Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hàng hóa đường biển bằng container tại Công ty vận chuyển thương mại Biển Xanh

71 54 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 08:46

Bài thực hành nghề nghiệp 2 đạt 8 điểm vào năm 3 Đại Học, dành cho những bạn học cùng chuyên ngành hoặc những bạn có hướng thú đến logistics đọc tham khảo. Tài liệu hoàn thiện 99% so với bản hoàn thành cuối cùng. BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI o0o ĐÀO LỮ THU THẢO LỚP: 13DTM2 KHÓA: 13D ĐỀ ÁN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP Tên đề tài: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER TẠI CÔNG TY VẬN CHUYỂN – THƯƠNG MẠI BIỂN XANH CHUYÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TH.S NGUYỄN THỊ CẨM LOAN TP HCM, NĂM 2016 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI o0o ĐÀO LỮ THU THẢO LỚP: 13DTM2 KHÓA: 13D ĐỀ ÁN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP Tên đề tài: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER TẠI CÔNG TY VẬN CHUYỂN – THƯƠNG MẠI BIỂN XANH CHUYÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS NGUYỄN THỊ CẨM LOAN TP.HCM, NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Qua ba năm học tập mái trường Đại học Tài – Marketing, em nhận nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ bạn bè.Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn đến tất quý Thầy Cô trường Đại học Tài – Marketing, đặc biệt q Thầy Cơ Khoa Thương mại truyền đạt cho em kiến thức quý báu để giúp em hoàn thành đề án Em xin chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Thị Cẩm Loan trực tiếp hướng dẫn em Nhờ có ln bên cạnh tận tình hỗ trợ, em thuận lợi hồn thành đề án Với vốn kiến thức hạn chế thời gian thực nghiên cứu có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Một lần nữa, em xin cảm ơn quý Thầy Cơ xin chúc q Thầy Cơ ln có thật nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành tựu cơng việc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2016 Sinh viên thực Đào Lữ Thu Thảo  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………… … …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… … …………………………………………………………………… … …………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… TP Hồ Chí minh, ngày … tháng … năm Xác nhận Giáo viên hướng dẫn A PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀ I: Hiê ̣n quá triǹ h hô ̣i nhâ ̣p và quố c tế hóa bắ t đầ u diễn và trở nên phổ biế n đố i với hầ u hế t các quố c gia khác thế giới, cùng với nó là các hoa ̣t đô ̣ng xuấ t nhâ ̣p khẩ u cũng đươ ̣c mở rô ̣ng và du nhâ ̣p các hoa ̣t đô ̣ng dich ̣ vu ̣, nhằ m phu ̣c vu ̣ và đẩ y ma ̣nh cho viê ̣c phát triể n hoa ̣t đô ̣ng thương ma ̣i đươ ̣c nhanh chóng, dễ dàng và hiê ̣u quả Sau trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương ma ̣i thế giới WTO đã khiế n cho vi ̣ thế của Viê ̣t Nam tăng cao trường quố c tế Bên ca ̣nh đó Viê ̣t Nam còn là thành viên của ASEAN, APEC, ASEM, IMF, WB đã giúp cho Viê ̣t Nam mở rô ̣ng sự giao lưu hàng hóa với các nước khác thế giới Để hỗ trơ ̣ cho hoa ̣t đô ̣ng xuấ t nhâ ̣p khẩ u đươ ̣c diễn dễ dàng hơn, song song đó các dinh ̣ vu ̣ giao nhâ ̣n cũng dầ n đươ ̣c phát triể n theo Và vì loa ̣i hình dich ̣ vu ̣ này mới đươ ̣c diễn những năm gầ n đây, nên khó tránh khỏi mô ̣t số ̣n chế , khó khăn trước mắ t trình đô ̣ quản lý yế u kém, hoa ̣t đô ̣ng chưa theo triǹ h tự, hiê ̣u quả, không tuân theo quy tắ c Công ty TNHH vâ ̣n tải – thương ma ̣i Biể n xanh kinh doanh loa ̣i hình này, và đồ ng thời nắ m bắ t đươ ̣c tình hình đó Công ty Biể n xanh cố gắ ng khắ c phu ̣ và từng bước hoàn thiê ̣n hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của miǹ h Công ty cầ n có những giải pháp thực tế để thúc đẩ y đươ ̣c hoa ̣t đô ̣ng có hiê ̣u quả nữa Vì thế , thời gian thực tâ ̣p ở Công ty, em xin cho ̣n đề tài “ Cải thiê ̣n hoa ̣t đô ̣ng giao nhâ ̣n hàng hóa đường biể n bằ ng container của Công ty TNHH thương ma ̣i – vâ ̣n chuyển Biể n xanh” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Qua việc phân tích điểm mạnh yếu Cơng ty q trình hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩ u đường biển, điều kiện nhân lực, sở vật chất…sẽ tìm giải pháp để nâng cao lực kinh doanh Công ty việc xuất khẩ u hàng hóa đường biển ĐỚI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài vấn đề phát sinh hoạt động kinh doanh giao nhận xuất khẩ u hàng hóa đường biển Công ty Biể n xanh từ năm 2011 đến quý I/2016 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp kết hợp phân tích định tính nhân tố bên Công ty chất lượng dịch vụ, nhân viên, phương pháp định lượng dựa liệu thứ cấp từ Công ty thị trường với số liệu thu thập thơng tin , phân tích tổng hợp, so sánh đối chiếu với thực tiễn KẾT CẤU CỦ A ĐỂ TÀ I Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết hoạt động giao nhận hàng xuất container vận tải đường biển Chương 2: Tình hình kinh doanh hoạt động giao nhận hàng xuất khẩ u container vận chuyển đường biển Công ty Vận chuyển – Thương mại Biể n xanh Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh giao nhận hàng hóa xuất khẩ u đường biển container Công ty DOANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ASEAN Nghĩa đầy đủ Tiếng Anh Association of South-East Asian Nations Tiếng Việt Hiệp Hội quốc gia Đông Nam Á DN Doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn FOB Free On Board CIF Cost, Insurrance and Frieght EU European Union FCL Full Container Load LCL Less than Container Load FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Dometic Products Tổng sản phẩm quốc nội XNK WTO Liên minh Châu Âu Xuất nhập World Trade Organization Tổ chức Thương mại giới Khu chế xuất – Công nghiệp KCX-CN VFFAS Viet Nam Freight Forwarder Association Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam AFFTA Asean Freight Association Hiệp hội giao nhận Asean FIATA International Federation of Frieght Forwarder Associations Hiệp hội giao nhận kho vận quốc tế VISABA Viet Nam Ship Agent & Brokers Associations Hiệp hội đại lí tàu biển môi giới hải quan Việt Nam GLA Global Logistics Associations Hiệp hội Logistic giới DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG Hin ̀ h 1: Sơ đồ tổ chức máy nhân Công ty 19 Bảng 1: Kế t quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của Công tygiai đoa ̣n 2011- đế n nửa đầ u năm 2016 21 Hin ̀ h 2: Biể u đồ thể hiê ̣n kế t quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của Công ty giai đoa ̣n 20116/2016 22 Bảng 2: Tố c đô ̣ tăng doanh thu, chi phi,́ lơ ̣i nhuâ ̣n qua các năm 22 Bảng 4: Kim nga ̣ch xuấ t khẩ u theo thi ̣trường 25 Bảng 5: Kim nga ̣ch xuấ t khẩ u hàng FCL/LCL 26 Bảng 6: Bảng phân luồng hàng hóa xuất đường biển 33 Bảng : Bảng mơ hình SWOT Cơng ty 48 MỤC LỤC CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DICH ̣ VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER 1.1 Khái quát về dich ̣ vu ̣ giao nhâ ̣n 1.1.1 Khái niê ̣m về giao nhâ ̣n dich ̣ vu ̣ logistic (Freight forwarding ) và người giao nhâ ̣n (Freight forwarder ) 1.1.2 Đă ̣c điể m của người giao nhâ ̣n 1.1.3 Vai trò của hoa ̣t đô ̣ng giao nhâ ̣n thương ma ̣i quố c tế 1.2 Quyề n lơ ̣i, nghiã vu ̣ và trách nhiê ̣m của người giao nhâ ̣n 1.2.1 Quyề n lơ ̣i và nghiã vu ̣ của người giao nhâ ̣n 1.2.2 Trách nhiê ̣m của người giao nhâ ̣n: 1.3 Cơ sở pháp lý và các nguyên tắ c giao nhâ ̣n hàng hóa xuấ t nhâ ̣p khẩ u 1.4 Giao nhâ ̣n hàng hóa xuấ t khẩ u bằ ng đường biể n 1.4.1 Khái niê ̣m về giao nhâ ̣n hàng hóa bằ ng đường biể n 1.4.2 Quy trình giao nhâ ̣n hàng hóa xuấ t khẩ u bằ ng đường biể n bằ ng container 1.5 Các yế u tố ảnh hưởng đế n hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh dich ̣ vu ̣ kinh doanh giao nhâ ̣n hàng hóa xuấ t nhâ ̣p khẩ u 1.5.1 Các nhân tố bên ngoài 1.5.2 Các nhân tố bên 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DICH ̣ VỤ GIAO ̉ ́ ̀ NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA XUÂT KHÂU BĂNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TYVẬN CHUYỂN - THƯƠNG MẠI BIỂN XANH 15 2.1 Tổ ng quan về Công ty 15 2.1.1 Giới thiê ̣u chung 15 Logo Công ty: 16 2.1.2 Pha ̣m vi ̣hoa ̣t đô ̣ng và nhiê ̣m vu ̣ của Công ty 16 2.1.3 Cơ cấ u tổ chức bô ̣ máy quản lý của Công ty 19 2.2 Thực tra ̣ng kinh doanh hoa ̣t đô ̣ng giao nhâ ̣n hàng hóa xuấ t nhâ ̣p khẩ u bằ ng đường biể n 21 2.2.1 Tình hình hoa ̣t đô ̣ng của Công ty 21 2.2.2 Quy trình giao nhâ ̣n hàng hóa xuấ t khẩ u bằ ng đường biể n 26 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đế n hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh dich ̣ vu ̣ giao nhâ ̣n hàng hóa xuấ t khẩ u ta ̣i Công ty 38 2.2.4 Nhâ ̣n xét hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh dich ̣ vu ̣ giao nhâ ̣n hàng hóa xuấ t khẩ u bằ ng đường biể n của Công ty 40 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦY MẠNH KINH DOANH DICH ̣ VỤ GIAO ̉ ̉ ́ ̀ NHẬN HÀNG HÓA XUÂT KHÂU BĂNG ĐƯỜNG BIÊN 45 3.1 Mu ̣c tiêu và phương hướng phát triể n dich ̣ vu ̣ giao nhâ ̣n hàng hóa xuấ t nhâ ̣p khẩ u bằ ng đường biể n ta ̣i Công ty 45 3.1.1 Xu hướng phát triể n logistic ta ̣i thi ̣trường Viê ̣t Nam 45 3.1.2 Mu ̣c tiêu và phương hướng phát triể n của Công ty: 47 3.2 Phân tić h SWOT 47 3.3 Mô ̣t số giải pháp đẩ y ma ̣nh kinh doanh giao nhâ ̣n hàng hóa xuấ t nhâ ̣p khẩ u bằ ng đường biể n 50 3.4 Một số kiến nghị: 57 Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan o Từng bước triển khai mơ hình logistics bên thứ (4PL) logistics bên thứ (5PL) sở phát triển thương mại điện tử quản trị chuỗi cung ứng đại, hiệu quả, chuyên nghiệp o Phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng 24% 25%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GDP toàn kinh tế 10%, tỷ lệ dịch vụ logistics th ngồi khoảng 40%, giảm thiểu chi phí logistics tồn kinh tế so với GDP khoảng 20% Mu ̣c tiêu và phương hướng phát triể n của Công ty: Mu ̣c tiêu của Công ty thời gian sắ p tới là tiế p tu ̣c theo đinh ̣ hướng là trở thành nhà cung cấ p dich ̣ vu ̣ hâ ̣u cầ n, tiế p vâ ̣n, đa ̣i lý thương ma ̣i chuyên nghiê ̣p theo đúng tiêu chuẩ n quố c tế để có những bước phát triể n tố t tương lai và linh hoa ̣t thić h ứng đươ ̣c với những biế n đô ̣ng của nề n kinh tế , Công ty đã đề những nhiê ̣m vu ̣ cu ̣ thể sau đây: - Hoàn thiện cùng với cải tiến quy trình vận chuyển hàng xuấ t khẩ u đường biển, khắc phục điểm yếu thiếu chi nhánh nước ngồi, khơng chủ động phương tiện vận tải để tăng hiệu hoạt động kinh doanh, đạt lợi nhuận cao - Đảm bảo làm theo đúng yêu cầ u hơ ̣p đồ ng thời hạn đáp ứng nhu cầ u khách; an toàn, mà giảm thiểu chi phí cho bên liên quan - Để có thể thić h ứng với môi trường đổ i, và giữ vững đươ ̣c thi ̣ trường ca ̣nh tranh gay gắ t ngày nay, Công ty phải tiế p tu ̣c và phát triể n cho riêng miǹ h thông qua viê ̣c nghiên cứu các biê ̣n pháp mở rô ̣ng thi ̣ trường, không những thế hiê ̣n đa ̣i hóa ̣ thố ng quản lý của toàn Công ty về nhân sự, dich ̣ vu ̣ bằ ng ̣ thố ng công nghê ̣ thông tin, ứng du ̣ng phầ n mề m mới tiê ̣n ích, hữu du ̣ng - Đảm bảo triǹ h đô ̣ chuyên môn của toàn thể nhân viên Công ty ở mức chuyên nghiê ̣p, trình đô ̣ ngoa ̣i ngữ đa ̣t mức nhuầ n nhuyễn Phân tích SWOT SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 47 Thực hành nghề nghiệp - GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan SWOT là ma trâ ̣n kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức tác động đến hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận đường biển Công ty Blue sea Từ đó, dựa vào điểm để đưa chiến lược phù hợp nhằm phát huy mạnh hạn chế, khắc phục ̣n chế còn tồ n đô ̣ng của doanh nghiê ̣p SWOT gồm có chiến lược chiến lược SO, WO, ST WT Chiến lược SO chiến lược nhằm tận dụng điể m ma ̣nh để khai thác hô ̣i đưa chiến lược tổng thể; Chiến lược ST chiến lược dựa điểm mạnh doanh nghiệp để vượt qua nguy mà thị trường mạng lại; Chiến lược WO chiến lược dựa khả vượt qua điểm yếu doanh nghiệp để tận dụng hội thị trường; Chiến lược WT chiến lược dựa khả vượt qua hay hạn chế tối đa điểm yếu doanh nghiệp để tránh nguy thị trường mang la ̣i Bảng : Bảng mơ hình SWOT Cơng ty SWOT Cơ hô ̣i (O): Thách thức (T): 1.Là thành viên WTO, Cơ sở ̣tầ ng ở Viê ̣t Nam ASEAN và ký kế t thành vẫn chưa hoàn thiê ̣n công nhiề u FTA Cở sở pháp lý Viê ̣t Nam Nhà nước có những chính vẫn chưa chă ̣t che,̃ dẫn đế n sách khuyế n khić h hoa ̣t vẫn còn tồ n đô ̣ng tin ̀ h tra ̣ng đô ̣ng xuấ t nhâ ̣p khẩ u tham nhũng Các công ty kinh doanh Đố i thủ ca ̣nh tranh ngày hàng hóa xuấ t nhâ ̣p khẩ u càng nhiề u Từ năm 2015, tăng nhanh 4.Viê ̣t Nam có vi ̣ trí điạ lý công ty 100% vốn nước thành lập theo thuâ ̣n lơ ̣i cho kinh tế biể n, cam kết mở cửa Việt dễ phát triể n ngành giao Nam gia nhập WTO nhâ ̣n hàng hóa xuấ t nhâ ̣p Mô ̣t số công ty xuấ t nhâ ̣p khẩ u khẩ u có xu hướng xây dựng SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 48 Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan bô ̣ phâ ̣n giao nhâ ̣n để ̣n chế chi phi sử du ̣ng dich ̣ vu ̣ bên ngoài Điể m ma ̣nh (S) Các kế t hơ ̣p: S-O: Các kế t hơ ̣p S-T: 1.Thành lâ ̣p lâu đời, nhiề u -S1+S2+S3+O2+O3: Tiế p -S1+S2+T3+T2: Nâng cao năm kinh nghiê ̣m, có uy tiń tu ̣c nâng cao chấ t lươ ̣ng nghiê ̣p vu ̣ chuyên môn cho và thương hiê ̣u Cơ cấ u, tổ chức nhân sự đơn giản, dễ quản lý 3.Đô ̣i ngũ nhân viên trẻ, đầ y nhiê ̣t huyế t dich ̣ vu ̣, đẩ y ma ̣nh phát nhân viên triể n -S1+S4+S5+S6+O1+O4: -S4+S5+S6+S4: Tăng cường chính sách chiêu thi ̣ Đẩ y ma ̣nh mở rô ̣ng pha ̣m vi và tiế p thi ̣ với khách hàng, dich ̣ vu ̣ giao nhâ ̣n, đẩ y chin ́ h sách phân biê ̣t giá ma ̣nh hoa ̣t đô ̣ng quảng cáo, -S2+S3+T1 :Đầ u tư sở Cung cấp đa dạng dịch giơi thiê Công ty để co ̣u ́ ́ ̣ tầ ng vụ thêm nhiề u khách hàng mới Có những chi nhánh ở vi ̣ trí điạ lý thuâ ̣n lơ ̣i Chấ t lươ ̣ng dich ̣ vu ̣ giao nhâ ̣n tố t SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 49 Thực hành nghề nghiệp Điể m yế u (W) GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan Kế t hơ ̣p: W-O Kế t hơ ̣p W-T 1.Hoa ̣t đô ̣ng Marketing, tim -W1+W3+W4+O3+O4: ̀ kím khách hàng còn chưa Xây dựng hiê ̣u quả, it́ khách hàng mới Marketing, Chưa có kho baĩ , phương tiê ̣n vâ ̣n tải tuyể n -W1+W3+W4+T3+T4: phòng Cải chính cấ u nhân lực, du ̣ng lâ ̣p bô ̣ phâ ̣n Marketing, ta ̣o thêm nhân viên, thay đổ i mố i quan ̣ với doah cấ u quản lý chă ̣t chẽ hơn, nghiê ̣p, tìm kiế m khách tim ̀ kiế m thêm khách hàng hàng mới Số lươ ̣ng nhân viên còn tiề m mới -W2+W5+W6+T1: Đầ u tư chưa nhiề u -W2+W5+O1+O4: Xây kho baĩ , và phương tiê ̣n vâ ̣n Các bô ̣ phâ ̣n phòng ban dựng, kho bai, đầ u tư tai ̉ ̃ còn chưa phố i hơ ̣p làm viê ̣c phương tiê ̣n vâ ̣n tai ̉ -W3+W4+T2+T3: Tuyề n tố t -W5+W6+O2+O3: Thiế t thêm nhân viên, đào ta ̣o Chi phí thuê ngoài dich ̣ lâ ̣p mố i quan ̣ với các thêm về kiế n thức chuyên vu ̣ còn cao công ty xuấ t nhâ ̣p khẩ u, tim môn cho nhân viên ̀ Khả tài chiń h vẫn kiế m thêm nguồ n vố n đầ u -W6+T2: Đưa chinh sach ́ ́ tư còn ̣n he ̣p giá hơ ̣p lý, phù hơ ̣p Mô ̣t số giải pháp đẩ y ma ̣nh kinh doanh giao nhâ ̣n hàng hóa xuấ t nhâ ̣p khẩ u bằ ng đường biể n Dựa vào bảng phân tić h SWOT, cùng với viê ̣c phân tić h tình hin ̀ h Công ty ở chương 2, mô ̣t số giải pháp phù hơ ̣p và có tính khả thi đươ ̣c đề xuấ t sau: Về tài chính  Mục tiêu giải pháp: Hiện điề u kiê ̣n tài Cơng ty khơng đủ mạnh nên vẫn chưa đầ u tư vào những sở vật chất kho phương tiện vận chuyển, phải thuê từ bên ngoài, chất lượng dịch vụ gom hàng giao nhận bị hạn chế phải phụ thuộc vào yếu tố bên SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 50 Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan ngoài, bên ca ̣nh đó khoản chi phí bỏ cho giai đoa ̣n này khá nhiề u Điề u này ảnh hưởng đế n hiệu kinh doanh, giảm lợi nhuận Công ty Vì thế công viê ̣c huy đô ̣ng nguồ n vố n và sử du ̣ng hiê ̣u quả nguồ n vố n đó là điề u trước tiên Công ty cầ n cân nhắ c  Giải pháp đề nghi:̣ o Công ty có thể thường xuyên tham khảo để có thể nhâ ̣n đươ ̣c những ưu đaĩ hay chiń h sách hỗ trơ ̣ vố n cho doanh nghiê ̣p đế n từ nhà nước hoă ̣c các ngân hàng, tổ chức tín du ̣ng o Vì hiê ̣n ta ̣i Công ty vẫn chưa có kho riêng vẫn còn thuê kho baĩ gầ n khu vực kho C cảng Cát Lái, cầ n thương lươ ̣ng kỹ với nhà chủ cho thuê kho, để giảm bớt chi phí đóng hàng và chi phí pallet Vì chi phí đóng hàng đã bao gồ m chi phí pallet, vẫn có trường hơ ̣p bi ti ̣ ́nh riêng chi phí pallet, cầ n thương lươ ̣ng kỹ để tránh khỏi có sự nhầ m lẫn ta ̣o nên khoản chi phí dư thừa o Công ty nên lâ ̣p quỹ dự phòng, huy đô ̣ng tài chin ̣ ́ h cùng với viê ̣c quy đinh chă ̣t chẽ th ời gian toán làm dich ̣ vu ̣ khai thuê hải quan o Huy đô ̣ng nguồ n vố n từ các nhà đầ u tư khác dựa vào uy tính lâu năm của Công ty, chuyể n đổ i từ loa ̣i hin ̀ h Công ty TNHH sang loa ̣i hin ̀ h Công ty cổ phầ n để có thêm nhiề u nguồ n vố n xoay sở Về nhân sự  Mục tiêu giải pháp: Nhân sự cũng là mô ̣t những yế u tố quan tro ̣ng ta ̣o nên giá tri ̣của Công ty, tác đô ̣ng trực tiế p đế n hiê ̣u quả kinh doanh Cho nên Blue sea cầ n tìm hiể u và thay đổ i cấ u nhân sự để cho có khả giải quyế t đươ ̣c mo ̣i sự biế n đổ i của thi ̣trường  Giải pháp đề nghi:̣ SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 51 Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan o Phân bổ la ̣i hơ ̣p lý số lươ ̣ng nhân viên giữa các phòng ban để mo ̣i người đề u hoàn thành tố t nhiê ̣m vu ̣ của ̀ h trách viê ̣c người này viê ̣c thiế u người viê ̣c thừa Tổ chức giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thành viên trụ sở với o Chế đô ̣ thưởng pha ̣t cầ n phải hơ ̣p lý, cầ n tuyên dương thưởng người có thành tić h hoa ̣t đô ̣ng tố t quý để khić h lê ̣ tinh thầ n làm viê ̣c của nhân viên o Ta ̣o cho nhân viên môi trường thoải mái để làm viê ̣c là tă ̣ng quà đế n sinh nhâ ̣t, lễ đă ̣c biê ̣t hoă ̣c tổ chức hoa ̣t đô ̣ng giã ngoa ̣i lầ n năm để ho ̣ cảm thấ y làm viê ̣c cho Công ty cũng làm viê ̣c cho chính Công ty của riêng mình o Luôn đẩ y ma ̣nh trin ̀ h đô ̣ nghiê ̣p vu ̣ của nhân viên, bằ ng cách cử nhân viên ho ̣c để nâng cao trình đô ̣, hoă ̣c ho ̣c hỏi ở các đa ̣i lý nước ngoài sau, thường xuyên kiể m tra trin ̀ h đô ̣ nghiê ̣p vu ̣ của nhân viên nghiê ̣p vu ̣ giao nhâ ̣n cũng nghiê ̣p vu ̣ gom hàng, các kỹ thuâ ̣t đóng vào container có lơ ̣i nhấ t, lâ ̣p chính xác bô ̣ chứng từ vâ ̣n tải, nắ m và câ ̣p nhâ ̣t các luâ ̣t lê ̣ Hoa ̣t đô ̣ng kiể m tra phải thường xuyên để đảm bảo nhân viên trình đô ̣ chuyên nghiê ̣p, mo ̣i quyế t đinh ̣ đề u có sở vững vàng tránh viê ̣c quyế t đinh ̣ sai lầ m ảnh hưởng đế n chi phí và thời gian của Công ty o Về triǹ h đô ̣ ngoa ̣i ngữ, vì khoản lơ ̣i nhuâ ̣n mang đế n cho Công ty không chỉ đế n từ hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh nô ̣i đia,̣ mà còn là các dich ̣ vu ̣ giao nhâ ̣n hàng hóa quố c tế hay đa ̣i lý thương ma ̣i quố c tế , trin ̀ h đô ̣ ngoa ̣i ngữ ở mức nhuầ n nhuyễn là cầ n thiế t Công ty nên có những chính sách khen thưởng nhân viên nhân viên đa ̣t đế n mức trin ̀ h đô ̣ phù hơ ̣p, ví du ̣ sẽ thưởng cho những nhân viên có bằ ng Toiec 600 hay Ielts 6.0 trở lên o Về trình đô ̣ tin ho ̣c: Ngoài những nhân viên ở bô ̣ phâ ̣n giao nhâ ̣n, thì hầ u các nhân viên còn la ̣i đa phầ n là sử du ̣ng máy tin ́ h làm viê ̣c, SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 52 Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan thành tha ̣o vi tiń h sẽ dẫn đế n hiê ̣u quả làm viê ̣c cao Công ty sẽ hỗ trơ ̣ 30% chi phí ho ̣c bằ ng tin ho ̣c kỹ MOS quố c tế cho nhân viên nào ho ̣c lầ n và thi đỗ o Bên cạnh cần nhận đào tạo thêm lực lượng sinh viên thực tập, để bạn sinh viên giúp nhân viên cơng việc lấy D/O, đóng tiền phí, giao chứng từ cho khách hàng, xin giấy C/O, để đỡ thời gian cho nhân viên Và có nhiều thời gian để xem xét lực sinh viên phù hợp với vị trí cần tuyển giữ lại Xây dựng tiêu chuẩ n, quy đinh ̣ làm viêc̣ ta ̣i Công ty  Mục tiêu giải pháp: Xây dựng tiêu chuẩ n, quy đinh ̣ làm viê ̣c Công ty có ảnh hưởng đế n hiê ̣u suấ t công viê ̣c của Công ty, giúp lươ ̣ng hóa đươ ̣c số lươ ̣ng công viê ̣c của nhân viên đã làm và phải làm, ̣n chế đươ ̣c sự sai sót công viê ̣c và tránh đươ ̣c sự châ ̣m trễ, trì hoản của công viê ̣c  Giải pháp đề xuấ t: o Công ty nên lâ ̣p bô ̣ phâ ̣n nhân sự, không chỉ ở khâu tuyể n du ̣ng nhân sự, mà người ở bô ̣ phâ ̣n này phải khảo sát, theo dõi lực làm viê ̣c của nhân viên, lâ ̣p nên những công viê ̣c cầ n làm cho mỗi nhân viên, hỗ trơ ̣ các nhân viên còn la ̣i Mở rô ̣ng thêm mố i quan ̣ với các đa ̣i lý giao nhâ ̣n, hãng tàu  Mục tiêu giải pháp: - Đặc biệt thị trường kinh doanh dịch vụ vận tải này, đồn kết sức mạnh, giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu đẩy mạnh nhanh chóng hồn thành tiến trình Chẳng hạn như: có khách hàng ký hợp đồng dịch vụ với Cơng ty để xuất lơ hàng có khối lượng 15T xuất Singapore, với nhu cầu xuất gấp để kịp tiến trình, SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 53 Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan để đủ xuất FCLmột container 20’ cần khoảng 25T để đóng đầy nguyên container Nếu Cơng ty để mà xuất tốn chi phí cho khoảng dư thừa container, mà khoảng thời gian ngắn cơng ty khó mà gom hàng Lúc đó, Cơng ty nên liên hệ với đại lý giao nhận khác để hỏi xem họ có hàng Singapore vừa đủ số khối lượng khơng, Cơng ty gởi hàng cho đại lý giao nhận chuyên nghiệp vụ gom lẻ Công ty cổ phần Thái Minh ( Thamico) để giảm tối đa chi phí  Giải pháp đề xuấ t: Việc lựa chọn hãng tàu quan trọng, giá hãng tàu đa dạng cạnh tranh, lựa chọn hãng tàu báo giá cho khách hàng Công ty cần lưu ý xem xét rõ: o Lịch trình thời gian vận chuyển hãng tàu: Thời gian vận chuyển ngắn hay dài, thường xuyên tuyến vận chuyển đo hay không, mức độ đảm bảo an tồn cho hàng hóa có cao khơng, o Về giá cước: giá cước có phù hợp hay khơng, có linh hoạt điều kiện tốn khơng o Cơ sở vật chất hãng tàu: sở vật chất vận chuyển có q cũ kỹ khơng, có đủ khả để đảm bảo an tồn cho hàng hóa vận chuyển không o Về khả xử lý rủi ro: Khi khơng may có rủi ro q trình vận chuyển hãng có kịp thời xử lý khiếu nại giải thỏa đáng cho khách hàng hay không - Khi xác định hãng tàu uy tính phù hợp với tiêu chí phù hợp với yêu cầu Cơng ty, Cơng ty nên tạo mối quan hệ tốt với hãng tàu đó, tham dự vào buổi hội thảo hay hội đàm logistic có hãng tàu lớn tham gia, hay không bỏ lỡ lời mời tham dự vào kiện, liên hoan hãng tàu lớn, để Cơng ty trở thành đại lý cho hãng tàu lớn để hưởng nhiều ưu đãi giá cước SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 54 Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan Tham gia các tổ chức giao nhâ ̣n quố c tế  Mục tiêu giải pháp: Khi tham gia vào tổ chức Công ty hưởng quyền lợi: Mức giá cước thành viên qui định rõ Cơng ty giảm bớt bán phá giá từ Cơng ty thành lập hay khơng có uy tín lĩnh vực giao nhận muốn giành khách hàng qua giá dịch vụ  Giải pháp đề xuấ t: Hiện có hiệp hội giao nhận như: -Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam (VFFAS)- Việt Nam Freight Forwarder Association - Hiệp hội giao nhận Asean(AFFTA)- Asean Freight Association -Hiệp hội giao nhận kho vận quốc tế (FIATA)-International Federation ò Frieght Forwarder Associations -Hiệp hội đại lí tàu biển mơi giới hải quan Việt Nam(VISABA)-Vietnam Ship Agent & Brokers Associations -Hiệp hội GLA(Global Logistics Associations) -Tổ chức DCL (Diect Container Line) Bên cạnh Cơng ty có hội quan hệ vơi nhiều đại lý giao nhận nhiều nơi giới hưởng nhiều ưu đãi từ tổ chức, hiệp hội bảo vệ lợi ích kinh tế, trị; giúp đỡ nâng cao trình độ chất lượng ngành nghề kinh doanh từ khả cạnh tranh Cơng ty thị trường giao nhận quốc tế Cơ sở vật chất  Mục tiêu giải pháp: Th ngồi dịch vụ khơng phải việc khơng tốt, nhiên hoạt động Công ty thường xuyên, thường th ngồi đội chi phí hoạt động lên SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 55 Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan nhiều, khoản chi phí rõ nguyên nhân giảm xuống tác động tốt đến lợi nhuận Công ty  Giải pháp đề xuấ t: -Khoản chi phí thuê kho bãi, phương tiện vận tải, từ hãng tàu nhà cung cấp dịch vụ th ngồi làm cho chi phí kinh doanh tăng lên nhiều Công ty nên cân nhắc xem xét việc mua thêm sở vật chất này, phần làm giảm bớt chi phí kinh doanh, phần làm tăng lên thương hiệu Công ty dẫn đến có nhiều khách hàng biết đến, nhiều hợp đồng ký kết gia tăng - Công ty nên suy xét trang bị thêm tài sản cố định mua thêm xe tải để vận chuyển trình hoạt động Giá thị trường loại xe tải 3,5T tầm 700 triệu đồng xe đầu kéo container 20’ tầm tỷ đồng làm giảm chi phí th ngồi phần nào, vận chuyển xe Công ty làm tăng thêm nhiều người biết đến Công ty làm tăng thêm thương hiệu Công ty Và cho dù, Công ty khơng đủ phần tiền nhàn rỗi để mua, chi phí vay tiền để mua xe thấp chi phí thuê xe cho lần vận chuyển Xây dựng chiế n lươ ̣c giá dich ̣ vu ̣ hơ ̣p lý  Mục tiêu giải pháp: Vấn đề tiêu chí chọn lựa hầu hết khách hàng chọn mua hàng hóa, dịch vụ ln ln yếu tố giá Vì vậy, để chiếm ưu việt, lấy thiện chí khách hàng trước tiên Cơng ty nên xây dựng chiến lược giá hợp lý phù hợp thời điểm  Giải pháp đề xuấ t: o Vì đa phần vào dịp cuối năm Cơng ty có nhiều đơn hàng hơn, khối lượng việc làm cho nhân viên tăng lên, điều có nghĩa vào tháng đầu nằm số lượng khách hàng không nhiều tương đương với khối lượng làm việc nhân viên giảm, Công ty cần hạ giá SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 56 Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan vào tháng cuối năm để có thêm nhiều khách hàng cân lượng làm việc cho nhân viên tránh tình trạng, lỡ có nhân viên nghĩ việc đột xuất vào tháng cuối năm khó mà xoay sở số lượng công việc nhân viên nghỉ việc lại tuyển dụng thêm nhân viên vào tháng đầu năm có nhiều việc để đào tạo trình độ chun mơn cho nhân viên o Xây dựng chiến lược giá khác biệt cho nhóm khách hạn, sách cho khách hàng khách với sách cho khách hàng lâu năm Như Công ty giảm giá, có ưu đãi cho khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ Cơng ty Miễn phí việc tư vấn chọn hãng tàu, bảo hiểm, hay đại lý nước ngoài, Một số kiến nghị: Để tốt cho việc kinh doanh giao nhận nay, nhu tận dụng vị trí địa lý thuận lợi cho kinh tế biển mà Việt Nam nhận Một số kiến nghị đóng góp sau:  Kiến nghị đến Hiệp Hội Logistic Việt Nam: - Hiệp hội doanh nghiệp logistic Việt Nam (VLA) thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề để giúp hội viên nâng cao cải tiến chất lượng lĩnh vực này, bắt kip yêu cầu ngày cao Không thê hiệp hội phải bảo vệ lợi ích thành viên, tạo điều kiện xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển, tạo thêm nhiều hội cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển trước sức ép doanh nghiệp nước  Kiến nghị đến Nhà Nước: - Nhà nước cần phát huy vai trò hỗ trợ định hướng, từ sau năm 2015 doanh nghiệp có vốn 100% nước ngồi thành lập, theo lộ trình cam kết mở cửa Việt Nam tham gia vào WTO, nhà nước cần có sách nhu động thái giúp đỡ doanh nghiệp giao nhận nước cho vay vốn lãi suất SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 57 Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan thấp, hỗ trợ ưu đãi, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ Cơng thương, Bộ Tài chính, Hải quan, dể cho hoạt động tiến hành suông sẻ - Khuyến khích doanh nghiệp xuất chuyển sang xuất theo giá CIF theo xu hướng giới thay xuất theo giá FOB, để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp bảo hiểm mà giúp cho doanh nghiệp nước giành quyền vận tải, giúp gia tăng thêm doanh thu lợi nhuận cho Công ty  Kiến nghị đến Cơ quan Hải quan: - Nâng cấp hệ thống thông tin hải quan, cần nâng cao tốc độ cho hệ thống khai báo điện tử, để tránh trường hợp kẹt hệ thống hàng đưa Công ty sát tàu chạy, tránh trường hợp khai báo hải quan điện tử xong có số tiếp nhận tay, Cơng ty cảng nhân viên hải quan lại thông báo chưa nhận hồ sơ khai báo điện tử lô hàng đề nghị doanh nghiệp làm lại Khi làm lại, hoàn thành việc khai báo lần thứ hai, có số tiếp nhận tay, Công ty cảng làm thủ tục thông quan hàng bình thường Tuy nhiên, kiểm tra danh sách nợ thuế hạn, Công ty lại phát lơ hàng nợ thuế nhập thuế giá trị gia tăng Như vậy, lô hàng bị áp thuế hai lần với hai sắc thuế - Xây dựng máy hải quan cảng phát triển, chuyên nghiệp, liêm Bộ phận hải quan phận quan trọng việc vận hành, kiểm tra hàng vào nước Như vậy, hải quan Việt Nam cần phải Nhà nước trọng vấn đề điều hành, thủ tục rườm rà nên lược bỏ, chất lượng cán hải quan yếu tố không phần quan trọng; cán nhiệt tình, nhanh lẹ, liêm giúp ích cho q trình xuất nhập hàng hóa SVTH: Đào Lữ Thu Thảo 58 Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan KẾT LUẬN CHUNG Việt Nam đang dần mở cửa mặt hàng, với hội nhập hóa kinh tế, hiệp định, FTA ký kết tạo điều kiện thúc đẩy thương mại hàng hóa dịch vụ với nước giới Vì xu hướng đó, hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa phát triển mạnh mẽ giới Việt Nam bắt đầu có bước phát triển năm nhiên non trẻ Vì Việt Nam nước phát triển phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập hàng hóa Tự thân nước ta chưa thể sản xuất tất cả, hầu ta xuất sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, thủ công nghiệp, nhập lại thiết bị điện tử, xe ngành giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế trợ thủ đắc lực cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần đẩy mạnh tốc độ giao lưu hàng hoá xuất nhập với nước giới, làm cho kinh tế đất nước phát triển nhịp nhàng, cân đối Trong 10 năm qua, Công ty TNHH Vận tải – thương mại Biển xanh có nhiều cố gắng nỗ lực việc nâng cao tình độ nghiệp vụ giao nhận, nhiên vần nhiều gặp nhiều khó khăn q trình hoạt động Trong thời gian thực tập Công ty thơng qua việc phân tích thực trạng hoạt động thực tế Công ty, liệu tồn động giai đoạn năm 2011- Quý I/2016, đưa số giải pháp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh giao nhận hàng hóa xuất Cơng ty Hy vọng giải pháp góp phần tích cực cho Cơng ty thời gian tới Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình đóng góp ý kiến Cô giáo hướng dẫn Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan trình thực đề án “ Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng hóa xuất đường biển container Công ty TNHH vận tải – Thương mại Biển Xanh” .Tuy nhiên với thời gian hạn hẹp, kinh nghiệm thực tế không nhiều trình độ lý luận nhận thức hạn chế nên khơng tránh khỏi có sai sót định thực hành nghề nghiệp lần Vì tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy, khoa thầy cô giáo khác SVTH: Đào Lữ Thu Thảo Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị xuất nhập khẩu, GS.TS Đoàn Thị Ngọc Vân, (4/2010),TS Kim Ngọc Đạt, nhà xuất lao động xã hội Logistic – Những vấn đề bản, GS.TS Đoàn Thị Ngọc Vân, TS Kim Ngọc Đạt, Nhà xuất Lao dộng – Xã hội (08/2010) Quản trị chiến lược, PGS.TS Ngô Kim Thanh, NXB Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội, 2011 Vận tải quốc tế - bảo hiểm vận tải quốc tế., Triệu Hồng Cẩm, NXB văn hóa Sài Gòn, 2006 Nghiệp vụ giao nhận vận tải bảo hiểm ngoại thương, Phạm Mạnh Hiền, Nhà xuất Lao động- Xã hội, 2011 Luật Thương Mại Việt Nam 2005 Báo cáo ngành Logistics Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, 2015 An Thị Thanh Nhàn (2015), “Hướng chiến lược cho nhà cung ứng 3PL Việt Nam”, Vietnam Logistics Review (94), tr 50-51 Vietforward.com 10 Thuongmai.vn 11 Thuvienphapluat.vn 12 Ecosys.gov.vn 13 Ts Nguyễn Thị Thu Hà, 05/01/2016 Phát triển hạ tầng giao thông nhằm nâng cao hiệu logistic Việt Nam http://www.tapchigiaothong.vn/phat-trien-ha-tang-giao-thong-nham-nang-cao-hieu-qualogistics-tai-viet-nam-d19417.html 14 TS Nguyễn Thị Phương, 10/04/2015, Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải dây chuyền Logistics SVTH: Đào Lữ Thu Thảo Thực hành nghề nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Cẩm Loan http://www.tapchigiaothong.vn/nhan-to-anh-huong-den-chat-luong-dich-vu-van-taitrong-day-chuyen-logistics-d2251.html 15 Logistic Việt Nam, Vinafo, 25/02/2016 http://vinafco.com.vn/logistics-viet-nam-khi-nao-moi-lon-manh 16 Quy định luồng hàng hóa xuất khẩu, 03/08/2010 http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17788 17 Quy trình vận tải đường biển hàng xuất khẩu, Everlines https://sites.google.com/site/dichvuxuatnhapkhauvn/viec-lam-tuyen-dung/quy-trinh-vantai-bien-doi-voi-hang-xuat-khau 18 Ts Hồng Đình Minh, Ts Trương Bảo Thanh, Ths Nguyễn Quang Minh, Định hướng phát triển Logistic Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế, 22/05/2016 http://www.ipd.org.vn/nghien-cuu-truong-hop-noi-bat/dinh-huong-phat-trien-logisticviet-nam-tu-kinh-nghiem-quoc-te-tac-gia:-ts-.-hoang-dinh-minh-ts-.-truong-bao-thanhths-.-nguyen-quang-minh-a459.html SVTH: Đào Lữ Thu Thảo ... khỏi container Khi người gửi hàng có khối lượng hàng đồng đủ để chứa đầy container nhiều container, người ta thuê nhiều container để gửi hàng Giao nhận hàng nguyên container gồm có loại container. .. ng đường biể n bằ ng container Giao nhâ ̣n hàng nguyên container: Giao nhận hàng nguyên container hay giao nhận hàng FCL (Full Container Load) xếp hàng nguyên container, người gửi hàng người... đóng hàng vào dỡ hàng khỏi container Khi gửi hàng, hàng khơng đủ để đóng ngun container, chủ hàng gửi hàng theo phương pháp hàng lẻ container Trong chuyên trở hàng lẻ container, người chuyên chở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hàng hóa đường biển bằng container tại Công ty vận chuyển thương mại Biển Xanh, Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hàng hóa đường biển bằng container tại Công ty vận chuyển thương mại Biển Xanh

Từ khóa liên quan