SO SÁNH sự PHÁT TRIỂN tâm THẦN vận ĐỘNG của TRẺ đơn THAI, đủ THÁNG SINH RA từ CHƢƠNG TRÌNH hỗ TRỢ SINH sản với TRẺ SINH RA DO MANG THAI tự NHIÊN

195 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2019, 06:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MINH CHÂU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ ĐƠN THAI, ĐỦ THÁNG SINH RA TỪ CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH SẢN VỚI TRẺ SINH RA DO MANG THAI TỰ NHIÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MINH CHÂU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ ĐƠN THAI, ĐỦ THÁNG SINH RA TỪ CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH SẢN VỚI TRẺ SINH RA DO MANG THAI TỰ NHIÊN NGÀNH: Sản Phụ Khoa MÃ SỐ: 62.72.01.31 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGÔ MINH XUÂN PGS.TS VÕ MINH TUẤN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 i Lời cam đoan Tôi xin cam đoan thực cơng trình nghiên cứu tơi thực Các kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận án trung thực, khách quan Số liệu nghiên cứu lƣu sẵn sàng cho bảo chứng Tác giả luận án Lê Thị Minh Châu ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục đối chiếu thuật ngữ tiếng Việt tiếng Anh v Danh mục bảng vii Danh mục hình, sơ đồ, biểu đồ viii MỞ ĐẦU .1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .40 2.1 Thiết kế nghiên cứu 40 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu 40 2.3 Cỡ mẫu 40 2.4 Tiêu chuẩn nhận mẫu 41 2.5 Tiêu chuẩn loại trừ 41 2.6 Biến số nghiên cứu 42 2.7 Phƣơng pháp tiến hành 45 2.8 Thu thập số liệu 52 2.9 Xử lý phân tích thống kê 53 2.10Y đức 53 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 57 3.2 Đặc điểm phát triển tâm thần vận động trẻ nhóm sinh phƣơng pháp TTON với nhóm mang thai tự nhiên 63 3.3 Đặc điểm phát triển thể chất trẻ nhóm sinh phƣơng pháp TTON với nhóm mang thai tự nhiên 68 3.4 Đặc điểm phát triển tâm thần-vận động, thể chất trẻ sinh phƣơng pháp TTON theo phƣơng pháp chuyển phôi tƣơi phôi trữ 69 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 74 4.1 Thiết kế nghiên cứu 74 4.2 Mẫu nghiên cứu tính đại diện mẫu 74 iii 4.3 Sử dụng phƣơng pháp Propensity score matching (PSM) phân tích thống kê 75 4.4 Chọn lựa công cụ tin cậy để thăm khám bé 75 4.5 Tính giá trị phƣơng pháp lƣợng giá (cơng cụ/con ngƣời) .77 4.6 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 78 4.7 Sự phát triển tâm thần vận động trẻ TTON 79 4.8 Sự phát triển thể chất trẻ TTON 92 4.9 Điểm mạnh điểm hạn chế đề tài nghiên cứu 98 4.10Giá trị ứng dụng nghiên cứu .101 KẾT LUẬN 105 KIẾN NGHỊ .106 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu thu thập liệu Phụ lục Thƣ mời khám Phụ lục Phiếu thông tin chấp thuận tham gia nghiên cứu Phụ lục Phiếu mục độ phiếu khám Brunet-Lézine Phụ lục Ví dụ bảng kết đánh giá phát triển tâm lý vận động trẻ Phụ lục Bộ dụng cụ khám Phụ lục Hình nguyên Phụ lục Các văn pháp lý Phụ lục Hình ảnh minh họa hoạt động nghiên cứu Phụ lục 10 Số liệu danh sách 935 bé khám mẫu nghiên cứu Phụ lục 11 Công cụ khám tâm thần vận động trẻ: ASQ, Denver, Vineland-II, Bayley-III Phụ lục 12 Kết so sánh phân tầng theo nhóm tuổi iv BV CĐ CP KTBT KTC HTSS RL TP.HCM TTON TTTN TTVĐ VĐ VNĐ v Danh mục đối chiếu thuật ngữ tiếng Việt tiếng Anh Bơm tinh trùng vào buồng tử cung Chẩn đoán di truyền tiền làm tổ Chỉ số IQ Chỉ số khối thể Chỉ số phát triển QD Chỉ số phát triển tâm thần Chọc hút tinh trùng từ mào tinh Cơ quan quản lý phôi thụ tinh ngƣời Anh Độ lệch chuẩn Khoảng tin cậy Khoảng tứ phân vị Kỹ thuật lấy tinh trùng từ phẫu thuật mào tinh Kỹ thuật lấy tinh trùng từ tinh hoàn Kỹ thuật lựa chọn tinh trùng theo hình dạng tiêm vào bào tƣơng nỗn Một dòng yếu tố tăng trƣởng Hoc-mon hƣớng sinh dục thai Gonadotrophin kích thích nang nỗn có nguồn gốc từ nƣớc tiểu phụ nữ mãn kinh Hoc-mon tạo hoàng thể Hoc-mon kháng ống Muller Hoc-mon kích thích nang nỗn Một nhóm yếu tố tăng trƣởng Phân tử acid nucleic mang thông tin di truyền Phƣơng pháp bắt cặp thống kê vi Sàng lọc di truyền tiền làm tổ Thụ tinh ống nghiệm Tỉ số chênh Tiêm tinh trùng vào bào tƣơng noãn Tổ chức y tế giới Trƣởng thành noãn non ống nghiệm Tuổi phát triển Tuổi thật Yếu tố tăng trƣởng giống insulin -I Yếu tố tăng trƣởng giống insulin -II vii Danh mục bảng Bảng 1.1.Phân loại phát triển tâm thần vận động đo số IQ 36 Bảng 2.1.Thông tin biến số 42 Bảng 2.2.Độ tin cậy trắc nghiệm Brunet-Lézine 48 Bảng 2.3 Bảng kiểm sàng lọc 50 Bảng 3.1 Ðặc điểm chung ba mẹ bé mẫu nghiên cứu (N=935) 57 Bảng 3.2 Ðặc điểm chung bé mẫu nghiên cứu (N=935) .60 Bảng 3.3 Tỉ lệ chuyển phôi tƣơi phôi trữ đƣợc thực nhóm TTON (N=426) 62 Bảng 3.4 Đặc điểm nhóm sau bắt cặp theo PSM (n=842) 62 Bảng 3.5 So sánh trung bình số phát triển tâm thần vận động .63 Bảng 3.6 So sánh bắt cặp mức độ khác biêt tâm thần vận động trẻ TTON trẻ TTTN (ở ngƣỡng cắt 85) 64 Bảng 3.7 So sánh bắt cặp mức độ khác biệt tâm thần vận động trẻ TTON trẻ TTTN (ở ngƣỡng cắt 70) 67 Bảng 3.8 So sánh phát triển thể chất trẻ TTON trẻ TTTN .68 Bảng 3.9 Ðặc diểm nhóm phơi tƣơi (N=90) phơi trữ (N=270) sau dã bắt cặp theo PSM 69 Bảng 3.10 So sánh trung bình số phát triển tâm thần vận dộng trẻ đƣợc chuyển phôi tƣơi (N=90) phôi trữ (N=270) 70 Bảng 3.11 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 85) trẻ đuợc chuyển phôi tƣơi (N=90) phôi trữ (N=270) 71 Bảng 3.12 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận dộng (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phơi tƣơi (N=90) phôi trữ (N=270) 72 Bảng 3.13 So sánh phát triển thể chất trẻ đƣợc chuyển phôi tƣơi (N=90) phôi trữ (N=270) 73 Bảng 4.1 So sánh kết nhóm nghiên cứu với kết nhóm tác giả khác phát triển tâm thần vận động toàn thể 85 Revised Brunet-Lézine Bình thƣờng >=85 Chung Thấp =85 Bảng 3.6.5 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 85) trẻ TTON nhóm tuổi >24 Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Thấp =85 Phối hợp Thấp =85 Ngơn ngữ Thấp =85 Thích ứng xã hội Thấp =85 Chung Thấp =85 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động trẻ TTON trẻ TTTN (ở ngƣỡng cắt 70) Bảng 3.7.1 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ TTON nhóm tuổi 24 Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Chậm =70 Phối hợp Chậm =70 Ngôn ngữ Chậm =70 Revised Brunet-Lézine Thích ứng xã hội Chậm =70 Chung Chậm =70 So sánh phát triển thể chất trẻ TTON trẻ TTTN Bảng 3.8.1 So sánh phát triển thể chất trẻ TTON trẻ TTTN nhóm tuổi 24 Chỉ số phát triển thể chất Cân nặng (kg) Chiều cao (cm ) zBMI Dƣ cân-béo phì Suy dinh dƣỡng trung bình-nặng SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ TTON ĐƢỢC THỰC HIỆN CHUYỂN PHÔI TƢƠI VÀ PHÔI TRỮ PHÂN TẦNG THEO NHĨM TUỔI So sánh trung bình số phát triển tâm thần vận động trẻ đƣợc thực chuyển phôi tƣơi phôi trữ Bảng 3.10.1 So sánh trung bình số phát triển tâm thần vận động trẻ đƣợc chuyển phơi tƣơi phơi trữ nhóm tuổi 24 Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Phối hợp Ngơn ngữ Thích ứng xã hội Chung So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 85) trẻ đuợc chuyển phôi tƣơi phôi trữ Bảng 3.11.1 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 85) trẻ đuợc chuyển phơi tƣơi phơi trữ nhóm tuổi < Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Thấp =85 Phối hợp Thấp =85 Ngơn ngữ Thấp =85 Thích ứng xã hội Thấp =85 Chung Thấp =85 Bảng 3.14.2 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 85) trẻ đuợc chuyển phơi tƣơi phơi trữ nhóm tuổi 8-12 Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Thấp =85 Phối hợp Thấp =85 Ngơn ngữ Thấp =85 Thích ứng xã hội Thấp =85 Chung Thấp =85 Bảng 3.15.3 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 85) trẻ đuợc chuyển phôi tƣơi phôi trữ nhóm tuổi 12-18 Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Thấp =85 Phối hợp Thấp =85 Ngơn ngữ Thấp =85 Revised Brunet-Lézine Thích ứng xã hội Thấp =85 Chung Thấp =85 Bảng 3.16.4 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 85) trẻ đuợc chuyển phơi tƣơi phơi trữ nhóm tuổi 18-24 Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Thấp =85 Phối hợp Thấp =85 Ngơn ngữ Thấp =85 Thích ứng xã hội Thấp =85 Chung Thấp =85 Bảng 3.17.5 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 85) trẻ đuợc chuyển phơi tƣơi phơi trữ nhóm tuổi > 24 Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Thấp =85 Phối hợp Thấp =85 Ngơn ngữ Thấp =85 Thích ứng xã hội Thấp =85 Chung Thấp =85 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận dộng (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phôi tƣơi phôi trữ Bảng 3.18.1 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phơi tƣơi phơi trữ nhóm tuổi < Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Chậm =70 Phối hợp Chậm =70 Ngôn ngữ Chậm =70 Thích ứng xã hội Chậm =70 Chung Chậm =70 Bảng 3.119.2 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phơi tƣơi phơi trữ nhóm tuổi 8-12 Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Chậm =70 Phối hợp Chậm =70 Ngôn ngữ Chậm =70 Thích ứng xã hội Chậm =70 Chung Chậm =70 Bảng 3.120.3 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phơi tƣơi phơi trữ nhóm tuổi 12-18 Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Chậm =70 Phối hợp Revised Brunet-Lézine Chậm =70 Ngơn ngữ Chậm =70 Thích ứng xã hội Chậm =70 Chung Chậm =70 Bảng 3.121.4 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phôi tƣơi phôi trữ nhóm tuổi 18-24 Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Chậm =70 Phối hợp Chậm =70 Ngơn ngữ Chậm =70 Thích ứng xã hội Chậm =70 Chung Chậm =70 Bảng 3.122.5 So sánh mức độ khác biệt tâm thần vận động (chia nhóm nguỡng 70) trẻ duợc chuyển phôi tƣơi phôi trữ nhóm tuổi >24 Revised Brunet-Lézine Tƣ vận động Chậm =70 Phối hợp Chậm =70 Ngôn ngữ Chậm =70 Thích ứng xã hội Chậm =70 Chung Chậm =70 ... MINH LÊ THỊ MINH CHÂU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ ĐƠN THAI, ĐỦ THÁNG SINH RA TỪ CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH SẢN VỚI TRẺ SINH RA DO MANG THAI TỰ NHIÊN NGÀNH: Sản Phụ Khoa MÃ SỐ:... triển tâm thần- vận động trẻ đơn thai, đủ tháng nhóm sinh từ chƣơng trình hỗ trợ sinh sản với nhóm mang thai tự nhiên từ 5-30 tháng tuổi Bệnh viện Từ Dũ Mục tiêu phụ So sánh số thể chất trẻ đơn thai, . .. trẻ đơn thai, đủ tháng nhóm sinh từ chƣơng trình hỗ trợ sinh sản với nhóm mang thai tự nhiên từ 5-30 tháng tuổi Bệnh viện Từ Dũ So sánh phát triển tâm thần- vận động, thể chất trẻ sinh phƣơng pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH sự PHÁT TRIỂN tâm THẦN vận ĐỘNG của TRẺ đơn THAI, đủ THÁNG SINH RA từ CHƢƠNG TRÌNH hỗ TRỢ SINH sản với TRẺ SINH RA DO MANG THAI tự NHIÊN , SO SÁNH sự PHÁT TRIỂN tâm THẦN vận ĐỘNG của TRẺ đơn THAI, đủ THÁNG SINH RA từ CHƢƠNG TRÌNH hỗ TRỢ SINH sản với TRẺ SINH RA DO MANG THAI tự NHIÊN

Từ khóa liên quan