Tu vung tieng han ngan hang

4 76 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 17:31

www.vietnameseforkorean.com - T chuyên môn Ngân Hàng ( : nhà riêng ( : cá nhân ( : ng ) ) i c trú ( ) :gi y đ ng ký m tài kho n ( : s tài kho n ( : lo i tài kho n ( : mã s thu ( : t giá ( ) ) ) ) ) ) : chuy n ti n ( : qu c t ch ( ) ) : phí t i ngân hàng khác ( ) : s ti n ( ) : khác ( ) : lãi vay ( ) : v n phòng đ i di n ( : ngày h t h n ( ) ) : doanh nghi p t nhân ( : b i hồn ( :n ic p( :cơng ty ( ) ) ) : m u d u công ty ( :s a đ i b sung ( ) ) : phí t i ngân hàng…(ngân hàng g i) ( : ng ) i không c trú ( : m t mã ( ) ) B n Quy n thu c: www.vietnameseforkorean.com www.vietnameseforkorean.com : l nh v c ho t đ ng ( : gi y phép kinh doanh s ( : lo i hình kinh doanh ( : ngày sinh ( ) : h tên ( ) ) ) ) : ch ký m u ch tài kh n ( : ch ký( ) ) : tên ( ) : ngân hàng th h ng ( ): đ n v th h ( ) ) ): đ n v chuy n ti n ( ( : gi y chuy n ti n ( : phí ngân hàng ( : phí ngân hàng ( : ng : ng ng ( i nh n ch u ( i th h ) ) ) ) ng ( ) ) : séc ( ) :m i( ) : ch ng minh th ( :do ng i chuy n ch u ( : ch tài kho n( : ng ) : s h chi u ( : kh u chi ( ) ) ) : h p đ ng h p tác kinh doanh ( : biên nh n ( ) ) i nh n ti n ( : ngày c p ( ) ) ) B n Quy n thu c: www.vietnameseforkorean.com www.vietnameseforkorean.com : ch ký ch tài kho n ( : tên tài kho n ( : ký g i ( ) ) ) : 100% v n n : ngo i h i ( c (100 ) ) : ti n g i không k h n ( )= : vãng lai ( :v n( ) : h tên ng : ng i l nh ti n ( i y quy n ( : gi y u quy n ( : lãi ( ) ) ) : công ty trách nhi m h u h n ( : tên ngân hàng ( ) ) ) ) : d u công ty ( : rút ti n ( ) ) : ti n tài kho n ( :đ i ti n l ( : s n tho i ( : ti n g i có k h n ( ) ) : ti n g i ti t ki m đ nh k ( : đ a ch ( : Ti n gi y ( :công ty ( ) ) ) ) ) : phi u rút ti n ( ) : s ti n b ng ch ( : s ngân hàng ( ) : fax ) B n Quy n thu c: www.vietnameseforkorean.com ) www.vietnameseforkorean.com : công ty liên doanh ( : công ty c ph n ( : ti n m t ( ) ) ) : h i phi u ( : đ i ti n ( : K tốn tr ) ) ng đóng d u ( : i n tho i di đ ng ( ) ) B n Quy n thu c: www.vietnameseforkorean.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu vung tieng han ngan hang , Tu vung tieng han ngan hang