Tiểu luận công nghiệp hóa gắn phát triển kinh tế tri thức

18 74 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 14:15

1. Cụng nghiệp húa, hiện đại húa và tớnh tất yếu khỏch quan phải tiến hành CNH, HĐH trong thời kỡ quỏ độ ở nước ta. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóaCông nghiệp hoá có lịch sử phát triển khoảng ba trăm năm nay, bắt đầu từ nước Anh vào cuối thế kỷ XVIII, sau đó lan sang các nước ở Tây Âu, Bắc Mỹ... và ngày nay ở các nước đang phát triển. Vì vậy, có nhiều cách hiểu khác nhau về công nghiệp hoá như: công nghiệp hoá tư bản chủ nghĩa, công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, theo nghĩa chung nhất, công nghiệp hoá là quá trình chuyển một nền kinh tế lạc hậu, nông nghiệp là chủ yếu thành một nước có nền kinh tế công nghiệp. Hiện nay, do tác động của cách mạng khoa học công nghệ cho nên có điều kiện rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. CƠNG NGHIỆP HỐ, HIỆN ĐẠI HĨA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MỞ ĐẦU Đối với nước ta, nước nông nghiệp lạc hậu lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, thiếu sở vật chất - kỹ thuật sản xuất đại Vì Đảng ta xác định cơng nghiệp hố nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ độ Tại đại hội Đảng lần thứ VIII, Đảng ta khẳng định: thời kỳ phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Mục tiêu CNH-HĐH theo tinh thần đại hội đảng VIII là: “Xây dựng nước ta thành nước cơng nghiệp có sở vật chất kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, xây dựng thành cong chủ nghĩa xã hội” Ngày nay, phát triển mạnh mẽ khoa học, kĩ thuật kinh tế tri thức hình thành nhiều nước giới Đó xu tất yếu trình phảt triển sức sản xuất, thành tựu quan trọng loài người, cần nắm lấy vận dụng để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội Nhiều nước phát triển lựa chọn chiến lược nhanh vào kinh tế tri thức Đối với nước ta hội thách thức to lớn NỘI DUNG I Cơng nghiệp hố-hiện đại hố, kinh tế tri thức cần thiết phải gắn kết hai q trình Cơng nghiệp hóa, đại hóa tính tất yếu khách quan phải tiến hành CNH, HĐH thời kì độ nước ta * Khái niệm cơng nghiệp hóa, đại hóa C«ng nghiƯp hoá có lịch sử phát triển khoảng ba trăm năm nay, nớc Anh vào cuối kỷ XVIII, sau lan sang nớc Tây Âu, Bắc Mỹ ngày nớc phát triển Vì vậy, có nhiều cách hiểu khác công nghiệp hoá nh: công nghiệp hoá t chủ nghĩa, công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá nớc phát triển Tuy nhiên, theo nghĩa chung nhất, công nghiệp hoá trình chuyển kinh tế lạc hậu, nông nghiệp lµ chđ u thµnh mét níc cã nỊn kinh tÕ công nghiệp Hiện nay, tác động cách mạng khoa học - công nghệ có điều kiện rút ngắn trình công nghiệp hoá, đại hoá Kế thừa có chọn lọc phát triển tri thức văn minh nhân loại công nghiệp hoá, đại hóa vào điều kiện cụ thể nớc ta Tại hội nghị Trung ương lần thứ khóa VII (tháng 7-1994), Đảng ta có nhận thức vê khái niệm cơng nghiệp hóa, đại hóa: “CNH – HĐH q trình chuyển đổi bản, tồn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng sức lao động thủ cơng sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện phương pháp tiên tiến, hiên đại dựa phát triển công nghiệp tiến khoa học – công nghệ, tạo suất lao động xã hội cao”1 Thực chất cơng nghiệp hố, đại hoá nước ta tiến hành cách mạng khoa học- cơng nghệ tồn kinh tế quốc dân nhằm tạo sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội Do đó, q trình phải kết hợp chặt chẽ cơng nghiệp hố với đại hố; đổi cơng nghệ với chuyển dịch cấu kinh tế ngành, lĩnh vực toàn kinh tế quốc dân theo hướng đại; phát triển lực lượng sản xuất đại với bước xác lập, củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa Mục tiờu c bn ca cụng nghip Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ơng khoá VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hµ Néi,1994, tr hóa, đại hóa cải biến nước ta thành nước công nghiệp có sở vật chất kỹ thuật đại, có cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, mức sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng – an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh Như vậy, cơng nghiệp hố khơng phải phát triển công nghiệp, mà phát triển lĩnh vực từ sản xuất vật chất dịch vụ kinh tế, khâu trang thiết bị, phương pháp quản lý, tác phong lao động, kỹ sản xuất Hiện đại hố khơng có nghĩa đưa khoa học - công nghệ - kỹ thuật thông tin - vi điện tử đại vào lĩnh vực hoạt động kinh tế, mà trình vận dựng tất phương tiện vào tổng thể hệ thống kinh tế, trị, xã hội, đòi hỏi phải thực cách mạng công nghệ cấu kinh tế - xã hội cách hợp lý, cân đối, tạo lập chế quản lý xã hội trình độ chun mơn cao với phương pháp quản lý đại * Tính tất yếu khách quan cơng nghiệp hố, đại hố đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Mỗi phương thức sản xuất xã hội dựa sở vật chất - kỹ thuật tương ứng Cơ sở vật chất - kỹ thuật xã hội toàn hệ thống yếu tố vật chất lực lượng sản xuất xã hội, phù hợp với trình độ kỹ thuật (công nghệ) tương ứng mà lực lượng lao động xã hội sử dụng để sản xuất cải vật chất đáp ứng nhu cầu xã hội Cơ sở vật chất - kỹ thuật xã hội tảng vật chất để xây dựng quan hệ sản xuất hệ thống kiến trúc thượng tầng xã hội định Căn để xem xét biến đổi sở vật chất - kỹ thuật xã hội biến đổi phát triển lực lượng sản xuất, phát triển khoa học - kỹ thuật, tính chất trình độ quan hệ xã hội, đặc biệt quan hệ sản xuất thống trị Do đó, xây dựng sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội tất yếu khách quan với nước lên chủ nghĩa xã hội Nhưng nước có hồn cảnh cụ thể khác nhau, đường xây dựng sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội không giống Công nghiệp hoá, đại hoá đất nước làm cho lực lượng sản xuất phát triển tạo tiền đề cho hình thành, phát triển quan hệ sản xuất tiến Với phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa tạo tảng kinh tế để bước xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa Nền kinh tế phát triển hiệu điều kiện để cải thiện, nâng cao đời sống cho nhân dân, tăng cường liên minh công - nông - trí thức; vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa củng cố, tăng cường; cách mạng tư tưởng văn hố có điều kiện thực Cơng nghiệp hố, đại hố gắn với phát triển kinh tế tri thức tạo điều kiện kinh tế để bước thực bình đẳng kinh tế vùng, miền, dân tộc, tầng lớp dân cư, tạo thống ngày cao trị, tinh thần xã hội, tiền đề quan trọng để xây dựng thành cơng xã hội Cơng nghiệp hố, đại hoá thắng lợi tạo tiềm lực kinh tế tiềm lực quốc phòng vững mạnh, điều kiện để củng cố tăng cường khả quốc phòng, an ninh đất nước, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa kinh tế so với nước khu vực giới, đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu Nhận thức vấn đề trên, Đảng ta khẳng định, cơng nghiệp hố, đại hố đất nước nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Do đó, phải tập trung sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lực lượng, thành phần kinh tế để thực thắng lợi nhiệm vụ Nền kinh tế tri thức * Quan niệm kinh tế tri thức Từ năm 80 trở lại đây, tác động mạnh mẽ khoa học công nghệ đại, đặc biệt công nghệ thông tin, sinh học, vật liệu mới, lượng kinh tế giới biến đổi sâu sắc, tồn diện, chuyển từ kinh tế cơng nghiệp sang kinh tế tri thức Đây bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử trọng đại trình phát triển nhân loại Những năm gần nhiều cơng trình nghiên cứu, nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế nhiều văn chiến lược phát triển quốc gia người ta dùng nhiều tên gọi khác cho giai đoạn phát triển Năm 1995, Tổ chức OECD nêu khái niệm kinh tế tri thức: “Nền kinh tế tri thức kinh tế sản sinh, truyền bá sử dụng tri thức trở thành yếu tố định phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng sống” Năm 1998, Bộ Thương mại Công nghiệp Anh đưa định nghĩa: “Một kinh tế dẫn dắt tri thức kinh tế mà việc sản sinh khai thác tri thức có vai trò trội trình tạo cải” Định nghĩa APEC nêu năm 2000, cho rằng: “Kinh tế tri thức kinh tế sản sinh ra, truyền bá sử dụng tri thức động lực chủ yếu tăng trưởng, tạo cải, việc làm tất ngành kinh tế" Tóm lại, định nghĩa đây, có diễn giải đôi chút khác nhau, nội dung thống với định nghĩa Tổ chức nghiên cứu Liên hợp quốc * Những đặc trưng chủ yếu kinh tế tri thức Thứ nhất, chuyển đổi cấu kinh tế, ý tưởng đổi phát triển công nghệ trở thành chìa khố cho việc tạo việc làm nâng cao chất lượng sống Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, dịch chuyển cấu nhanh Trong năm qua kinh tế phát triển giới có chuyển đổi to lớn, sâu sắc cấu kinh tế, cách thức hoạt động qui tắc hoạt động; phát triển nhanh ngành kinh tế dựa vào tri thức; ý tưởng đổi cơng nghệ chìa khoá cho việc tạo việc làm nâng cao chất lượng sống Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, dịch chuyển nhanh cấu Nhưng kinh tế mang tính rủi ro, không ngừng thay đổi, đặt nhiều thách thức Nếu kinh tế công nghiệp dựa vào tổ chức sản xuất hàng loạt, qui chuẩn hố, kinh tế tri thức tổ chức sở sản xuất linh hoạt hàng hố dịch vụ dựa vào cơng nghệ cao, kinh tế văn phòng (người trực tiếp sản xuất sản phẩm nhà máy đi, người làm việc văn phòng nhiều lên) Thứ hai, sản xuất công nghệ trở thành loại hình sản xuất quan trọng nhất, tiên tiến nhất, tiêu biểu sản xuất tương lai Các ngành kinh tế tri thức phải dựa vào công nghệ để đổi phát triển Các doanh nghiệp có sản xuất cơng nghệ, đồng thời có nhiều doanh nghiệp chun sản xuất cơng nghệ, gọi doanh nghiệp tri thức, khoa học sản xuất thể hố, khơng phân biệt phòng thí nghiệm với cơng xưởng, người làm việc cơng nhân tri thức, họ vừa nghiên cứu vừa sản xuất Hiện lĩnh vực công nghệ thông tin doanh nghiệp tri thức phát triển nhanh, khoảng 5-10 năm từ chỗ tay không trở thành tài sản khổng lồ hàng chục tỷ USD, Nescape, Yahoo, Dell, Cisco Sự hình thành phát triển khu công nghệ (technology park) yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh đời công nghệ Đây vườn ươm cơng nghệ; có điều kiện thuận lợi để thể hố q trình nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, triển khai công nghệ sản xuất, nhờ ý tưởng khoa học nhanh chóng trở thành cơng nghệ đưa sản xuất Những thập kỷ gần giới khu cơng nghệ phát triển nhanh, cách tổ chức để nhanh vào kinh tế tri thức Vì sản xuất dựa vào cơng nghệ cao, tiêu hao nguyên liệu, lượng, thải phế thải, kinh tế tri thức thực sản xuất sạch, không gây ô nhiễm môi trường Kinh tế tri thức kinh tế phát triển bền vững Trong xã hội mạng lại có điều kiện giải tốt mối quan hệ sản xuất tiêu dùng; nhờ có mạng sản xuất theo nhu cầu khách hàng, theo đơn đặt hàng, không để ứ đọng kho khối lượng lớn hàng hoá Giữa sản xuất tiêu dùng đạt hài hồ Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi lĩnh vực thiết lập mạng thông tin đa phương tiện phủ khắp nước, nối với hầu hết tổ chức, gia đình Thơng tin trở thành tài nguyên quan trọng Mọi người có nhu cầu thông tin truy nhập vào kho thông tin cần thiết cho Mọi lĩnh vực hoạt động xã hội có tác động cơng nghệ thông tin để nâng cao suất, chất lượng, hiệu quả, nhiều người gọi kinh tế tri thức kinh tế số hay kinh tế mạng hay kinh tế số Thứ tư, doanh nghiệp vừa cạnh tranh vừa hợp tác để phát triển Trong lĩnh vực công ty thành cơng hơn, lớn mạnh hơn, cơng ty khác tìm cách sáp nhập vào chuyển hướng khác ngay, không muốn bị phá sản Mà kinh tế tri thức nảy sinh nhiều cơng nghệ nên luôn xuất nhiều công ty mới; đời công ty gắn với đời công nghệ mới, sáng chế Các công ty phải đổi phải kịp thời chuyển hướng theo phát triển công nghệ Để tăng sức mạnh công ty phải hợp tác với nhau, để tồn phát triển Thứ năm, xã hội thơng tin thúc đẩy dân chủ hố Thơng tin đến với người Mọi người dễ dàng truy cập đến thông tin cần thiết Dân chủ hoá hoạt động tổ chức điều hành xã hội mở rộng Người dân thông tin kịp thời định quan nhà nước tổ chức có liên quan đến họ họ có ý kiến thấy khơng phù hợp Do phải tạo khơng khí dân chủ, cách làm việc dân chủ Khi chuẩn bị định, sách, luật pháp quan nhà nước dễ dàng đưa lấy ý kiến nhân dân Việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng nhân dân dễ dàng, thuận tiện Nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" thực đầy đủ Cho nên CNTT thúc đẩy phát triển dân chủ Có dân chủ phát huy khả sáng tạo người Cách tổ chức quản lý thay đổi nhiều Trong thời đại thơng tin, mơ hình huy tập trung, có đẳng cấp khơng phù hợp Xu theo mơ hình phi đẳng cấp, phi tập trung, mơ hình mạng, tận dụng quan hệ ngang; thơng tin đến cách thuận lợi nhanh chóng tất nơi, khơng cần qua nút xử lý trung gian Đó mơ hình tổ chức dân chủ, linh hoạt điều hành, dễ thích nghi với đổi mới, khơi dậy động sáng tạo người Thứ sáu, xã hội thông tin xã hội học tập Giáo dục phát triển Mọi người học tập, học thường xuyên, học trường học mạng, để khơng ngừng trau dồi kỹ năng, phát triển trí sáng tạo Khơng học tập thường xun khơng phát triển kinh tế tri thức Mọi người thường xuyên bổ túc, cập nhật kiến thức, chủ động theo kịp đổi có khả thúc đẩy đổi Với bùng nổ thông tin ln đổi kiến thức, mơ hình giáo dục truyền thống: đào tạo xong làm việc khơng phù hợp, mà phải đào tạo bản, làm việc tiếp tục đào tạo, vừa đào tạo vừa làm việc Con người phải học tập suốt đời, vừa học vừa làm việc Hệ thống giáo dục phải đảm bảo cho người lúc đâu học tập Mạng thơng tin có ý nghĩa quan trọng cho việc học tập suốt đời Đầu tư cho giáo dục cho khoa học chiếm tỷ lệ cao Nói chung đầu tư vơ hình (cho người, cho giáo dục, khoa học, văn hoá xã hội ) cao đầu tư hữu hình (đầu tư xây dựng sở vật chất kỹ thuật) Phát triển người trở thành nhiệm vụ trung tâm xã hội Vốn người yếu tố then chốt tạo giá trị cho doanh nghiệp tri thức Thứ bảy, vốn quý kinh tế tri thức tri thức Tri thức nguồn lực hàng đầu tạo tăng trưởng Không phải nguồn lực khác bị sử dụng, tri thức thơng tin chia xẻ, thực tế lại tăng lên sử dụng Nền kinh tế tri thức kinh tế dư dật khơng phải khan Thứ tám, sáng tạo, đổi thường xuyên động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển Cơng nghệ đổi nhanh, vòng đời cơng nghệ rút ngắn; q trình từ lúc đời, phát triển tiêu vong lĩnh vực sản xuất, hay công nghệ năm, chí tháng Các doanh nghiệp muốn trụ phát triển phải ln đổi cơng nghệ sản phẩm Sáng tạo linh hồn đổi Thứ chín, kinh tế tri thức kinh tế tồn cầu hố Thị trường sản phẩm mang tính tồn cầu, sản phẩm sản xuất nơi nhanh chóng có mặt khắp nơi giới Q trình tồn cầu hố q trình chuyển sang kinh tế tri thức, tồn cầu hố kinh tế tri thức thúc đẩy nhau, gắn quyện với nhau, hai anh em sinh đôi cách mạng khoa học công nghệ đại Tồn cầu hố mặt tạo thuận lợi cho phát triển nhanh kinh tế tri thức nước, đồng thời đặt nhiều thách thức rủi ro Trên giới khoảng cách giàu nghèo tăng nhanh chêch lệch nhiều tri thức điều xoá rút ngắn khoảng cách tri thức Thứ mười, thách thức văn hoá Trong kinh tế tri thức - xã hội thông tin, văn hố có điều kiện phát triển nhanh văn hoá động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Do thông tin, tri thức bùng nổ, trình độ văn hố nâng cao, nội dung hình thức hoạt động văn hố phong phú đa dạng Nhờ phương tiện truyền thông tức thời, internet, sáng tác đời tức thời lan truyền đến nơi giới Giao lưu văn hoá thuận lợi, tạo điều kiện cho văn hố tiếp thu tinh hoa nhân loại để phát triển văn hố Nhưng mặt khác văn hố đứng trước rủi ro lớn: bị pha tạp, dễ sắc… Nhiệm vụ gìn giữ, phát huy sắc văn hoá dân tộc trở nên nặng nề Cái phải giáo dục truyền thống, phát huy giá trị truyền thống, xây dựng phát triển văn hoá tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, có đủ sức mạnh nội sinh Tính tất yếu cơng nghiệp hố, đại hố gắn với phát triển kinh tế tri thức nước ta CNH giai đoạn tất yếu quốc gia Đối với nước ta, từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu, muốn tiến lên CNXH, thiết phải trải qua CNH Cơng nghiệp hóa - đại hóa (CNH-HĐH) giúp phát triển lực lượng sản xuất, làm thay đổi công nghệ sản xuất, tăng suất lao động Đây thời kỳ tạo tiền đề vật chất để không ngừng củng cố tăng cường vai trò kinh tế nhà nước điều tiết sản xuất dẫn dắt thị trường Đồng thời, CNH-HĐH động lực phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện tăng cường củng cố an ninh-quốc phòng tiền đề cho việc xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, đủ sức tham gia cách có hiệu vào phân cơng hợp tác quốc tế Trong q trình CNH-HĐH, nước ta có thuận lợi nước sau, học hỏi kinh nghiệm thành công nước trước có hội rút ngắn thời gian thực trình Trước đây, nước Anh thực CNH đầu tiên, phải 120 năm; nước Mỹ sau, 90 năm; sau Nhật Bản xuống 70 năm; nước cơng nghiệp (NICs) có 30 năm Việt Nam thực thực q trình bối cảnh lồi người bắt đầu chuyển sang phát triển kinh tế tri thức (KTTT), với bùng nổ tự động hóa, cơng nghệ thông tin, công nghệ gen, công nghệ nano, công nghệ vật liệu tiên đoán C Mác Ph Ăng-ghen từ kỷ XIX: ''Tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp'' Đây hội lịch sử hoi mà thời đại tạo để 10 nước sau Việt Nam rút ngắn khoảng cách đuổi kịp nước trước Việc chuyển kinh nước ta sang hướng phát triển dựa vào tri thức trở thành u cầu cấp thiết khơng thể trì hỗn Chính thế, Đại hội lần thứ IX, lần đầu tiên, Đảng ta ghi vào văn kiện luận điểm quan trọng phát triển KTTT ''Đi nhanh vào công nghệ đại ngành lĩnh vực then chốt để tạo bước nhảy vọt công nghệ kinh tế, tạo tốc độ tăng trưởng vượt trội sản phẩm dịch vụ chủ lực Cơng nghiệp hóa gắn với đại hóa từ đầu suốt giai đoạn phát triển Nâng cao hàm lượng tri thức nhân tố phát triển kinh tế- xã hội, bước phát triển KTTT nước ta'' Tới Đại hội X, việc phát triển KTTT thể rõ với tư cách yếu tố cấu thành đường lối CNH-HĐH đất nước: ''Tranh thủ hội thuận lợi bối cảnh quốc tế tạo tiềm năng, lợi nước ta để rút ngắn trình CNH-HĐH đất nước theo định hướng XHCN gắn với phát triển KTTT, coi KTTT yếu tố quan trọng kinh tế CNH-HĐH Phát triển mạnh ngành sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức; kết hợp việc sử dụng vốn tri thức người Việt Nam với tri thức nhân loại” Và Đại hội XI, với định hướng chiến lược cấu lại kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng, sang phát triển hợp lý chiều rộng chiều sâu, trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững, Đảng ta tiếp tục khẳng định: ''phát triển mạnh khoa học, cơng nghệ làm động lực đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hố, đại hố, phát triển KTTT, góp phần tăng nhanh suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế, phát triển nhanh, bền vững đất nước” Từ kinh tế nơng nghiệp lên CNXH, bối cảnh tồn cầu hóa, phải tiến thành đồng thời hai trình: Chuyển từ kinh tế nơng nghiệp lên kinh tế công nghiệp (CNH-HĐH); chuyển từ kinh tế nông-công nghiệp lên KTTT Trong nước trước, hai trình nhau, 11 nước ta, tận dụng hội nước sau, hai trình lồng ghép với nhau, kết hợp bước với bước phát triển nhảy vọt, tức gắn CNH-HĐH với phát triển KTTT II Nội dung giải pháp đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố gắn với phát triển kinh tế tri thức nước ta Nội dung đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức Việt Nam * Phát triển mạnh ngành sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức; kết hợp sử dụng nguồn vốn tri thức người Việt Nam với tri thức nhân loại Đó ngành cơng nghiệp cơng nghệ thơng tin, công nghiệp công nghệ cao, ngành dịch vụ dựa vào xử lý thơng tin, tài chính, ngân hàng, giáo dục đào tạo, nghiên cứu phát triển công nghệ ứng dụng trực tiếp để tạo sản phẩm Chỉ có làm cho tổng giá trị sản phẩm tăng nhanh, tổng tiêu hao nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư không tăng mấy; số lượng người lao động khu vực sản xuất hàng hoá có xu hướng ngày đi, số người làm việc văn phòng đại đa chức làm công việc xử lý thông tin chiếm tỷ lệ lớn cấu tổng thể lực lượng lao động xã hội Vấn đề quan trọng hàng đầu là, phải chủ động phát huy lực sáng tạo tri thức nước, đồng thời phải biết tranh thủ hội tiếp thu tri thức giới tồn cầu hóa Thực vậy, điều kiện chưa có đủ nguồn lực để phát triển kinh tế tri thức lên trình độ cao, ta phải chủ động hội nhập quốc tế nhằm đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao nhiều lĩnh vực, sở có lợi Qua hội nhập hợp tác với việc gửi nâng cao trình độ nước ngoài, chuyên gia Việt Nam bước trưởng thành ứng dụng công nghệ cao tiến tới sáng tạo tri thức cần thiết cho cơng nghiệp hóa, đại hóa trình độ cao Nhiều ví dụ 12 cơng nghiệp điện tử, thiết lập mạng viễn thông quốc gia, công nghiệp chế biến nông sản, chế tạo trang thiết bị - điện tử cho thấy kết tốt đạt bước tiến nhanh rõ rệt * Coi trọng số lượng chất lượng tăng trưởng kinh tế bước phát triển kinh tế vùng, địa phương, dự án kinh tế - xã hội Trong vấn đề cần coi trọng số lượng chất lượng tăng trưởng Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao bền vững hơn, gắn với phát triển người; bước thực tiến bộ, công xã hội, nâng cao chất lượng sống bảo đảm ngày tốt nhu cầu văn hóa, giáo dục cho người Xây dựng cấu kinh tế đại, hợp lý theo ngành, lĩnh vực vùng lãnh thổ Phát triển mạnh ngành, sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức Vấn đề quan trọng hàng đầu là, phải chủ động phát huy lực sáng tạo nước, đồng thời phải biết tranh thủ hội tiếp thu tri thức giới * Xây dựng cấu kinh tế đại, hợp hợp lý theo ngành, lĩnh vực vùng lãnh thổ Chúng ta phải đối mặt với “yếu nội kinh tế với mơ hình tăng trưởng cấu kinh tế lạc hậu, hiệu quả, tích tụ kéo dài từ lâu, chậm khắc phục ” (Trích diễn văn bế mạc HNTƯ khóa XI Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 10-10-2011 ) * Giảm chi phí trung gian, nâng cao suất lao động tất ngành, lĩnh vực, ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh cao Tạo dựng hành có hiệu quả, tích cực chống bệnh kinh niên tham nhũng, quan liêu, lãng phí thúc đẩy việc giảm mạnh chi phí hành chính, góp phần tăng suất lao động nâng cao sức cạnh tranh kinh tế Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức 13 Theo học viện ngân hàng giới (WBI), quốc gia muốn chuyển sang kinh tế tri thức, trước tiên cần hình thành trụ cột quan trọng, là: Mơi trường kinh tế thể chế xã hội thuận lợi cho sáng tạo sử dụng tri thức Một môi trường thể chế theo luật, cho phép dòng chảy tự tri thức, hỗ trợ công nghệ thông tin truyền thông, khuyến khích việc làm chủ doanh nghiệp trọng tâm kinh tế tri thức Giáo dục đào tạo Hệ thống giáo dục đào tạo có chất lượng cao để người dân giáo dục đào tạo, nâng cao lực sáng tạo, chia sẻ sử dụng tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao Hạ tầng sở thông tin (ICT) đại Một sở thông tin động, từ radio đến internet, cần thiết phép dễ dàng liên lạc, phổ biến sử lý thông tin Hệ thống sáng tạo có hiệu Một mạng lưới trung tâm nghiên cứu, đại học, tổ chức chuyên gia, cố vấn, doanh nghiệp tư nhân, nhóm cộng đồng cần thiết để thu nhận kho tri thức toàn cầu ln khơng ngừng tăng, truyền bá thích ứng chúng cho nhu cầu đất nước,và sáng tạo tri thức cần thiết Trong thời đại kinh tế tri thức, Việt Nam bỏ qua hệ công nghệ trung gian để vào công nghệ tiên tiến, công nghệ cao Song, điều khơng có nghĩa cho phép chủ quan, nóng vội, đốt cháy giai đoạn mà bỏ qua mục tiêu phát triển kinh tế Quán triệt quan điểm Đảng đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với tri thức đòi hỏi cần thực tốt số vấn đề sau: Một là; đổi mạnh mẽ tư duy, sách, thể chế, tổ chức quản lý, tạo môi trường kinh doanh sôi động, phát huy khả sáng tạo Chuyển đổi triệt để từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường, từ kinh tế vật sang kinh tế giá trị, từ dựa chủ yếu vào nguồn lực vật chất sang dựa chủ yếu vào nguồn lực trí tuệ, chuyển trọng tâm đầu tư từ đầu tư hữu hình sang đầu 14 tư vơ hình Coi tri thức nguồn vốn quan trọng Tạo môi trường kinh doanh sôi động, thúc đẩy cạnh tranh Chính sách, pháp luật rõ ràng, cơng khai, minh bạch, thúc đẩy dân chủ, khuyến khích mạnh mẽ khả sáng tạo Vai trò Nhà nước chuyển từ chức điều khiển, huy sang chức kiến trúc sư kinh tế tri thức, định hướng phát triển, tạo môi trường thuận lợi động viên người, lực lượng phát huy lực sáng tạo xây dựng kinh tế tri thức Thể chế sách phải nhằm tạo lập khơng gian (mơi trường) thuận lợi cho q trình đổi mới, thúc đẩy hình thành hệ thống đổi quốc gia hữu hiệu Đó điều kiện để tiến nhanh vào kinh tế tri thức Hai là; Cải cách triệt để giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố định thành công chiến lược phát triển kinh tế tri thức Trong kinh tế tri thức, người phải biết tự đào tạo, ln tiếp thu tri thức mới, có lực sáng tạo, thường xuyên đổi cách nghĩ, cách làm, ln thích nghi với phát triển Giáo dục, đào tạo có ý nghĩa vơ quan trọng – sản xuất vốn tri thức Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 khẳng định: Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao đột phá chiến lược, yếu tố định trình cấu lại kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng lợi cạnh tranh dài hạn, bảo đảm phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững… Phát triển nguồn nhân lực cần phải quan tâm phát triển người đại hóa hoạt động giáo dục, đào tạo Nhà nước phải có sách trọng dụng nhân tài, thực coi "hiền tài nguyên khí quốc gia", tạo điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy lực cán giỏi, đầu đàn lĩnh vực khoa học-công nghệ, quản lý kinh doanh, văn học-nghệ thuật…Nhiệm vụ cấp bách tiến hành cách mạng toàn diện giáo dục: cải cách triệt để, sâu sắc mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống giáo dục, phương thức tổ chức quản lý giáo dục - đào tạo Chuyển trọng tâm giáo dục từ trang bị kiến thức 15 sang bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp tư duy, phương pháp giải vấn đề, lực sáng tạo, khả tự đào tạo, thích nghi phát triển Chuyển từ mơ hình giáo dục truyền thống sang mơ hình giáo dục mới: hệ thống học tập suốt đời, phát triển nghề nghiệp liên tục Ba là; Tăng cường lực khoa học công nghệ quốc gia, thiết lập hệ thống đổi quốc gia hữu hiệu - động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế tri thức Tại đại hội lần thứ IX Đảng ta đưa ba nhiệm vụ chủ yếu là: “Nâng cao lực khoa học, công nghệ; đổi chế quản lý; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng” Điều khơng phản ánh tư tích cực đổi mới, ngày nắm bắt xu tất yếu thời mà cho thấy vận dụng sáng tạo Đảng ta phát triển kinh tế tri thức nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp đại Chú trọng đặc biệt lực nghiên cứu để tiếp thu, làm chủ sáng tạo công nghệ Đồng thời, đổi chế quản lý kinh tế quản lý khoa học công nghệ, phát triển mạnh thị trường khoa học- công nghệ, thiết lập hệ thống đổi quốc gia hữu hiệu Hệ thống đổi quốc gia bao gồm thiết chế, hệ thống tổ chức tầm quốc gia nhằm gắn bó chặt chẽ khoa học với sản xuất, thúc đẩy việc tạo ứng dụng nhanh chóng kết nghiên cứu sáng tạo để đổi sản xuất, phát triển kinh tế Hiện nay, nước phát triển, quan hệ khoa học - sản xuất chuyển từ mơ hình tuyến tính sang mơ hình tác động qua lại nhiều yếu tố Trong hệ thống đổi quốc gia theo mơ hình tương tác, yếu tố nghiên cứu triển khai, nỗ lực đổi mới, phân tích thị trường, đa dạng hố sản phẩm, nâng cao kỹ cơng nhân gắn bó nhau, tác động qua lại lẫn Bốn là; Phát triển ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin lĩnh vực kinh tế - xã hội - động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi phát triển, tiến vào kinh tế tri thức 16 Công nghệ thông tin chìa khố để vào kinh tế tri thức ứng dụng phát triển công nghệ thông tin góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ tinh thần toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển hệ thống đổi mới, phát triển nhanh HĐH ngành kinh tế, tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp, hỗ trợ hữu hiệu trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng sống nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng, tạo khả tắt đón đầu để thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức KẾT LUẬN CNH, HĐH vấn đề khó khăn đa dạng dễ mắc bệnh chủ quan ý chí Vì vậy, đòi hỏi phải sáng suốt, linh hoạt đổi Và để thực CNH-HĐH phải phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm cho khoa học công nghệ thực trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp động lực chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục nguy bị tụt hậu khoa học công nghệ Trong thời đại cách mạng thông tin nay, để đạt điều phải tiếp cận nhanh với tri thức công nghệ thời đại đẻ đại hoá kinh tế theo hướng bước hình thành kinh tế tri thức có lực cạnh tranh với giá trị gia tăng ngày cao Phải kết hợp nhiệm vụ cơng nghiệp hố với nhiệm vụ vào kinh tế tri thức làm một, kết thúc giai đoạn đến giai doạn khác Dân tộ ta có khả nắm bắt làm chủ nhanh tri thức mới, đất nước ta phải dựa vào tri thức, dựa vào khoa học cơng nghệ, dựa vồ giáo dục đào tạo để phát triển Chúng ta cần phát triển kinh tế tri thức để CNH, HĐH đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội 17 18 ... nhanh vào kinh tế tri thức Hai là; Cải cách tri t để giáo dục, phát tri n nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố định thành công chiến lược phát tri n kinh tế tri thức Trong kinh tế tri thức, người... phát tri n nhảy vọt, tức gắn CNH-HĐH với phát tri n KTTT II Nội dung giải pháp đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố gắn với phát tri n kinh tế tri thức nước ta Nội dung đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát. .. quốc tế nhiều văn chiến lược phát tri n quốc gia người ta dùng nhiều tên gọi khác cho giai đoạn phát tri n Năm 1995, Tổ chức OECD nêu khái niệm kinh tế tri thức: “Nền kinh tế tri thức kinh tế sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận công nghiệp hóa gắn phát triển kinh tế tri thức, Tiểu luận công nghiệp hóa gắn phát triển kinh tế tri thức, Nền kinh tế tri thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn