30 Bài toán Hóa 9 hay và khó (Có lời giải)

20 5,947 177
  • Loading ...
1/20 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 14:10

Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 Bài 1: Hòa tan 115,3 g hỗn hợp X gồm MgCO 3 RCO 3 bằng 500ml dd H 2 SO 4 thu được dd A , rắn B 4,48 lít khí CO 2 (đktc). Cô cạn dd A thu được 12g muối khan. Mặt khác, nung B đến khối lượng không đổi thu 11,2 lít CO 2 (đktc) rắn C. a. Tính nồng độ mol của dd H 2 SO 4 , khối lượng rắn B C. b. Xác đònh R biết trong X số mol RCO 3 gấp 2,5 lần số mol MgCO 3 . Bài làm: a) MgCO 3 + H 2 SO 4  → MgSO 4 + CO 2 ↑ + H 2 O (1) x x x x RCO 3 + H 2 SO 4  → RSO 4 + CO 2 ↑ + H 2 O (2) y y y y Nung B tạo CO 2  → B còn , X dư. Vậy H 2 SO 4 hết. Từ (1) (2) : n H2SO4 =n CO2 = 4,22 48,4 = 0,2 mol.  → C MH2SO4 = 5,0 2,0 = 0,4(M) . Theo Đònh luật BTKL: mx + m H2SO4 = m A + m B + m H2O + m CO2  → m B = 115,3 + 0,2.98 – 12 – 0,2(18+44) = 110,5 (g) Nung B thu 11,2 lít CO 2 rắn C  → m C =m B -m CO2 = 110,5-0,5.44=88,5 (g) b. Từ (1) (2): x+y= 0,2 mol n CO2 = 0,2 mol  → m SO4 = 0,2 . 96 = 19,2g > 12g  → có một muối tan MgSO 4 RSO 4 không tan  → n MgCO3 = n MgSO4 = 120 12 = 0,1 mol  → n RCO3 = n RSO4 = 0,2-0,1 =0,1 mol Nung B, RSO 4 không phân hủy, chỉ có X dư bò nhiệt phân Đặt a = n MgCO3  → R CO3 = 2,5a (trong X) MgCO 3  → MgO + CO 2 (3) a- 0,1 a-0,1 RCO 3  → RO + CO 2 (4) 2,5a – 0,1 2,5a – 0,1 Từ (3) (4) : n CO2 = 3,5a – 0,2 = 0,5  → a = 0,2 m X = 84.0,2 + 2,5.0,2(R + 60) = 115,3  → R = 137 (Ba) Bài 2: X là hỗn hợp hai kim loại Mg Zn. Y là dd H 2 SO 4 chưa rõ nồng độ. Thí nghiệm 1 : Cho 24,3 g X vào 2 lít Y sinh ra 8,96 lít khí H 2 (đktc). Thí nghiệm 2 : Cho 24,3 g X vào 3 lít Y sinh ra 11,2 lít khí H 2 (đktc). a. Chứng tỏ rằng trong thí nghiệm 1 thì X chưa tan hết, trong thí nghiệm 2 thì X tan hết. b. Tính nồng độ mol của dd Y khối lượng mỗi kim loại trong X. Bài làm: Các PTPƯ: Mg + H 2 SO 4  → MgSO 4 + H 2 ↑ (1) Zn + H 2 SO 4  → ZnSO 4 + H 2 ↑ (2) n H2 ở TNI = 4,22 96,8 = 0,4 mol n H2 ở TNII = 4,22 2,11 = 0,5 mol Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 a. Với hh kim loại X không đổi , thể tích dd axit Y tăng gấp 3:2 = 1.5 lần mà khối lượng H 2 giải phóng tăng 0,5 : 0,4 < 1,5 lần. Chứng tỏ trong TNI còn dư kim loại, trong TNII kim loại đã phản ứng hết, axit còn dư. Từ (1) (2) : n H2SO4 = n H2 = 0,4 mol ( ở TNI) b. Gọi x là số mol Mg, thì 0,5 – x là số mol của Zn, ta có: 24x + (0,5 – x)65 = 24,3 Suy ra : x = 0,2 mol Mg Vậy : m Mg = 0,2 . 24 = 4,8 g. m Zn = 24,3 – 4,8 = 19,5 g. C MH2SO4 = 0,4 : 2 = 0,2M Bài 3: Có 5,56 g hỗn hợp A gồm Fe mot kim loại M (có hóa trò không đổi). Chia A làm hai phần bằng nhau. Phần I hòa tan hết trong dd HCl được 1,568 lít hydrô. Hòa tan hết phần II trong dd HNO 3 loãng thu được 1,344 lít khí NO duy nhất. Xác đònh kim loại M thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A. (các thể tích khí ở đktc). Bài làm: Gọi 2a 2b là số mol Fe M trong 5,6g A. Khối lượng mỗi phần của A là: 2 A = 56a + Mb = 2 56.5 = 2,78g. Phần tác dụng với HCl: Fe + 2HCl  → FeCl 2 + H 2 ↑ (1) a a M + nHCl  → FeCl n + n/2 H 2 ↑ (2) b 2 n b Theo (1) (2) : n H2 = a + 2 n b = 4,22 568,1 = 0,07 mol ; hay 2a + nB = 0,14 (I) Phần tác dụng với HNO 3 : Fe + 4HNO 3  → Fe(NO 3 ) 3 + NO ↑ + 2H 2 O (3) a a 3M + 4nHNO 3  → 3M(NO 3 ) n + NO ↑ + 2nH 2 O (4) b 3 n b Theo (3) va (4) : nNO = a + 3 n b = 4,22 344,1 = 0,06 mol. Hay 3a + nb = 0,18 (II) Giải hệ PT (I,II) ta được : a = 0,04 mol Fe. Thay vào biểu thức trên : 56 . 0,04 + Mb = 2,78 Mb = 2,78 – 2,24 = 0,54 Thay vào (I) : nb = 0,14 – 0,08 = 0,06 nb Mb = n M = 06,0 54,0 = 9 . Hay M = 9n Lập bảng : Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 n 1 2 3 4 M 9 18 27 36 Cặp nghiệm thích hợp : n = 3 ; M = 27 . Vậy M là Al Thay n = 3 vào (I) (II) được b = 0,02 Thành phần % khối lượng mỗi chất : %m Al = 78,2 27.02,0 . 100 = 19,42% %m Fe = 78,2 56.04,0 . 100 = 80,58% Bài 4: Hỗn hợp chứa Al Fe x O y . Sau phản ứng nhiệt nhôm thu được 92,35 gam chất rắn A. Hòa tan A bằng dung dòch NaOH dư , thấy có 8,4 lít khí bay ra (ở đktc) còn lại phần không tan B. Hòa tan 25% lượng chất B bằng H 2 SO 4 đặc nóng thấy tiêu tốn 60 gam H 2 SO 4 98% . Giả sử tạo thành một loại muối sắt III . a- Tính lượng Al 2 O 3 tạo thành sau khi nhiệt nhôm . b- Xác đònh công thức phân tử của ôxit sắt . Bài làm: a/ Lượng Al 2 O 3 tạo thành : Các PTPƯ : 3 Fe x O y + 2yAl  → yAl 2 O 3 + 3xFe (1) Chất rắn A phải có Al dư , vì : Al + NaOH + H 2 O  → NaAlO 2 + 3/2 H 2 ↑ (2) n Al = 2 3 = 4,22 4,8 = 0,25 (mol Al dư )  → m Al = 6,75 (gam Al dư ) . Sau phản ứng giữa A với NaOH dư , chất rắn B còn lại chỉ là Fe . 2Fe + 6H 2 SO 4 đ,n  → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3 SO 2 ↑ + 6H 2 O . (3) a 3a Có 25% Fe phản ứng  → n Fe = 0,25 a . n H2SO4 =3n Fe = 0,75a = 98100 9860 x x = 0,6 (mol) .  → n Fe = 75,0 6,0 = 0,8 (mol)  → m Fe = 0,8 x 56 = 44,8 (gam) . m Al2O3 = 92,53 – ( 6,75 + 44,8 ) = 40,8 gam . b/ Xác đònh CTPT của Fe x O y : Từ (1) : 32OmAl mFe = 102. 56.3 y x = 8,40 8,44 y x3 = 2 hay 2 x = 3 y  → Fe 2 O 3 . Bài 5: Cho 9,6 gam hỗn hợp A (MgO ; CaO ) tác dụng với 100 ml dung dòch HCl 19,87% ( d = 1,047 g/ml ). Tính thành phần % về khối lượng các chất trong A C% các chất trong dung dòch sau khi A tan hết trong dung dòch HCl, biết rằng sau đó cho tác dụng với Na 2 CO 3 thì thể tích khí thu được là 1,904 lít (đktc) Bài làm: Gọi a = n MgO b = n CaO trong hỗn hợp A . m A = 40a + 56b = 9,6 . Hay 5a + 7b = 1,2 ( A) A tan hết trong dd HCl . Dung dòch thu được có chứa HCl dư vì khi cho dd này tác dụng với Na 2 CO 3 có khí CO 2 bay ra : 2HCl dư + Na 2 CO 3  → 2NaCl + CO 2 ↑ + H 2 O Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 n CO2 = 4,22 904,1 = 0,085 mol ⇒ n HCl = 2. 0,085 = 0,17 mol n HClban đầu = 5,36100 87,19047,1100 x xx = 0,57 mol. Suy ra : n HCl phản ứng với A = 0,57 - 0,17 = 0,4 mol . Các phương trình phản ứng ; MgO + 2HCl  → MgCl 2 + H 2 O (1) a 2a CaO + 2HCl  → CaCl 2 + H 2 O (2) b 2b n HCl = 2 (a + b) = 0,4 → a + b = 0,2 ( B ) Kết hợp ( A ) ( B ) 5a + 7b = 1,2 a + b = 0,2 ⇒ a = 0,1 mol MgO b = 0,1 mol CaO m MgO = 0,1 x 40 = 4g % MgO = 6,9 %1004x = 41,67% % CaO = 100- 41,67 = 58,33% - Nồng độ các chất trong dd : Dung dòch thu được sau phản ứng giữa A HCl chứa 0,1 mol MgCl 2 0,1 mol CaCl 2 0,17 mol HCl dư . Vì phản ứng hoà tan A trong dd HCl không tạo kết tủa hoặc khí nên : m dd = 100 x 1,047 + 96 = 114,3 gam %MgCl 2 = 3,114 %100951,0 xx = 8,31% %CaCl 2 = 3,114 %1001111,0 xx = 9,71% %HCl dư = 3,114 %10053617,0 xxx = 5,43% Bài 6: Hòa tan 20g K 2 SO 4 vào 150 gam nước thu được dung dòch A. Tiến hành điện phân dung dòch A sau một thời gian. Sau khi điện phân khối lượng K 2 SO 4 trong dung dòch chiếm 15% khối lượng của dung dòch. Biết lượng nước bò bay hơi không đáng kể. a. Tính thể tích khí thoát ra ở mỗi điện cực đo ở đktc. b. Tính thể tích khí H 2 S (đktc) can dùng để phản ứng hết với khí thoát ra ở anot. Bài làm: a. Khi đp dd K 2 SO 4 chỉ có nước bò đp: H 2 O  → H 2 ↑ + ½ O 2 ↑ Khối lượng dd sau khi đp: 15 100.20 = 133,33 gam Số mol H 2 O đã bò điện phân: 18 33,133)20150( −+ = 2,04 mol Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 Thể tích H 2 (đktc) ở catot : 2,04 .22,4 = 45,7 lít Số mol O 2 ở anot : 2 04,2 = 1,02mol Thể tích O 2 : 1,02.22,4 = 22,85 lít b. Nếu H 2 S cháy: 2H 2 S + 3O 2  → 2SO 2 ↑ + 2H 2 O (a) 3 02,1.2 1,02 mol Nếu H 2 S oxy hóa chậm: 2H 2 S + O 2  → 2S + 2H 2 O (b) 2.1,02 1,02 mol Nếu theo (a) thì : V H2S = 3 4,22.02,1.2 = 15,23 lít. Nếu theo (b) thì : V H2S = 2.1,02.22,4 = 45,7 lít Bài 7: Trộn V 1 dung dòch A chứa 9,125g HCl với V 2 lít dung dòch B chứa 5,475g HCl ta được 2 lít dung dòch C. a. Tính nồng độ mol của dung dòch A, B, C. Biết V 1 + V 2 = 2lít hiệu số giữa nồng độ mol dung dòch A B là 0,4mol.l -1 . b. Tính khối kượng kết tủa thu được khi đem 250ml dung dòch A tác dụng với 170g dung dòch AgNO 3 10%. Bài làm: a. n HCl trong dd C : 5,36 125,9 + 5,36 475,5 = 0,25 + 0,15 = 0,4 Nồng độ mol của dd C : 2 4,0 = 0,2M. Gọi x là nồng độ dd B, thì x+0,4 là nồng độ dd A. Do đó ta có: V 2 = x 15,0 V 1 = 4,0 25,0 + x V 1 + V 2 = 2 nên ta có : x 15,0 + 4,0 25,0 + x = 2 Hoặc x 2 + 0,2x -0,03 = 0 Giải phương trình bậc hai này ta được 2 nghiệm x 1 = - 0,3 (loại) x 2 = 0,1 Như vậy nồng độ dd B là 0,1M Nồng độ dd A là 0,1+ 0,4 = 0,5M b. n HCl =0,5.0,215 = 0,125 m AgNO3 = %100 170%.10 = 17 g n AgNO3 = 170 17 = 0.1 mol PTPƯ : HCl + AgNO 3  → AgCl ↓ + HNO 3 0,125 0,1 0,1 m AgCl = 0,1.143,5 = 14,35 g Bài 8:Cho một khối Ag vào 50ml dung dịch HNO 3 5M thì Ag tan hết khối lượng dung dòch tăng lên 6,2g. Biết rằng phản ứng chỉ tạo ra NO hay NO 2 . a. Tính khối lượng Ag đã sử dụng. Cho biết nồng độ HNO 3 giảm trên 50% sau phản ứng trên. Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 b. Trung hòa HNO 3 dư bằng NaOH vừa đủ. Cô cạn dd, đem đun nóng đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng của A. c. Hòa tan A trong 72ml nước đem điện phân. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở catot. Bài làm: a. Xét hai trường hợp: - Ag phản ứng tạo ra NO 3Ag + 4HNO 3  → 3AgNO 3 + NO ↑ + 2H 2 O (1) - Ag phản ứng tạo ra NO 2 Ag + 2HNO 3  → AgNO 3 + NO 2 ↑ + H 2 O (2) Gọi a = n Agsd . Độ tăng khối lượng của dd: Trường hợp 1: m Ag tan - m NO = a.108 - 3 a .30 = 98a = 6,2 Trường hợp 2: m Ag tan - m NO2 = 108a – 46a = 62a Trường hợp 2 cứ 1 mol Ag tiêu thụ 2 mol HNO 3 nhiều hơn so với trường hợp 1, với 1 mol Ag chỉ tiêu thụ 4/3 mol HNO 3 .Vậy là trường hợp 2. 62a = 6,2  → a = 0,1 mol Ag m Ag sd = 0,1.108 = 10,8 gam * Kiểm chứng rằng nồng độ % HNO 3 giảm trên 50% sau phản ứng tạo ra NO 2 : n HNO2 bđ = 0,5.0,05 = 0,25 mol n HNO2 pu = 2.a = 2.0,1 = 0,2 mol % HNO 3 phản ứng : 25,0 100.2,0 = 80% > 50% * Nếu phản ứng cho NO: 98a = 6,2  → a = 0.0633 mol n HNO3 pu = 3 4a = 3 4.0633,0 = 0,0844 mol % HNO 3 phản ứng : 25,0 100.0844,0 = 33.76% < 50% b. Số mol HNO 3 dư : 0,25 -0,20 = 0,05 mol Trung hòa bằng NaOH thu được 0,05 mol NaNO 3 . Dung dòch chứa 0,1 mol AgNO 3 0,05 mol NaNO 3 Khi nung ta được chất rắn A: AgNO3  → Ag + NO 2 ↑ + ½ O 2 ↑ 0,1 0,1 NaNO 3  → NaNO 2 + ½ O2 ↑ 0,05 0,05 Vậy A gồm 0,1 mol Ag 0.05 mol NaNO 2 m A = 0,1.108 + 0,05. 69 = 14,25 gam. c. Khi hòa tan A trong nước, chỉ có NaNO 2 tan Điện phân, ở catot H 2 O bò điện phân: 2H 2 O  → 2H 2 ↑ + O 2 ↑ nH 2 O = 18 72 = 4 mol V H2 = 4 .22,4 = 89,6 lít Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 Bài 9: Hòa tan 2,16g hỗn hợp 3 kim loại Na, Al, Fe vào nước lấy dư thu được 0,448 lít khí (đktc) một lượng chất rắn. Tách lượng chất rắn này cho tác dụng hết với 60ml dd CuSO 4 1M thu được 3,2g đồng kim loại dd A. Tách dd A cho tác dụng với một lượng vừa đủ dd NaOH để thu được kết tủa lớn nhất. Nung kết tủa thu được trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn B. a. Xác đònh khối lượng từng kim lo trong hỗn hợp đầu. b. Tính khối lượng chất rắn B. Bài làm: a. Xác đònh khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp đầu. Các PTPƯ : 2Na + 2H 2 O  → 2NaOH + H 2 ↑ (1) Al bò tan moat phần hay hết theo phương trình. 2Al + 2NaOH + 2H 2 O  → 2NaAlO 2 + 3H 2 ↑ (2) Fe + CuSO 4  → FeSO 4 + Cu (3) 2Al+ 3 CuSO 4  → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3 Cu ↓ (4) Dung dòch A gồm: Al 2 (SO 4 ) 3 , FeSO 4 CuSO 4 dư Al 2 (SO 4 ) 3 + 6NaOH  → 2Al(OH) 3 ↓ + 3Na 2 SO 4 (5) FeSO 4 + 2NaOH  → Fe(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4 (6) CuSO 4 + 2NaOH  → Cu(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4 (7) Nung kết tủa ở nhiệt độ cao: 2Al(OH) 3  → Al 2 O 3 + 3H 2 O (8) 2Fe(OH) 2 + ½ O 2  → Fe 2 O 3 + 2H 2 O (9) Cu(OH) 2  → CuO + H 2 O (10) Chất rắn B gồm : Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 CuO Số mol H 2 = 4,22 448,0 = 0,02 mol Số mol CuSO4 = 0,06.1= 0,06 mol Số mol Cu = 64 2,3 = 0,05 mol Xét hai trường hợp có thể xảy ra: Trường hợp 1: NaOH dư, Al tan hết, chất rắn còn lại chỉ là Fe: Theo (3) : n Fe = n Cu =0,05 mol n CuSO4 dư = 0,06 – 0,05 = 0,01 mol  → Fe đã phản ứng hết. mFe = 0,05 . 56 = 2,8g > m hh = 2,16g : loại Trường hợp 2: NaOH thiếu, Al bò tan một phần theo (2). Gọi a , b ,c là số mol của Na, Al, Fe trong 2,16g hỗn hợp: Theo (1, 2) : n H2 = 2 1 a + 2 3 a = 2a = 0,02  → a = 0,01 mol .  → m Na = 0,01.23 = 0,23 gam. Số mol Al còn lại để tham gia (4) là ( b – a ) Vì CuSO 4 dư nên Fe Cu đã phản ứng hết ở (3 4) Ta có : n Cu = 2 3 (b-a) + c = 0,05 Mặt khác 23a + 27b = 56c = 2,16 Giải hệ phương trình ta được: Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 b = 0,03 mol  → m Al = 0,03.27 = 0,81 gam. c = 0,02 mol  → m Fe = 0,02.56 = 1,12 gam. b. Khối lượng chất rắn B. n Al2O3 = 2 01,003,0 −  → m Al2O3 = 0,01.102 = 1,02g n Fe2O3 = 2 02,0  → m Al2O3 = 0,01.160 = 1,60g n CuO = 0,01  → m CuO = 0,01.80 = 0,80g Khối lượng chất rắn B : 1,02 + 1,60 + 0,80 = 3,42 gam. Bài 10: Cho hh A gồm 9,6g Cu 23,3g Fe 3 O 4 vào 292g dd HCl 10% cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dd B rắn C. Cho dd AgNO 3 dư vào dd B thu kết tủa D. a. Tính khối lượng kết tủa D. b. Cho rắn C vào 100ml dd hỗn hợp gồm HNO 3 0,8M H 2 SO 4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Tính V. Bài làm: Tính số mol: nCu = 0,15 mol ; nFe 3 O 4 = 0,1 mol ; nHCl = 0,8 mol ; nH 2 SO 4 = 0,02 mol ; nHNO 3 = 0,08 mol. Các PƯ: Fe 3 O 4 + 8HCl  → FeCl 2 +2FeCl 3 + 4H 2 O 0.1 0,8 0,2 2FeCl 3 + Cu  → CuCl 2 + 2FeCl 2 0,2 0,15 0,1 0,2 Vậy trong B gồm : 0,3 mol FeCl 2 ; 0,1 mol CuCl 2 ; Rắn C : 0,14 mol Cu a. 2AgNO 3 + FeCl 2  → 2AgCl ↓ + Fe(NO 3 ) 2 0,3 0,6 2AgNO 3 + CuCl 2  → 2AgCl ↓ + Cu(NO 3 ) 2 0,1 0,2 m AgCl ↓ = 0,8 . 143,5 = 114,8 gam. b. 3Cu + 8HNO 3  → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O 0,14 0,09 V NO = 0,09 . 22,4 = 2,016 lít Bài 11: Hoµ tan hoµn toµn m 1 gam Na vµo m 2 gam H 2 O thu ®ỵc dung dÞch B cã tØ khèi d. a. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng b. TÝnh nång ®é % cđa dung dÞch B theo m 1 vµ m 2 c. Cho C% = 5% , d =1,2g/ml. TÝnh nång ®é mol cđa dung dÞch thu ®ỵc. m 1 nNa = 23 a. PTP: 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2 b. Mol: m 1 m 1 m 1 23 23 46 m 1 m 1 40m 1 mH 2 = x2= mNaOH= 46 23 23 m 1 22m 1 + 23m 2 Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bi tp toỏn hay v khú Mụn Húa hc9 m dd B = ( m 1 + m 2 ) - mH 2 = (m 1 + m 2 ) - = 23 23 40m 1 .100% C% = 22m 1 + 23m 2 c. C%.10.d áp dụng công thức : C M = M 5.10.1,2 Thay số vào ta có: [ NaOH] = = 1,5 (M) 40 Bi 12: Hoà tan hoàn toàn 4gam hỗn hợp gồm 1 kim loại hoá trị II 1 kim loại hoá trị III cần dùng hết 170ml dung dịch HCl 2M a. Tính thể tích H 2 thoát ra (ở ĐKTC). b. Cô cạn dung dịch thu đợc bao nhiêu gam muối khô. c. Nếu biết kim loại hoá trị III là Al số mol bằng 5 lần số mol kim loại hoá trị II thì kim loại hoá trị II là nguyên tố nào . a. Gọi A B lần lợt là kim loại hoá trị II hoá trị III ta có : PTP: A + 2HCl ACl 2 + H 2 (1) 2B + 6HCl 2BCl 3 + 3H 2 (2) nHCl = V.C M = 0,17x2 = 0,34 (mol) Từ (1) (2) ta thấy tổng số mol axit HCl gấp 2 lần số mol H 2 tạo ra nH 2 = 0,34: 2 = 0,17 (mol) VH 2 = 0,17. 22,4 3,808 (lit) b. nHCl = 0,34 mol => n Cl = 0,34 mol m Cl = 0,34.35,5 = 12,07g Khối lợng muối = m(hỗn hợp) + m(Cl) = 4+ 12,07 = 16,07g c. gọi số mol của Al là a => số mol kim loại (II) là a:5 = 0,2a (mol) từ (2) => nHCl = 3a. từ (1) => nHCl = 0,4a 3a + 0,4a = 0,34 a = 0,34: 3,4 = 0,1 mol => n (Kimloai) = 0,2.0,1 = 0,02mol m Al = 0,1.27 = 2,7 g m (Kimloại) = 4 2,7 = 1,3 g M kimloại = 1.3 : 0,02 = 65 => là : Zn Bi 13: Trộn 10ml một hợp chất ở thể khí gồm hai nguyên tố C H với 70ml O 2 trong bình kín. Đốt hỗn hợp khí, phản ứng xong đa hỗn hợp khí trong bình về điều kiện ban đầu nhận thấy trong bình có 40ml khí CO 2 , 15 ml khí O 2 . Hãy xác định công thức của hợp chất. Theo đề ra V O2 d = 15ml => V O2 phản ứng = 55ml (0,25đ) V CO2 = 40ml; V CxHy = 10ml C x H y + ( 4 y x + ) O 2 x CO 2 + 2 y H 2 O 1ml ( 4 y x + )ml x ml Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bi tp toỏn hay v khú Mụn Húa hc9 10ml 55 ml 40ml => x = 4 10 40 = 4 y x + = 65,1 4 5,5 10 55 ==>==>= y y Vậy công thức của hợp chất là: C 4 H 6 Bi 14: Cho một dd A chứa hai axit HNO 3 HCl. Để trung hòa 10ml ddA ngời ta phải thêm 30ml dung dịch NaOH 1M. a) Tính tổng số mol 2 axit có trong 10ml dd A. b) Cho AgNO 3 d vào 100ml dd thu đợc dd B một kết tủa trắng sau khi làm khô thì cân đợc 14,35g. Hãy tính nồng độ mol/l của từng axit có trong A. c) Hãy tính số ml dung dịch NaOH 1M phải dùng để trung hòa lợng axit có trong dd B a. nNaOH = 0,03.1 = 0,03 mol PTHH: HNO 3 + NaOH NaNO 3 + H 2 O (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2) Theo pt (1), (2) tổng số mol 2 axit bằng số mol NaOH đã phản ứng = 0,03mol b. Trong 100ml dung dịch A có tổng số mol 2 axit là 0,3mol PTHH: AgNO 3 + HCl AgCl + HNO 3 (3) nkết tủa = 1,0 5,143 35,14 = mol Theo (3) nHCl = nAgCl = nHNO 3 = 0,1mol => nHNO 3 trong 100ml dd A là 0,3 0,1 = 0,2mol C M HCl = 1 1,0 1,0 = mol/l; C M HNO 3 = 2 1,0 2,0 = mol/l c. Dung dịch B có HNO 3 d AgNO 3 d Trung hòa axit trong dd B bằng NaOH HNO 3 + NaOH -> NaNO 3 + H 2 O (4) Trang 3 Theo (3) nHNO 3 sinh ra là 0,1mol NHNO 3 không phản ứng với AgNO 3 là 0,2mol => Tổng số mol HNO 3 trong dd B là 0,1+0,2 = 0,3mol Theo (4) nNaOH = nHNO 3 = 0,3mol V dd NaOH = 3,0 1 3,0 = (l) = 300ml Bài 15: Trong 1 bình kín có thể tích V lít chứa 1,6 g khí oxi 14,4 g hỗn hợp bột M gồm các chất: CaCO 3 ; MgCO 3 ; CuCO 3 C. Nung M trong bình cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất trong bình tăng 5 lần so với áp suất ban đầu (thể tích chất rắn trong bình coi không đáng kể). Tỉ khối hỗn hợp khí sau phản ứng so với khí N 2 : 1< 2 hh / N d <1,57. Chất rắn còn lại sau khi nung có khối lợng 6,6 g đợc đem hoà tan trong lợng d dung dịch HCl thấy còn 3,2 g chất rắn không tan. 1. Viết các phơng trình hoá học của phản ứng có thể xảy ra. 2. Tính thành phần % theo khối lợng các chất trong hỗn hợp đầu. Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn [...]... = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol 49 , 6 - Mặt khác, khối lượng hỗn hợp ở mỗi phần: (2A + 60).0,1 + (2A + 96 )y = 2 = 24,8 - Theo pt (2) (3), khối lượng kết tủa thu được: 197 .0.1 + 233.y = 43 => y = 0,1 Thế y = 0,1 vào (*) => A = 23 -> Na Vậy cơng thức hai muối: Na2CO3 Na2SO4 Website: violet.vn/thethao0481 (*) Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 b - Khối lượng muối Na2CO3... Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 Vậy nồng độ % các chất trong dung dịch A: 15 C% (KHCO 3 ) = 53 ,9 100% = 27,8% C% (K 2 CO 3 ) = 27 , 6 53, 9 100% = 51,2% Bài 23: Cho 3,87 gam hỗn hợp gồm Mg Al tác dụng với 500 ml dung dòch HCl 1M a Chứng minh rằng sau phản ứng với Mg Al thì axit vẫn còn dư ? b Nếu phản ứng trên làm thoát ra 4,368 lít khí H2 (đktc) Hãy tính số gam Mg Al đã dùng... H2SO4 cốc ở đĩa đĩa cân B chứa dung dịch HCl, cân ở vị trí thăng bằng Cho 6,48 gam kim loại magie vào cốc A 6,16 gam kim loại hóa trị II vào cốc B Sau khi phản ứng xảy ra, cân vẫn ở vị trí thăng bằng Xác định tên kim loại hóa trị II, biết lượng axit trong 2 cốc đủ để tác dụng hết với các kim loại? Bài giải: Gọi kí hiệu hóa học khối lượng mol của kim loại hóa trị II là M Các phương trình hóa. .. 24 n mol = 9n 1 9 Loại 2 18 Loại 3 27 Nhơm (Al) 2 3 - Số mol SO2: nSO 2 = 0,756 : 22,4 = 0,0375mol Theo phương trình (2): nB = 2 m nSO 2 = 0 , 0675 m 2 ,16 m 0 , 0675 = 32m => Khối lượng mol của B: MB = Biện luận: n Website: violet.vn/thethao0481 1 mol Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 MB 32 64 96 Kết quả Loại Đồng (Cu) Loại => Vậy B là kim loại Cu Bài 30: Cho 22,4... Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 0, 025.100 100% = 17,36% % khèi lỵng CaCO3 = 14, 4 0, 05.84 100% = 29, 17% 14, 4 0, 05.124 100% = 43, 05% % khèi lỵng CuCO3 = 14, 4 % khèi lỵng MgCO3 = Bài 16: Hồ tan hết hỗn hợp X gồm oxit của một kim loại có hố trị II muối cacbonat của kim loại đó bằng H2SO4 lỗng vừa đủ, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm khí Y dung dịch Z Biết lượng... violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 => Số mol SO2 trên phương trình (3): nSO 2 = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol (pư3) Theo phương trình (3): nR = nSO 2 (pư3) = 0,1mol Vậy khối lượng mol của R: MR = 6,4 : 0,1 = 64 => R là kim loại Đồng (Cu) Bài 28: Cho một miếng sắt có khối lượng 16,8 gam vào dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II, sau khi phản ứng kết thúc lấy... ứng vào dung dịch HCl dư thu được 12,8 gam chất rắn Xác định tên của kim loại hóa trị II? Giả sử tồn bộ lượng kim loại M sinh ra đều bám vào miếng sắt Bài giải: - Gọi M là kí hiệu hóa học khối lượng mol của kim loại hóa trị II => Cơng thức muối sunfat của M: MSO4 - Phương trình hóa học: Fe + MSO4 -> FeSO4 + M (1) x mol x mol Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 (2) Vì khi cho miếng kim loại sau phản ứng vào... nHCl = 3nAl = 3.0,143= 0,4 29 mol Ta thấy nHCl(max) = 0,4 29 < 0,5 mol => Vậy HCl vẫn còn dư khi tác dụng với hỗn hợp Al Mg b – Số mol H2 sinh ra: nH 2 = 4,368 : 22,4 = 0, 195 mol - Gọi x, y lần lượt là số mol Mg Al có trong hỗn hợp Theo giả thiết phương trình, ta có: 24x + 27y = 3,87 (a) 3y x + 2 = 0, 195 (b) Giải hệ phương trình (a) (b) ta được: x = 0,06 mol ; y = 0, 09 mol - Khối lượng mỗi kim... B Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó  mMg + mddHCl - mH 2 (pư1) Mơn Hóa học9 = mM + mddH 2 SO 4 - mH 2 (pư2)  mMg - mH 2 (pư1) = mM - mH 2 (pư2) ( Vì ban đầu cân thăng bằng nên: mddHCl = mddH 2 SO 4 ) 12 , 32  6,48 – 0,54 = 6,16 - M => M = 56 (Fe) Vậy kim loại hóa trị II là Fe Bài 26: Trộn 100ml dung dịch Na2CO3 0,2M với 150ml dung dịch H2SO4... mol = 0,2 Khối lượng CaCO3 thực tế thu được: mCaCO 3 (tt) = 100 = 1 ,9 gam Bài 27: Cho 11,2 gam hỗn hợp X gồm Mg kim loại R (hóa trị II, đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học) thực hiện hai thí nghiệm: - Thí nghiệm I: Cho hỗn hợp . Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập toán hay và khó Môn Hóa học9 M B 32 64 96 Kết quả Loại Đồng (Cu) Loại => Vậy B là kim loại Cu. Bài 30: Cho 22,4 gam hỗn hợp Na 2 CO 3 và. 54,0 = 9 . Hay M = 9n Lập bảng : Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay và khó Mơn Hóa học9 n 1 2 3 4 M 9 18 27
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 Bài toán Hóa 9 hay và khó (Có lời giải), 30 Bài toán Hóa 9 hay và khó (Có lời giải), 30 Bài toán Hóa 9 hay và khó (Có lời giải)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn