thực tế QLNN lĩnh vực địa phương, cơng trình nghiên cứu nói đề xuất giải pháp thích dụng với địa phương nhằm nâng cao hiệu QLNN đầu tư XDCB từ vốn NSNN địa phương Cũng có cơng trình nghiên cứu lĩnh vực xem xét Hà Nội cơng trình nghiên cứu QLNN vốn nói chung khơng tập trung nghiên cứu riêng QLNN vốn đầu tư từ NSNN Thành phố cho phát triển KCHT giao thông Công trình nghiên cứu phát triển KCHT giao thơng nói chung không riêng phát triển KCHT giao thông đường giới hạn phạm vi nghiên cứu phát triển KCHT giao thông khu vực đô thị, khơng phải tồn địa bàn thành phố Hà Nội sau mở rộng địa giới hành Như vậy, vấn đề: QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thành phố Hà Nội khoảng trống, chưa có cơng trình nghiên cứu riêng biệt, độc lập Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu Vì thế, luận án tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề chuyên biệt Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu: Thứ nhất, QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường gì? Vốn NSNN đầu tư phát triển KCHT giao thơng đường có đặc điểm có vai trò nào, đặc điểm đặt vấn đề cho QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Thứ hai, nội dung QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN bao gồm thành tố hợp thành, để thực nội dung QLNN cần làm gì, nhân tố ảnh hưởng đến QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Hà Nội ảnh hưởng Thứ ba, tình hình thực tế QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Hà Nội thời gian qua xét theo nội dung QLNN; mặt tích cực, thành cơng gì; hạn chế, yếu bật tất khâu trình QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Hà Nội thời gian qua nguyên nhân hạn chế, yếu Thứ tư, phương hướng hoàn thiện QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Hà Nội thời gian tới cần nỗ lực thực giải pháp thiết thực để khắc phục cách hạn chế, yếu kém, bất cập QLNN Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 2.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố trực thuộc Trung ương 2.1.1.1 Khái niệm vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố trực thuộc Trung ương Đầu tư phát triển KCHT giao thơng đường vốn NSNN q trình Nhà nước bỏ vốn từ ngân sách (toàn phần giá trị đầu tư) để tiến hành hoạt động xây dựng KCHT giao thông đường nhằm tạo điều kiện cần thiết cho phát triển KT-XH Căn theo phân cấp quản lý NSNN, vốn đầu tư từ NSNN cho phát triển KCHT giao thông đường phân thành: vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương vốn đầu tư từ ngân sách địa phương Vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, đầu tư vào dự án đáp ứng yêu cầu phát triển tồn kinh tế, xã hội, nói chung phục vụ lợi ích quốc gia Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương hình thành từ khoản thu ngân sách địa phương, đầu tư cho dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương theo phân cấp phục vụ lợi ích địa phương Có thể hiểu vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN phận vốn đầu tư phát triển NSNN hình thành từ nguồn thu NSNN để đầu tư phát triển KCTH giao thông đường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH đất nước 2.1.1.2 Đặc điểm vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố trực thuộc Trung ương Vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp có đặc điểm sau đây: khối lượng vốn đầu tư lớn; khơng có khả thu hồi trực tiếp; nguồn vốn cấp phát trực tiếp từ NSNN khơng hồn lại; kết đầu tư vốn NSNN chủ yếu phục vụ lợi ích công cộng; vốn đầu tư từ NSNN địa phương gắn liền với việc thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; vốn đầu tư từ NSNN địa phương địa phương quản lý, sử dụng; vốn đầu tư từ NSNN thực thông qua chế ủy nhiệm; vốn đầu tư từ NSNN có nguy cao bị lãng phí, thất 2.1.1.3 Vai trò vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố trực thuộc Trung ương Góp phần to lớn vào việc phát triển KCHT, nhờ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; “vốn mồi” để thu hút nguồn vốn khác nước nước đầu tư phát triển KCHT giao thơng đường hình thức đa dạng; nhờ vốn NSNN đầu tư, KCHT giao thông đường phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế xã hội, cho hoạt động đầu tư kinh tế, vùng sâu, vùng xa, tạo liên kết vùng; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi vùng, ngành, nước để phát triển kinh tế đất nước hội nhập kinh tế quốc tế 2.1.2 Khái niệm, mục tiêu, vai trò nguyên tắc quản lý nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố trực thuộc Trung ương 2.1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản lý nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố trực thuộc Trung ương QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN tác động, điều khiển có mục đích chủ thể quản lý (Nhà nước) đối tượng quản lý thơng qua luật pháp, sách quy định nhà nước nhằm sử dụng có hiệu vốn NSNN đầu tư cho phát triển KCHT giao thông đường để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH Chủ thể quản lý Nhà nước cấp gắn với vốn đầu tư phát triển KCHT giao thơng đường từ NSNN cấp quản lý Đối tượng quản lý đơn vị tham gia vào việc đầu tư cơng trình giao thông đường vốn NSNN Phạm vi QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN: Nhà nước thông qua quan chức thực quản lý toàn khoản chi NSNN cho tất giai đoạn trình đầu tư dự án phát triển KCHT giao thông đường bộ, từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, định đầu tư, lập thiết kế, dự tốn, lựa chọn nhà thầu, thi cơng xây dựng đến nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng Mục tiêu QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp thành phố trực thuộc Trung ương nhằm: - Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho phát triển KCHT giao thông đường mà NSNN cấp thành phố phải đảm nhiệm - Thực thành công mục tiêu chiến lược, quy hoạch xây dựng KCHT giao thông đường thời kỳ thành phố Hà Nội - Thực quy định pháp luật quản lý chi NSNN cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường - Đảm bảo nguồn vốn NSNN sử dụng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; phòng chống lãng phí, thất thốt, tham nhũng 2.1.2.2 Vai trò quản lý nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố trực thuộc Trung ương Vai trò xem xét theo phương diện: quản lý vốn NSNN, việc quản lý tốt vốn ngân sách đầu tư cho phát triển KCHT giao thông đường đảm bảo vốn ngân sách sử dụng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, thất thốt, tham nhũng vốn ngân sách đầu tư xây dựng KCHT giao thông đường Điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng điều kiện NSNN hạn hẹp, cân đối thu chi ngân sách, nợ công gia tăng Thành phố nay; Đối với phát triển KCHT giao thông đường Thành phố, việc quản lý tốt vốn đầu tư từ NSNN nhân tố tạo sức hút nguồn vốn thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực xây dựng hệ thống giao thông đường bộ, nhờ thực mục tiêu phát triển KCHT giao thông đường Thành phố; Đối với phát triển KT-XH Thành phố Hiện nay, KCHT giao thơng đường phát triển, chưa đồng bộ, “điểm nghẽn” phát triển KT-XH Thành phố Việc tăng vốn đầu tư từ NSNN nâng cao hiệu quản lý vốn ngân sách thực mục tiêu phát triển KCHT giao thông đường bộ, giải “điểm nghẽn” này, nhờ góp phần thúc đẩy mạnh phát triển KT-XH Thành phố thời gian tới 2.1.2.3 Nguyên tắc quản lý nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố trực thuộc Trung ương Thứ nhất, QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN phải dựa sở chiến lược phát triển KT-XH, quy hoạch tổng thể phát triển KCHT giao thông đường giai đoạn tạo điều kiện để thực mục tiêu chiến lược quy hoạch đó; Thứ hai, sử dụng vốn NSNN cho đầu tư phát triển KCHT giao thơng đường phải mục đích, kế hoạch, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, khơng đầu tư dàn trải; Thứ ba, sử dụng vốn NSNN cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường tiết kiệm, hiệu quả; Thứ tư, thực giám đốc đồng tiền tất giai đoạn q trình đầu tư xây dựng cơng trình KCHT giao thông đường bộ; Thứ năm, nguyên tắc chịu trách nhiệm; Thứ sáu, nguyên tắc công khai, minh bạch 2.2 NỘI DUNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 2.2.1 Nội dung quản lý nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố trực thuộc Trung ương Dựa theo vận động đồng vốn NSNN đầu tư cho phát triển KCHT giao thông đường bộ, nội dung QLNN nguồn vốn bao gồm: Một là, kế hoạch hóa vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp thành phố Kế hoạch vốn đầu tư sở để sử dụng nguồn vốn NSNN mục đích, hiệu quả, tránh tượng chồng chéo, lãng phí vốn ngân sách Là pháp lý Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 KHÁI QUÁT VỀ VỐN VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2018 3.1.1 Vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Trong giai đoạn 2011-2018, tổng thu ngân sách dịa bàn Thành phố đạt 1.390.499 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 537.023 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển đạt 233.206 tỷ đồng, 44% tổng chi ngân sách địa phương Tổng số vốn chi cho đầu tư phát triển Thành phố 233.206 tỷ đồng, gồm: Vốn phân cấp cho quận, huyện, thị xã 58.314 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển Thành phố trực tiếp quản lý 174.892 tỷ đồng, riêng dự án phát triển KCHT giao thông đường bộ: 210 dự án với kế hoạch vốn đầu tư XDCB 61.257 tỷ đồng (chiếm 44,6% số vốn cho dự án đầu tư công cấp Thành phố) vốn nghiệp kinh tế cho tu, bảo dưỡng, nâng cấp cải tạo nhỏ 9.177 tỷ đồng Bảng 3.3 Vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Nội dung Tổng cộng Vốn đầu tư XDCB Vốn nghiệp kinh tế Tổng cộng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 70.434 61.257 9.177 7.018 6.386 632 7.869 7.044 825 9.112 7.763 1.349 6.113 5.214 899 6.680 5.359 1.321 10.094 7.974 2.120 11.736 10.578 1.158 11.812 10.939 873 Nguồn: [60, 61, 63] 3.1.1.1 Vốn đầu tư cho việc nâng cấp xây kết cấu hạ tầng giao thông đường Trong giai đoạn 2011-2018, ngân sách Thành phố ưu tiên bố trí vốn thực 490 lượt dự án 210 dự án cho nâng cấp, mở rộng, xây dựng KCHT giao thông đường bộ, với kinh phí 61.257 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước 58.108 tỷ đồng, vốn ODA 3.149 tỷ đồng (Chi tiết Bảng số 3.4) Trong 36 cơng trình trọng điểm (trong tổng số 55 dự án/cơng trình) Thành phố giai đoạn 2011-2016 sử dung vốn NSNN, có 12 cơng trình năm 2017, 2018 triển khai cơng trình trọng điểm xây dựng KCHT giao thông đường lớn ưu tiên bố trí vốn, tập trung đạo triển khai thực 12 Bảng 3.4 Vốn đầu tư cho nâng cấp, mở rộng, xây KCHT giao thông đường từ NSNN thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Năm Năm 2014 2015 2016 33 56 73 Số lượt dự án bố trí vốn Tổng cộng 490 Năm 2011 78 Năm 2012 58 Năm 2013 80 Kinh phí 61.257 6.386 7.044 7.763 5.214 5.359 Trong đó: Vốn NSNN 58.108 6.051 6.714 7.312 4.557 3.149 335 330 451 657 TT Nội dung Vốn ODA Năm 2017 58 Năm 2018 54 7.974 10.578 10.939 4.592 7.695 10.248 10.939 767 279 330 Nguồn: [60, 61, 63] 3.1.1.2 Vốn đầu tư cho việc tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông đường Trong năm qua, cơng tác quản lý, tu, bảo trì hệ thống đường giao thông tổ chức thực thường xuyên, liên tục song song với thực sửa chữa theo định kỳ (sửa chữa vừa, sửa chữa lớn) nhằm đảm bảo hệ thống đường khai thác an tồn, thơng suốt, xử lý kịp thời hư hỏng phát sinh gây ùn tắc giao thông an tồn giao thơng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH Thủ đô Hà Nội Bảng 3.6 Tổng hợp kinh phí tu, sửa chữa KCHT giao thông đường thuộc nhiệm vụ chi cấp thành phố giai đoạn 2011-2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Nội dung Tổng vốn nghiệp kinh tế Duy tu trì Nâng cấp cải tạo Chương trình mục tiêu Chương trình ATGT Khác Tổng số Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9.177 632 825 1.349 899 1.321 2.120 1.158 873 5.601 1.822 718 721 315 364 111 533 146 49 74 23 760 279 165 76 69 726 21 69 65 18 873 189 103 112 44 1.245 439 177 183 77 630 360 89 46 33 470 277 66 35 25 131 26 Nguồn: [60, 63] 3.1.2 Bộ máy quản lý nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước Thành phố Xét theo cấp độ địa phương, thành phố thực thuộc Trung ương, tổ chức máy liên quan đến quản lý vốn NSNN cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường gồm: Giám đốc HĐND Thành phố, UBND Thành phố, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thơng Vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, quan tra chủ đầu tư KBNNPhòng Hà Nội chủ đầu tư quan vốnKho đầuquỹ tư XDCB, Kế tốn Phòng Kiểm sốtquản chi lý trực tiếp Phòng có đầu tư xây dựng KCHT giao thông đường từ NSNN Tiếp nhận kiểm soát hồ sơ ban đầu Kiểm soát tạm 13 ứng Kiểm soát toán theo khối lượng Quyết tốn vốn đầu tư Sơ đồ 3.1 Mơ hình kiểm soát chi NSNN cho đầu tư XDCB Kho bạc Nhà nước Hà Nội Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo Kho bạc Nhà nước Hà Nội 3.1.3 Kết đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội Cùng với việc tập trung triển khai hồn thiện hệ thống KCHT giao thơng khung địa bàn, Thành phố triển khai đồng nhiều giải pháp chống ùn tắc giao thông, đảm bảo an tồn giao thơng Việc đầu tư phát triển KCHT giao thông đường thể rõ nét tiêu diện tích đất dành cho giao thơng tăng trưởng trung bình từ 0,28% đất thị/năm, theo năm 2010 (mới đạt khoảng 7%) đến năm 2017 (đạt khoảng 8,96%); số điểm ùn tắc giao thông năm 2010 (124 điểm) đến năm 2018 (37 điểm); số vụ tai nạn giao thơng năm 2013 (2.252 vụ) đến năm 2018 (1.448 vụ) Kết đạt góp phần giảm tải áp lực giao thơng cho Thủ đô, bước hạn chế ùn tắc giao thông nạn giao thông địa bàn, tăng cường kết nối giao thông Thủ đô với tỉnh, thành phố khu vực đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH đóng góp tích cực vào thành tựu chung nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô Tuy nhiên, hệ thống KCHT giao thông đường phát triển chưa đáp ứng yêu cầu tốc độ phát triển q nhanh thị; tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông mức cao; nguồn vốn dành cho đầu tư hạn chế, nhiều cơng trình có kế hoạch khơng bố trí vốn nên việc triển khai chậm, mạng lưới đường giao thông chưa hoàn thiện, nhiều tuyến đường vành đai chưa hoàn chỉnh khép kín; Cơng tác GPMB có nhiều vướng mắc, số địa phương chưa tập trung, liệt thực dẫn đến tiến độ cơng trình bị chậm trễ, hiệu đầu tư chưa cao 3.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2018 3.2.1 Thực trạng kế hoạch hóa vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố Luận án làm sở để lập kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Thành phố Làm rõ tình hình thực quy 14 định điều kiện ghi kế hoạch vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thực yêu cầu nội dung, chất lượng kế hoạch vốn Chất lượng kế hoạch vốn nâng cao, việc phân bổ vốn đầu tư từ NSNN nhìn chung phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống giao thông đường Thủ góp phần quan trọng việc thực mục tiêu phát triển KCHT giao thông đường Hà Nội thời gian qua 3.2.2 Thực trạng thẩm định tính khả thi phương án sử dụng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố Trong năm qua, công tác thẩm tra báo cáo, đề án tờ trình UBND Thành phố dự toán phân bổ dự toán chi NSNN cho đầu tư XDCB nói chung phương án sử dụng vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp thành phố nói riêng Thường trực HĐND Thành phố giao cho Ban Kinh tế ngân sách chủ trì Việc thẩm định thực quy trình, nghiêm túc, có chất lượng, tạo sở cho định đắn HĐND Thành phố phân bổ vốn ngân sách cho phát triển KCHT giao thông đường Thành phố 3.2.3 Thực trạng cấp phát, toán vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố Bảng 3.8 Tình hình thực giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp thành phố giai đoạn 2011-2018 Năm Tổng cộng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kế hoạch vốn Số giải ngân Số vốn không giải Tỷ lệ số giải ngân/Kế (tỷ đồng) (tỷ đồng) ngân hoạch (%) 61.257 6.386 7.044 7.763 5.214 5.359 7.974 10.578 10.939 54.152 7.095 88,40% 5.698 688 89,23% 6.429 615 91,27% 6.824 939 87,90% 4.760 454 91,30% 4.866 493 90,80% 7.376 598 92,50% 9.065 1.503 85,70% 9.134 1.805 83,52% Nguồn: [45, 95] Số vốn khơng giải ngân năm 2011 có 688 tỷ đồng, năm 2013 939 tỷ đồng, năm 2015 493 tỷ đồng, năm 2016 598 tỷ đồng, năm 2017, 2018 tăng lên 1.503 1.805 tỷ đồng Tỷ lệ giải ngân vốn cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp thành phố đạt trung bình 88% khơng cao số vốn khơng giải ngân nhiều năm cho thấy chất lượng công tác xây dựng kế hoạch vốn, thẩm định kế hoạch vốn bất cập khâu trình sử dụng nguồn vốn NSNN cấp thành phố chi đầu tư phát triển KCHT giao thông đường không cao khả 15 thực đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp thành phố chưa đáp ứng yêu cầu 3.2.4 Thực trạng toán vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố Tình hình toán, toán vốn đầu tư XCDB Thành phố theo niên độ ngân sách giai đoạn 2011-2016 cho thấy tỷ lệ vốn toán hàng năm đạt 5764% kế hoạch vốn Số vốn tốn có tăng khơng đều, năm 2013 có số vốn toán lớn giai đoạn này, đạt 4.455 tỷ đồng Nếu xét tỷ lệ số vốn tốn kế hoạch vốn ta thấy có dấu hiệu giảm năm 2013, 2014 (chỉ đạt 57-58%) so với năm 2011 2012 (đạt gần 62%), năm 2015 đạt gần 64%, năm 2016 đạt 78% hai năm 2017, 2018 lại giảm dần (72,35% 69,75%) Số vốn toán theo niên độ ngân sách khơng cao số chi chuyển nguồn hàng năm, việc gây nhiều khó khăn việc quản lý theo dõi số chi chuyển nguồn hàng năm ngày tăng công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án xây dựng kế hoạch vốn toán cho năm Bảng 3.9 Tình hình thực tốn vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp thành phố giai đoạn 2011-2018 Năm Tổng cộng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kế hoạch vốn (tỷ đồng) 61.257 6.386 7.044 7.763 5.214 5.359 7.974 10.578 10.939 Số toán Tỷ lệ QT/ (tỷ đồng) 40.681 3.938 4.312 4.455 3.047 3.415 6.230 7.653 7.630 KHV (%) 66,41% 61,67% 61,22% 57,39% 58,43% 63,73% 78,13% 72,35% 69,75% Số dư tạm ứng (tỷ đồng) 8.564 372 1.070 1.167 235 129 1.124 1.505 2.962 Tỷ lệ số dư tạm ứng/Số QT (%) 21,05% 9,45% 24,81% 26,19% 7,71% 3,78% 18,04% 19,67% 38,82% Nguồn: [45, 95] Cơng tác tốn vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường theo niên độ ngân sách giai đoạn Thành phố thực theo quy định Luật NSNN năm 2002 văn hướng dẫn thi hành Trong giai đoạn 2011-2018 có 210 dự án đầu tư phát triển KCHT giao thông đường sử dụng nguồn vốn NSNN cấp Thành phố bố trí vốn triển khai thực có 138 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng có 115 dự án (chiếm 83% số dự án hồn thành) thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư với giá trị 49.632 tỷ đồng Qua q trình thẩm tra, phê duyệt tốn giảm trừ 128,50 tỷ đồng so với giá trị chủ đầu tư đề nghị Qua rà sốt đến 31/12/2018 27 dự án hoàn thành bàn giao kết thúc đầu tư chủ đầu tư chưa lập hồ sơ báo cáo toán vốn đầu tư Tuy nhiên, bên cạnh dự án đầu tư hồn thành nhiều dự án dừng hỗn, đình đầu 16 tư chậm làm thủ tục toán 3.2.5 Thực trạng kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm liên quan đến vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp thành phố Việc giám sát đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách Thành phố HĐND Thành phố bao gồm: giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật kế hoạch vốn ngân sách đầu tư cho dự án XDCB; giám sát việc thực kế hoạch vốn đầu tư XDCB theo nghị HĐND; tiến độ, chất lượng thực kế hoạch; công tác quản lý, toán, toán vốn đầu tư XDCB… Hình thức giám sát HĐND gồm: giám sát kỳ họp thông qua việc xem xét, thảo luận báo cáo; thơng qua hình thức chất vấn; xem xét văn pháp quy UBND; thành lập đồn giám sát; bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ HĐND bầu Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát tăng cường vào thực chất hơn, nên góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 3.3.1 Những mặt thành công Một là, việc lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN có tiến rõ rệt, chất lượng kế hoạch vốn nâng cao, nhìn chung phù hợp với quy hoạch kế hoạch phát triển KCHT giao thông đường Hà Nội Hai là, công tác thẩm định định phương án sử dụng vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Thành phố thực nghiêm túc, có chất lượng Ba là, cơng tác giải ngân, cấp phát vốn, toán vốn đầu tư xây dựng KCHT giao thơng đường từ NSNN thực tích cực, tương đối kịp thời Bốn là, công tác tốn vốn đầu tư phát triển KCHT giao thơng đường từ NSNN Thành phố có nhiều nỗ lực, đạt kết khả quan Năm là, công tác kiểm tra, giám sát, tra việc sử dụng vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Thành phố tăng cường xử lý nghiêm vi phạm 3.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 3.3.2.1 Những mặt hạn chế Một là, tính khả thi hiệu công tác xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Hà Nội giai đoạn 2011-2016 chưa cao Hai là, việc thẩm định định kế hoạch vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Thành phố thời gian qua chưa cụ thể, chi tiết 17 Ba là, công tác giải ngân, cấp phát toán vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thời gian qua số tồn tại, hạn chế tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư không cao, số vốn tạm ứng lớn Bốn là, công tác tốn vốn đầu tư phát triển KCHT giao thơng đường từ NSNN Thành phố hạn chế giá trị toán hàng năm thấp, nhiều chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm quy định toán vốn đầu tư, nhiều dự án toán phải điều chỉnh tổng mức đầu tư Năm là, công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm sử dụng vốn NSNN thành phố cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường lỏng lẻo, hình thức, hiệu chưa cao, nhiều vấn đề phát sinh trình thực đầu tư chưa tháo gỡ kịp thời 3.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế - Luật pháp văn pháp quy Nhà nước liên quan đến đầu tư quản lý vốn đầu tư từ NSNN cho đầu tư XDCB, có đầu tư phát triển KCHT giao thông đường sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nên số quy định khơng phù hợp với thực tế, hiệu lực thực thi Mặt khác, số quy định sửa đổi, bổ sung quy định chưa thực thi đầy đủ, kịp thời Tình hình ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quản lý nhà nước vốn đầu tư từ NSNN cho phát triển KCHT giao thông đường - Thể chế pháp luật quản lý đầu tư công (gồm việc quy hoạch, lựa chọn dự án, thực dự án, quản lý xây dựng, đánh giá, giám sát đầu tư) chưa thực hoàn thiện; Chưa khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo văn quy phạm pháp luật có liên quan đến đầu tư công Một số quy định đầu tư cơng chưa thống nhất, mâu thuẫn quy định luật khác, quy định Quốc hội, Chính phủ; Hoặc quy định chưa phù hợp gây khó khăn việc thực hiện, làm ảnh hưởng tới tiến độ thực giải ngân dự án - Các quy định Luật Đấu thầu hành quản lý chủ đầu tư có chung chung, chưa có biện pháp cụ thể, đủ mạnh khiến chủ đầu tư e ngại không dám vi phạm; Việc quy định bước đánh giá mặt kỹ thuật gói thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu việc lựa chọn nhà thầu xây dựng Nhà thầu trúng thầu nhà thầu có giá đánh giá thấp khơng vượt giá gói thầu duyệt kế hoạch đấu thầu; Nguyên tắc thích hợp với nước phát triển có trình độ cao - Cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước vốn đầu tư từ NSNN cho đầu tư XDCB, có vốn đầu tư xây dựng KCHT giao thơng đường đạt kết tích cực, có nhiều tiến đáng ghi nhận, chưa thực cách liệt, nên thủ tục hành phức tạp, gây phiền hà cho chủ đầu tư nhà thầu Trong cải cách thủ tục hành tình trạng “trên nóng lạnh” tồn tại, chưa khắc phục triệt để 18 - Tinh thần trách nhiệm số cán trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý nhà nước vốn đầu tư từ NSNN nâng lên rõ rệt, song chưa thực có trách nhiệm cao, tận tâm công việc, việc thực thi số quy định Nhà nước Thành phố lĩnh vực chưa nghiêm túc - Các chế giám sát đầu tư công vừa tồn xung đột lợi ích (chủ đầu tư vừa lập, trình thẩm định, giám sát đánh giá kết quả) vừa hiệu lực Hiệu quả, hiệu lực giám sát sở chuyên ngành, hoạt động giám sát HĐND Thành phố hạn chế Điều xuất phát từ nguyên nhân kỹ thuật (thời gian, ngân sách nguồn lực khác phục vụ cho hoạt động giám sát hạn chế, đồng thời nguồn thông tin liệu không đủ dẫn đến khơng thể sâu sát) ngun nhân có tính thể chế (tỷ lệ chuyên trách đại biểu HĐND thấp) Bên cạnh đó, chế để người dân chịu tác động trực tiếp có hội tham gia vào trình định giám sát q trình đầu tư mang tính hình thức, không phát huy hiệu lực, hiệu - Sự đôn đốc, đạo cấp, ngành khâu quản lý nhà nước vốn đầu tư từ NSNN cho phát triển KCHT giao thông đường chưa thật sát sao, liệt 19 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Thành phố Hà Nội đến năm 2030 4.1.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030 Luận án trình bày khái quát mục tiêu tổng quát mục tiêu cụ thể Thành phố đến năm 2030 lĩnh vực: kinh tế, kết cấu hạ tầng, văn hóa- xã hội, thể dục - thể thao, khoa học công nghệ 4.1.1.2 Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thành phố Hà Nội đến năm 2030 (1) KCHT giao thông đường phận quan trọng KCHT KT-XH Vì vậy, cần ưu tiên phát triển để tạo tiền đề, làm động lực phát triển KT-XH, phục vụ nghiệp CNH, HĐH, đáp ứng tiến trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh (2) Phát triển KCHT giao thông đường hợp lý, đồng quy hoạch thống nhất, có phân cơng, phân cấp hợp tác, liên kết phương thức vận tải, tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt hiệu (3) Tập trung nguồn lực để nâng cấp kỹ thuật hệ thống đường có; đẩy nhanh xây dựng tuyến đường vành đai 1; 2; 2,5; 3; trục đường hướng tâm theo quy hoạch duyệt, coi trọng công tác quản lý, bảo trì để tận dụng tối đa lực KCHT giao thơng đường có (4) Hệ thống giao thông đường phải kết nối đồng với đường quốc lộ quốc gia tỉnh vùng để chủ động hợp tác, hội nhập khu vực quốc tế (5) Nhanh chóng phát triển giao thơng vận tải xe bt; phát triển giao thơng tĩnh; kiểm sốt gia tăng phương tiện vận tải cá nhân; giải ùn tắc giao thông bảo đảm trật tự an tồn giao thơng thị (6) Phát triển đường giao thông nông thôn đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn kết mạng đường giao thông địa phương với mạng đường giao thống quốc gia, tạo liên hồn thơng suốt (7) Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, vật liệu vào 20 lĩnh vực thiết kế, xây dựng, khai thác giao thông vận tải đường với mục đích hạn chế nhiễm mơi trường tiết kiệm lượng Coi trọng phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển ngành (8) Thu hút thành phần kinh tế phát triển KCHT giao thông đường bộ; huy động tối đa nguồn lực, coi trọng nguồn lực nước để đầu tư phát triển kiết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; người sử dụng (thụ hưởng) có trách nhiệm đóng góp phí sử dụng để bảo trì tái đầu tư xây dựng KCHT giao thông đường (9) Dành quỹ đất hợp lý để phát triển KCHT giao thông đường bảo đảm hành lang an tồn giao thơng đường trách nhiệm cấp quyền địa phương, ngành, toàn xã hội người dân 4.1.2 Nhu cầu khả cân đối vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội đến năm 2030 Với định hướng, mục tiêu nhiệm vụ phát triển KCHT giao thông vận tải thành phố Hà Nội đến năm 2030 nêu trên, nhu cầu vốn đầu tư cho dự án đầu tư phát triển KCHT giao thông đường giai đoạn 2016-2020 270.596 tỷ đồng cho giai đoạn 2020-2030 khoảng 246.262 tỷ đồng Nhu cầu đầu tư dự án cấp thiết cần phải bố trí vốn NSNN triển khai giai đoạn 2016-2020 khoảng 52.000-55.000 tỷ đồng Khả cân đối kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN Thành phố cho dự án đầu tư công phát triển KCHT giao thông đường 50.542 tỷ đồng Bảng 4.1 Dự kiến KH đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 thành phố Hà Nội cho dự án phát triển KCHT giao thông đường TT Nội dung Số dự án TỔNG CỘNG Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang thực hoàn thành giai đoạn 2016-2020 Các dự án thực khởi công năm 20162018 Các dự án dự kiến khởi công hai năm 20192020 Dự kiến KH vốn (tỷ đồng) 195 50.542 62 22.975 48 13.426 85 14.141 Nguồn: [37] 4.1.3 Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thành phố Hà Nội Một là, đổi hoàn thiện QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao 21 thông đường từ NSNN Thành phố phải hướng tới nâng cao hiệu vốn đầu tư từ NSNN Hai là, đổi hoàn thiện QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Hà Nội phải dựa sở quy định pháp luật phải thực quy định pháp luật lĩnh vực Ba là, đổi hoàn thiện QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Hà Nội cần phải thực toàn diện, tất khâu quy trình quản lý vốn đầu tư từ NSNN Thứ tư, việc xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách cho phát triển KCHT giao thông đường Hà Nội phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu phát triển hệ thống giao thông đường Thành phố phải phù hợp với thực tế giao thông Thủ đô Thứ năm, việc lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Hà Nội phải tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, dứt khốt khơng đầu tư dàn trải Thứ sáu, đổi hoàn thiện QLNN vốn đầu tư cho phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Hà Nội đòi hỏi phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành tất khâu QLNN lĩnh vực 4.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 4.2.1 Hoàn thiện kế hoạch hóa vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội Cần khắc phục tình trạng kế hoạch vốn đầu tư hàng năm giao chậm; nỗ lực tự cân đối ngân sách để đảm bảo vốn đầu tư cho phát triển KCHT giao thông đường Thành phố; việc lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách thiết phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu thực tế phát triển KCHT giao thông đường Thành phố; chấm dứt hồn tồn tình trạng bố trí kế hoạch dự tốn đầu tư cho cơng trình, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định; cần thực nghiêm nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, khơng đầu tư dàn trải phải tuân thủ theo quy định Luật NSNN, Luật Đầu tư công, bám sát Kế hoạch đầu tư cơng trung hạn, Kế hoạch tài trung hạn 22 4.2.2 Hồn thiện cơng tác thẩm định tính khả thi phương án sử dụng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội Dự toán phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN cấp Thành phố cần có đủ vững chắc, phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển KT-XH, phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm, phù hợp với khả ngân sách tuân thủ quy định pháp luật quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Tăng cường lực thẩm tra Ban Kinh tế Ngân sách ban HĐND Thành phố việc quan tâm số lượng chất lượng cán chuyên trách số chuyên viên giúp việc cho Ban HĐND Thành phố Nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn thẩm định nội dung theo định hướng sau đây: Thẩm định đầy đủ hồ sơ trình; Sự phù hợp thể thức báo cáo, tờ trình; Sự phù hợp trình tự thủ tục trình; Thẩm định nội dung hồ sơ trình, gồm: Về tổng dự tốn chi ngân sách; Về phương án kế hoạch vốn cho giai đoạn đầu tư; Thẩm định danh mục dự án đầu tư: Mục tiêu đầu tư dự án, đánh giá dự án (từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư), việc đảm bảo thủ tục đầu tư, việc bố trí vốn để thực hồn thành dự án 4.2.3 Hồn thiện cơng tác cấp phát, tốn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội Việc cấp phát ứng chi từ kho bạc nhà nước phải vào khối lượng thực hiện, dự án chưa có khối lượng thực cần hạn chế cho tạm ứng vốn Việc cấp phát, ứng chi thực sau tốn khối lượng hồn thành Để hạn chế việc nghiệm thu, tốn khơng đúng, tăng giá trị khối lượng so với khối lượng thực tế, cần phải: có quy định chặt chẽ gắn với trách nhiệm cá nhân người giám sát thi công; thời gian nghiệm thu, toán thiết phải quy định rõ ràng hợp đồng giao nhận thầu thi công Cuối năm (31/12) bên ký hợp đồng (bên A bên B) bắt buộc phải nghiệm thu xác nhận khối lượng, giá trị thực năm để làm sở cho việc thanh, toán vốn đầu tư thực năm Có quy định rõ trách nhiệm chế tài xử phạt người toán người đề nghị tốn (nếu thực khơng quy định) 23 4.2.4 Hồn thiện quản lý cơng tác toán vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội Trong năm kết thúc xây dựng đưa hạng mục cơng trình vào khai thác sử dụng, khối lượng xây lắp hạng mục cơng trình cơng trình năm toán hết kế hoạch vốn giao nhà thầu tốn cơng trình với chủ đầu tư Quy định cụ thể mức phạt cá nhân, tập thể đơn vị chủ đầu tư việc lập báo cáo toán sai nội dung, biểu mẫu quy định, đặc biệt việc toán sai khối lượng, đơn giá làm tăng giá trị cơng trình, dự án Chủ đầu tư lập báo cáo toán giá trị khối lượng tăng khơng ngồi việc giảm giá trị tốn cho thực tế, phải xử phạt 100% giá trị xác định tăng không Cơ quan thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư cơng trình, dự án phải chịu trách nhiệm kết thẩm tra Việc tốn vốn phải đảm bảo tuân theo quy định hành Nhà nước quy định thông tư có liên quan Bộ Tài 4.2.5 Hồn thiện kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm sử dụng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội Để nâng cao hiệu lực hiệu công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn NSNN đầu tư xây dựng KCHT giao thông đường Hà Nội, cần phải: tuân thủ thực nghiêm theo quy định Chính phủ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm sốt, giám sát; xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm sốt trước, sau q trình bỏ vốn đầu tư ; kết công tác kiểm tra, tra cần công khai, rút kinh nghiệm UBND Thành phố quan chức phải có biện pháp đạo đơn vị có sai phạm phát thực nghiêm túc kiến nghị sau kiểm tra, tra, kiểm toán 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội 4.3.2 Kiến nghị với Chính phủ Bộ ngành trung ương 24 KẾT LUẬN Phát triển KCHT giao thông đường có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH Trong nguồn vốn đầu tư cho phát triển KCHT giao thơng đường Hà Nội nguồn vốn đầu tư từ NSNN nguồn vốn chủ yếu, lớn Nhưng QLNN nguồn vốn tồn nhiều hạn chế, yếu kém, cần hồn thiện nâng cao hiệu QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Đây vấn đề cấp thiết Luận án phân tích thực trạng QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN, đánh giá chuyển biến tích cực, tiến hạn chế, tồn khâu QLNN Hà Nội Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư có tiến rõ rệt, chất lượng kế hoạch thấp, đầu tư dàn trải Giải ngân cấp phát vốn nhìn chung kịp thời, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư không cao, ảnh hưởng tới tiến độ thi cơng số cơng trình giao thơng, số tạm ứng vốn lớn Thanh tốn tốn vốn đầu tư thực tích cực, đạt kết khả quan, giá trị toán hàng năm đạt thấp, nhiều dự án thực toán phải điều chỉnh tổng mức đầu tư Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn ngân sách tăng cường so với trước đây, mang tính hình thức, việc xử lý vi phạm chưa nghiêm Luận án đề xuất phương hướng phù hợp với thực tế hoàn thiện QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN Hà Nội thời gian tới Hoàn thiện QLNN cần thực toàn diện tất khâu quy trình quản lý vốn đầu tư từ NSNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thiết lập lại kỷ cương đầu tư quản lý vốn đầu tư từ ngân sách; thực nghiêm túc quy định nhà nước, chống lãng phí, thất thốt, tham nhũng vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng đường Từ đó, luận án đề xuất nhóm giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quản QLNN vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN thời gian tới,bao gồm hồn thiện kế hoạch hóa vốn đầu tư từ ngân sách; hoàn thiện việc cấp phát, toán, toán vốn đầu tư từ ngân sách; nâng cao hiệu lực, hiệu giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng đường Hà Nội Nỗ lực thực giải pháp nâng cao hiệu QLNN vốn đầu tư cho phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN, đáp ứng yêu cầu QLNN điều kiện Nâng cao hiệu QLNN vốn đầu tư cho phát triển KCHT giao thông đường từ NSNN vấn đề lớn, phức tạp, thời gian khả nghiên cứu nghiên cứu sinh hạn chế nên luận án khơng tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp bạn đọc Xin trân trọng cám ơn./ 25 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Bùi Việt Hưng (2012), “Hà Nội: Trọng tâm đầu tư giai đoạn 2011-2015”, Tạp chí Kinh tế Dự báo Bộ Kế hoạch Đầu tư số 10 (522) Bùi Việt Hưng (2012), “Xây dựng kết cấu hạ tầng thành phố Hà Nội: kết đạt tồn hạn chế”, Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương số 47 Bùi Việt Hưng (2012), “Tái cấu trúc đầu tư cơng ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Dự báo Bộ Kế hoạch Đầu tư số 12 (524) Bùi Việt Hưng (2017), “Giải pháp cho đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”, Tạp chí Kinh tế Dự báo Bộ Kế hoạch Đầu tư số 04 Bùi Việt Hưng (2017), “Một số giải pháp hồn thành mục tiêu đầu tư cơng thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”, Tạp chí Kinh tế Dự báo Bộ Kế hoạch Đầu tư số 08 Bùi Việt Hưng (2017), “Bàn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thành phố Hà Nội”, Tạp chí Tài Bộ Tài chính, kỳ (653) ... TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 KHÁI QUÁT VỀ VỐN VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT... ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 2.2.1 Nội dung quản lý nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao. .. VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ ngân sách nhà nước của thành phố hà nội (tt) , Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ ngân sách nhà nước của thành phố hà nội (tt)

Từ khóa liên quan