Đề duyênđ

13 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 00:17

Question Type Questions Multiple Choice Question: Hình thể nấm nhị độ mơi trường ni cấy là: Choices: A Nấm men B Nấm sợi C Nấm men có sợi giả D Nấm sợi có bào đốt E Nấm men sợi tuỳ theo điều kiện nuôi cấy @ Multiple Choice Question: Những KST sau lây nhiễm qua da: Choices: A Trichuiris trichuira, Strongyloides stercoralis B Necator americanus, Trichuiris trichuira C Trichobilharzia, Necator americanus @ D Ascarid lumbricoides, Ancylostoma duodenale E Strongyloides stercoralis, Ascarid lumbricoides Multiple Choice Question: Loại KST tự hồn thành chu kỳ thể người: Choices: A Trichuiris trichuira B Toxoplasma gondii C Pnemocystis carinii @ D Ascarid lumbricoides E Fasciola hepatica Multiple Choice Question: Bệnh vi nấm sau lây nhiễm qua đường hô hấp: Choices: A Cryptococcus sp, Aspergillus sp @ B Trichophyton sp, Microsporum sp C Candida sp, Aspergillus sp D Trichophyton sp, Candida sp E Aspergillus sp, Microsporum sp Multiple Choice Question: Vi nấm sau vi nấm nhị độ: Choices: A Trichophyton rubrum B Sporpthrix schenskii @ C Aspergillus flavus D Epidermophyton floccosum E Candida albicans Multiple Choice Question: Nếu người ăn thịt đơng vật có chứa nang giả Toxoplasm gondii, người vật chủ: Choices: A Chính B Phụ @ C Trung gian D Môi giới truyền bệnh E Vecteur truyền bệnh Multiple Choice Question: Về phương diện ….(A)….: Người ta dùng khải niệm vật chủ trung gian để …(B)…hoặc …(C)… Làm trung gian truyền bệnh Choices: Multiple Choice Question: Để thực chức sống kí sinh, cấu tạo …(A)… …(B)… không cần thiết …(C)… …(D)… cần thiết, giúp cho KST thực …(E)… dễ dàng Choices: Multiple Choice Question: Yếu tố dịch tễ thuận lợi cho gia tăng tỉ lệ nhiễm giun móc: Choices: A Sự phóng uế bừa bãi người mang bệnh B Thói quen chân đất người dân @ C Tỷ lệ nhiễm giun móc cao D Vùng đất xốp E Tất câu Multiple Choice Question: Ấu trùng thực quản phình giun móc hình thành: Choices: A Ở ruột non từ trứng giun đẻ ruột B Do giun đẻ ấu trùng ruột non C Từ trứng giun móc ngoại cảnh @ D Ở ruột non, từ trứng người nuốt vào E Từ ấu trùng thực quản hình ống ngoại cảnh Multiple Choice Question: Các KST thuộc Lớp trùng roi (Flagellata) gây bệnh quan sau đây: Choices: A Tiêu hoá, sinh dục, tiết niệu B Máu C Tổ chức mô bào D Câu A, B E Câu A, B C @ Multiple Choice Question: Xét nghiệm nước đàm tìm thấy KST sau: ….(A)…., ….(B)… ….(C) … Choices: Multiple Choice Question: Trong chu kì Fasciola hepatica, vật chủ phụ thứ I là: Choices: A Các loài ốc thuộc giống Bythinia, Bulimus B Các loài ốc thuộc giống Melania C Các loài ốc thuộc giống Plenorbus D Limnea @ E Aperta Multiple Choice Question: Tên kỹ thuật xét nghiệm tìm ấu trùng giun lươn là: Choices: A Willis B Kato C Baerman @ D Graham E Formalin ether Multiple Choice Question: Loài sán sau gây bệnh hệ tiết niệu sinh dục người: Choices: A Schitosoma haematobium @ B Schitosoma mansoni C Schitosoma japonnicum D Schitosoma mekongi E Schitosoma intercalatum Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề duyênđ , Đề duyênđ