Đề khảo sát lần 2 sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường thuận thành 1 – bắc ninh

6 34 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2019, 08:33

SỞ GD- ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2018 -2019 Môn Sinh học 12 Thời gian làm bài:50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Phép lai thể tứ bội, thu đời có tỉ lệ kiểu gen 4:4:1:1:1:1 Có tối đa sơ đồ lai cho kết vậy? A 24 B 48 C D 32 Câu 2: Phát biểu sau nói trình hình thành lồi mới? A Q trình hình thành quần thể thích nghi ln dẫn đến hình thành lồi B Q trình hình thành quần thể thích nghi khơng thiết dẫn đến hình thành lồi C Sự hình thành lồi khơng liên quan đến q trình phát sinh đột biến D Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến hình thành lồi Câu 3: Trong bầu khí ngun thủy khơng có khí sau đây? A O B CO C NH3 D CH4 Câu 4: Những nhân tố gây biến đổi kích thước quần thể? A Mức nhập cư, xuất cư cấu trúc giới tính B Mức sinh sản, mức tử vong, nhập cư xuất cư C Mức sinh sản, mức tử vong cấu trúc giới tính D Cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, mối quan hệ cá thể quần thể Câu 5: Đặc trưng sau khơng có quần thể? A Độ đa dạng B Sự phân bố không gian C Tần số alen thành phần kiểu gen D Tỉ lệ giới tính Câu 6: Cho loại đột biến sau đây: I Đột biến đoạn NST II Đột biến thể ba III Đột biến lặp đoạn NST IV Đột biến chuyển đoạn tương hỗ Số loại đột biến làm thay đổi chiều dài phân tử ADN là: A B C D Câu 7: Tính trạng thân xám (A), cánh dài(B) ruồi giấm trội hoàn toàn so với thân đen(a), cánh cụt(b); 2gen quy định tính trạng nằm cặp NST thường Gen D quy định mắt màu đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Ab D d AB d Thế hệ P cho giao phối ruồi ♀ X X với ruồi ♂ X Y F1 160 cá thể số có ruồi aB ab đen, dài, trắng Cho tất trứng tạo tham gia vào trình thụ tinh hiệu suất thụ tinh trứng 80%; 100% trứng thụ tinh phát triển thành cá thể Có tế bào sinh trứng ruồi giấm nói khơng xảy hốn vị gen trình tạo giao tử? A 96 tế bào B 32 tế bào C 120 tế bào D 40 tế bào Câu 8: Công nghệ ADN tái tổ hợp cần sử dụng loại enzim sau đây? A ARN polimeraza B Restrictaza C ADN polimeraza D Proteaza Câu 9: Ở ruồi giấm, xét ba cặp gen Aa, Bb, Dd, gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn Có xảy hốn vị gen giới Theo lí thuyết, có phép lai phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình : : : : : 3? Ab Ab Ab AB I ♀ Dd  ♂ Dd II ♀ Dd  ♂ dd aB aB aB ab 2 Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Ab Ab AB Ab III ♀ Ddx♂ dd IV ♀ Ddx♂ Dd ab aB ab aB A B C D Câu 10: Một loại thực vật có 10 nhóm gen liên kết Số lượng nhiễm sắc thể có tế bào sinh dưỡng thể nhiễm, thể ba nhiễm thuộc loài là: A 18 19 B 11 C 19 20 D 19 21 Câu 11: Ở người, gen quy định nhóm máu gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Theo dõi di truyền hai gen dòng họ, người ta vẽ phả hệ sau: Biết rắng gen quy định nhóm máu gồm alen, kiểu gen IAIA IAIO quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB IBIO quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O, gen quy định dạng tóc có hai alen, alen trội trội hoàn toàn, người số mang alen quy định tóc thẳng khơng phát sinh đột biến tất người phả hệ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ II Người số người số 10 có kiểu gen giống 17 III Xác suất sinh có nhóm máu A tóc xoăn cặp 8-9 32 IV Xác suất sinh có nhóm máu O tóc thẳng cặp 10-11 A B C D Câu 12: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F1 phân li theo tỷ lệ: 37,5% thân cao, hoa trắng: 37,5% thân thấp, hoa đỏ: 12,5% thân cao, hoa đỏ: 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng có có đột biến xảy Kiểu gen bố, mẹ phép lai Ab ab AB ab A B AaBBxaabb C AaBbxaabb D x x aB ab ab ab Câu 13: Khi nói nhiễm sắc thể giới tính người, phát biểu sau đúng? A Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y khơng mang gen B Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp alen C Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp D Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Câu 14: Sự điều hòa hoạt động operon Lac E.coli dựa vào tương tác protein ức chế với A Vùng vận hành B Nhóm gen cấu trúc C Gen điều hòa D Vùng khởi động Câu 15: Ở loài thực vật, hoa đỏ (A) trội hoàn toàn so với hoa trắng (a) Cho P chủng khác cặp tính trạng lai với F1 Cho F1 giao phối ngẫu nhiên F2 có tỉ lệ thể mang tính trạng lặn chiếm: A 6,25% 25% B 18,75% C 25% D 6,25% Câu 16: Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Trong cấu trúc phân tử mARN tARN có liên kết hiđrơ II Trong q trình dịch mã, ribơxơm dịch chuyển phân tử mARN theo chiều 5' → 3' III Trong q trình nhân đơi ADN, mạch khn 5' → 3' mạch tổng gián đoạn Trang 2/5 - Mã đề thi 132 IV Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 3' → 5' A B C D Câu 17: Ví dụ sau quan tương đồng? A Cánh dơi tay người B Vòi voi vòi bạch tuộc C Ngà voi sừng tê giác D Đuôi cá mập đuôi cá voi Câu 18: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen cặp NST tương đồng quy định tính trạng màu hoa Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb aaB-: hoa hồng, aabb: hoa trắng Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ kiểu hình F1 : A đỏ : hồng : trắng B đỏ : hồng : trắng C đỏ : hồng : trắng D đỏ : hồng : trắng Câu 19: Khi nói đột biến điểm, có phát biểu sau đúng? I Alen đột biến ln có tổng số nuclêơtit tổng số nuclêôtit alen ban đầu II Nếu cấu trúc chuỗi polipeptit alen đột biến quy định giống với cấu trúc chuỗi polipeptit alen ban đầu quy định đột biến khơng gây hại III Nếu đột biến không làm thay đổi tổng liên kết hiđro gen khơng làm thay đổi chiều dài gen IV Nếu đột biến không làm thay đổi chiều dài gen khơng làm thay đổi tổng số axit amin chuỗi polipeptit A B C D Câu 20: Xét quần thể loài sống hồ cá tự nhiên Tỉ lệ % cá thể nhóm tuổi quần thể sau: Quần thể Tuổi trước sinh sản Tuổi sinh sản Tuổi sau sinh sản Số 40% 40% 20% Số 65% 25% 10% Số 16% 39% 45% Số 25% 50% 25% Theo suy luận lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Quần thể số , suy thoái B Quần thể số 2, thuộc dạng quần thể ổn định C Quần thể số ổn định quần thể phát triển D Quần thể số 3, có mật độ cá thể tăng lên Câu 21: Khi nói đột biến đoạn nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến đoạn dẫn tới làm giảm số lượng gen nhiễm sắc thể II Mất đoạn nhỏ sử dụng để loại bỏ gen có hại khỏi kiểu gen giống III Sử dụng đột biến đoạn để xác định vị trí gen nhiễm sắc thể IV Đột biến đoạn thường gây hại cho thể đột biến nên khơng phải ngun liệu tiến hóa A B C D Câu 22: Khi nói thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có đột biến, khơng có di – nhập gen quần thể khơng có thêm alen II Nếu khơng có chọn lọc tự nhiên tần số alen quần thể bị thay đổi III Nếu khơng có tác động yếu tố ngẫu nhiên tính đa dạng di truyền quần thể không bị thay đổi IV Trong điều kiện định, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên alen gen riêng rẽ A B C D Câu 23: Loại đột biến sau không làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể tế bào? A Đột biến lệch bội B Đột biến tứ bội C Đột biến lặp đoạn NST D Đột biến tam bội Câu 24: Ở mèo gen D nằm phần không tương đồng nhiễm sắc thể X quy định màu lông đen, gen lặn d quy định màu lơng vàng hung, kiểu gen có D d biểu màu lông tam thể Trong quần thể mèo có 10% mèo đực lơng đen 40% mèo đực lơng vàng hung, số lại mèo Tỉ lệ mèo có màu tam thể biết quần thể trạng thái cân bằng? Trang 3/5 - Mã đề thi 132 A 2% B 32% C 16% D 8% Câu 25: Ở sinh vật nhân thực, côđon sau quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã? A 5'UAA3' B 5'AUA3' C 5'AAG3' D 5'AUG3' Câu 26: Ở trâu, thức ăn từ cỏ di chuyển đến phận trước phận sau đây? A Dạ múi khế B Dạ tổ ong C Miệng D Dạ sách Câu 27: Một loài động vật, biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Phép lai P: AaBbDdEe × AabbDdee, thu F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 36 loại kiểu gen II Ở F2, loại cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64 III Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 1/8 IV Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 3/8 A B C D Câu 28: Khi nói tiến hóa nhỏ, theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Tiến hóa nhỏ khơng thể diễn khơng có tác động yếu tố không ngẫu nhiên B Tiến hóa nhỏ khơng thể diễn khơng có tác động yếu tố ngẫu nhiên C Tiến hóa nhỏ q trình biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể D Tiến hóa nhỏ q trình hình thành đơn vị phân loại loài Câu 29: Trong ví dụ sau đây, có ví dụ thuộc chế cách li sau hợp tử? I Ngựa lai với lừa đực sinh la bất thụ II Các khác lồi có mùa hoa khác nên không thụ phấn cho III Các phân tử prơtêin bề mặt trứng nhím biển tím tinh trùng nhím biển đỏ khơng tương thích nên khơng thể kết hợp với IV Hai dòng lúa tích luỹ alen đột biến lặn số lơcut khác nhau, dòng phát triển bình thường, hữu thụ lai hai dòng nhỏ cho hạt lép A B C D Câu 30: Trong quần xã sinh vật, xét loài sau: cỏ, thỏ, mèo rừng, hươu, hổ, vi khuẩn gây bệnh thỏ sâu ăn cỏ Trong nhận xét sau mối quan hệ lồi trên, có nhận xét đúng? I Thỏ vi khuẩn mối quan hệ cạnh tranh khác loài II Mèo rừng thỏ mối quan hệ động vật ăn thịt mồi III sâu cỏ mối quạn hệ sinh vật ăn sinh vật khác IV Hổ vật đầu bảng có vai trò điều chỉnh số lượng cá thể quần thể quần xã A B C D Câu 31: Theo lí thuyết, tập hợp sinh vật sau quần thể? A Cá Hồ Tây B Cây hạt kín rừng Bạch Mã C Chim Trường Sa D Gà Lôi rừng Kẻ Gỗ Câu 32: Khi nói diễn thứ sinh, phát biểu sau đúng? A Diễn thứ sinh xảy môi trường mà trước chưa có quần xã sinh vật B Diễn thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống quần xã C Diễn thứ sinh khơng làm thay đổi thành phần lồi quần xã D Diễn thứ sinh dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định Câu 33: Biết không xảy đột biến, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, đời phép lai sau đây, tỷ lệ kiểu hình giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình giới cái? A XaXa× XaY B XAXa × XaY C XaXa × XAY D XAXA × XAY Câu 34: Thực phép lai hai dòng chủng: thân cao - nguyên với thân thấp - xẻ, F1 thu 100% cao - nguyên Cho F1 giao phấn với cao - xẻ, F2 thu kiểu hình cao - xẻ chiếm 30% Biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn Tính theo lí thuyết, tỉ lệ thân thấp - xẻ F2 ? A 5% B 10% C 30% D 20% Câu 35: Có tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa khác nguồn gốc nhiễm sắc thể tạo là: Chọn câu trả lời đúng: Trang 4/5 - Mã đề thi 132 A B C D Câu 36: Ở thực vật sống cạn, nước ion khoáng hấp thụ chủ yếu quan sau đây? A Lá B Rễ C Thân D Hoa Ab AB ab Câu 37: Ở quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền sau: 0,3  0,  0,3 ab ab ab Các gen kiên kết hoàn tồn Khi mơi trường thay đổi có kiểu gen có alen trội có sức chống chịu, kiểu gen đồng hợp lặn khơng có sức chống chịu với mơi trường nên chết Biết khơng có đột biến xảy Tỉ lệ kiều hình lặn hai cặp tính trạng sau hệ tự thụ phấn là: A 0,475 B 0,25 C 0,468 D 0,32 Câu 38: Những đặc điểm cấu tạo điển hình hệ tuần hồn kín I Có cấu tạo gồm tim hệ mạch II Hệ mạch có đầy đủ ba loại: động mạch, tĩnh mạch mao mạch III Dịch tuần hoàn tiếp xúc trực tiếp với tế bào để trao đổi chất trao đổi khí IV Có hệ thống dịch mơ bao quanh tế bào Số phương án A B C D Câu 39: Hầu hết loài sinh vật sử dụng chung loại mã di truyền, dùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin Đây chứng chứng tỏ A tất loài sinh vật kết tiến hoá hội tụ B gen loài sinh vật khác giống C prơtêin lồi sinh vật khác giống D loài sinh vật tiến hoá từ tổ tiên chung Câu 40: Trường hợp di truyền liên kết xảy khi: A Bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản cặp tính trạng gen nằm nhiễm sắc thể thường cặp tính trạng gen năm cặp nhiễm ắc thể giới tính B Hai cặp gen tương tác với quy định tính trạng C Các cặp gen quy định cặp tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng D Các gen nằm cặp NST tương đồng khác - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B A B A A D B A D A A B A C C A B D C C C C C A B A C D B D D C D B B B D D C ... thi 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B A B A A D B A D A A B A C C A B D C C C C C A... aB A B C D Câu 10 : Một loại thực vật có 10 nhóm gen liên kết Số lượng nhiễm sắc thể có tế bào sinh dưỡng thể nhiễm, thể ba nhiễm thuộc loài là: A 18 19 B 11 C 19 20 D 19 21 Câu 11 : Ở người, gen
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát lần 2 sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường thuận thành 1 – bắc ninh , Đề khảo sát lần 2 sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường thuận thành 1 – bắc ninh

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn