Nghiên cứu chọn tạo một số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn ở các tỉnh phía bắc

230 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2019, 15:30

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN PHỤ THANH NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO MỘT SỐ DÒNG TGMS NGẮN NGÀY ĐỂ TẠO GIỐNG LÚA LAI CỰC NGẮN Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC Chuyên ngành : Di truyền Chọn giống trồng Mã số : 9620111 LUẬN ÁN TIẾN SỸ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trí Hồn TS Hà Văn Nhân Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác, thơng tin trích dẫn sử dụng luận án ghi rõ nguồn gốc Hà nội, ngày 27 tháng năm 2019 TÁC GIẢ ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo Viện Cây lương Thực Cây thực phẩm, Viện khoa học Nông nghiệp Việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Trí Hồn, TS Hà Văn Nhân nhiệt tình hướng dẫn khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, Cán Viện nghiên cứu trồng Cán Học viện nơng nghiệp Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban đào tạo Viện khoa học nông nghiệp Việt nam tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp Trung tâm Nghiên cứu Phát triển lúa lai nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận án Luận án hồn thành có giúp đỡ tận tình nhiều Thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp lớp trồng 41- Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Cây lương thực Cây thực phẩm, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, hỗ trợ, động viên, khuyến khích vơ lớn lao Cha Mẹ trợ giúp, ủng hộ nhiệt tình Vợ, Con Tơi xin chân thành cảm ơn Hà nội, ngày 27/5/2019 TÁC GIẢ Nguyễn Phụ Thanh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC BẢNG x MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CỞ SỞ KHOA HỌC VÀTỔNG QUAN TÀI LIỆU CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở khoa học đề tài: 1.1.1 Ưu lai khai thác sử dụng ưu lai lúa 1.1.2.Cơ sở di truyền tượng ưu lai 1.1.3 Cơ sở phân tử tượng ưu lai 1.1.4 Sự biểu ưu lai lúa 1.1.5 Hệ thống bất dục đực sử dụng chọn giống lúa lai hai dòng .8 1.1.5.1 Bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm nhiệt độ(TGMS) 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 11 1.2.1 Điều kiện khí hậu thời tiết tỉnh phía Bắc Việt Nam 11 1.2.2 Cơ sở thực tế sinh trưởng phát triển gen giống lúa cực ngắn 12 1.2.3 Nghiên cứu khả kết hợp dòng bố với dòng TGMS13 1.2.4 Tình hình nghiên cứu dòng TGMS Thế giới Việt nam.17 1.2.4.1 Tình hình nghiên cứu dòng TGMS Thế giới 17 1.2.4.2 Tình hình nghiên cứu tạo dòng TGMS Việt nam 25 1.2.5 Tình hình nghiên cứu chọn tạo tổ hợp lúa lai dòng Thế giới Việt Nam 28 1.2.5.1 Tình hình nghiên cứu, chọn tạo tổ hợp lúa lai dòng Thế giới 28 1.2.5.2 Kết chọn tạo tổ hợp lúa lai dòng Việt nam .30 1.2.6 Tình hình phát triển lúa lai Thế giới 34 1.2.7 Tình hình phát triển lúa lai Việt Nam 39 CHƯƠNG VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 iv 2.1 Vật liệu nghiên cứu (nguồn gốc phụ lục1) 44 2.1.1 Vật liệu sử dụng cho chọn tạo TGMS mới, thu thập cho đánh giá sử dụng 44 2.1.1.1 Vật liệu sử dụng cho chọn tạo TGMS 44 2.1.1.2 Vật liệu TGMS thu thập cho đánh giá sử dụng: T37S,T14S, T256S, 4TGMS, T6S, 15TGMS, 12TGMS, 25S, Kim76S, TG1 44 2.1.2 Vật liệu TGMS cho đánh giá ngưỡng nhiệt độ, đặc tính nơng sinh học, thử khả kết hợp: T37S, T14S, T256S, 4TGMS, TH17S-16, TH3-3 44 2.1.3 Vật liệu làm bố cho lai tạo tìm tổ hợp lai cực ngắn ngày mới: 44 2.1.4 Vật liệu cho nhân dòng mẹ, thử sức sống vòi nhụy, đánh giá tổ hợp lai triển vọng: T256S, TH17S-16, RT201, RT205, RT203, LT3 44 2.2 Nội dung nghiên cứu 44 2.2.1 Nghiên cứu lai tạo, thu thập, chọn lọc đánh giá dòng TGMS ngắn ngày 44 2.2.1.1 Lai tạo chọn lọc dòng TGMS ngắn ngày 44 2.2.1.2 Thu thập chọn dòng TGMS ngắn ngày 44 2.2.2 Đánh giá tính bất dục, đặc tính nơng sinh học khả kết hợp dòng TGMS ngắn ngày (được lựa chọn) 45 2.2.2.1 Đánh giá tính bất dục dòng TGMS lựa chọn 45 2.2.2.2 Đánh giá đặc tính hình thái đặc tính nơng sinh học dòng TGMS lựa chọn 45 2.2.2.3 Đánh giá KNKH dòng mẹ TGMS dòng bố 45 2.2.3 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để chọn tạo tổ hợp lai cực ngắn; đánh giá so sánh số tổ hợp lai lựa chọn 45 2.2.3.1 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để chọn tạo tổ hợp lai cực ngắn 45 2.2.3.2 Đánh giá số tổ hợp lai cực ngắn ngày triển vọng lựa chọn 45 2.2.4 Nhân dòng mẹ nghiên cứu sức sống vòi nhụy dòng mẹ T256S, TH17S-16, bước đầu đưa hướng dẫn kỹ thuật sản xuất tổ hợp lai triển vọng 45 2.2.4.1 Nhân dòng mẹ TGMS: T256S, TH17S-16 45 2.2.4.2 Nghiên cứu sức sống vòi nhụy dòng mẹ T256S, TH17S-16 45 v 2.2.4.3 Bước đầu đưa hướng dẫn kỹ thuật sản xuất tổ hợp lai triển vọng 45 2.3 Phương pháp nghiên cứu: 45 2.3.1 Lai tạo, chọn lọc dòng TGMS 45 2.3.2 Phương pháp đánh giá đặc điểm nông sinh học đặc tính bất dục dòng TGMS 48 2.3.3 Phương pháp đánh giá KNKHcác dòng bố mẹ TN Line xTester 51 2.3.4 Phương pháp đánh giá so sánh tổ hợp lai triển vọng, nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất hạt lai F1 nhân dòng TGMS 54 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55 3.1 Nghiên cứu chọn tạo, thu thập, làm đánh giá dòng TGMS 55 3.1.1 Lai tạo, chọn lọc đánh giá dòng TGMS 55 3.1.1.1 Lai tạo chọn lọc dòng TGMS 55 3.1.1.2 Đánh giá số đặc điểm sinh trưởng, hình thái dòng TGMS chọn tạo 66 3.1.2 Thu thập chọn lọc dòng TGMS ngắn ngày có nước 72 3.2 Kết đánh giá độ bất dục hạt phấn đặc tính nơng sinh học, khả kết hợp dòng TGMS ngắn ngày tốt lựa chọn 74 3.2.1 Nghiên cứu đặc tính mẫn cảm nhiệt độ, độ bất dục hạt phấn dòng TGMS tốt lựa chọn 74 3.2.2 Kết đánh giá đặc tính hình thái tính trạng nơng sinh học dòng TGMS lựa chọn 79 3.2.3 Nghiên cứu khả kết hợp dòng TGMS ngắn ngày triển vọng lựa chọn 86 3.2.3.1 Đặc điểm nông sinh học, yếu tố cấu thành suất, suất dòng bố mẹ nghiên cứu KNKH 86 3.2.3.2 Đặc điểm nông sinh học, yếu tố cấu thành suất, suất tổ hợp lai F1 dòng bố mẹ NC KNKH 88 3.2.3.3 Kết đánh giá KNKH chung (GCA) dòng bố mẹ 91 3.2.3.4 Kết đánh giá KNKH riêng (SCA) dòng bố mẹ .95 vi 3.3 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để tạo tổ hợp lai cực ngắn ngày , so sánh tổ hợp lai lựa chọn 105 3.3.1 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để chọn tạo tổ hợp lai cực ngắn 105 3.3.2 Đánh giá số tổ hợp lai cực ngắn ngày lựa chọn 110 3.3.2.1 Kết đánh giá số tổ hợp lai lựa chọn 110 3.3.2.2 Đánh giá chất lượng gạo củamột số tổ hợp lai triển vọng 118 3.4 Nhân dòng mẹ, nghiên cứu sức sống vòi nhụy dòng mẹ có KNKH chung cao, bước đầu đưa quy trình sản xuất hạt lai F1 tổ hợp triển vọng 120 3.4.1 Bước đầu nhân thử dòng mẹ TGMS: T256S,TH17S-16 120 3.4.2 Nghiên cứu sức sống vòi nhụy dòng mẹ : T256S, TH17S-16 bước đầu đưa hướng dẫn kỹ thuật sản suất hạt lai tổ hợp triển vọng 123 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 129 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH Đà CÔNG BỐ 131 LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TGMS: Thermo-sensitive Genic male Sterility- Bất dục đực di truyền nhân mẵn cảm với nhiệt độ, ký hiệu dòng S PGMS: Photoperiodic-sensitive Genic Male Sterility- Bất dục đực di truyền nhân mẵn cảm với quang chu kỳ P(T)GMS: Photo-Thermo Sensitive Genic Male Sterile- Bất dục đực di truyền nhân mẵn cảm với quang chu kỳ nhiệt độ Dòng B: Maintainer line – Dòng trì bất dục đực cho dòng A Dòng R: Restorer line – Dòng phục hồi hữu dục cho dòng A GCA: General Combining Ability- Khả kết hợp chung SCA Special Combining Ability- Khả kết hợp riêng F: Fertile: Hữu dục S: Sterile – Bất dục T: Temperature- Nhiệt độ RCBD: Randommized complete block design- Kiều khối ngẫu nhiên đầy đủ KNKH: Khả kết hợp Var gca: Variance of general combining ability- Phương sai khả kết hợp chung KNKHC: Khả kết hợp chung KNKHR: Khả kết hợp riêng TBNN: Trung bình nhiều năm TTDBKTTVTƯ: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương BCĐPCLBTƯ: Ban đạo phòng chống lụt bão Trung ương viii Sai so cua kha nang ket hop chung cua dong: Sai so so kha nang ket hop chung cua dong: Kha nang ket hop rieng DONG * CAY THU ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ dong ³ dong ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³Bien dong³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ ³ ³ ³ dong dong dong dong dong Bien dong cay thu 0.038 Trung binh Trung binh Sai so cua kha nang ket hop rieng : 0.046 Sai so so sanh hai KNKHR : 0.065 CHUONG TRINH PHAN TICH PHUONG SAI LINE * TESTER Ver 2.0 Nguyen Dinh Hien 1995 Tong hat tren bong Ttlua lai Xuan2017 BANG CAC GIA TRI TRUNG BINH CUA THI NGHIEM ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ ÚÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 159.067 ³ 177.933 ³ 160.500 ³ 179.167 ³ 130.067 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij 169 Dong³ ³ 158.300 ³ 189.267 ³ 150.700 ³ 193.367 ³ 146.667 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 137.200 ³ 143.933 ³ 122.933 ³ 161.100 ³ 125.933 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 138.467 ³ 145.167 ³ 110.100 ³ 183.367 ³ 129.167 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 137.167 ³ 162.400 ³ 149.367 ³ 165.033 ³ 132.233 ³ ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ BANG PHAN TICH PHUONG SAI I ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi 9.188 º º Cong thuc 821.950 º º Sai so º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ BANG PHAN TICH PHUONG SAI II ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi 9.188 º º Cong thuc 821.950 º º Cap lai 821.950 º º GCA Dong 7.715 º º GCA Tester 15.709 º 170 Toan bo º 179.830 º º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ Ty le dong gop cua Dong , cay thu va tuong tac Dong gop cua Dong : 57.283 138.220 ³ -Sd(mdi - mdj) = Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong 138.720 ³ -Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac cay -Sd(mcti) = KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAY THU - 171 Toan bo ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Sai so cua kha nang ket hop chung cua cay thu: Sai so so kha nang ket hop chung cua cay thu: KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAC DONG ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Sai so cua kha nang ket hop chung cua dong: Sai so so kha nang ket hop chung cua dong: Kha nang ket hop rieng DONG * CAY THU ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ dong ³ dong ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³Bien dong³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ 94.618 ³ ³ dong ³ 31.156 ³ ³ dong ³ 27.977 ³ ³ dong ³ 187.984 ³ ³ dong ³ 73.822 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Bien dong cay thu 62.376 172 Trung bi Trung bi Sai so cua kha nang ket hop rieng : 0.762 Sai so so sanh hai KNKHR : 1.078 CHUONG TRINH PHAN TICH PHUONG SAI LINE * TESTER Ver 2.0 Nguyen Dinh Hien 1995 Ti le hat chac % TT lua lai Xuan 2017 BANG CAC GIA TRI TRUNG BINH CUA THI NGHIEM ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ ÚÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 95.133 ³ 93.733 ³ 95.500 ³ 88.533 ³ 94.033 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 90.967 ³ 93.667 ³ 90.367 ³ 92.400 ³ 93.133 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 86.067 ³ 85.267 ³ 94.033 ³ 87.600 ³ 91.500 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 91.833 ³ 93.267 ³ 94.433 ³ 85.500 ³ 93.633 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 89.700 ³ 93.900 ³ 92.933 ³ 92.833 ³ 92.167 ³ ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ BANG PHAN TICH PHUONG SAI I ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi 0.624 º º Cong thuc 133.583 º º Sai so º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ BANG PHAN TICH PHUONG SAI II - 173 ³ ³ ³ Toan bo ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi 0.624 º º Cong thuc 133.583 º º Cap lai 133.583 º º GCA Dong 2.182 º º GCA Tester 2.114 º º 96.614 º º Sai so º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ Ty le dong gop cua Dong , cay thu va tuong tac Dong gop cua Dong : 25.480 88.893 ³ -Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong -Sd(mdi) = 174 Toan bo -Sd(mcti - mctj) = Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac cay -KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAY THU ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Sai so cua kha nang ket hop chung cua cay thu: Sai so so kha nang ket hop chung cua cay thu: KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAC DONG ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Sai so cua kha nang ket hop chung cua dong: Sai so so kha nang ket hop chung cua dong: Kha nang ket hop rieng DONG * CAY THU ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ dong ³ dong 175 ³ dong ³ dong ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³Bien dong³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ ³ ³ ³ dong dong dong dong dong Bien dong cay thu 1.100 Trung binh Trung binh Sai so cua kha nang ket hop rieng : 0.258 Sai so so sanh hai KNKHR : 0.365 CHUONG TRINH PHAN TICH PHUONG SAI LINE * TESTER Ver 2.0 Nguyen Dinh Hien 1995 khoi l1000h ttll xuan BANG CAC GIA TRI TRUNG BINH CUA THI NGHIEM ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ ÚÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 22.427 ³ 21.513 ³ 24.477 ³ 21.553 ³ 24.430 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 23.320 ³ 20.293 ³ 22.403 ³ 20.613 ³ 24.357 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 27.320 ³ 24.713 ³ 26.527 ³ 25.623 ³ 27.270 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 24.470 ³ 23.490 ³ 24.533 ³ 23.550 ³ 24.563 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 25.357 ³ 24.290 ³ 23.553 ³ 23.560 ³ 23.340 ³ ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ BANG PHAN TICH PHUONG SAI I ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º 176 ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi 1.827 º º Cong thuc 345.838 º º Sai so º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Toan bo º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ BANG PHAN TICH PHUONG SAI II ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi 1.827 º º Cong thuc 345.838 º º Cap lai 345.838 º º GCA Dong 14.792 º º GCA Tester 5.089 º º 86.892 º º Sai so º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ Dong gop cua Dong * Cay thu : 177 Toan bo 26 -Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong -Sd(mcti - mctj) = Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac cay -KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAY THU ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Sai so cua kha nang ket hop chung cua cay thu: Sai so so kha nang ket hop chung cua cay thu: KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAC DONG ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij 178 Sai so cua kha nang ket hop chung cua dong: Sai so so kha nang ket hop chung cua dong: Kha nang ket hop rieng DONG * CAY THU ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ dong ³ dong ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³Bien dong³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ ³ ³ ³ dong dong dong dong dong Bien dong cay thu 1.173 Trung binh Trung binh Sai so cua kha nang ket hop rieng : Sai so so -• • • Bảng phân tích ss tổ hợp lai F1 M18 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE NSM18 15/2/19 10:11 :PAGE • phan tich ANOVA ket qua TN so sanh bo tri theo kieu RCBD • • • • • LN • • • • • • • VARIATE V003 NS SOURCE OF VARIATION ============================================================================= GIONG$ * RESIDUAL * - TOTAL(CORRECTED) TABLE OFMEANSFORFACTORIALEFFECTS • 179 phan tich ANOVA ket qua TN so sanh bo tri theo kieu RCBD • • • • MEANS FOR EFFECT LN - • • • • • • • • SE(N= 5%LSD - • • MEANS FOR EFFECT GIONG$ - • GIONG$ G1 G2 G3 D/C • • • • • • • SE(N= 5%LSD • • • • • • • • 3) 8DF - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSM18 15/2/19 10:11 • F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - • • • • • • • Phân tích số liệu thí nghiệm ss nsTổ hợp lai F1 X19- TTlua lai BALANCED ANOVA FOR VARIATE • • • • • • • • VARIATE V003 NS LN • SOURCE OF VARIATION ============================================================================= GIONG$ * RESIDUAL • • • • • • • • • * -TOTAL(CORRECTED) TABLE - OFMEANSFORFACTORIALEFFECTS • • MEANS FOR EFFECT NL - • • • NL • • SE(N= 180 18) • • 5%LSD 0DF 0.000000 - • • MEANS FOR EFFECT GIONG$ • - • GIONG$ G1 G2 G3 G4 G5 D/C • • • • • • • • • • • • • • • • • SE(N= 5%LSD - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE • • • • • • 26/ 5/19 11:21 • • FILE NSX194 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 181 ... lai tạo giống lúa lai cực sớm Việt Nam đáp ứng nhu cầu cấp thiết sản xuất thực đề tài nghiên cứu Nghiên cứu chọn tạo số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn tỉnh phía Bắc 2.Mục tiêu... (SCA) dòng bố mẹ .95 vi 3.3 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để tạo tổ hợp lai cực ngắn ngày , so sánh tổ hợp lai lựa chọn 105 3.3.1 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để chọn tạo tổ hợp lai cực. .. 2.2.3 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để chọn tạo tổ hợp lai cực ngắn; đánh giá so sánh số tổ hợp lai lựa chọn 45 2.2.3.1 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để chọn tạo tổ hợp lai
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chọn tạo một số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn ở các tỉnh phía bắc , Nghiên cứu chọn tạo một số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn ở các tỉnh phía bắc

Từ khóa liên quan