Chuong 3 hộp số

87 26 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:06

Chương3: HỘP SỐ A-HỘP SỐ CHÍNH 3.1-Cơng dụng, phân loại, yêu cầu 3.1.1-Công dụng - Thay đổi Mx truyền từ đ/cơ đến b/xe chủ động phạm vi rộng - Cắt động khỏi HTTL thời gian dài; - Cho xe chạy lùi 3.1.2-Yêu cầu Yêu cầu chung: – Làm việc có độ tin cậy cao; – Đơn giản bảo dưỡng; – Kích thước kết cấu nhỏ gọn; – Giá thành hạ Với chức hộp số tơ: * • Đảm bảo chất lượng động lực học tiêu kinh tế cao (pp?): + Xác định khoảng tỷ số truyền; + Xác định số lượng số truyền; + Chọn tỷ số truyền tay số • Cần có  tl cao (đặc biệt số truyền thường xuyên sử dụng) Sơ đồ động học yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến HS sơ đồ đ/học phụ thuộc vào:  tl ăn khớp truyền lực, - Số cặp b/răng - Số vòng quay truyền Mx, - Hiệu hệ thống bơi trơn, - Độ xác chế tạo b/răng, chi tiết vỏ HS, ổ đỡ… Trong thực tế mong muốn hiệu suất cao số truyền thường xuyên sử dụng ( => chọn i=1) Tuy vậy, đơi dùng ih
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 3 hộp số, Chuong 3 hộp số