Trắc nghiệm hay toán 10

24 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 05:07

Câu hỏi ôn tập dùng cho năm học *** Xét tính chất chẵn lẻ hàm số: y = 2x3 + 3x + Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? a y hàm số chẵn c y hàm số khơng có tính chẵn lẻ b y hàm số lẻ d y hàm số vừa chẵn vừa lẻ ho a > > x = + a + a + a , y = + + + ệnh đề ? a x > y c x = y b x < y d hông so sánh ho hàm số: y = x -1 x - x + Trong điểm sau đây, điểm thuộc đồ thị hàm số: a M1(2; 3) c M3 (1 ; -1 ) b M2(0; 1) d M4(1; 0) Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề ? a Nếu a ≥ a ≥ b Nếu a chia hết cho a chia hết cho c Nếu em cố gắng học tập em thành cơng d Nếu tam giác có góc ằng 60 tam giác tam giác Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ? a - π < - π < c 23 < => 23 < 2.5 b π < π < 16 d 23 < => (-2) 23 > (-2).5 họn câu ốn phương án trả lời sau : Độ lệch chuẩn : a Bình phương phương sai b ột phương sai c ăn số học ậc hai phương sai d hông phải công thức ho f x = m x -2 x -1 ác định m để f x < v i x ∈ R a m < -1 c -1 < m < b m < d m < m ho phương trình : x + x -260 = Biết có nghiệm x = 13 Hỏi x ằng ao nhiêu? a -27 b -20 c 20 ho phương trình: (m2 - 4)x = m(m + 2) (1) V i giá trị m có tập nghiệm R? a m = -2 b m = d c m = d m ± 10.Trong hàm số sau, hàm số tăng khoảng -1, 0)? a y = x c y = |x| b y = x d y = x2 11 ho phương trình ẩn x, y: ax + y = c v i a2 + V i điều kiện a, , c tập hợp nghiệm x, y phương trình đường thẳng song song v i Oy? a a = c c a = b = c d b = 12.Trong mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề ? a ∀ x ∈ N : x chia hết cho b ∃ x ∈ R : x < c ∀ x ∈ R : x > d ∃ x ∈ R : x > x 13.Rút gọn iểu thức sau : S = cos 90 o - x ) sin ( 180 o - x ) - sin ( 90 o - x ) cos ( 180 o - x ) a S =1 c S = sin x - cos x b S = d S = 2sinxcosx 14.Trong giải óng đá học sinh, người ta tổ chức thi dự đoán kết 25 trận đấu đáng ý Sau ảng tần số - tần suất ghép l p thu : Hãy điền số thích hợp vào vị trí * : a c 15 b 10 d 25 15.Thống kê điểm thi mơn Tốn kỳ thi 400 em học sinh Người ta thấy có 72 ài điểm Hỏi tần suất giá trị xi = ao nhiêu? a 72% b 36% c 18% d 10% 16.Trong hàm số sau, hàm số giảm khoảng 0, ? a y = x2 b y = x3 c y = – x d y = x 17.Tính iểu thức sau: S = cos 12 o + cos 78 o + cos o + cos 89 o a S = b S = c S = d S = 18.Tính giá trị iểu thức sau : S = - sin 90 o + cos 60 o - t g 45 o a b -1 c d 19.Để điều tra điện tiêu thụ tháng tính theo w/h 30 gia đình khu phố , người ta thu mẫu số liệu sau: 80 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 80 70 65 80 50 90 120 160 40 70 65 45 85 100 85 100 75 50 ích thư c mẫu ao nhiêu? a 30 b 160 c 40 d 100 20.Để điều tra điện tiêu thụ tháng tính theo w/h 30 gia đình khu phố , người ta thu mẫu số liệu sau: 80 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 80 70 65 80 50 90 120 160 40 70 65 45 85 100 85 100 75 50 Giá trị nhỏ dấu hiệu ao nhiêu? a 30 b 10 c 40 d 45 21 ho ản tần số-tần suất ghép l p sau : điền số thích hợp vào vị trí * : a 167 b 168 c 169 d 164 22 ác định m để phương trình : (m -3)x3 + (4 m -5)x2 + (5 m + 4)x + 2m + = có a nghiệm phân iệt é a - 25 < m < hay m > b (- 258 < m < hay m > m c m ∈ ∅ d < m < 23.Định m để hệ sau vô nghiệm: { - x x ≥ - m x (m ≥ -1) a -1 < m < b -1 ≤ m ≤ c -1 ≤ m < d Đáp số khác 24.Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? a ột tam giác vng có góc ằng tổng hai góc lại b ột tam giác tam giác có hai trung tuyến ằng có góc ằng 60 c Hai tam giác ằng chúng đồng dạng có cạnh ằng d ột tứ giác hình chữ nhật có góc vng 25.Tập hợp nghiệm x, y hệ phương trình : { x -3 y = -6 x + y = -12 tập hợp sau a ột đường thẳng b Toàn ộ mặt phẳng Oxy c Nữa mặt phẳng d ∅ 26 hi xét dấu iểu thức : { x -9 < x -1 x + x + ≥ có nghiệm là: a -1 ≤ x < b -3 < x ≤ -4 hay -1 ≤ x ≤ c -4 ≤ x ≤ -1 hay ≤ x < d -4 ≤ x ≤ -1 hay x ≥ 27 ho ất phương trình: - x > (1) ột học sinh giải sau: (1) - x > { x 3 - x < { x ≻ x Hỏi học sinh giải hay sai ? a Đúng b Sai 28 ho hàm số: f x = x -1 + x -3 Tập hợp sau tập xác định f x ? a 1, +∞ b [1, +∞ c [1, 3) ∪ 3, +∞ d 1, +∞ \\ {3} 29 ho ất phương trình : ( m -5 ) x + ( m -1 ) x + m = V i giá trị m có nghiệm x , x thỏa x < < x a m < b < m < c m ≥ d ≤ m ≤ 30 ho a, , c > ét ất đẳng thức: I a + a≥2 II a + c + c a ≥ III a + + c ≥ a + + c Bất đẳng thức ? a I b II c III d ả I, II, III 31.Tìm nghiệm hệ phương trình: { x + y = x - y = a ( 17 23 , - 23 ) b (- 17 23 , 23 ) c (- 17 23 , - 23 ) d ( 17 23 , 23 ) 32 ho phương trình : x - x - m = (1) V i giá trị m có nghiệm x < x2 b m < -1 c -1 < m < d m > - 33.Tập xác định hàm số: f x = - x + x x + tập hợp sau đây? a R b R \\ {± 1} c R \\ {1} d R \\ {-1} 34.100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán thang điểm 20 ết cho ảng sau : Điểm x 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số n 1 13 19 24 14 10 Trung ình mẫu ao nhiêu? a 15 b 15,23 c 15,50 d 16 35.Trong tập hợp sau, tập hợp tập hợp rỗng? a {x ∈ Z / |x| < 1} b {x ∈ Z / 6x - 7x + = 0} c {x ∈ Q / x - 4x + = 0} d {x ∈ R / x - 4x + = 0} 36.Cho f(x) = -2 x + ( m -2 ) x - m + Tìm m để f x khơng dương v i x Hãy kết kết sau: a m ∈ ∅ b m ∈ R \\ {6} c m ∈ R d m = 37 ác định m để phương trình : x -1 [ x + m + x + m + 12 = có a nghiệm phân iệt l n -1 a m < - b -2 < m < m - 16 c - < m < -1 m - 16 d - < m < -3 38 ho tam giác B P = a + c + c + a + c a + ệnh đề sau ? a < P < b < P < c < P < d ột kết khác 39.Để điều tra điện tiêu thụ tháng tính theo w/h 30 gia đình khu phố , người ta thu mẫu số liệu sau: 80 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 80 70 65 80 50 90 120 160 40 70 65 45 85 100 85 100 75 50 Hãy chọn số gia đình có mức tiêu thụ 80 w/h tháng? a 30 b 40 c d 40.Tìm nghiệm x; y hệ : { 0.3 x -0.2 y -0.33 = 1.2 x + 0.4 y -0.6 = a (-0.7; 0.6) b (0.6; -0.7) c (0.7; -0.6) d Vô nghiệm 41.Phương trình sau có ao nhiêu nghiệm âm : x -2005 x -13 = a b c d 42.Phương trình : m + x - m -1 x + m + m - = có hai nghiệm x , x thoả < x < x Hãy chọn kết kết sau : a -2 < m < -1 b m > c -5 < m < -3 d -2 < m < 43 họn câu ốn phương án trả lời sau : Người ta xác định cân nặng 10 học sinh xếp thứ tự tăng dần Số trung vị 10 học sinh số liệu : a hối lượng học sinh thứ năm b hối lượng học sinh thứ sáu c hơng tìm trung vị d hối lượng trung ình em thứ năm thứ sáu 44 ệnh đề sau phủ định mệnh đề “mọi động vật di chuyển”? a ọi động vật không di chuyển b ọi động vật đứng yên c ó động vật di chuyển d ó động vật không di chuyển 45 ho ất phương trình : - x ( m x - ) < (*) ét mệnh đề sau: I Bất phương trình tương đương v i mx - < II m ≥ điều kiện cần để x < nghiệm ất phương trình * m ≥ III m < tập nghiệm ất phương trình m < x < ệnh đề ? a hỉ I b hỉ III c II III d I, II, III 46 ho ản tần số-tần suất ghép l p sau : điền số thích hợp vào vị trí ***: a 3,9% b 5,9% c 13,9% d 23,9% 47.Hệ ất phương trình : { x + x + ≥ x - x -10 ≤ x -5 x + > có nghiệm là: a -1 ≤ x < hay < x ≤ b -2 ≤ x < c -4 ≤ x ≤ -3 hay -1 ≤ x < d -1 ≤ x ≤ hay ≤ x ≤ 48.Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? a ∀ n ∈ N , n + không chia hết cho b ∃ x ∈ R , | x | < ⇔ x < c ∀ x ∈ R , ( x - x - d ∃ n ∈ N , n + chia hết cho 49 ho ất phương trình: m3 x + ≤ m2(x - ét mệnh đề sau: (I) Bất phương trình tương đương v i x m - 1) ≤ -(2m + 1) (II) V i m = 0, ất phương trình thoả ∀ x ∈ R III Giá trị m để ất phương trình thoả ∀ x ≥ -1 ≤ m ∨ m = ệnh đề đúng? a hỉ II b (I) (II) c (I) (III) d (I), (II) (III) 50.Để điều tra gia đình chung cư gồm 100 gia đình Người ta chọn 20 gia đình tầng thu mẫu số liệu sau đây: 2421351123 1223411234 Dấu hiệu gì? a Số gia đình tầng b Số gia đình c Số tầng chung cư d Số người gia đình 51 họn góc x thỏa mãn 90 o < x < 180 o Trong mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề a cosx0 52 ho số liệu thống kê {6, 5, 5, 2, 9, 10, 8} ốt mẫu số liệu ằng ao nhiêu? a b 10 c d 53 ho phương trình ẩn x, y: ax + by = c v i a2 + V i điều kiện a, , c tập hợp nghiệm x, y phương trình đường thẳng song song v i Ox? a a = b b = c a = c d = c 54 ho a, > a > a + ệnh đề ? a a + b = b a + b > c a + b < d ột kết khác 55.Trăm trâu trăm cỏ Trâu đứng ăn năm Trâu nằm ăn a Ba ó Thằng Tí đếm thấy Trâu đứng tám Hổi có thảy aonhiêu trâu già? a 80 b 81 c 78 d 84 56 ho mệnh đề sau: (I) {-2, 1, 3} = {1, 2, 3} (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ { ∅ } Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? a hỉ I b hỉ I II c hỉ I III d ả a I , II , III 57 ho a < < c < d x = a+ c+d , y = a+c +d , z = a+d +c ệnh đề ? a x < y < z b y < x < z c z < x < y d x < z < y 58.Tính giá trị iểu thức : m sin o + n cos o + p sin 90 o a n - p b m + p c m - p d n + p 59.Trong phát iểu sau phát iểu mệnh đề đúng: a π số hữu tỉ b Tổng hai cạnh tam giác l n cạnh thứ a c Bạn có chăm học khơng? d on thấp cha 60 ách phát iểu sau dùng để phát iểu mệnh đề: => B a Nếu B b A kéo theo B c điều kiện đủ để có B d điều kiện cần để có B 61 ho ất phương trình : ( m + ) x + ( m + ) x + m + > V i giá trị m ất phương trình vơ nghiệm Hãy kết kết sau : a m - b m ∈ ( -5 , -1 ) c m ∈ [ -5 , -1 ] d m ∈ ∅ 62 ho phương trình: (m2 - 9)x = 3m(m - 3) (1) V i giá trị m vơ nghiệm? a m = b m = -3 c m = d m ±3 63.V i giá trị thực iến x sau mệnh đề chứa iến P x = x - x + = trở thành mệnh đề ? a b c -1 d -2 64.100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Tốn thang điểm 20 ết cho ảng sau : Điểm x 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số n 1 13 19 24 14 10 ột mẫu số liệu bao nhiêu? a 19 b c 16 d 15.5 65.Trong giải óng đá học sinh, người ta tổ chức thi dự đoán kết 25 trận đấu đáng ý Sau ảng tần số - tần suất ghép l p thu : Hãy điền số thích hợp vào vị trí ** : a 100 b 50 c 25 d chưa xác định 66.Tìm mệnh đề sai sau v i a, , c, d > 0: a a b < ⇒ a b < a + c b + c b a b > ⇒ a b > a + c b + c c a b < c d ⇒ a b > a + c b + c < c d d ó a mệnh đề sai 67.Tìm hệ số iến thiên mẫu số liệu sau: {10, 2, 8, 4, 6} a 28,2% b 0,28 c 47,1% d 0,47 68.Tìm điều kiện m để phương trình sau có nghiệm âm phân iệt : x - m x -1 = a m < b m > c m ≥ d m 69.Định m để hệ sau có nghiệm nhất: { m x ≤ m -3 m + x ≥ m -9 a m = b m = -2 c m = d Đáp số khác 70 a -7 b c -5 d 71.Hãy liệt kê phần tử tập hợp: = { x ∈ R / x + x + = } a X = b X = {0} c X = ∅ d X = {∅ } 72 ho ất phương rtình : x -6 x + ≤ Tập hợp sau có tất phần tử nghiệm ? a [2,3] b ( - ∞ , ] U [ , + ∞ c [2,8] d [1,4] 73 ho phương trình: |x - 2| = - x (1) tập hợp nghiệm phương trình tập hợp sau đây? a {0, 1, 2} b ( - ∞ , c [2, + ∞ d N 74.Thống kê điểm thi mơn Tốn kì thi 400 em học sinh Người ta thấy số ài điểm 10 chiếm tỉ lệ 2.5% Hỏi tần số giá trị xi = 10 ao nhiêu? a 10 b 20 c 25 d 75.Vừa gà, vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu ột trăm chân chẵn Hổi có gà, có chó? a 14 gà 22 chó b 22 gà 14 chó c 16 gà 220 chó d 24 gà 12 chó 76 ho hàm số: y = -x2 + 2x + Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai? a y giảm khoảng 2; +∞ b y tăng khoảng +∞ ; c y giảm khoảng 0; +∞ d y tăng khoảng -∞ ; -1) 77 ho tập hợp = {1, 2, {3, 4}, x, y} ét mệnh đề sau đây: (I) ∈ A (II) { ; } ∈ A (III) { a , , b } ∉ A Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? a hỉ I b I, II c II, III d I, III 78.Trong mệnh đề tương đương sau đây, mệnh đề sai ? a n số nguyên lẻ n số lẻ b n chia hết cho tổng chữ số n chia hết cho c B D hình chữ nhật = BD d B tam giác B = = 60 79 ho phương trình : x + m + x - m - = (1) Tìm m để phương trình có nghiệm Hãy kết kết sau: a m ≤ -5 hay m ≥ -1 b m < -5 hay m > -1 c -5 ≤ m ≤ -1 d m ≤ hay m ≥ 80.Số liệu sau cho ta lãi hàng tháng cửa hàng năm 2004 đơn vị triệu đồng : Tháng 10 11 12 Lãi 12 15 18 13 13 16 18 19 15 17 20 17 Phương sai mẫu số liệu ao nhiêu? a 121.98 b 11.04 c 48.39 d 140.21 81.Hai số a, thỏa ất đẳng thức a + 2 ≤ a + 2 thì: a a < b b a > b c a = b d a b 82.Tập hợp sau tập xác định hàm số: y = | x - | a [ ; + ∞ b ( ; + ∞ c ( - ∞ ; d R 83.Đồ thị sau iểu diễn hàm số ? a y = x + b y = x - c y = - x - d y = - x + 84.Số liệu sau cho ta lãi hàng tháng cửa hàng năm 2004 đơn vị triệu đồng : Tháng 10 11 12 Lãi 12 15 18 13 13 16 18 19 15 17 20 17 Số trung vị mẫu số liệu ao nhiêu? a 15 b 16,67 c 16 d 17 85.Tìm tập hợp giá trị m để phương trình sau vơ nghiệm: mx - m = a ∅ b {0} c R + d R 86.Tìm điều kiện m để phương trình sau có nghiệm âm phân iệt : x + m x + m =0 a m > b m < c m ≥ d m 87.Phương trình |5x + 2| = -|5x - 2| có ao nhiêu nghiệm? a b c d Vô số nghiệm 88.Tập hợp = {1; 2; 3; 4; 5; 6} có ao nhiêu tập hợp gồm phần tử? a 30 b 15 c 10 d 89 ho góc x thỏa mãn < x < 90 o mệnh đề sau , tìm mệnh đề sai : a sinx > b cosx0 d cotgx>0 90.Hãy liệt kê phần tử tập hợp: = { x ∈ R / 2x2 - 5x + = 0} a X = {0} b X = {1} c X = { } d X = { ; } 91.Phương trình sau có ao nhiêu nghiệm: x = - x a b c d Vô số 92 ho hàm số: y = { x -1 ; x ≤ x + ; x > Tập xác định hàm số tập hợp sau đây? a [-2, +∞ b R \\ {1} c R d {x ∈ R / x x ≥ -2} 93 ho mẫu số liệu thống kê {8, 10, 12, 14, 16} Trung ình mẫu số liệu ao nhiêu? a 12 b 14 c 13 d 12,5 94 ho hàm số y = f x = 3x4 - 4x2 + Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? a y = f x hàm số chẵn b y = f x hàm số lẻ c y = f x hàm số khơng có tính chẵn lẻ d y = f x hàm số vừa chẵn vừa lẻ 95.Sản lượng lúa đơn vị tạ 49 ruộng có diện tích trình ày ảng tần số sau đây: Sản lượng x 20 21 22 23 24 Tần số n ? ? ? ? ? n=40 Độ lệch chuẩn mẫu số liệu ao nhiêu? a 2.24 b 22.1 c 1.24 d 22.24 96.Để điều tra điện tiêu thụ tháng tính theo w/h 30 gia đình khu phố , người ta thu mẫu số liệu sau: 80 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 80 70 65 80 50 90 120 160 40 70 65 45 85 100 85 100 75 50 ó ao nhiêu giá trị khác mẫu số liệu trên? a 12 b 10 c 30 d 160 97.Để điều tra điện tiêu thụ tháng tính theo w/h 30 gia đình khu phố , người ta thu mẫu số liệu sau: 80 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 80 70 65 80 50 90 120 160 40 70 65 45 85 100 85 100 75 50 Giá trị l n dấu hiệu ao nhiêu? a 30 b 160 c 100 d 190 98.Trong hàm số sau, hàm số hàm số lẻ? a y = x3 + b y = x3 - x c y = x3 + x d y = x 99.Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai : a sin 90 o > sin 180 o b sin 90 o 13 ' > sin 90 o 14 ' c sin 45 o > sin 46 o d sin 110 o > sin 112 o 100 ác định m để v i x ta có: -1 ≤ x + x + m x -3 x + < Hãy kết kết sau đây: a - ≤ m < b < m ≤ c m ≤ -5 d m < 101 ho phương trình: m x - x + = (1) V i giá trị m phương trình có nghiệm x? a m b m c m m d m m - ( ) 102 Phủ định mệnh đề : “Dơi loài chim” mệnh đề sau đây? a Dơi lồi có cánh b him loại v i dơi c Dơi khơng phải lồi chim d Dơi loại ăn trái ho mẫu số liệu thống kê {10, 8, 6, 2, 4} Tìm độ lệch chuẩn mẫu: a 2,8 b c d 2,4 104 ho phương trình : m x -2 m + x + m + V i giá trị m có nghiệm x , x thoả x < < x < a -5 < m < -1 b -1 < m < c m < -5 hay m > d m > -1 m 105 Để điều tra gia đình chung cư gồm 100 gia đình Người ta chọn 20 gia đình tầng thu mẫu số liệu sau đây: 2421351123 1223411234 ích thư c mẫu ao nhiêu? a b 20 c d 100 106 Trong hàm số sau, hàm số hàm số chẵn? a y = |x + 1| + |1 - x| b y = |x + 1| - |x - 1| c y = |x2 - 1| + |x - 1| d y = |x + 1| + |1 - x| 107 ho f x = -2 x + m + x + m - Tìm m để f x âm v i x Hãy kết kết sau: a m ∈ (-14; 2) b m ∈ [-14;2] c m ∈ (-2; 14) d m < -14 hay m > 108 Tính iểu thức sau : S = sin o + sin 15 o + sin 75 o + sin 87 o a S =1 b S = c S = d S = 103 109 ho x, y, z > xét a đẳng thức: (I) x + y + z ≥ x y z (II) x + y + z ≤ x + y + z (III) x y + y z + z x ≥ Đẳng thức ? a hỉ I b hỉ I III c ả a d hỉ III 110 Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề : a cos 142 o > cos 143 o b cos90o15' > cos90o25' c t g 45 o > t g 46 o d C o t g 128 o > C o t g 126 o 111 Tìm điều kiện tham số m để phương trình sau có nghiệm : { x - m y = - m x + y = m -4 a m hay m -3 b m m -3 c m d m -3 112 ệnh đề sau tương đương v i mệnh đề ∅ a ∀ x : x ∈ A b ∃ x : x ∈ A c ∃ x : x ∉ A d ∀ x : x ⊂ A 113 Số liệu sau cho ta lãi hàng tháng cửa hàng năm 2004 đơn vị triệu đồng : Tháng 10 11 12 Lãi 12 15 18 13 13 16 18 19 15 17 20 17 Tìm số trung ình mẫu số liệu trên? a 15.67 b 15 c 16 d 17 114 ho phương trình: x - x = (1) Trong phương trình sau, phương trình khơng phải hệ phương trình a x - x - x = b x - x = c ( x - x ) + ( x - ) = d x - x + = 115 Biểu đồ hình quạt thống kê giá trị xuất nư c : Nguyên vật liệu xuất nhiều nhất: a Dầu hỏa b Than đá c Sắt d Nhơm 116 Tính giá trị iểu thức sau : mcos90o + nsin90o + psin180o a m b n c p d m +n 117 Phương trình sau có ao nhiêu nghiệm : x + 1999 x + 13 = a b c d 118 Tìm (x, y) cho : { x -7 y + = x + y -1 = a ( -4 19 ; -11 19 ) b ( -4 19 ; 11 19 ) c ( 19 ; 11 19 ) d ( 19 ; -11 19 ) 119 Trong tập hợp sau đây, tập hợp có tập hợp con? a {x, y} b {x} c {∅ , x} d {∅ , x, y} 120 ho ảng phân phối thực nghiệm tần số ghép l p: ệnh đề sai mệnh đề: a Số 54 không thuộc [50; 54 b Số 58 thuộc l p [58; 62 c Tần suất l p [58; 62 50% d Giá trị trung tâm l p [62; 66 64 Trong mệnh đề => B sau đây, mệnh đề có mệnh đề đảo sai ? a Tam giác B cân => tam giác B có hai cạnh ằng b x chia hết cho => x chia hết cho c ABCD hình bình hành => AB // CD d B D hình chữ nhật ==> = B = = 90 122 Trong loại iểu đồ sau, loại iểu đồ thích hợp cho việc thể ảng phân phối tần suất ghép l p: a Biểu đồ hình quạt b Biểu đồ hình cột c Tổ chức đồ d Biểu thức đa giác tần số 123 Trong thống kê số học sinh l p học ậc trung học phổ thông thành phố Hồ hí inh, tìm phát iểu sai mệnh đề: a ỗi l p đơn vị điều tra b Tập hợp l p trường mẫu c Số học sinh l p kích thư c mẫu d Nếu điều tra trường điều tra mẫu 124 Để điều tra điện tiêu thụ tháng tính theo w/h 30 gia đình khu phố , người ta thu mẫu số liệu sau: 80 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 80 70 65 80 50 90 120 160 40 70 65 45 85 100 85 100 75 50 ó ao nhiêu gia đình tiêu thụ 110 w/h tháng? a b c d 125 Tìm m để phương trình : x -2 m + x + m + = có nghiệm thuộc khoảng 1; nghiệm nhỏ a m = b m < -1 hay m > - c m > - d < m < - 126 Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai? a ∀ x ∈ R : x > b ∃ n ∈ N : n = n c ∀ n ∈ N : n ≤ n 121 d ∃ x ∈ R : x < x 127 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề có mệnh đề đảo ? a Nếu a chia hết cho c b Nếu tam giác ằng có diện tích ằng c Nếu a chia hết cho a chia hết cho d Nếu số có tận ằng số chia hết cho 128 hi xét dấu iểu thức : f x = x + x -21 x -1 ta có: a f(x) > (-7 < x < -1 hay < x < 3) b f(x) > (x < -7 hay -1 < x < hay x > 3) c f(x) > (-1 < x < hay x > 1) d f(x) > (x > -1) 129 Đồ thị sau iểu diễn hàm số ? a y = | x | b y = | x - | c y = | x + | d y = | x | + 130 Trong phương trình sau, phương trình có nghiệm? a x + = -2 x - b x - - x = + x - c x + = x + d x + x + = 131 Xét câu : P(n) = 'n chia hết cho 12' V i giá trị n sau P n mệnh đề ? a 48 b c d 88 132 ho f x = x + 2 m -1 x + m + Tìm m để f x dương v i x Hãy kết kết sau: a m < -1 hay m > 11 b -1 < m < 11 c - 11 < m < d -1 ≤ m ≤ 11 133 Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề sai : a ( sin x + cos x ) = + sin x cos x b ( sin x - cos x ) = - sin x cos x c (sin4x + cos4x) = - 2sin2x cos2x d (sin6x + cos6x) = - sin2x cos2x 134 Sản lượng lúa đơn vị tạ 49 ruộng có diện tích trình ày ảng tần số sau đây: Sản lượng x 20 21 22 23 24 Tần số n ? ? ? ? ? n=40 Phương sai mẫu số liệu ao nhiêu? a 22 b 2.4 c 1.54 d 1.24 135 ác ký hiệu sau dùng để viết mệnh đề : “ số hữu tỉ” a Q b ⊄ Q c ∉ Q d không trùng v i Q 136 Tìm mệnh đề đúng: a a < b ⇒ ac < bc b a < b ⇒ a > b c a < b ∧ c < d ⇒ ac < bd d ả , B, sai 137 Phương trình sau có ao nhiêu nghiệm âm : x + 2003 x -2005 = a b c d 138 ho ất phương trình : x -8 x + ≥ Trong cac tập hợp sau đây, tập có chứa phần tử khơng phải nghiệm ất phương trình a ( - ∞ , b [ , + ∞ c ( - ∞ , d [ , + ∞ 139 ho hàm số: y = x2 - 2x + Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? a y tăng khoảng 0; + ∞ b y giảm khoảng - ∞ ; c Đồ thị y có đỉnh I 1; d y tăng 2; +∞ 140 Tìm tham số m để phương trình sau vơ nghiệm : { m x + y + m = x + m y + m = {mx+y+m=0x+my+m=0 a b c d m = -1 m = -1 m=0 m 141 Hệ phương trình sau có ao nhiêu nghiệm x, y : { x + y = x + y = 10 a b c d Vơ số 142 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán thang điểm 20 ết cho ảng sau : Điểm x 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số n 1 13 19 24 14 10 Tính số trung vị mẫu? a 14.23 b 15.28 c 15.5 d 16.5 143 ho ảng phân phối thực nghiệm tần số ghép l p: ệnh đề mệnh đề: a Giá trị trung tâm l p [50; 52 53 b Tần số l p [58; 60 95 c Tần số l p [52; 54 35 d Số 50 khơng phụ thuộc l p [54; 56 144 Tìm mệnh đề : a a < b ⇒ a c < b c b a < b ⇒ a > b c a < b ∧ c < d ⇒ a c < b d d ả , B, sai 145 ho mẫu số liệu thống kê {28, 16, 13, 18, 12, 28, 22, 13, 19} Trung vị mẫu số liệu ao nhiêu? a 12 b 17 c 18 d 19 146 ho hàm số: y = f(x) = |2x - 3| Tìm x để f x = a x = b x = hay x = c x = ± d ột kết khác 147 ho phương trình m -1 ) x + ( - m ) x = Tìm m để có nghiệm x = tính x a m = -3 ; x = -1 b m = ; x = c m = -4 ; x = -1 d m = ; x = 148 Để tính cos120o , học sinh làm sau: (I) sin120o = (II) cos2120o = - sin2120o (III) cos2120o = (IV) cos120o = Lập luận sai từ c nào? a (I) b (II) c (III) d (IV) 149 Cho phương trình: f x = g x (1) f2(x)=g2(x) (2) f1(x) + f2(x) = g1(x) + g2(x) (3) Trong phát iểu sau, tìm mệnh đề đúng? a tương đương v i b hệ c hệ d ác phát iểu , B, sai 150 ác ký hiệu sau dùng để viết mệnh đề : “3 số tự nhiên” a ⊂ N b ∈ N c < N d ≤ N ... 50 45 100 45 100 100 100 80 70 65 80 50 90 120 160 40 70 65 45 85 100 85 100 75 50 ó ao nhiêu gia đình tiêu thụ 110 w/h tháng? a b c d 125 Tìm m để phương trình : x -2 m + x + m + = có nghiệm. .. mẫu số liệu sau: 80 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 80 70 65 80 50 90 120 160 40 70 65 45 85 100 85 100 75 50 Giá trị nhỏ dấu hiệu ao nhiêu? a 30 b 10 c 40 d 45 21 ho ản tần số-tần suất... 80 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 80 70 65 80 50 90 120 160 40 70 65 45 85 100 85 100 75 50 Hãy chọn số gia đình có mức tiêu thụ 80 w/h tháng? a 30 b 40 c d 40.Tìm nghiệm x; y hệ : { 0.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm hay toán 10 , Trắc nghiệm hay toán 10