Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức nhà nước ngành thuế

72 4,144 24
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 22:25

Đề Thi môn Chuyên ngành Thuế - Đề thi Trắc nghiệmHãy chọn câu trả lời duy nhất đúng trong các phương án sau (bằng cách khoanh vào chữ cái đánh số thứ tự của phương pháp được chọn)1. Các khoản thu nào dưới đây do cơ quan thuế thực hiên:a) Thu từ thuế GTGTb) Thu từ thuế thu nhập doanh nghiệpc) Cả hai khoản thu trên2. Phương pháp tính thuế GTGT:a) phương pháp tính trực tiếp trên GTGTb) Phương pháp khấu trừc) Cả hai phương pháp trên3. Giá tính thuế GTGT được xác định bằnga) Đồng Việt Nam hoặc đồng Đô la Mỹb) Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổic) Đồng Việt Nam4. Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải kê khai thuế giá trị gia tănga) theo tuần b) theo thángc) theo quý5. Thuế GTGT là thuế tính trên:a) Thu nhập của doanh nghiệpb) Giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vục) Giá trị của hàng hóa bán ra6. Căn cứ tính thuế GTGT là:a) Giá tính thuế và thuế suấtb) Giá trị vật tư mua vào phục vụ sản xuấtc) Chi phí vận tải vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất7. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi chấm dứt hoạt động được hoàn thuế GTGT trong trường hợp:a) Có số thuế GTGT nộp thừa b) Có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hếtc) Cả hai trường hợp trên8. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng Trang 2a) Bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suấtb) Bằng số thuế Giá trị gia tăng đầu ra trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừc) Bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng9. Thuế giá trị gia tăng được khai quyết toán thuế năm trong trường hợpa) Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếpb) Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừc) Tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu10. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệpa) Là cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụb) Là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy địnhc) Cả hai đối tượng trên Trang 1 Đề Thi môn Chuyên ngành Thuế - Đề thi Trắc nghiệm Hãy chọn câu trả lời duy nhất đúng trong các phương án sau (bằng cách khoanh vào chữ cái đánh số thứ tự của phương pháp được chọn) 1. Các khoản thu nào dưới đây do cơ quan thuế thực hiên: a) Thu từ thuế GTGT b) Thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp c) Cả hai khoản thu trên 2. Phương pháp tính thuế GTGT: a) phương pháp tính trực tiếp trên GTGT b) Phương pháp khấu trừ c) Cả hai phương pháp trên 3. Giá tính thuế GTGT được xác định bằng a) Đồng Việt Nam hoặc đồng Đô la Mỹ b) Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi c) Đồng Việt Nam 4. Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải kê khai thuế giá trị gia tăng a) theo tuần b) theo tháng c) theo quý 5. Thuế GTGT là thuế tính trên: a) Thu nhập của doanh nghiệp b) Giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ c) Giá trị của hàng hóa bán ra 6. Căn cứ tính thuế GTGT là: a) Giá tính thuế thuế suất b) Giá trị vật tư mua vào phục vụ sản xuất c) Chi phí vận tải vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất 7. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi chấm dứt hoạt động được hoàn thuế GTGT trong trường hợp: a) Có số thuế GTGT nộp thừa b) Có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết c) Cả hai trường hợp trên 8. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng Trang 2 a) Bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất b) Bằng số thuế Giá trị gia tăng đầu ra trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ c) Bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 9. Thuế giá trị gia tăng được khai quyết toán thuế năm trong trường hợp a) Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp b) Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ c) Tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu 10. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp a) Là cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ b) Là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy định c) Cả hai đối tượng trên 11. Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp b) Thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp c) Cả hai trường hợp trên 12. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng: a) Thu nhập tính thuế nhân với thuế suất b) Tiền lương nhân với thuế suất c) Chi phí nhân với thuế suất 13. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với: a) Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam b) Thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam c) Cả hai phương án trên 14. Điều kiện để chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: a) Liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp b) Có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật c) Có đủ 2 điều kiện nêu trên 15. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển sang năm sau thì số lỗ này được trừ vào: a) Chi phí sản xuất b) Thu nhập chiu thuế c) Cả hai trường hợp trên 16. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: a) Thuộc dối tượng được ưu đãi theo quy định của pháp luật b) Thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ nộp thuế theo kê khai c) Cả hai trường hợp trên Trang 3 17. Khoản tài trợ nào dưới đây được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: a) Khoản tài trợ cho các giải bóng đá b) Khoản tài trợ cho hoạt động xuất bản c) Khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai làm nhà tình nghĩa cho người nghèo 18. Thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh vào: a) Thu nhập của cá nhân b) Thu nhập của doanh nghiệp tổ chức kinh tế c) Thu nhập của các đơn vị sự nghiệp 19. Khoản thu nhập nào dưới đây là thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lượng tiền công cá nhân cư trú a) Thu nhập từ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn với tiền lượng làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật b) Thu nhập từ tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả c) Tiền thù lao dưới các hình thức 20. Người phụ thuộc (là người mà đối tượng nộp thuế TNCN có trách nhiệm nuôi dưỡng được tính giảm trừ gia của các nhân cư trú) gồm: a) Con chưa thành niên, con bị tàn tật, không có khả năng lao động b) Con thành niên nhưng chưa lập gia đình có thu nhập bình quân 1.000.000 đồng/người/tháng mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng. c) Bố mẹ hết tuổi lao động có thu nhập bình quân 1.000.000 đồng/người/tháng. 21 Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú trước khi tính thuế TNCN đối với thu nhập từ: a) Thu nhập từ kinh doanh b) Thu nhập từ trúng thưởng xổ số c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 22. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại: a) Bộ Tài chính b) Tổng cục Thuế c) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp ĐỀ THI MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG I. Hệ điều hành windows XP: Câu 1: Trong My computer của hệ điều hành windows XP, để chọn các tập tin, thư mục liên tục trong thư mục đang làm việc, thực hiện các cách sau: 1) Lần lượt kích chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn 2) Giữ phím Ctrl lần lượt kích chuộc vào các tập tin, thư mục cần chọn 3) Kích chuột vào tập tin, thư mục đầu sau đó ấn phím Shift, đồng thời kích chuột vào tập tin, thư mục cuối cần chọn Câu 2: Trong hệ điều hành windows XP, nhấn phím F2 sẽ có tác dụng: 1. Xóa các mục đang chọn (tập tên, thư mục) đưa sang thư mục Recycle Bin. 2. Đưa về chế độ sửa tên đối tượng đang chọn (ổ đĩa, tên thư mục, tên tin) 3. Xá hẳn các mục đang chọn (tệp tên, thư mục .) không đưa sang thư mục Recycle Bin. Câu 3: Trong My Computer tại thời điểm như hình hình bên. Khi ấn chuột vào lệnh Save as . Hệ điều hành windows sẽ: 1. Xuất hiện hộp thoại 2. Thệc hiện lệnh đó 3. Tắt/Bật tính năng đó 4. Xuất hiện menu con Câu 4: Trong hệ điều hành windows XP, phím có tác dụng: 1. Mở cửa sổ My computer 2. Hiện thị nội dung menu Start của windows XP 3. Xuất hiện hộp thoại Run 4. Không có tác dụng khi chỉ bấm 1 phím này Câu 5. Trong hệ điều hành windows XP, tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del có tác dụng: 1. Khởi động lại máy tính 2. Xuất hiện hộp thoại Run 3. Xuất hiện hộp thoại windows Task Manager 4. Tổ hợp phím này không có tác dụng gì Câu 6. Trong menu Star của windows XP, menu Turn Off Computer có chức năng: 1. Tắt máy tính 2. Xuất hiện hộp thoại Turn Off Computer 3. Quay về màn hình đăng nhập 4. Đưa máy tính về chế độ tạm thời nghỉ Câu 7: Để chạy một chương trình ứng đụng đã được cài đặt trong windows XP cách nào luôn được thực hiện: 1. Kích đúp chuột vào biểu thượng chương trình cần chạy trên Desktop 2. Kích chuột vào biểu tượng chương trình cần chạy trong All Program trong menu Start 3. Kích chuộc vào biểu tượng chương trình cần chạy trong Quick Lauch 4. Kích chuộ vào biểu tượng chương trình cần chạy trong My computer trong menu Start Câu 8. Khi kích đúp chuột thanh tiêu đề của một cửa số đang ở kích thước cực đại, Hệ điều hành windows XP sẽ: a. Thu cửa số đó về kích thước trước đó 2. Thu cửa sổ đó về kích thước cực tiểu Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ 4. Đóng cửa số đó Câu 9: Trong My computer của windows XP, phím Backspace có tác dụng 1. Xóa tư mục, tập tin đang chọn 2. Xóa thư mục, tập tin nằm trước tập tin, thư mục đwocj chọn 3. Về thư mục chứa chứa thư mục đang làm việc hiện tại 4. Xóa thư mục, tập tin nằm sau tập tin, thư mục đang chọn. II. MS word 2007: Câu 10: Để đánh số thứ tự trang văn bản trong MS word 2007, ta thực hiện bằng cách kích chuột vào biểu tượng trong Rubbin: 1. Home 2. Insert 3. Page Layout 4. References Câu 11: Để đống tập văn bản đang làm việc hiện tại trong MS word 2007, ta kích chuột vào biểu tượng trong 1. Page Layoute 2. References 3. Office Buttons 4. Home Câu 12: MS word 2007 có khả năng 1. Xử lý văn bản, bảng biểu, biểu đồ, đồ họa 2. Tạo trang web 3. Liên kết với các chương trìh ứng dụng khác 4. Cả 3 chức năng trên Câu 13: Để di chuyển giữa các tập tin văn bản đang mở bảng phím tróng MS word 2007, ta bấm: 1. Ctrl+F5 2. Ctrl+F6 3. F5 4. F6 Câu 14: Đê lưu trưc nội dung văn bnar hiện tại với tên tập tin khác trong MS word 2007, ta thực hiện: 1. Kích chuột vào biểu tượng trong Home 2. Kích chuộc vào biểu tượng trong Office button 3. Kích chuột vào biểu tượng trong Office button 4. Kich cuộc vào biểu tượng trong Home Câu 15: Mục Selection trong hộp thoại Print ucar MS word 2007 có tác dụng: 1. In nội dung tạp tin đang chọn làm việc 2. In trang đầu của phần văn bản đang chọn (phần bị bôi đen) 3. In phần văn bản đang chọn (phần bị bôi đen) 4. Luôn ở trạng thái mở, hkhoong bao giờ có tác dụng Câu 16. Để chuyển về chế độ chỉnh sửa tiêu đề đầu trang cuối trang đã có trong MS word 2007 ta thực hiện: 1. Kích chuột vào phần nội dung của tiêu đề đầu hoặc cuối trang 2. Rê chuộc trong phần nội dung của tiêu đề đầu hoặc cuối trang 3. Kích phải chuột vào phần nội dung của tiêu dề đầu trang (hoặc cuối trang) chọn lệnh Edit Header (hoặc Edit Foooter) từ menu ngắn 4. Chọn bieru tượng Header and Footer từ View Câu 17. Đê thay đổi khổ giấy in trong MS word 2007, ta kích chuột vào biểu tượng trong Ribbon: 1. Page Layout 2. Home 3. Insert 4. References Câu 18: Để hiện thị mục Replace trong hộp thoại Find anh Replace, từ văn bản hiện tịa của MS word 2007, ta ấn tổ hợp phím: 1. Ctrl + F 2. Ctrl + G 3. Ctrl + Y 4. Ctrl + H . BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  I/ KHÁI NIỆM BỘ MÁY NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC: 1/ Khái niệm bộ máy Nhà nước: *Bộ máy nhà nước: là. 2/ Cơ quan nhà nước: * Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước. * Đặc điểm cơ bản của cơ quan nhà nước: - Các cơ quan nhà nước được thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức nhà nước ngành thuế, Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức nhà nước ngành thuế