CHƯƠNG TRÌNH đào tạo TIẾNG ANH b1 CHUẨN

14 196 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 14:31

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP BẬC (CẤP ĐỘ B1) ( Ban hành theo Quyết định số /QĐ-T33-T3 ngày tháng … năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I) Tên chương trình: Tiếng Anh B1 Số tiết: 250 tiết Thời điểm thực Mục tiêu chương trình a Về kiến thức Hiểu trình bày cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh trình độ B1, phát triển vốn từ vựng cần thiết giao tiếp hàng ngày theo chủ để đời sống xã hội, phục vụ học tập công tác b Về kỹ - Kỹ Nói Tham gia hội thoại không chuẩn bị trước chủ đề quen thuộc mà thân quan tâm công việc thường nhật cách tự tin; cung cấp tương đối chi tiết thơng tin, ý kiến, miêu tả, báo cáo kể lại kiện, tình huống; cử dụng đa dạng cấu trúc câu cách tự tin - Kỹ Nghe Nghe lấy ý xác định từ ngữ mấu chốt chi tiết quan trọng ngôn ngữ nói, sử dụng ngơn ngữ có độ khó trung bình (ví dụ đoạn hội thoại mặt đối mặt, băng hình băng tiếng, chương trình phát tình giao tiếp lễ nghi thơng thường chủ đề hàng ngày liên quan đến thân, tốc độ nói chậm đến trung bình); hiểu nhiều từ ngữ thông thường số thành ngữ, diễn ngơn có ngữ cảnh rõ ràng, tập hợp dẫn, hướng dẫn ngắn; nghe hiểu lời nhắn đơn giản điện thoại - Kỹ Đọc Đọc hiểu ý chính, từ, cụm từ chủ yếu chi tiết quan trọng trang văn xuôi đơn giản (ba đến năm đoạn) khơng theo hình thức văn xi ngữ cảnh sử dụng ngơn ngữ có u cầu cao; hiểu chi tiết ngôn ngữ đọc cụ thể sát với thực tế, số mục từ trừu tượng, chứa đựng khái niệm từ chun mơn đòi hỏi kỹ suy luận mức độ thấp để hiểu; tìm hai ba chi tiết cụ thể đọc dạng văn xuôi, bảng, biểu lịch trình dùng cho mục đích phân tích, so sánh; đọc lời nhắn, thư, lịch trình, hành trình đánh máy viết tay rõ ràng; lấy thông tin chủ điểm quen thuộc từ đọc có bố cục rõ ràng, gần gũi với kiến thức trải nghiệm thân; đoán nghĩa từ từ văn cảnh kiến thức từ vựng (ví dụ từ tiền tố, hậu tố v.v) - Kỹ Viết Hoàn thành nhiệm vụ viết phức tạp thư viết dài một, hai đoạn với lượng từ 150 từ thể khả kiểm sốt viết tốt với cấu trúc đơn giản; truyền tải có hiệu thông tin quen thuộc bố cục chuẩn quen thuộc; viết lại thông tin đơn giản nhận dạng nói hiển thị, ghi chép nghe trình bày ngắn từ tài liệu tham khảo; viết thông tin từ bảng, biểu dạng đoạn văn mạch lạc c Về thái độ Rèn luyện cho học viên khả giao tiếp, ứng xử linh hoạt, chủ động việc tự học, tự nghiên cứu tiếng Anh để phục vụ cho học tập cơng tác Điều kiện tiên Có lực sử dụng tiếng Anh tương đương bậc (cấp độ A2) Mơ tả chương trình Hiểu ý đoạn văn hay phát biểu chuẩn mực, rõ ràng chủ đề quen thuộc cơng việc, trường học, giải trí, v.v Có thể xử lý hầu hết tình xảy đến khu vực có sử dụng ngơn ngữ Viết đoạn văn đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc cá nhân quan tâm Có thể mô tả kinh nghiệm, kiện, giấc mơ, hy vọng, hồi bão trình bày ngắn gọn lý do, giải thích ý kiến kế hoạch Phân bổ thời gian (tiết/ 45') Nội dung Giảng lý thuyết Các khâu dạy học khác Thực hành Ôn tập Tổng số Kiểm tra Bài Bài Bài Bài Bài Bài 6 Bài Bài Bài Bài 10 Bài 11 Bài 12 Thi Cộng 72 Nội dung chi tiết chương trình 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168 10 10 BÀI Health 1a How well you sleep? Reading and speaking Listening Grammar: present simple and adverbs of frequency Speaking and writing 1b The secrets of long life Reading Vocabulary: do, go or play Listening Grammar: present simple and present continuous Speaking 1c Health and happiness Speaking Critical thinking: the main argument Reading Word focus: feel 1d At the doctor’s Vocabulary: medical problems Real life: talking about illness 1e Medical advice online Writing: online advice 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 250 1f Slow food Before you watch While you watch After you watch BÀI Competitions 2a Competitive sports Reading and speaking Grammar: verb + -ing forms and like + -ing /‘d like to Vocabulary and listening Speaking 2b Crazy competitions! Reading Grammar: modal verbs for rules Listening Vocabulary: competitions Speaking 2c Bolivian wrestlers Reading Critical thinking: reading between the lines Word focus: like Speaking 2d Joining a club Speaking Real life: talking about interests 2e Advertising for members Writing: an advert or notice 2f Cheese rolling Before you watch While you watch After you watch BÀI Transport 3a Transport in the future Reading Vocabulary: transport (1): nouns Listening Grammar: comparatives and superlatives Speaking and writing 3b Animal transport Listening Grammar: as … as Reading Speaking 3c Last days of the rickshaw Reading Vocabulary: transport (2): verbs Critical thinking: reading between the lines Speaking 3d Getting around town Vocabulary and listening: taking transport Real life: going on a journey 3e Quick communication Writing: notes and messages 3f Indian railway Before you watch While you watch After you watch BÀI Adventure 4a Adventurers of the year Reading Grammar: past simple Speaking 4b The survivors Vocabulary and speaking: personal qualities Listening Grammar: past continuous Speaking 4c The right decision? Reading Vocabulary: geographical features, in, on or at for time expressions Critical thinking: identifying opinion Speaking 4d A happy ending Real life: telling story 4e A story of survival Writing: a true story 4f Alaskan ice climbing Before you watch While you watch After you watch BÀI The enviroment 5a Recycling Vocabulary: household items Listening Grammar: quantifiers Reading Speaking 5b The Greendex Reading and speaking Vocabulary: results and figures Grammar: definite article (the) or no article Writing and speaking 5c A boat made of bottles Reading Critical thinking: close reading Word focus: take Speaking 5d Online shopping Reading Real life: phoning about an order 5e Problem with an order Writing: emails 5f Coastal clean-up Before you watch While you watch After you watch BÀI Stages in life 6a Changing your life Vocabulary: stages in life Reading Grammar and listening: verb patterns with to + infinitive Speaking 6b World party Reading and vocabulary: celebrations Listening Grammar: future forms Speaking 6c Masai rite of passage Reading Critical thinking: identifying the key information Word focus: get Speaking 6d An invitation Speaking Real life: inviting, accepting and declining 6e A wedding in Madagascar Writing: a description 6f Steel drums Before you watch While you watch After you watch BÀI Work 7a X-ray photographer Listening Vocabulary: office equipment Reading Grammar: prepositions of place and movement Speaking 7b The cost of new jobs Reading Grammar: present perfect simple Listening Vocabulary: for or since Speaking 7c Twenty-first century cowboys Vocabulary: job satisfaction Reading Word focus: make or Critical thinking: the author’s opinion Speaking 7d A job interview Vocabulary: job adverts Real life: a job interview 7e Applying for a job Writing: a CV 7f Butler school Before you watch While you watch After you watch BÀI Technology 8a Invention for the eyes Speaking Listening Grammar: defining relative clauses Speaking 8b Technology for explorers Vocabulary: the Internet Reading Grammar: zero and first conditional Vocabulary and speaking 8c Designs from nature Reading Critical thinking: supporting the main argument Word focus: have Speaking 8d Gadgets Vocabulary: technology verbs Real life: asking how something works 8e An argument for technology Writing: a paragraph 8f Wind power Before you watch While you watch After you watch BÀI Language and learning 9a Ways of learning Vocabulary: education Listening Grammar: present simple passive / by + agent Speaking 9b The history of writing Reading Grammar: past simple passive Writing and speaking 9c Saving languages Reading Vocabulary: phrasal verbs Critical thinking: fact or opinion Speaking 9d Enrolling on a course Reading and speaking Real life: describing a process 9e Providing information Writing: filling in a form 9f Disappearing voices Before you watch While you watch After you watch 10 BÀI 10 Travel and holidays 10a Holiday stories Reading Grammar: past perfect simple, subject and object questions Listening Speaking 10b Adventure holidays Vocabulary: holiday adjectives Listening Grammar: -ed / -ing adjectives Speaking 10c A tour under Paris Reading Critical thinking: reading between the lines Vocabulary: places in a city Speaking and writing 10d At tourist information Reading and listening Real life: direct and indirect questions 10e Requesting information Writing: a formal letter 10f Living in Venice Before you watch While you watch After you watch BÀI 11 History 11a An ancient civilisation Speaking 11 Vocabulary: archaeology Listening Grammar: used to 11b Modern history Speaking Reading Grammar: reported speech Vocabulary: say or tell 11c The life of Jane Goodall Reading Critical thinking: relevance Word focus: set Writing and speaking 11d A journey to Machu Picchu Real life: giving a short presentation 11e The greatest mountaineer Writing: a biography 11f The lost city of Machu Picchu Before you watch While you watch After you watch BÀI 12 Nature 12a Nature in one cubic foot Listening Grammar: any-, every-, no-, some-, and –thing, -where, -one, -body Speaking 12b The power of nature Vocabulary and reading: extreme weather Grammar: second conditional 12 Speaking 12c Changing Greenland Reading Critical thinking: close reading Vocabulary: society and economics Grammar: will / might Speaking 12d Saving the zoo Speaking and reading Real life: finding a solution 12e Good news Writing: a press release 12f Cambodia Animal Rescue Before you watch While you watch After you watch ÔN TẬP + KIỂM TRA: 10 tiết Phương pháp dạy học - Phương pháp dạy: Sử dụng linh hoạt phương pháp dạy học tiếng Anh đại - Phương pháp học: Tận dụng tối đa điều kiện học nhằm đa dạng hóa phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học viên 10 Kiểm tra đánh giá Theo quy định Bộ giáo dục Đào tạo 11 Trang thiết bị dạy học Mỗi phòng học cần trang bị điều kiện cần thiết phục vụ cho giảng dạy (máy tính, máy chiếu, loa ) phòng máy có trang bị phần mềm phục vụ cho kiểm tra thi cấp chứng 12 Yêu cầu giảng viên Giáo viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh sư phạm tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 13 13 Tài liệu học tập, tham khảo a Tài liệu học tập - Life (A2-B1) (Student's book Workbook) - John Hughes Helen Stephenson Paul Dummet – National Geographic Learning b Tài liệu tham khảo - New English File (pre-intermediate) – Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Selison)-NXB Thời đại - BarrallBarrall -Intelligent Business (Course book Workbook)– NXB Pearson Longman - J Gear & R Gear-Grammar and Vocabulary for the TOEIC Test– NXB Cambridge - Jack C Richards-Tactics for Listening -NXB Văn hóa-Thơng tin - David Cho - Hackers Toeic reading – NXB Tổng hợp TP HCM - Kim Soyeong - Park Won - Big step - NXB Tổng hợp TP HCM - New Real Toeic Actual Tests for Reading ComprehensionLongman-NXB Tổng hợp TP HCM 14 ... học, tự nghiên cứu tiếng Anh để phục vụ cho học tập cơng tác Điều kiện tiên Có lực sử dụng tiếng Anh tương đương bậc (cấp độ A2) Mơ tả chương trình Hiểu ý đoạn văn hay phát biểu chuẩn mực, rõ ràng... học chuyên ngành tiếng Anh sư phạm tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 13 13 Tài liệu học tập, tham khảo a Tài liệu học tập - Life (A2 -B1) (Student's... học tiếng Anh đại - Phương pháp học: Tận dụng tối đa điều kiện học nhằm đa dạng hóa phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học viên 10 Kiểm tra đánh giá Theo quy định Bộ giáo dục Đào tạo 11
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH đào tạo TIẾNG ANH b1 CHUẨN, CHƯƠNG TRÌNH đào tạo TIẾNG ANH b1 CHUẨN

Từ khóa liên quan