Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

133 14 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2019, 00:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGƠ QUỲNH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGƠ QUỲNH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế (hướng ứng dụng) Mã số: 8340121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN MAI ĐƠNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Hệ thống chiếu sáng thông minh người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh” kết nghiên cứu cá nhân hướng dẫn tận tình TS Trần Mai Đơng Các số liệu trích dẫn luận văn trung thực chưa công bố nghiên cứu khoa học khác Các tài liệu tham khảo ghi rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo, trích dẫn tham chiếu đầy đủ TP Hồ Chí Minh, Ngày 18 Tháng 06 Năm 2019 Tác giả Ngô Quỳnh Phương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Ý nghĩa tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Tổng quan điểm luận văn 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn nghiên cứu: .6 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết ý định hành vi người tiêu dùng Hệ thống chiếu sáng thông minh 2.1.1 Lý thuyết ý định hành vi người tiêu dùng 2.1.2 Khái niệm Hệ thống chiếu sáng thông minh 15 2.1.3 Vai trò chiếu sáng thơng minh sống đại 17 2.2 Các nghiên cứu Hệ thống chiếu sáng thông minh Ý định sử dụng 19 2.2.1 Các nghiên cứu hệ thống chiếu sáng ý định sử dụng 19 2.2.2 Nghiên cứu công nghệ thông minh ý định sử dụng 20 2.2.3 Nghiên cứu tiết kiệm điện với ý định sử dụng 21 2.3 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu .22 2.4 Kết luận chương .28 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Qui trình nghiên cứu 29 3.2 Thang đo .30 3.3 Nghiên cứu sơ (định tính) 33 3.3.1 Thảo luận tay đôi 33 3.3.2 Kết thảo luận tay đôi 33 3.3.3 Điều chỉnh giả thuyết mơ hình nghiên cứu 37 3.4 Nghiên cứu thức (định lượng) 43 3.4.1 Thiết kế bảng câu hỏi 43 3.4.2 Phương pháp chọn mẫu thu thập liệu 43 3.4.3 Phân tích liệu 44 3.5 Kết luận chương .47 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 Kết mô tả mẫu nghiên cứu 48 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 49 4.2.1 Thang đo “Hiệu mong đợi” 49 4.2.2 Thang đo “Nỗ lực mong đợi” 50 4.2.3 Thang đo “Ảnh hưởng xã hội” 50 4.2.4 Thang đo “Các điều kiện thuận lợi” 51 4.2.5 Thang đo “Động lực hưởng thụ” 51 4.2.6 Thang đo “Giá trị cảm nhận” 51 4.2.7 Thang đo “Nhận thức chi phí” 52 4.2.8 Thang đo “Ý định sử dụng” 52 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .53 4.3.1 Phân tích biến độc lập 53 4.3.2 Phân tích biến phụ thuộc 58 4.4 Mô hình hiệu chỉnh sau phân tích nhân tố khám phá 59 4.5 Phân tích tương quan hồi qui bội 59 4.5.1 Phân tích hệ số tương quan 59 4.5.2 Phân tích hồi qui đa biến 60 4.6 Kiểm định mơ hình nghiên cứu giả thuyết 62 4.7 Phân tích khác biệt 64 4.9 Kết luận chương .71 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 5.1 Kết luận 72 5.2 Một số kiến nghị 74 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 76 5.3.1 Hạn chế đề tài 76 5.3.2 Gợi ý cho hướng nghiên cứu 77 5.4 Kết luận chương 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN TAY ĐÔI PHỤ LỤC 2: MÔ TẢ MẪU THAM GIA THẢO LUẬN PHỤ LỤC 3: TRÍCH DẪN BÀI THẢO LUẬN TAY ĐƠI CỦA PV3 PHỤ LỤC 4: CHI TIẾT THẢO LUẬN TAY ĐÔI PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤ LỤC 6: THỐNG KÊ MÔ TẢ PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI PHỤ LỤC 10: PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AEC : ASEAN Economic Community – Cộng đồng kinh tế ASEAN ANOVA : Analysis of Variance – Phân tích phương sai APAC : Asia Pacific – Châu Á Thái Bình Dương ASEAN : Association of South East Asian Nations - Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á B2B : Business to Business – Doanh nghiệp vơi Doanh nghiệp B2C : Business to Customer – Doanh nghiệp với Khách hàng CAGR : Compounded Annual Growth Rate – Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép CRI : Color Rendering Index - Chỉ số thể màu DALI : Digital Adressable Lighting Interface – tiêu chuẩn giao tiếp dùng chiếu sáng tự động EFA : Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố khám phá HTCSTM : Hệ thống chiếu sáng thông minh IoT : Internet of Things – Internet vạn vật ISM : Industrial, Scientific and Medical band – Băng tần không cần cấp phép (công nghiệp, khoa học y tế) LED : Lighting Emitting Diode – Đi ốt phát quang TAM : Technology Acceptance Model – Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TPB : Theory of Planned Behavior – Thuyết hành vi có hoạch định TRA : Theory of Reasoned Action – Thuyết hành động hợp lý UTAUT : Unified theory of acceptance and use of technology - Thuyết chấp nhận sử dụng công nghệ hợp UTAUT2 : Unified theory of acceptance and use of technology - Thuyết chấp nhận sử dụng công nghệ hợp mở rộng VCCI : Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam VIF : Variance Inflation Factor – Hệ số phóng đại phương sai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2-1 : Bảng tổng hợp số mơ hình ý thuyết ý định sử dụng Bảng 2-2 : Một số nghiên cứu liên quan đến ý định sử dụng công nghệ Bảng 3-1 : Các biến quan sát thuộc yếu tố Hiệu mong đợi Bảng 3-2 : Các biến quan sát thuộc Nỗ lực mong đợi Bảng 3-3 : Các biến quan sát thuộc Ảnh hưởng xã hội Bảng 3-4 : Các biến quan sát yếu tố Các điều kiện thuận lợi Bảng 3-5 : Các biến quan sát yếu tố Động lực hưởng thụ Bảng 3-6 : Các biến quan sát yếu tố Giá trị cảm nhận Bảng 3-7 : Các biến quan sát yếu tố Thói quen Bảng 3-8 : Các biến quan sát yếu tố Ý định sử dụng Bảng 3-9 : Tổng hợp kết nội dung thảo luận tay đôi Bảng 3-10 : Các biến quan sát yếu tố Nhận thức Chi phí (Perceived Cost) Bảng 3-11 : Các thang đo điều chỉnh Bảng 4-1 : Tóm tắt mơ tả mẫu nghiên cứu Bảng 4-2 : Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo “Hiệu mong đợi” Bảng 4-3 : Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo “Nỗ lực mong đợi” Bảng 4-4 : Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo “Ảnh hưởng xã hội” Bảng 4-5 : Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo “Các điều kiện thuận lợi” Bảng 4-6 : Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo “Động lực hưởng thụ” Bảng 4-7 : Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo “Giá trị cảm nhận” Bảng 4-8 : Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo “Nhận thức Chi phí” Bảng 4-9 : Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo “Ý định sử dụng” Bảng 4-10 : Kiểm định KMO Barlett’s biến độc lập lần Bảng 4-11 : Kết phân tích nhân tố nhóm nhân tố xoay lần Bảng 4-12 : Kiểm định KMO Barlett’s biến độc lập lần Bảng 4-13 : Kết phân tích nhân tố nhóm nhân tố xoay lần Bảng 4-14 : Tổng hợp biến quan sát sau kiểm định Bảng 4-15 : Kiểm định KMO Barlett’s biến phụ thuộc Bảng 4-16 : Ma trận hệ số tương quan Pearson Bảng 4-17 : Kết mơ hình hồi qui Bảng 4-18 : Tóm tắt mơ hình (Model Summary) Bảng 4-19 : ANOVA Bảng 4-20 : Bảng kết luận giả thuyết Bảng 4-21 : Kiểm định ảnh hưởng giới tính đến ý định sử dụng Bảng 4-22 : Kiểm định Levene độ tuổi Bảng 4-23 : Kiểm định ANOVA độ tuổi Bảng 4-24 : Thống kê mô tả độ tuổi khảo sát Bảng 4-25 : Phân tích sâu Post Hoc Test ANOVA độ tuổi Bảng 4-26 : Kiểm định Levene trình độ học vấn Bảng 4-27 : Kiểm định ANOVA trình độ học vấn Bảng 4-28 : Thống kê mơ tả trình độ học vấn khảo sát Bảng 4-29 : Phân tích sâu Post Hoc Test ANOVA trình độ học vấn Bảng 4-30 : Kiểm định Levene nghề nghiệp Bảng 4-31 : Kiểm định Levene thu nhập Bảng 4-32 : Kiểm định ANOVA thu nhập Bảng 4-33 : Thống kê mô tả thu nhập khảo sát Bảng 4-34 : Phân tích sâu Post Hoc Test ANOVA thu nhập Bảng 4-35 : Giá trị trung bình nhân tố Bảng 5-1 : Tóm tắt mức độ ảnh hưởng nhân tố DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 : Thu nhập bình quân GNI/người Việt Nam giai đoạn 1989 – 2017 (USD/người) Hình 2.1 : Thuyết hành động hợp lý (TRA, Ajzen Fishbein, 1980) Hình 2.2 : Lý thuyết hành vi có hoạch định (TPB, Ajzen, 1991) Hình 2.3 : Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM, Davis, 1989) Hình 2.4 : Mơ hình chấp nhận sử dụng cơng nghệ hợp (UTAUT, Venkatesh cộng sự, 2003) Hình 2.5 : Mơ hình chấp nhận sử dụng cơng nghệ hợp mở rộng UTAUT (Venkatesh cộng sự, 2012) Hình 2.6 : Giải pháp ánh sáng thơng minh công nghệ nhà thông minh HDL Automation Co., Ltd Hình 2.7 : Cơng nghệ chiếu sáng thơng minh IoT (Internet vạn vật) Hình 2.8 : Thị phần giới chiếu sáng thông minh nhà khu vực thương mai cơng nghiệp, ngồi trời, cơng cộng khu dân cư năm 2017, dự báo năm 2020 Hình 2.9 : Mơ hình nghiên cứu đề xuất Hình 3.1 : Qui trình nghiên cứu Hình 3.2 : Mơ hình nghiên cứu thức điều chỉnh Hình 3.3 : Cách đánh giá tự tương quan theo Hệ số Durbin – Watson Hình 4.1 : Đồ thị scatter phần dư chuản hóa giá trị dự đốn chuẩn hóa Hình 4.2 : Biểu đồ phân phối chuẩn phần dư PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA Bảng số 1: PE Bảng số 2: EE Bảng số 3: SI Bảng số 4: FC Bảng số 5: HM Bảng số 6: PV Bảng số 7: PC Bảng số 8: BI PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Bảng số 1: Bảng số 2: Bảng số 3: Bảng số 4: Bảng số 5: Bảng số 6: Bảng số 7: Bảng số 8: Bảng số 9: PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI Bảng số 1: Bảng số 2: Bảng số 3: Bảng số 4: PHỤ LỤC 10: PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT Giới tính Độ tuổi Trình độ học vấn Nghề nghiệp Thu nhập ... cầu sử dụng HTCSTM - Nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng HTCSTM người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh - Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng HTCSTM người. .. cầu ngày tăng người tiêu dùng Mục tiêu nghiên cứu đề tài xác định yếu tố mức độ ảnh hưởng yếu tố tới ý định sử dụng Hệ thống chiếu sáng thông minh người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh Trên sở... ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGƠ QUỲNH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn