hoclop com trọn bộ từ vựng lớp 10

31 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 05:08

M cL c UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF UNIT 2:SCHOOL TALKS UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND UNIT 4: SPECIAL EDUCATION UNIT TECHNOLOGY AND YOU UNIT AN EXCURSION 10 UNIT THE MASS MEDIA 12 UNIT THE STORY OF MY VILLAGE 14 UNIT UNDERSEA WORLD 16 UNIT 10: CONSERVATION 18 UNIT 11: NATIONAL PARKS 20 UNIT 12: MUSIC 22 UNIT 13: FILMS AND CINEMA 24 UNIT 14 THE WORLD CUP 26 UNIT 15: CITIES 28 UNIT 16: HISTORICAL PLACES 30 UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF M t ngày cu c s ng c a - daily routine / de li ru ti n/ (n): thói quen h ng ngày, cơng vi c h ng ngày - bank(n) [bỉ k] : b - boil (v) [b il]: lu c, đun sôi(n c) - plough(v) [plau]: cày( ru ng) - harrow(v) ['hærou]: b a(ru ng) - plot of land(exp): th a ru ng - fellow peasant(exp): b n nông dân - lead(v) [led]: d n, d t(trâu) - buffalo(n) ['b f lou]: trâu - field(n) [fi:ld]:đ ng ru ng, ćnh đ ng - pump(v) [p mp]: b m(n c) - chat(v) [t∫ỉt]=talk in a friendly way: nói chuy n phím, t́n g u - crop(n) [kr p]: v , m̀a - the transplanting(exp) [træns'pl :ntin]: c y( lúa) - be contented with(exp) [k n'tentid]=be satisfied with(exp)['sỉtisfaid]: hàilòng - go off =ring(v): reo leo, reng len( chuông) - get ready [get 'redi]= prepare(v) [pri'pe ]: chu n b - be disappointed with(exp) [dis 'p int]: th t v ng - be interested in(exp) ['intristid] : thích thú, quan tâm - local tobacco: ['louk l t 'bækou] : thu c lào - cue(n) [kju:] : s g i ý, l i ́m ch - alarm(n) [ 'l :m]=alarm clock: đ ng h b́o th c - break(n) [breik]: s ngh - take an hour’s rest: ngh ng i ti ng - take a short rest(exp): ngh ng i ng n (take-took-taken) - neighbor(n) ['neib ]: ng i ĺng gi ng - option(n) [' p∫n]:s ch n l a, quy n l a ch n - go and see(exp)=visit(v) ['vizit]: vi ng th m - occupation(n) [, kj 'pei∫n]= job(n) [d b]: ngh nghi p, công vi c UNIT 2:SCHOOL TALKS Nh ng bu i nói chuy n tr - international(a) :thu c v qu c t - semester(n) : h c k - flat(n) : c n h - narrow(a) : ch t ch i - occasion(n) : d p - corner shop : c a hàng góc ph - marital status : tình tr ng nhân - stuck(a): b t t, b k t - occupation(n) : ngh nghi p - attitude(n) : thái đ - applicable(a) : có th ́p d ng - opinion(n) : ý ki n - profession(n) :ngh nghi p - marvellous(a) :k l , k di u - nervous(a) : lo l ng - awful(a) : d s , kh ng p - improve(v) : c i thi n, c i ti n - headache(n) : đau đ u - consider(v) : xem xét - backache(n) : đau l ng - threaten(v) : s hãi - toothache(n) : đau r ng - situation(n) : tình hu ng, hồn c nh ng UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND Lí l ch ng i - training(n) ['treini ]: đào t o - general education: ['d en r l ,edju:'kei∫n]: gío d c ph thông - strong-willed(a) ['str 'wild]: ý chí m nh m - ambitious(a) [æm'bi∫ s] kh́t v ng l n - intelligent(a) [in'telid nt]:thông minh - brilliant(a): ['brilj nt]: śng ĺng - humane(a) [hju:'mein]: nhân đ o - mature(a) [m 'tju ]: chín ch n, tr - harbour(v)['h :b ]:ni d ng thành ng(trong tâm trí) - background(n) ['bỉkgraund]: b i c nh - career(n) [k 'ri ] :s nghi p - abroad(adv) [ 'br :d]: n c ngòai - appearance(n) [ 'pi r ns]: v bên ngòai - private tutor(n) ['praivit 'tju:t ] :gia s - interrupt(v) [,int 'r pt]: gín đ an - primary school: tr ng ti u h c(t l p 1-5) - realise(v) ['ri laiz]: th c hi n - secondary school(n): Tr ng trung h c(t l pθ-12) - schoolwork(n): công vi c tr ng - a degree [di'gri:] in Physics: b ng c nhân ngành v t Lý - favorite(a) ['feiv rit]: a thích - with flying['flaii ] colours: xu t s c,h ng u - foreign ['f rin] language: môn ng ng - srchitecture(n) [' :kitekt∫ ]: ki n trúc - from then on: t tr - a PhD [,pi: eit∫ 'di:] : b ng ti n s - tragic(a) ['træd ik]: bi th m - take(v) [teik] up: ti p nh n - office worker(n)[' fis 'w :k]nhân viên v n phòng - obtain(v): [ b'tein] giành đ c, nh n - professor(n): [pr 'fes ] gío s - education(n): [,edju:'kei∫n] s gío d c - to be awarded [ ,w :'did]: đ c trao gi i - determine(v) [di't :min]: x́c đ nh - experience(n) [iks'pi ri ns]: u tr i qua - ease(v) [i:z]: gi m nh , v i b t - founding(n) ['faundli ]: s thành l p - humanitarian(a) [hju:,mæni'te ri n]: nhân đ o - C.V(n): b n s y u lí l ch - attend(v) [ 'tend]: tham d , có m t - previous(a) ['pri:vi s]: tr - tourist guide(n): h c ng d n viên du l ch - telephonist(n) [ti'lef nist]: ng i tr c n tho i - cue(n) [kju:]: g i ý - travel agency(n) ['trỉvl'eid nsi]: v n phòng du l ch - unemployed (a) [, nim'pl id] th t nghi p Giáo d c đ c bi t UNIT 4: SPECIAL EDUCATION - list(n) [list]: danh sách - blind (n) [blaind]: mù - deaf (n) [def]: c - mute (n) [mju:t]: câm - alphabet (n) ['ælf bit]: b ng ch ći - work out (v) [w :k, aut] : tìm - message (n) ['mesid ]: thông p - doubt (n) [daut]: s nghi ng - special (a) ['spe∫l]: đ c bi t - disabled (a) [dis'eibld]: tàn t t - dumb (a) [d m]: câm - mentally (adv) ['ment li]: v m t tinh th n - retarded (a) [ri't :did]: ch m ph́t tri n - prevent sb from doing sth (exp.) : ng n c n làm - proper (a) ['pr p ] : thích đ́ng - schooling (n) ['sku:li ] : s gío d c nhà tr ng - opposition (n) [, p 'zi∫n]: s ph n đ i - gradually (adv) ['græd u li]: t t - arrive (v) [ 'raiv]: đ n - make great efforts to sth [greit , 'ef t] (exp.): n l c r t nhi u đ làm - time – comsuming (a) ['taim k n'sju:mi ] : t n th i gian - raise (v) [reiz]: nâng, gi - open up ( v) ['oup n, p]: m - demonstration (n) [,dem ns'trei∫n] : s bi u hi n - add (v) [æd]: c ng - subtract (v) [s b'trækt]: tr - be proud [praud] of sth (exp.) : t hào v u - be different ['difr nt] from sth (exp): khơng gi ng ći - ɒraille (n) [breil]: h th ng ch n i cho ng - infer sth to sth (exp.) [in'f :] : suy - protest (v) ['proutest]: ph n đ i i m̀ UNIT TECHNOLOGY AND YOU Công ngh b n illustration (n) [,il s'trei∫n]: ví d minh h a central processing ['prousesi ] unit (CPU) (n): thi t b x lí trung tâm keyboard (n) ['ki:b :d]: bàn phím visual display unit (VDU) (n)['vi∫u l, dis'plei, 'ju:nit]: thi t b hi n th computer screen [skri:n] (n): hình máy tính θ floppy ['fl pi] disk (n): đ a m m speaker (n) ['spi:k ]: loa scenic (a) ['si:nik] : thu c c nh v t scenic beauty ['bju:ti] (n): danh lam th ng c nh 10 miraculous (a) [mi'rỉkjul s]: kì l 11 device (n) [di'vais]: thi t b 12 appropriate (a) [ 'proupri t]: thích h p 13 hardware (n) ['h :dwe ]: ph n c ng 14 software (n) ['s ftwe ]: ph n m m 15 be capable of doing (sth)(exp.): có kh n ng làm (ći gì) 16 calculate (v) ['kỉlkjuleit]: tính tóan 17 speed up (v) ['spi:d' p]: t ng t c 18 calculation (n) [,kỉlkju'lei∫n]: s tính tóan, phép tính 19 multiply (n) ['m ltiplai]: nhân 20 divide (v) [di'vaid]: chia 21 with lightning speed ['laitni , spi:d] (exp.): v i t c đ ch p nhóang 22 perfect (a) ['p :fikt]: hòan thi n 23 accuracy (n) ['ỉkjur si]: đ x́c 24 electronic (a) [,ilek'tr nik]: thu c v n t 2η storage (n) ['st :rid ]: s l u gi 2θ data (n) ['deit ]: d li u 27 magical (a) ['mæd ik l]: kì di u 28 typewriter (n) ['taip,rait ]: ḿy đ́nh ch 29 memo (n) ['memou]: b n ghi nh 30 request [ri'kwest] for leave (exp.): đ n xin ngh 31 communicator (n) [k 'mju:nikeit ]: ng i/ v t truy n tin 32 interact (v) [,int r'ækt]: ti p xúc 33 entertainment (n) [,ent 'teinm nt]: s gi i trí 34 link (v) [li k]: k t n i 3η act on (v) [ækt, n]: nh h ng 3θ mysterious (a) [mis'ti ri s]: bí n 37 physical (a) ['fizikl]: thu c v v t ch t 38 invention (n) [in'ven∫n]: s ph́t minh 39 provide (v) [pr 'vaid]: cung c p 40 personal (a) ['p :s nl]: ć nhân 41 material (n) [m 'ti ri l]: tài li u 42 ηη search for (v) [s :t∫, f :]: tìm ki m 43 scholarship (n) ['sk l ∫ip]: h c b ng 44 surf [s :f] on the net (exp.): lang thang m ng 4η effective (a) [i'fektiv]: hi u qu 4θ capable (a) ['keip bl]: có n ng l c, gi i 47 transmit (v) [trænz'mit]: truy n 48 distance (n) ['dist ns]: kh ang ćch 49 participant (n) [p :'tisip nt]: ng i tham gia η0 rank (v) [ræ k]: x p h ng η1 foreign language (n) ['f rin, 'læ gwid ]: ng ng η2 electric cooker (n) [i'lektrik, 'kuk ]: n i c m n 53 air-conditioner (n)['e k n'di∫ n ]: ḿy u hòa nhi t đ 54 in vain (exp.) [in, vein]: vơ ích 55 instruction (n) [in'str k∫n]: l i ch d n ηθ public telephone (n) ['p blik, 'telifoun]: n th công c ng η7 make a call [k :l] (exp.) : g i n η8 operate (v) [' p reit] :v n hành η9 receiver (n) [ri'si:v ] : ng nghe θ0 dial tone (n) ['dai l, toun]: ti ng chuông n th θ1 insert (v) ['ins :t] : nhét vào θ2 slot (n) [sl t]: khe, rãnh θ3 press (v) [pres] :nh n θ4 require (v) [ri'kwai ]: yêu c u θη emergency (n) [i'm :d ensi] :s kh n c p θθ fire service (n) ['fai , 's :vis] :d ch v c u h a θ7 ambulance (n) ['æmbjul ns]: xe c u th ng θ8 remote control (n) [ri'mout,k n'troul]: u n t xa θ9 adjust (v) [ 'd st]: u ch nh 70 cord (n) [k :d] : r c c m ti vi 71 plug in (v) [pl g, in]: c m vào 72 dial (v) ['dai l]: quay s 73 make sure [∫u ] of sth/ that (exp.): đ m b o UNIT AN EXCURSION M t chuy n du ngo n in the shape [∫eip] of : có hình d́ng lotus (n) ['lout s]: hoa sen picturesque (a) [,pikt∫ 'resk]: đ p nh tranh v wonder (n) ['w nd ]: k quan altitude (n) ['æltitju:d]: đ cao θ excursion (n) [iks'k :∫n]: chuy n tham quan, du ngo n pine (n) [pain]: thông forest (n) ['f rist]: r ng waterfall (n) ['w :t f :l]: th́c n c 10 valley ['væli] of love : thung l ng tình yêu 11 come to an end : k t thúc 12 have a day off [ :f] : có m t ngày ngh 13 occasion (n) [ 'kei n]: d p 14 cave (n) [keiv]: đ ng 1η formation (n) [f :'mei∫n]: hình thành, ki n t o 1θ besides (adv) [bi'saidz] : bên c nh đó, v i l i 17 instead (adv) [in'sted]: thay vào 18 sunshine (n) ['s n∫ain]: ́nh n ng ( m t tr i) 19 get someone’s permission [p 'mi∫n]: xin phép 20 stay the night away from home : xa nhà m t đêm 21 persuade (v) [p 'sweid]: thuy t ph c 22 destination (n) [,desti'nei∫n]: m đ n 23 prefer (v) [pri'f :(r)] sth to sth else : thích m t u h n m t u kh́c 24 anxious (a) ['ỉ k∫ s]: nơn nóng 2η boat [bout] trip : chuy n b ng tàu th y 2θ sundeck (n) ['s ndek]: boang tàu 27 get sunburnt ['s nb :nt]: b ch́y n ng 28 car -sickness (n) [k :,'siknis]: say xe 29 plenty ['plenti] of : nhi u 30 by one’s self : m t 31 suitable (a) ['su:t bl] for sb : ph̀ h p v i Eg:a wide range of prices: đ lo i gí 24 include [in'klu:d] (v): bao g m, g m có =to involve 2η temperature ['tempr t∫ ] (n): (vi t t t: temp) nhi t đ (đ nóng, l nh c th , phòng, n c ) Eg:to keep the house at an even temperature: gi nhà nhi t đ đ u đ u 2θ population [,p pju'lei∫n] (n): dân c 27 exist [ig'zist] (v): s ng; t n t i + existence [ig'zist ns] (n): s ti p t c cu c s ng; s s ng sót 28 precious ['pre∫ s] (adj) quý, quý gí, quý b́u Eg: precious metals: kim lo i quý 29 fall into…(v): đ c chia thành 30 bottom ['b t m] (n): ph n d i c̀ng; đ́y; đ́y bi n 31 starfish ['st :fi∫] (n): (s nhi u: starfish) bi n 32 shark [∫ :k] (n): ć m p + man-eating shark: ć m p tr ng 33 independently [,indi'pend ntli] (adv): đ c l p 34 current ['k r nt] (n): dòng (n c) 3η organism [' :g nizm] (n): c th ; sinh v t Eg: He 's studying the organisms in water: ông ta nghiên c u ćc sinh v t 3θ carry along (v): cu n theo 37 jellyfish ['d elifi∫] (n): s a 38 oversized ['ouv saizd] (adj): qú kh , ngo i kh 39 contribute [k n'tribju:t] (v): đóng góp, góp ph n 40 biodiversity [,baioui dai'v :siti] (n): đa d ng sinh h c 41 maintain [mein'tein] (v): trì 42 at stake: thua, lâm nguy, b đe 43 refer [ri'f :] to (v): quy, quy vào 44 balanced ['bæl nst] (adj): cân b ng, n đ nh 4η analyse ['ỉn laiz] : analyze ['ỉn laiz] (v): phân tích 46 experiment [iks'periment] (n): cu c thí nghi m; cu c th nghi m d in c UNIT 10: CONSERVATION B ot n protect (v) [pr 'tekt]: b o v leopard (n) ['lep d]: b́o flexible (a) ['fleks bl: linh h at, d sai n loss (n) [l s]: m t η destroy (v) [di'str i]: ph́ h y θ variety (n) [v 'rai ti]: s đa d ng species (n) ['spi:∫i:z]: lòai eliminate (v) [i'limineit]: h y di t medicine (n) ['medsn; 'medisn]: thu c 10 cancer (n) ['kæns ]: ung th 11 constant (a) ['k nst nt]: th ng xuyên 12 constantly (adv) ['k nst ntli]: liên t c 13 supply (n) [s 'plai]: ngu n cung c p 14 crop (n) [kr p]: tr ng 1η hydroelectric (a) [,haidroui'lektrik]: th y n 1θ dam (n) [dæm]: đ p ( n c) 17 play (v) an important [im'p :t nt] part: gi m t vai trò quan tr ng 18 circulation (n) [,s :kju'lei∫n]: s tu n hòan 19 conserve (v) [k n's :v]: gi l i 20 run [r n] off (v): ch y m t 21 take away (v) ['teik 'wei]: mang theo 22 valuable (a) ['vælju bl]: quý gí 23 soil (n) [s il]: đ t 24 frequent (a) ['fri:kw nt]: th ng xuyên 2η flood (n) [fl d]: l ,l t 2θ damage (n) ['dæmid ]: s tàn ph́, s thi t h i 27 threaten (v) [' retn]: đe d a 28 polluted (a) [p 'lu:t d]: b ô nhi m 29 disappearance (n) [,dis 'pi r ns]: s bi n m t 30 worsen (v) ['w :sn]: làm t i t 31 pass [p :s] a law ( exp.): thông qua m t đ o lu t 32 in someone’s defence/ in something‘s defence [di'fens]:đ b o v / đ b o v ći 33 in nature‘s defence : đ b o v t nhiên 34 concern (v) [k n's :n]: liên quan đ n 3η power of falling ['f :li ] water : n ng l ng dòng ch y 3θ electricity (n) [i,lek'trisiti]: n 37 remove (v) [ri'mu:v] : h y đi, b 38 get rid of (exp.): b 39 completely (adv) [k m'pli:tli]: tòan b , hòan tòan 40 liquid (n) ['likwid]: ch t l ng 41 flow [flou] off (v) ch y m t 42 treat (v) [tri:t]: ch tr 43 vegetation (n) [,ved i'tei∫n]: vi c tr ng 44 harm [h :m] to (exp.): gây h i t i 4η erosion (n) [i'rou n]: s xói mòn 4θ consequence (n) ['k nsikw ns]: h u q a, k t qu 47 planet (n) ['plænit]: hành tinh 48 destruction (n) [dis'tr k∫n]: s ph́ h y 49 feature (n) ['fi:t∫ ]: đ c m η0 sensitive (a) ['sens tiv]: nh y c m η1 imprision (v) [im'prizn]: giam gi η2 endangered [in'deind d] species (a): nh ng lòai có nguy c b t ch ng 53 reconstruct (v) ['ri:k n'str kt]: t́i t o η4 breed (v) [bri:d]: nhân gi ng ηη policy (n) ['p l si]: śch ηθ at times ['taimz]: có nh ng lúc η7 risky (a) ['riski]: r i ro η8 injure (v) ['ind ]: làm b th ong η9 suffer ['s f ] from (v): đau, đau kh 60 dangerous (a) ['deind r s]: nguy hi m θ1 develop (v) [di'vel p]: ph́t tri n θ2 disease (n) [di'zi:z]: b nh t t, t n n UNIT 11: NATIONAL PARKS Công viên qu c gia national ['nỉ∫n l] park (n): cơng viên qu c gia locate (v) [lou'keit]: x́c đ nh, n m establish (v) [is'tæbli∫]: l p, thành l p rainforest (n) [rein,'f rist]: r ng m a nhi t đ i η butterfly (n) ['b t flai]: b m θ cave (n) [keiv]: hang đ ng hike (v) [haik]: b đ ng dài dependent upon (a)[di'pend nt, 'p n]: ph thu c vào survival (n) [s 'vaivl]: s s ng sót, t n t i 10 release (v) [ri'li:s]: phóng thích, th 11 orphan (v) [' :f n]: ( làm cho ) m côi 12 orphanage (n) [' :f nid ]: tr i m côi 13 abandon (v) [ 'bænd n]: b r i, t b 14 take care [ke ] of (v): ch m sóc 15 sub-tropical (a) [s b, 'tr pikl]: b́n nhi t đ i 1θ recognise (v) ['rek gnaiz]: nh n 17 habit (n) ['hỉbit]: thói quen 18 temperate (a) ['temp r t]: ơn hòa 19 toxic (a) ['t ksik]: đ c 20 chemical (n) ['kemikl]: ch t hóa h c 21 contamination (n) [k n,tỉmi'nei∫n]: s nhi m 22 organization (n) [, :g nai'zei∫n]: s t ch c 23 intend (v) [in'tend]: d đ nh 24 exist (v) [ig'zist]: t n t i 2η pollute (v) [p 'lu:t]: làm ô nhi m 26 suitable (a) ['su:t bl] (for sb/ sth): thích h p 27 affect (v) [ 'fekt]: nh h ng đ n 28 disaster (n) [di'z :st ]: tai h a, th m h a 29 unfortunately (adv) [ n'f :t∫ nitli]: không may 30 turn out (v) [t :n, aut]: thành ra, hóa 31 combine (v) k m'bain]: k t h p 32 get a fine (exp.): b ph t ti n 33 raincoat (n) ['reinkout]: ́o m a 34 accept (v) [ k'sept]: ch p nh n 3η refuse (v) [ri'fju:z]: t ch i 3θ invitation (n) [,invi'tei∫n]: l i m i UNIT 12: MUSIC Âm nh c classical ['klæsik l] music (n): nh c c n folk [fouk] music (n): nh c dân gian rock [r k] ‘n’ roll ['roul] (n): nh c rock and roll country ['k ntri] music (n): nh c đ ng quê η serious (a) ['si ri s]: nghiêm túc, đ ng đ n, b́c h c θ beat (n) [bi:t]: nh p (âm nh c) human (n) ['hju:m n]: lòai ng i emotion (n) [i'mou∫n]: c m xúc especially (adv) [is'pe∫ li]: đ c bi t 10 communicate (v) [k 'mju:nikeit]: giao ti p 11 express (v) [iks'pres]: th hi n 12 anger (n) ['æ g ]: s t c gi n 13 integral (a) ['intigr l]: g n li n 14 set the tone [toun] for (v): t o nên khơng khí ( vui, bu n) 1η joyfulness (n) ['d ifulnis]: s vui nh n 1θ atmosphere (n) ['ætm sfi ]: b u khơng khí 17 funeral (n) ['fju:n r l]: đ́m tang 18 solemn (a) ['s l m]: trang nghiêm 19 mournful (a) ['m :nful]: tang th ng 20 lull (v) [l l]: ru ng 21 above [ 'b v]: all (adv) h t 22 uplift (a)[' plift]: h ng ph n, bay b ng 23 delight (v) [di'lait]: làm thích thú, làm say mê 24 a billion ['bilj n] -dollar industry ['ind stri]: ngành công nghi p t đô ( mang l i l i nhu n cao) 25 fairy tale (n) ['fe riteil] : chuy n c tích 26 criticise (v) ['kritisaiz]: ch trích 27 convey (v) [k n'vei]: truy n đ t, bi u l , th hi n 28 serene (a) [si'ri:n]: bình, t nh l ng 29 cheer [t∫i ] (v): somebody up : làm c m th y vui v 30 all the time (adv): m i lúc 31 hometown (n) ['houmw d]: quê qún 32 birthplace (n) ['b : pleis]: n i sinh 33 music composer [k m'pouz ] (n): nhà s an nh c 34 compose (v) [k m'pouz]: s an nh c, śng t́c nh c 35 sweet [swi:t] and gentle ['d entl] (a): ng t ngào d u dàng 3θ rousing (a) ['rauzi ]: hào h ng, sôi n i 37 lyrical (a) ['lirik l]: tr tình 38 of all time (adv) c a m i th i đ i 39 author (n) [' : ] t́c gi 40 national anthem (n) ['næ∫n l, ‘æn m] qu c ca 41 rural (a) ['ru r l] nông thôn, làng quê 42 except [ik'sept] for (conj.) tr , ch tr 43 appropriate (a) [ 'proupriitli] thích h p,thích đ́ng 44 tune (n) [tju:n] giai u 4η mixture (n) ['mikst∫ ] s pha tr n, s hòa quy n 4θ appreciate (v) [ 'pri:∫ieit] coi tr ng, đ́nh gí cao UNIT 13: FILMS AND CINEMA Phim n nh action ['æk∫n] film (n): phim hành đ ng cartoon (n) [k :'tu:n]: phim ho t hình detective [di'tektiv] film (n): phim trinh thám horror ['h r ] film (n): phim kinh dò romantic [rou'mæntik] film (n): phim lãng m n θ science fiction ['sai ns'fik∫n] film (n): phim khoa h c vi n t silent ['sail nt] film (n): phim câm war [w :] film (n): phim chi n tranh vivid (a) ['vivid]: sôi n i 10 terrifying ['terifaing] / frightening (a): p s 11 violent (a) ['vai l nt]: b o l c 12 disgusting (a) [dis'g sti ]: đ́ng khinh mi t 13 mournful (a) ['m :nful]: tang th ng 14 thriller (n) [' ril ]: phim gi t gân 1η century (n) ['sent∫ ri]: th k (100 n m) 1θ sequence (n) ['si:kw ns]: trình t , chu i 17 still [stil] picture (n): hình nh t nh 18 motion (n) ['mou∫n]: s chuy n đ ng 19 movement (n) ['mu:vm nt]: s chuy n đ ng 20 decade (n) ['dekeid]: th p k (10 n m) 21 scene (n) [si:n]: c nh 22 position (n) [p 'zi∫n]: v trí 23 cast (n) [k :st]: đ i ng di n viên 24 character (n) ['kærikt ]: nhân v t 2η part (n) [p :t]: vai di n( phim) 2θ audience (n) [' :dj ns]: kh́n gi 27 film marker (n) [film,'m :k ]: nhà làm phim 28 spread (v) [spred]: lan r ng 29 musical cinema (n) ['mju:zik l,'sinim ]: phim ca nh c 30 discover (v) [dis'k v ]: kh́m ph́ 31 tragic ['træd ik] (a): bi th m ng + tragedy (n): bi k ch 32 sink (v) [si k]: chìm 33 luxury (n) ['l k∫ ri]: s sang tr ng 34 liner (n)['lain ]: tàu l n 35 voyage (n) ['v iid ]: chuy n du l ch xa bi n 3θ be based on : đ c d a 37 disaster (n) [di'z :st ]: th m h a 38 occur (v) [ 'k :(r)]: x y ra, xu t hi n 39 generous (a) ['d en r s]: hào phóng 40 adventurer (n) [ d'vent∫ r ] ng i thích phiêu l u m o hi m 41 be on board [b :d] (exp.) tàu 42 fall in love (with someone) : yêu 43 be engaged [in'geid d] (exp.) đính 44 iceberg (n) ['aisb :g] t ng b ng 4η the content ['k ntent] of the film: n i dung c a phim 46 the setting ['seti ] of the film : b i c nh phim 47 description (n) [dis'krip∫n] s mô t 48 rescue (v) ['reskju:] c u nguy UNIT 14 THE WORLD CUP Cúp th gi i champion (n) ['t∫ỉmpj n]: nhà vơ đ ch runner-up (n) [,r n r' p]: đ i v nhì tournament (n) ['t :n m nt]: vòng đ u, gi i đ u consider (v) [k n'sid ]: đ́nh gí, coi (là) η popular (a) ['p pjul ]: đ c a thích θ sporting event (n) ['sp :ti ,i'vent]: s ki n th thao passionate (a) ['pỉ∫ n t]: say mê globe (n) [gloub]: tồn c u attract (v) [ 'trækt]: thu hút 10 billion (n) ['bilj n]: t 11 viewer (n) ['vju: ]: ng i xem 12 governing body (n) ['g v ni ,'b di]: c quan qu n lí 13 set [set] (v) up : thành l p 14 world championship (n)[w :ld,t∫ỉmpj n∫ip]: gi i vơ đ ch th gi i 1η take (v) part [p :t] in: tham d 16 host (n) [houst]: ch nhà 17 final (n) ['fainl]: tr n chung k t, vòng chung k t 18 witness (v) ['witnis]: ch ng ki n 19 compete (v) [k m'pi:t]: c nh tranh 20 elimination [i,limi'nei∫n] games: ćc tr n đ u lo i 21 finalist (n) ['fain list]: đ i vào vòng chung k t 22 jointly (adv) ['d intli]: ph i h p, liên k t 23 trophy (n) ['troufi]: cúp 24 honoured (a) [' n d]: vinh d 25 title (n) ['taitl]: danh hi u 2θ competition (n) [,k mpi'ti∫n]: cu c c nh tranh, thi đ u 27 a series ['si ri:z] of : m t lo t 28 involve (v) [in'v lv]: liên quan 29 prize (n) [praiz]: gi i 30 provide (v) [pr 'vaid]: cung c p 31 facility (n) [f 'siliti]: thi t b 32 FIFɑ : ['fi:f ]: liên đoàn bóng đ́ qu c t 33 penalty shoot-out (n) ['penlti, '∫u:t'aut]: cú đ́ ph t đ n 34 defeat (v) [di'fi:t]: đ́nh b i 35 goal –scorer (n) [goul,k :r ]: c u th ghi bàn 36 ambassasdor (n) [æm'bæs d ]: đ i s 37 promote (v) [pr 'mout]: thúc đ y 38 peace (n) [pi:s]: hòa bình 39 Championship (n) ['t∫ỉmpj n∫ip]: ch c vơ đ ch 40 committee (n) [k 'miti]: y ban 41 announce (v) [ 'nauns]: thơng b́o 42 postpone (v) [p 'spoun]: hỗn l i 43 severe (a) [si'vi ]: kh c nghi t 44 captain (n) ['kæptin]: đ i tr ng 4η Communist ['k mjunist] Youth Union : 46 friendly match (n): tr n đ u giao h u oàn niên c ng s n UNIT 15: CITIES Các thành ph 1.The Empire ['empai ] State ɒuilding : tòa nhà v n phòng New York 2.The United Nations Headquarters ['hed'kw :t z]: tr s liên h p qu c 3.Times Square ['taimz,skwe ] : qu ng tr ng th i đ i 4.Central Park: ['sentr l, p :k]: công viên trung tâm 5.well-known (a) [‘Wel ‘noun]: n i ti ng 6.state (n) [steit]: bang 7.at the point [p int]: t i n i, t i m 8.mingle ['mi gl] (v) (with sth): hòa tan 9.harbour (n) ['h :b ]: c ng 10.metropolitan (a) [,metr 'p lit n]: thu c v th đô, đô th 11.region (n) ['ri:d n]: khu v c 12.population (n) [,p pju'lei∫n]: dân s 13.found (v) [faund]: thành l p 14.take over (v) ['teik'ouv ]: ti p qu n 15.finance (n) [fai'nỉns]: tài 16.characterise (v) ['kỉrikt raiz]: nét đ c tr ng 17.The Statue of liberty (n): t ng N th n t 18.art gallery (n) [ :t,'gæl ri]: phong tr ng bày ngh thu t 19.orginally (adv) [ 'rid n li]: b t đ u, ban đ u 20.communication (n) [k ,mju:ni'kei∫n]: thông tin liên l c 21.national holiday (n) ['næ∫n l,'h l di]: ngày ngh l c n 22.transport (n) ['trænsp :t] : giao thơng 23.reserved (a) [ri'z :vd]: dè d t, kín đ́o 24.A.D ( anno domini) : sau công nguyên 2η.ɒ.C ( before christ): tr c công nguyên 2θ.be situated ['sitjueitid] (a): n m 27.be famous ['feim s] for (sth) (a): n i ti ng b n b i ći 28.historic (a) [his't rik]: l ch s 29.cathedral (n) [k ' i:dr l]: th́nh đ ng, nhà th l n 30.House of Parliament (n): tòa ngh vi n 31.ideal (a) [ai'di l]: lí t ng c 32.get away [ 'wei] from (sth): tránh xa UNIT 16: HISTORICAL PLACES a danh l ch s historical (a) [his't rik l]: có liên quan đ n l ch s Co Loa Citadel ['sit dl]: thành C Loa Hoa Lu capital ['kæpitl]: c đô Hoa L Den Hung Remains [ri'meinz]: khu di tích đ n H̀ng η Son La prision ['priz m] and museum [mju:'zi m]: nhà t vi n b o tàng S n La θ Hue imperial [im'pi ri l] city : kinh thành Hu Cu Chi tunnels ['t nlz]: đ a đ o C Chi dynasty (n) ['din sti]: tri u đ i cultural (a) ['k lt∫ r l]: thu c v v n hóa 10 representative (n) [repri'zent tiv]: bi u t ng 11 Confucian (n) [k n'fju:∫n]: đ o nho 12 behaviour (n) [bi'heivj ]: l i hành x 13 establish (v) [is'tæbli∫t]: thành l p 14 on the grounds [graundz] of : khu đ t 1η educate (v) ['edju:keit]: gío d c, đào t o 1θ memorialize (v) [m 'm :ri laiz]: tôn vinh, t ng nh 17 brilliant (a) ['brilj nt]: l i l c 18 scholar (n) ['sk l ]: h c gi 19 achievement (n) [ 't∫i:vm nt]: thành tích 20 royal (a) ['r i l]: cung đình, hồng gia 21 engrave (v) [in'greiv]: kh c, ch m tr 22 stele (n) ['sti:li]: bia đ́ ( s nhi u: stelae) 23 giant (a) ['d nt]: to l n, kh ng l 24 tortoise (n) ['t :t s]: r̀a ( c n) 25 well-preserved (a) [wel,pri'z :vd]: đ cb ot nt t 2θ architecture (n) [' :kitekt∫ ]: ki n trúc 27 banyan ['bæni n] tree (n): đa 28 feudal (a) ['fju:dl]: phong ki n 29 flourish (v) ['fl ri∫]: h ng th nh, ph́t tri n m nh m 30 pride (n) [praid]: ni m t hào 31 talented man ['tæl ntid,mæn]: nhân tài 32 train (v) [trein]: t p luy n 33 Ho Chi Minh’s Mausoleum [m :s 'li m] : l ng ch t ch H Chí Minh 34 construction (n) [k n'str k∫n]: qú trình xây d ng 3η late president ['prezid nt] (n): v ch t ch qú c 3θ cottage (n) ['k tid ]: nhà nh , nhà tranh 37 maintenance (n) ['meintin ns]: s b o d ng, tu s a 38 World Cultural Heritage ['heritid ]: di s n v n hóa th gi i 39 comprise (v) [k m'praiz]: bao g m 40 section (n) ['sek∫n]: khu v c, ph n 41 the Royal Citadel : Hoàng Thành 42 the Imperial Enclosure : N i Ćt 43 the Forbidden Purple City : T C m Thành 44 admission fee (n): l phí vào c ng 4η Thong Nhat Conference ['k nf r ns] Hall : H i tr ng th ng nh t 4θ Reunification [ri:ju:nifi'kei∫n] Hall : Dinh Th ng Nh t 47 Independence Palace [indi'pend ns,'pælis]: Dinh cL p 48 bombardment (n) [b m'b :dm nt]: cu c oanh t c b ng bom, s n bom - H t - ... straw (n) [str :]: r m mud (n) [m d]: b̀n brick (n) [brik]: g ch 10 shortage (n) [' ∫ :tid ]: túng thi u 11 manage [' mænid ] (v) to sth : gi i quy t , xoay s 12 villager (n) [' vilid ]: dân làng... (n) [l s]: m t η destroy (v) [di'str i]: ph́ h y θ variety (n) [v 'rai ti]: s đa d ng species (n) [' spi:∫i:z]: lòai eliminate (v) [i'limineit]: h y di t medicine (n) [' medsn; 'medisn]: thu c 10. .. (a) [' spei∫ s] :r ng rãi 43 grassland (n) [' gra:slænd]: bãi c 44 bring (v) along [ 'l ] : mang theo 4η delicious (a) [di'li∫ s]: ngon lành 46 sleep [sli:p] (v) soundly : ng say 47 pack (v) [pæk]
- Xem thêm -

Xem thêm: hoclop com trọn bộ từ vựng lớp 10 , hoclop com trọn bộ từ vựng lớp 10