Chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

15 464 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 16:25

Chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong luật tố tụng hình sự Việt NamNguyễn Thị Hải Châu Ch nh tr h  u tra b sung trong lut t t Vit Nam Nguyn Th H Khoa Lut Lu ThS.  Lu: 60 38 40 ng dn: PGS.TS. Tr o v: 2010 Abstract.  n v ch nh tr h  u tra b sung  mi quan h gi tnh ct v ch nh tr h u tra b u thc ting ch nh tr h u tra b sung, mi quan h gi tng ch n ngh nh ca B lut T t s u qu ng trong thc tin. Keywords. t Vit Nam; Lu; T t; H  Content MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tro Vit Nam hin  gii quy  v x n kp thi mi hnh vi phm t lt ti phm oan ng quan tin hnh t tng phi trit   nh ca B lut T t  n bo v ch  i ch ngha, bo v la Nh nc, quyn v la t chc, ng thc mi ng t,  nga v chng ti phm. iu tra l mt giai on t tng quan trng i quyt v  s, giai  quan iu tra tin ht ng t tng  thu thp chng c phc v y, mi hnh vi v quyt   a c quan         on ny rt quan trng. Vic iu tra thu thp chng c y  hoc vi phng th tc t tiu tra s nh hng on t tng tip theo. Vin kic hin vic king t tng c quyp vi kt qu kic khi t, kt lun iu tra ca u tra; truy t ng  m tc hin quy t  l giai on quan trng nhi quyt v  s.   quynh ngi b truy t phm ti ch    t theo quy nh ct hoc  i b truy t m ti. Trong thc ti v u tra khi tn ki u ra quynh truy t  u v n phu tra b  B lut T t  u nhng chng c quan tri vi v n ki t    khi t b can v mt ti phng phm vi phng th tc t tng. Nh v t t ca mt v  h  u tra b  quan iu tra, Vin ki i quan h i nhau, h tr nhau v ch c li quyt v  . n v tr h  u tra b y ng bt ct t t cc si, b sung cho h  th hi tng ca tu qu c ca t tt mi quan h v  vic hc hin nhim v ci quan h     u tra, Vin ki   t quan trng              . Vi nh tr h  u tra b sung cu m thn. Theo tinh thn ca Ngh quyt s  quyt s 49-NQ- a B  v chic c  t ci cn c ch yu vo kt qu tranh tng t ra   c bt nh c thuyt phn b  c phi kt hp cht ch gi quan ti t n tr h s  iu tra b sung. Ch nh tr h s  iu tra b sung c quy nh ti iu 168 v iu 179 B lut T t, nhng trong thc ti  vng mc, bt cp cn c gii ng dn thi hnh hoc sa i b sung quy  Vi c tin v Ch nh tr h s  iu tra b sung nhm m       u qu ho     n    n hin - thc tin  quan tr p thit. nh chn  Chế định trả hồ để điều tra bổ sung trong luật tố tng hình s Việt Nam" cho luc  2. Tình hình nghiên cứu - Tr h  u tra b  nh th hit mi quan h gi u tra, Vin kinh trong B lut T t Vit Nam. Ba  ti quan h cht ch t thit vi quyt mt v .  Vit s u v v  m - TS. Nguyn Ngng ch n), Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyềi hc Quc  c ci hc quc gia: Bảo vệ quyền con người bằng pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sựyn Ng  Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình s PGS.TS. Tr, Hoàn thiện quy định của pháp luật về giới hạn xét xử,  , s 3/2000; PGS.TS. Tr, Một số vấn đề về hoạt động tư pháp và kiểm sát hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay, Tp t hc, s 02/2004; ThS. Nguyn Bàn về việc trả hồ vụ án hình sự để điều tra bổ sung, T Ki   11/2006; Bàn về quy định: "Tòa án trả hồ để điều tra bổ sung" trong điều kiện cải cách tư pháp, Ts 11/2010 .  m   tr h  u tra b  cn, nh tr h  u tra b sung, th tc tr h  u tra b sung, tht v h hn thit ca ch  u kin. u m di thng v ch nh tr h  u tra b sung; nhiu n i quyt thng nh c nhng ng mc trong thc t . 3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1. Mc đích nghiên cứu Ma lu nh ca B lut T t v tr h  u tra b c ting bt cp, hn ch   xut nhng kin ngh u qu ca ch ng t tn. 3.2. Nhiệm v nghiên cứu T mm v u ch yu sau: -  n v ch nh tr h  u tra b i quan h gi tng; - nh ct v ch nh tr h u tra b sung; - u thc ting ch nh tr h u tra b sung, mi quan h gi  tng ch  - n ngh nh ca B lut T t  u qu ng trong thc tin. 3.3. Đối tượng nghiên cứu u ca lung v c tin v ch nh tr h u tra b  y s u v mi quan h gi u tra, Vin kinh ct t t s Vit Nam. 3.4. Phạm vi nghiên cứu Luu v ch nh tr h u tra b    t t tn s Vit s quy ph, mt s ng d lut nhm h tr cho vi c t Luu v ch nh tr h u tra b i quan h    u tra, Vin ki  c khi B lut T t i nh ct v ch nh tr h u tra b sung trong t t Vit Nam hin  4. Cơ sở phƣơng pháp luận và các phƣơng pháp nghiên cứu  n ca lum ca ch - ng H m cc ta v t, v ng n, v c ng ti phm. Lu dng mt s p c  v mt khoa hc tng v ng hp, thng th s dng nhng s liu thng k n kinh tr h  u tra b    ng hc khoa ht t t   cu trong lu 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Về mặt lý luậnng b  cp m th n nhng v ng kt thc tin v ch nh tr h  u tra b sung. Về mặt thực tiễn: Lun nhu kin c th ca tng hp tr h u tra b sung trong thc tin truy t c ti tn ngh n Ch nh tr h u tra b c tin. Lukiến nghị si, b sung mt s ng h ng ch nh tr h u tra b  xut su 199 ca B lut T t  6. Kết cấu của luận văn n m u, kt lun, danh mu tham kh lc, ni dung ca lun  Chương 1:   Chương 2:  Chương 3: Mt s giu qu ca ch nh tr h  u tra b sung trong c c ta. Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG VÀ CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG 1.1. Khái quát về trả hồ để điều tra bổ sung và các cơ quan tiến hành tố tụng N           "   i vi nhim v "u tra b sung" u ca Vin kic cu  thc hiu nh tr h  u tra b sung ca Vin ki u tra b u c   tr h nh tu 179 B lut T t i ra quynh tr h n ki trc tiu tra. Nu kt qu u tra b sung dn   v u tra, Vin ki theo thm quynh tu 164, 169 ca B lut T t. Nu kt qu u tra b i quynh truy t n ki  quynh truy t n li h  nu kt qu u tra b i quyt nh truy t n ki ng mi thay th n h n    . M tm v  mm, mnh s tht ca v u 10 B lut T tng ). nh s tht ca v i dung vn cht ca hong t t, ca mi quan h gi tng. Tr h  u tra b t hot ng ca Vin kim m n  tng thc hin tt nhim v nh tu 10 B lut T t  1.2 Những vấn đề lý luận cơ bản về trả hồ để điều tra bổ sung 1.2.1. Khái niệm trả hồ để điều tra bổ sung u 168 B lut T t nh v vic Vin kim ra quynh tr h  u tra b sung. Quyt nh tr h s  iu tra b sung c thc hin trong thi hn truy t quy nh ti khon 1 iu 166 ca B lut T t. Thn cu h s v n hnh s s thm ra quynh tr h n ki u tra b sung trong thi hn nh tm c khon 2 iu 176 ca B lut T t nm 2003.Trong quynh tr h  u tra b sung,Thm hung hp c th nh tn 1 u 179 ca B lut T t ng v c th cu tra b sung. T  ra quyu tra b sung, quynh u tra b  nh tu 199 B lut T tng   phc tho lu i c ln. Tuy c nhng im ging v khc nhau v thm ra quynh, thm quyn ra quyt nh; iu lung vic tr h  u tra b sung  mc ch chung v ct li nht  l lm sng r ni dung, bn cht ca v n hnh s. Ch nh tr h  u tra b c B lut T t t  u 246, B lut T t  nh: "Trước khi xét xử hoặc trong khi xét hỏi tại phiên tòa, Viện kiểm sát có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của Tòa án bổ sung chứng cứ mới". V "b sung" chng c m i  th  n Ki  bn chn kim su b sung chng c  cu b sung chng c m n phi tr h i  thc hic vic b sung chng c mnh vic b sung chng c mi thc hin bng mt quynh tr h  u tra b sung. Trong quynh, bn hy bm  u tra li ho li khi nhn thy viu tra  c p  b c u 250 B lut T t  c tht ra v tr h  u tra b  nh tu 287 B lut T t c thm n hy bc quy u lt b   u tra li ho li . B hi bn cha ch nh tr h  u tra b sung, u v ch nh tr h  u tra b  Trả hồ để điều tra bổ sungchế định của luật tố tụng hình sự quy định Viện kiểm sát hoặc Tòa án chuyển trả hồ cho Viện kiểm sát hoặc cơ quan điều tra để điều tra thêm về vụ án hình sự. Theo các căn cứ được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm mục đích làm sáng tỏ vụ án hình sự, để Tòa án xét xử vụ án một cách công minh, chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. 1.2.2. Các căn cứ để trả hồ điều tra bổ sung 1.2.2.1. Khi cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà Viện kiểm sát và Tòa án không thể bổ sung được  nh ti khou 168 m a khou 179 B lut T t. Chng c trong h t v  u t quy kt lu vi phm ti ca b can, b n thc t s v tr h s  iu tra b sung v chng c chim t l ch yu, do  chng ti c bit ginh nhiu thi gian  phn tch v cn c n ng v c s liu thc t  chng minh cho nhnh c qua vic phn tch v cc chng c quan trng i vi v n, chng ti nhn thy vic nh gi chng c l rt quan trng v  a ra khi nim v nh gi chng c nh sau: Đánh giá chứng cứ là hoạt động tư duy của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân sau khi đã nghiên cứu khách quan các tài liệu trong vụ án để xác định tính hợp pháp, tính khách quan, tính liên quan của chứng cứ và khả năng chứng minh (xác định đối tượng chứng minh) của tổng hợp các chứng cứ thu thập được. Mi quan h gia chng c vng c i quan h gia tn t vi nhn thc ch u h  ch ta  phng c  ng c  quynh vi h  u tra b u tng hng c thu th  ng chng minh theo quy nh cu 63 B lut T t n ki h  u tra b sung. 1.2.2.2. Khi có căn cứ để cho rằng bị can, bị cáo phạm một tội khác hoặc có đồng phạm khác V cn c  cho rng bị cáo phạm một tội khác c quy nh ti im b khon 1 iu 179 B lut T t, chng ti cho rng B lut T t  dng t ng "b "  i l, trong thi hn chun b , Thm  ta  ch c ra mt trong nhng quynh ti khon 2 u 176 B lut T t, nu ra quynh tr h  u tra b i  "b can" mu 50 B lut T t bị cáo là người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử, nu t H quyu tra b  "b ". Chng ti cng nu ra cc  kin khc nhau v b co phm ti khc v a ra  kin ca mnh nh sau: b m mt tc vi tu tra khi t,Vin kim . M khng phi l b m mt tn ki truy t b i hoc b m tm c ng hp b m ti ti Vin kim    i. Nh mt s  kin v quy nh ny. Có đồng phạm khácu h  g ch ta  ng pha b khi t, truy t i phm ti ng phm vi b nh tr h   u tra b sung. N i phm tng phnh tu 20 B lut H n ki c tr h  u tra b su n khi t t u 104 B lut T t. 1.2.2.3. Khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng T nhng dn ch cho tng h vm v m vi phng t tnh ti u 4   tch s 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA- ca Vin ki ti cao, B i cao, hng dnh ca B lut T th s v tr h  u tra b sung: "Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng được hiểu là trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc làm cho việc giải quyết vụ án thiếu khách quan toàn diện". 1.3. Quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng khi trả hồ để điều tra bổ sung ng,   t, mi quan h gia  tng trong ch nh tr h s  iu tra b sung i quan h ch i hp. Trong t t, quan h ch c th hit  hot ng tr h s  iu tra b sung theo n cht ca ch ng nh thc cht ca quan h ch c. Bi n cht ca ch nh tr h s  iu tra b sung c ki  c ph quan ti tng.ng quan h ch c th hin trong vi tr h  u tra b sung, ni dung cu tra b sung. Quan h phi hp th hin trong vic thc hi, th tc tr h  u tra b   tng dic thun lp thi. Ch ng thi thc hi  nh tr h  u tra b sung mi thc s  u qu. Chương 2 THỰC TRẠNG TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG 2.1. Thực trạng quy định của pháp luật tố tụng hình sự về trả hồ để điều tra bổ sung Nghin cu v cc quy nh v tr h s  iu tra b sung trc khi   ra i; cc cn c tr h s  iu tra b sung trong  nm 1988; nm 2003; s lc v Thng t s 01/2010 ngy 27/8/2010 ca       Qua nu cho thy v tr h  u tra b  cp ti u 15 Lut t chc Vin kinh " . nu thy chng c i tr li h  u "  427-a Vin ki nh tm thi mt s nc v quan h a Vin ki b "Vin kii h  u tra b sung nu thy h  thiu nhng chng c ch yu . ng h li h  u tra b u Vin kit th chuyu tra b sung" . Ch nh tr h  u tra b B lut T t s c sc nh tu 168; 179 B lut T tng   Tuy nhin, cc quy nh v cc cn c  tr h s iu tra b sung v chung chung, nh hn ch s ln tr h  u tra b sung, v thm quyn tr h ng ln . c s t bt cp lt nhi vic gii quyt v  c tng, cc khc phc. 2.2. Thực trạng trả hồ để điều tra bổ sung của Viện kiểm sát Thc t tr h  u tra b sung ti Vin kic Vin ki ti cao th n ki tr h  u tra b sung 16.704 v, chim t l 5,22% trn tng s 318.396 v  u tra, ki ngh truy t. Vin ki p tr h  u tra b  th 2002 chim t l     h   u tra b sung v chng c chim t l 73,76%, b sung v t t   u khi t b sung ho  i t        sau khi tiu tra b  hoc t v  Theo s lin ki  nhi  l tr h  u tra b sung th Bảng 2.1: Các Viện kiểm sát nhân dân có tỷ lệ trả hồ để điều tra bổ sung thấp Địa phƣơng Tỷ lệ trả Qu 0,64% Cao Bng 1,28%  1,32%  1,45% L 1,57%  1,61%  1,84% nh 1,87%  1,88%  2,02% Ngun: Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mt s Vin ki thp dn t l i : Bảng 2.2: Các Viện kiểm sát nhân dân hạ thấp dần tỷ lệ trả hồ để điều tra bổ sung Địa phƣơng Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 i 3,84% 3,14% 2,63% 2,1%  3,02% 2,03% 1,72% 1,25% Hi  2,61% 2,28% 3,46% 2,89%  8,24% 5, 37% 2, 58% 2, 66% Ngun: Viện kiểm sát nhân dân tối cao. i vi Vin ki T tr h    p tng s 112 v, t l tr h  u tra b sun ng gim. Vic tr h s  iu tra b sung c Vin kim st thc hin c n np, ng quy nh ca php lut, ng trnh t th tc. T l cc v n tr h s  iu tra b sung c cc c quan iu tra chp nhn thng i ln. Trong s 16.704 v m Vin kim st cc cp tr h s cho C quan iu tra  iu tra b sung th ch c 39 v l khng c C quan iu tra chp nhn, chim t l 0,23%. 2.2.1. Căn cứ trả hồ để điều tra bổ sung Tr h  u tra b n ca Vin kinh tu 168 B lut T t c tr h c thc hin ku tra nhm bo cho viu tra v n, loi b mi vi ph lut tro tng cu tra, cng c nh chng c  quynh x i vi phm tnh ct. Khi Vin ki h  u tra b m thu thp, b sung chng c   gii quyt v u ca Vin ki Khi ku tra b u tra phi kt luu tra b i vi tng v u tra b n h n Vin ki 2.2.2. Những bất cập, hạn chế trong việc trả hồ để điều tra bổ sung tại Viện kiểm sát nhân dân Thc trng tr h  u tra b sung ti Vin kiy, mt s c quan tin sung hnh t tng  s dng ch nh tr h s  iu tra b sung nh l mt bin php  ko di thi hn t tng. C nhng v t thu tra v iu tra xong nn t lun h n ki Tng hp nn kii ra quynh tr h  u tra b sung. Trong thi hu tra b nh cu tra tip tc u tra. Cng v  chng c buc tn kin truy t v chuyn h , s tc tr h i cho Vin ki u tra b sung, Vin kii tr  u tra. C nhng v n c tr i tr li nhiu ln  c giai on truy t, c giai on xt x. Hu qu  nhng v      giam nhi   , nhnh c t vi phm thi gian t tnh. V vi tham gia t tng ht thi ng thi ng nhin ti i gian, tin bc c c, nh hng n tnh nhanh chng, kp thi trong u tranh phng chng ti phm. 2.3. Trả hồ để điều tra bổ sung tại tòa án nhân dân 2.3.1. Thc trạng trả hồ tại Tòa án nhân dân Theo s liu ca V Tng hp Ta n nhn dn ti cao, trong khong thi gian t nm 2002 n nm 2007, Ta n cc cp tr h s  iu tra b sung l 15.328 v trong  1.633 v  c Vin kim st, C quan iu tra chp nhn chim t l 10,81%. T l s v n tr h  u tra b c Vin kip nhn l tng i cao. i vi cc yu cu iu tra b sung khng c chp nhn  c C quan iu tra, Vin kim st c  kin bng vn bn gi nguyn kt lun iu tra hoc quyt nh truy t. Theo ba Vin kii cao. Trong s    h  u tra b  m t l c Vin kip chp nhu tra b n gi m truy t,  mt s       , chim t l 49,1%, Qung , chim t l , chim t l 42,1% . 2.3.2. Trả hồ để điều tra bổ sung trong giai đoạn chuẩn bị xét xử Th  nh ti m b kho      m a,b,c khon 2 u 179 BLTTHS Thi quy v  n quynh tr h  u tra b sung. Ti mc hng ti cng nu thc trng c ti vn cn nhng trng hp lm dng vic tr h s  iu tra b sung  hp l ha v thi hn chun b xt x. C nhng trng hp khng  cn c  kt ti b co tr h s  iu tra b sung th cng khng khc phc c, l ra phi tuyn b co khng phm ti nhng Ta n li tr h s  C quan iu tra hoc Vin kim st nh ch v n. Theo thng k ca Ta n nhn dn ti cao, nm 2004 c 50 v n; nm 2005 c 21 v v nm 2006 c 26 v n sau khi tr h s  iu tra b sung  dn n nh ch v tm nh ch vic gii quyt v n chim t l 1,19 cc v tr h s  iu tra b sung.Vic tr h s cho Vin ki iu tra b  ng hp thiu cn cc gii quy v  2.3.3. Yêu cầu điều tra bổ sung     .    n  .   m nghin cu h s   th  sung.C v n ti phin ta Hi ng xt x phi yu cu iu tra b sung nhiu ln mi  cn c gii quyt v   c 2.4. Đánh giá chung về thực trạng trả hồ để điều tra bổ sung 2.4.1. Những kết quả đạt được V n vic tr h  u tra b  cn thit cho vic gii quyt v u tra b u tra, Vin kic hin m bo viu tra, truy t     t. 2.4.2. Những bất cập, hạn chế - Vn cn trng hp lm dng vic tr h s  iu tra b sung  hp l ha v thi hn t tng. - Vic tr h s  iu tra b sung khng c cn c hoc yu cu iu tra b sung khng kh thi, dn n vic iu tra b sung khng thc hin c lm ko di thi hn gii quyt v n. - Thc hin vic tr h s  iu tra b sung khng ng hng, khng trit , khng p ng c yu cu iu tra b sung ca c quan tin hnh t tng c thm quyn. 2.5. Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế 2.5.1. Các nguyên nhân khách quan - Thi hn iu tra ban u cn qu ngn. S lng iu tra vin t, a hnh nc ta him tr, cc phng tin k thut cn hn ch m thi hn  iu tra ban u qu ngn dn n vic cc iu tra vin khng iu tra c k cng. - Nhn thc v bn cht, vai tr ca ch nh tr h s  iu tra b sung cn cha thng nht, thiu nht qun. Ch nh tr h s  iu tra b sung c xy dng trn quan im khng b lt ti phm, mi quan h phi hp gia cc c quan tin hnh t tng m cha xut pht t c ch v cc chc nng buc ti ca Vin kim st, chc nng xt x ca Ta n; T quan h ch c gia C quan iu tra, Vin kim st v Ta n. V vy, cc cn c tr h s  iu tra b sung trong giai on truy t v xt x khng khc nhau; trong nhiu trng hp bin Ta thnh c quan buc ti; ng thi trong nhiu trng hp cc c quan tin hnh t tng  "phi hp" vi nhau  ko di thi hn t tng, gip nhau "khc phc" cc sai st trong t tng hnh s . gy thit hi cho b can, b co; - Cc quy nh ca php lut v cn c  tr h s  iu tra b sung cn chung chung dn n nhiu cch hiu v p dng khvic dng iu lut ca cc c quan tin hnh t tng khng ng nht; - Ngh quyt 388/2003/NQ-UBTVQH11 v: "Bi thng thit hi cho ngi b oan do ngi c thm quyn trong hot ng t tng gy ra" cha c c ch php lu  .  mt s thm phn, Kim st vin c tm l qu thn trng trong vic x l ti phm hoc n trnh, n y trch nhim, nht l i vi cc v n phc tp, d lun quan tm . 2.5.2. Các nguyên nhân chủ quan - Do cht lng iu tra v n km xut pht t nguyn nhn va thiu va yu ca iu tra vin. - a vin kic th m   trong nhing ht b ng. - a Thm phn cha p ng yu cu cng tc. C   Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHẾ ĐỊNH TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG TRONG CẢI CÁCH TƢ PHÁP 3.1. Các yêu cầu nâng cao hiệu quả chế định trả hồ để điều tra bổ sung 1. Qn vi s m v  m 2. Pc t trong t t; 3m bi quan h ch c, phi hp trong t t; 4m bo hiu qu hong t tc kp tha hong t t; 5. Bo v quyn, li tham gia t tng, nha b can, b  3.2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về trả hồ điều tra bổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong luật tố tụng hình sự Việt Nam, Chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

Từ khóa liên quan