Hưng linh đề 8 1 34

10 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 00:17

Please follow the template to enter your questions and answers,and kindly look through several tips before you start the work Please not modify the characters in the grey area Please fill the question type exactly as the example if you want to add more questions Question Type Questions Multiple Choice Question: Vi nấm sau sản xuất chloraphennicol Choices: A Streptomyces venezuela@ B Cephalosporium sp C Streptomyces erythreus D Streptomyces nodosus E Streptomyces orientalis Multiple Choice Question: Giao bào P.Falciparum có đặc điểm sau: Choices: A Sống ngoại hồng cầu B Tác nhân gây bệnh cho muỗi C Xuất mau ngoại vi 7-10 ngày sau sốt đầu tiên@ D Gây sốt rét tái phát E Xuất máu ngoại vi với thể tư dưỡng Multiple Choice Question: Thực phẩm E.coli Choices: A Hồng cầu B VK cặn bã ruột@ C Không cần thưc phẩm D Chất tiết tb E Dưỡng chất ruột non Multiple Choice Question: Vật chủ vật chủ chứa KST ở: Choices: A Ở dạng trưởng thành B Thực sinh sản hình thức hữu tính C Thực sinh sản hình thức vơ tính D Ở dạng trường thành hặc KST thực sinh sản hình thức hữu tính@ E Ở dạng bào nang Multiple Choice Question: Bệnh vi nấm sau đc xếp vào nhóm bệnh nấm ngoại biên Choices: A Candida albicans B Trichosporon beigelii C Trichophyton rubrum D Aspergillus flavus E Pityosporum orbiculare@ Multiple Choice Question: Trong chu kỳ sinh thái P.falciparum khơng có giai đoạn sau Choices: A Chu kỳ hữu tính muỗi B Chu kỳ ngoại hồng cầu tiên phát C Chu kỳ ngoại hồng cầu thứ phát@ D Chu kỳ vơ tính hồng cầu E Chu kỳ vơ tính gan Multiple Choice Question: Vi nấm sau nấm men Choices: A Aspergillus B Trichophyton C Candida@ D Penicilium E Sporothrix schenskii Multiple Choice Question: Đề chẩn đốn bệnh giun móc, thời gian lấy phân làm xét nghiệm Choices: A phút B 2h C 4h D 3h E Không 24h@ Multiple Choice Question: Vi nấm sau có tính với đất Choices: A Trichophyton rubrum B Microsporum canis C Microsporum gypseum @ D Epidermophyton flococcosum E Trichophyton concentricum Multiple Choice Question: Vi nấm sau có tính với phổi Choices: A Cryptococcus sp B Aspergillus sp@ C Candida sp D Trichophyton sp E Sporothix schenskii Multiple Choice Question: Sốt rét truyền máu khơng có đặc điểm sau Choices: A Sốt rét thường nhật B Sốt rét cách nhật C Sốt rét tái phát xa @ D Thường có biểu nhẹ sốt rét muỗi truyền E Sốt rét có thời kỷ ủ bệnh ngắn Multiple Choice Question: Vi nấm sau sản xuất Vancomycine: Choices: A Streptomyces venezuela B Cephalosporiumsp C Streptomyces erythreus D Streptomyces nodosus E Streptomyces orientalis@ Multiple Choice Question: Vi nấm sau sinh bào tử đốt Choices: A Candida B Microsporum C Cryptococcus D Geotrichum@ E Trichophyton Multiple Choice Question: Tái phát xa sốt rét Choices: A Loài P.vivax P.ovale P.malatriae B Tất loài KSTSR gây bệnh cho người C Sự tồn lâu dài KSTSR máu @ D KSTSR tồn gan E Loài P vivax P ovale Multiple Choice Question: KST sau đc gọi kst đa ký Choices: A Giun tóc B Giun đũa C Sán gan @ D Giun móc E Giun kim Multiple Choice Question: Về mặt kích thước, kst sinh vật có Choices: A Kích thước to nhỏ tùy loại@ B Khoảng vài chục micro mét C Khoảng mét D Khoảng vài cm E Khoảng vài mm Multiple Choice Question: Để thuwcjh iện chức sống ký sinh, KST phận khơng câng thiết phát triển phận cần thiết Choices: A Đúng@ B Sai Multiple Choice Question: Hình thể P.falciparum máu ngoại vi có đặc diểm Choices: A Gặp thể tu dưỡng, phân chia, giao bào B Hồng cầu bị ký sinh trương to méo mó C Có thể có tư dưỡng dang amip D Giao bào hình liềm@ E Hồng cầu bị ký sinh có hạt schuffner Multiple Choice Question: Vi nấm tơ sợi hay nấm sợi vi nấm dạng sợi đường kính lớn micromet có cách ngăn, phân nhánh Choices: A Đúng B Sai@ Multiple Choice Question: Những KST sau đay lây nhiễm qua da Choices: A Giun đũa B Giun móc C Sán máng D A, B E B, C @ Question Type Questions Multiple Choice Question: Loại KST tự hồn thành chu kỳ thể người Choices: A Giun tóc B Giun móc C Giun lươn@ D Giun E Sán gan Multiple Choice Question: Người manng KST khong có biểu bệnh lý gọi Choices: A Ký chủ vĩnh viễn B Ký chủ C Ký chủ trung gian D Ký chủ chờ thời E Người lành mang mầm bệnh@ Multiple Choice Question: Vi nấm sau vi nấm nhị độ Choices: A Trichophyton rubrum B Sporpthix chenskii@ C Aspergillus flavus D Epidermophyton floccosum E Candida abicans Multiple Choice Question: Một thể phân chia tb gan vivax vỡ cho khoảng … mảnh trùng Choices: A 10000@ B 20000 C 100000 D 200000 E 40000 Multiple Choice Question: Đặc điểm sau vi nấm cần thiết để ứng dụng nguyên lý số nhóm thuốc kháng nấm Choices: A Những vi nấm gây bẹnh vi nấm ký sinh B Steroid màng tb nấm chủ yếu Ergosterol@ C Polysaccharide màng tb nấm có thành phần kitin, kitosan, cellulose D Vi nấm dinh dưỡng cách nuốt thức ăn E Vi nấm dinh dưỡng tự dưỡng hẹ thống enzyme tiêu hóa thức ăn tế bào Multiple Choice Question: Thời gian hoàn thành chu kỳ vơ tính hồng cầu P.falcifarum Choices: A 24h B 24h-36h C 24h-48h@ D 48h E 72h Multiple Choice Question: Nếu người ăn phải trứng sán dây lơn người vật chủ Choices: A Chính B Phụ@ C Trung gian D Môi giới truyền bệnh E Trung gian truyền bệnh Multiple Choice Question: Nhiễm loại KST sau làm cho bạch cầu toan tính tăng lên cao Choices: A Giun đũa B Sán dây bò C Sán dây lơn D Sán gan lớn@ E Sán gan bé Multiple Choice Question: Tại điểm X A Lưới, xét nghieemjmaus bệnh nhân có sốt đầu tiên, thấy Choices: A Thể tư dưỡng non B Thể phân chia@ C Thể giao bào D Thể tư dưỡng thể giao bào E Thể phân chia thể gia bào Multiple Choice Question: Hình thức sinh sản nấm candida sp Choices: A Bào tử đốt B Bào tử đính C Bào tử tiếp hợp D Bào tử chồi @ E Bào tử túi Multiple Choice Question: Hội chứng lỵ E.histolytica thường gặp người lớn phổ biến trẻ em Choices: A Đúng B Sai@ Multiple Choice Question: Để chẩn đoán bệnh lỵ amip, xét nghiệm phân tìm thấy Choices: A Thể hoạt động ăn hồng cầu@ B Thể hoạt động bé chưa ăn hồng cầu C Thể bào nang thể hoạt động bé D Thể bào nang số lượng lớn có rối loạn tiêu hóa E Các câu Multiple Choice Question: Thể giao bào cỉa Pladmodium sp hình thành từ Choices: A Thể tư dưỡng non B Thể tư dưỡng già C Thể tư dưỡng sau só chu kỳ nội hồng cầu @ D Thể phân chia non E Thể phân chia già Multiple Choice Question: Định vị lạc chỗ Ascaris lumbricoides trưởng thành gặp Choices: A Ruột thừa B Ống mật chủ C Gan D Ống tụy E Các câu đúng@ Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hưng linh đề 8 1 34 , Hưng linh đề 8 1 34