Chuyên đề tốt nghiệp vốn lưu động cty toàn tâm 17 9 12

82 52 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 11:37

Vốn là phạm trù kinh tế hàng hoá, là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hoá. Chính vì vậy, các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có yếu tố tiền đề là vốn. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn kinh doanh liên tục vận động qua nhiều hình thái với những đặc điểm khác nhau. Khi kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh số vốn bỏ ra phải sinh sôi, nảy nở vì điều này liên quan trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chuyên đề tốt nghiệp Mc lc Mc lc .1 Danh mục bảng biểu .2 Sơ đồ : Cơ cấu tổ chức công ty 21 Bảng 13: Bảng phân tích tình hình toán 51 Bảng 14: Bảng phân tích tình hình toán 52 Bảng 15: Tình hình vốn lu động công ty năm 2010 53 B¶ng 16: hiƯu qu¶ sư dơng vèn kinh doanh 54 Danh mục từ viết tắt .3 CP : Cỉ phÇn SXKD : S¶n xuÊt kinh doanh : TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ: Tài sản lu động VL§: Vèn lu ®éng .3 TT: Thanh to¸n TCTD: Tỉ chøc tÝn dơng CBCNV: Cán công nhân viên .3 CNV: Công nhân viên TNHH: tránh nhiệm hữu hạn ĐKKD: Đăng ký kinh doanh TP: Thµnh CSH: Chñ së h÷u .3 NSNN: Ngân sách Nhà nớc .3 DN: Doanh nghiÖp Cty CP ĐT & TM: Công ty cổ phần đầu t thơng mại .3 XDCB: xây dựng BHXH : B¶o hiĨm x· héi Lời nói đầu .4 Phụ lc 4: bảng phân tích tình hình toán 77 Phụ lục 6: hiƯu qu¶ sư dơng vèn kinh doanh 81 Page of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Danh mc bng biu Sơ đồ : Cơ cấu tổ chức công ty 21 B¶ng : KÕt qu¶ kinh doanh cđa công ty giai đoạn 2009 2011 24 Bảng 2: Cơ cấu vốn kinh doanh công ty 25 Bảng 3: Nguồn hình thành vốn công ty 26 Bảng 4: Cơ cấu vốn lu động Công ty giai ®o¹n 2009 – 2011 29 B¶ng 5: Kh¶ toán công ty giai đoạn 2009 - 2011 28 Bảng 6: Vòng quay hàng tồn kho 33 B¶ng 7: Kú thu tiền bình quân .33 Bảng 8: Hiệu suất sử dụng vốn lu động giai ®o¹n 2009 - 2011 34 B¶ng 9: Søc sinh lời vốn lu động giai đoạn 2009 2011 34 Bảng 10 : Mục tiêu phát triển công ty giai đoạn 2012 2014 40 Bảng 11: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 49 Bảng 12: Nguồn vốn công ty 50 B¶ng 13: B¶ng phân tích tình hình toán 51 Bảng 14: Bảng phân tích tình hình toán 52 Bảng 15: Tình hình vốn lu động công ty năm 2010 53 Bảng 16: hiệu sử dụng vèn kinh doanh 54 B¶ng 17: Sè liệu tổng hợp tiêu kinh tế hàng năm .55 Page of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Danh mục từ viết tắt CP : Cỉ phÇn SXKD : Sản xuất kinh doanh : TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ: Tài sản lu động VLĐ: Vốn lu động TT: Thanh to¸n TCTD: Tỉ chøc tÝn dơng CBCNV: C¸n công nhân viên CNV: Công nhân viên TNHH: tránh nhiệm hữu hạn ĐKKD: Đăng ký kinh doanh TP: Thành phố CSH: Chủ sở hữu NSNN: Ngân sách Nhà nớc DN: Doanh nghiệp Cty CP ĐT & TM: Công ty cổ phần đầu t thơng mại XDCB: xây dựng Page of 82 Chuyên đề tốt nghiệp BHXH : B¶o hiĨm x· héi Lời nói đầu Vèn phạm trù kinh tế hàng hoá, yếu tố quan trọng định đến sản xuất lu thông hàng hoá Chính vậy, doanh nghiệp kinh tế thị trờng muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có yếu tố tiền đề vốn Trong trình sản xuất kinh doanh, vốn kinh doanh liên tục vận động qua nhiều hình thái với đặc điểm khác Khi kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh số vốn bỏ phải sinh sôi, nảy nở điều liên quan trực tiếp đến tồn phát triển cđa doanh nghiƯp HiƯn nỊn kinh tÕ níc ta kinh tế thị trờng có điều tiết vĩ mô nhà nớc,các thành phần kinh tế song song tồn tại, cạnh tranh với Các doanh nghiệp không đơc bao cấp vốn mà phải tự hạch toán kinh doanh, tự bù đắp chi phí làm ăn có lãi Chính vậy, muốn tồn Page of 82 Chuyên đề tốt nghiệp đứng vững cạnh tranh, doanh nghiệp, đặc biệt Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh thơng mại cần phải có lợng vốn lu động chiếm tỷ trọng lớn nhiều vốn cố định Do vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động cần thiết Qua thời gian học tập trờng trình thực tập Công ty CP Đầu t Thơng mại Toàn Tâm Đợc giúp đỡ Cô giáo hớng dẫn Cô, Chú, Anh, Chị, Em Công ty giúp em sử dụng kiến thức đợc học để áp dụng vào thực tiễn công việc gặt hái đợc thành công định Qua thời gian nghiên cứu học tập em nhận thấy rằng: Hoạt động SXKD Doanh nghiệp vấn đề vốn kinh doanh yếu tố quan trọng hàng đầu để phát triển Doanh nghiệp, ặc biệt vốn lu động hoạt động SXKD Bất kể Doanh nghiệp nào, hoạt động lĩnh vực kinh doanh gì, quy mô lớn hay nhỏ cần phải có lợng vốn lu động định để hoạt động Nhận thức đợc tầm quan trọng vốn lu động hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Em lựa chọn đề tài Nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động Công ty CP Đầu T Thơng Mại Toàn Tâm làm chuyên đề tốt nghiệp Nội dung đề tài gồm phần chính: Chng I: Những vấn đề hiệu sử dụng vốn lu động Doanh nghiệp Page of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Chng II: Thực trạng hiệu sử dụng vốn lu động Công ty CP Đầu T Thơng Mại Toàn Tâm Chng III: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động Công ty CP Đầu t Thơng mại Toàn Tâm Do trình độ lý luận kiến thức có hạn chế định nên Đề tài em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đợc quan tâm đóng góp ý kiến Cô giáo hớng dẫn thực tập Cô, chú, anh chị em cán công tác Công ty CP Đầu t Thơng mại Toàn Tâm giúp Em hoàn thành Đề tài thực tập đợc tốt Cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Cô giáo TS: Lờ Hng Lan toàn thể Cô, chú, anh chị em phòng Tài - Kế toán phận phòng ban có liên quan Công ty tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài Hà nội, ngày tháng 10 năm 2012 Page of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Kh¸i niƯm vèn, vèn lu động 1.1.1.1 Khái niệm vốn Vốn biểu tiền tài sản doanh nghiệp Vốn sở vận chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Không có vốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đợc Vốn sở vật chất mà vốn sở giá trị doanh nghiệp Vốn với t cách sở để mua bán hàng hóa vốn công cụ để tính toán Trong kinh doanh doanh nghiệp phải tạo đơc thích ứng giá trị vật Vì thích ứng giá trị vật công ty cao hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thuận tiện Doanh nghiệp sử dụng công cụ thống kê, kế toán để xác định, so sánh vốn Sự so sánh đợc biểu thờng xuyên tự giác Chính so sánh cho phép doanh nghiệp đánh giá đợc tình hình thực mục tiêu xác định mìnhvà kịp thời điều chỉnh cần thiết 1.1.1.2 Khái niệm v c im vốn lu ®éng * Vèn lu ®éng cđa doanh nghiƯp lµ sè tiền ứng trớc tài sản lu động lu thông nhằm đảm bảo cho trình tái Page of 82 Chuyên đề tốt nghiệp sản xuất doanh nghiệp đợc thực thờng xuyên liên tục Vốn lu động luân chuyển toàn giá trị lần, tuần hoàn liên tục hoàn thành vòng tuần hoàn sau chu kỳ sản xuất * Đặc ®iĨm cđa vèn lu ®éng Thø nhÊt, vèn lu động tham gia vào trình sản xuất biến dạng chuyển từ hình thái sang hình thái khác Thứ hai, vốn lu động tuần hoàn liên tục hoàn thành vòng tuần hoàn sau chu kỳ sản xuất 1.1.2 Vai trò vốn lu động Doanh nghiệp Vốn lu động có vai trò quan trọng hoạt động SXKD Doanh nghiệp Bởi toàn Tài sản lu động, (hay gọi Tài sản ngắn hạn) Doanh nghiệp đợc hình thành từ vốn lu động Để tiến hành sản xuất TSCĐ nh máy móc, thiết bị, nhà xởng Doanh nghiệp phải bỏ lợng tiền định để mua sắm hàng hoá, nguyên vật liệu phục vụ cho trình sản xuất Nh vốn lu động điều kiện yếu tố quan trọng để doanh nghiệp vào hoạt động hay nói cách khác thiếu vốn lu động doang nghiệp tiến hành trình sản xuất Vốn lu động doanh nghiệp phản ánh trình sản xuất công ty nh công cụ dùng để đánh giá trình mua sắm, dự trữ, sản xuất tiêu thụ doanh nghiệp Hơn vốn lu động đảm bảo Page of 82 Chuyên đề tốt nghiệp trình tái sản xuất doanh nghiệp đợc tiến hành thơng xuyên, liên tục Trong kinh tế thị trờng việc phát triển doanh nghiệp đợc thị trờng thừa nhận quy mô doanh nghiệp, Vốn lu động có khả định đến quy mô hoạt động doanh nghiệp Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động việc sử dụng vốn nên muốn mở rộng quy mô doanh nghiệp phải huy động lợng vốn định để đầu t, hay để dự trữ vật t hàng hoá Với lợng vốn lu động lớn giúp cho doanh nghiệp tận dụng đợc hội kinh doanh từ tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Vốn lu động có phần lớn nằm nguyên liệu, vật liệu cung cấp vào trình sản xuất lợng khác lại nằm thành phẩm bán thành phẩm tồn kho Nh vốn lu động đợc coi phận chủ yếu cấu thành nên giá thành sản phẩm đặc điểm luân chuyển toàn lần vào giá trị sản phẩm Giá trị thành phẩm bán đợc tính việc bù đắp giá thành sản phẩm cộng thêm phần lợi nhuận Do đo, vốn lu động đóng vai trò định việc tính giá hàng hoá bán Page of 82 Chuyên đề tốt nghiệp 1.1.3 Nguồn hình thành vốn lu động Nguồn hình thành vốn lu động Doanh nghiệp chủ yếu từ nguồn sau; Vốn chủ sở hữu: phần vốn thuộc quyền sở hữu chủ Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có quyền chiếm hữu, chi phối định đoạt Phần vốn thng đợc trích từ quỹ nh; Quỹ đầu t phát triển, quỹ dự phòng tài , khấu hao TSCD lợi nhuận cha phân phối hàng năm Phần vốn đợc sử dụng chuyển hoá thành tài sản lu động hay gọi Tài sản ngắn hạn Doanh nghiệp Các khoản nợ ngắn hạn: Vay ngắn hạn TCTD, Các khoản nợ vay, chiếm dụng khách hàng, nợ CBCNV khoản nợ phải trả khác có thời gian dới 12 tháng Các khoản huy động ngắn hạn khác: để phục vụ cho hoạt động SXKD Doanh nghiệp 1.1.4 Phân loại vốn lu động Để quản lý, sử dụng vốn lu động có hiệu quả, thông thờng vốn lu động đợc phân loại theo tiêu thức khác nhau; 1.1.4.1.Phân loại theo hình thái biểu hiện: Theo tiêu thức vốn lu động dợc chia thành: Vốn tiền: Gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển, kể kim loại quý nh: Vàng, bạc, đá quý vv tài sản có tính lỏng cao cã thĨ chun sang thµnh tiỊn Vèn toán: Các khoản nợ phải thu khách hàng, khoản phải thu tạm ứng, khoản phải thu khác Page 10 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp giỏ r nước nên người dân có hành động nhập lậu hàng bán để hưởng chênh lệch, mà hàng hóa doanh nghiệp nước khó cạnh tranh được, dẫn tới sản xuất ngày bị đình trệ Có biện pháp khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguyên vật liệu đầu vào nhập khẩu, giảm thuế nhập để giảm giá thành, bên cạnh kiểm sốt giá xăng dầu giá vàng để tránh hoang mang, lòng dân nhiễu loạn thị trường KiÕn nghÞ ngân hàng tổ chức tín dụng có biện pháp giúp doanh nghiệp đợc vay vốn dài hạn víi l·i xt thÊp Cần có sách hợp lý, hành đơn giản hơn, tạo điểu kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay Giảm lãi suất sách cần phải làm, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn tốt từ có điểu kiện tái sản xuất, mà cần phải có kiểm sốt, lẽ chế lãi suất thấp khiến cho ngân hàng bị sức hút huy động vốn dẫn tới rủi ro khoản Vì giảm lãi suất phải có kiểm sốt hợp lý lãi suất, đồng thời tạo chế minh bạch để tất doanh nghiệp có nhu cầu vay Page 68 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Kết luận Trong trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nào, hoạt động lĩnh vực kinh doanh cần phải có lợng vốn lu động định để tham gia vào trình kinh doanh Do vËy viƯc qu¶n lý, sư dơng vèn lu động đem lại hiệu cao điều nhà quản lý kinh tế đặc biệt quan tâm, việc quản lý sử dụng vốn lu động cách hợp lý, khoa học đem lại lợi ích mặt hiệu kinh tế lớn cho Doanh nghiệp trình hoạt động Qua thời gian nghiên cứu vấn đề lý luận còng nh thùc tiƠn vỊ t×nh h×nh sư dơng vèn lu động Công ty CP Đầu t Thơng mại Toàn Tâm Từ tìm nguyên nhân làm ảnh hởng đến hiệu sử dụng vốn lu động Công ty Do đặc thù nghành kinh doanh xây lắp vốn tham gia vào trình sản xuất kinh doanh chủ yếu sử dụng vốn lu động nên Công ty cần phải thờng xuyên trọng đến việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động Xuất phát từ lý trên, qua thời gian thực tập Công ty, đợc giúp đỡ tận tình Cô giáo hớng dẫn nh Ban lãnh đạo, Cô, Chú, Anh em phòng kế toán, phòng ban có liên quan, với mong muốn đóng góp phần nhỏ vào phát triển Công ty em mạnh dạn đóng góp số ý kiến với hy vọng phần giúp công ty khắc phục tồn nhằm nâng cao chất lợng hiệu sử dụng vốn lu động Page 69 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Do trình độ thời gian nghiên cứu có hạn, nên đề tài em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp bổ sung Cô giáo hớng dẫn chuyên đề thực tập tập thể cán công nhân viên công ty giúp em hoàn thành tốt đề tài thực tập Em xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2012 Page 70 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình quản trị doanh nghiệp Trờng Đại học KTQD Hà Nội - 2004 Giáo trình Kế toán tài Trờng Đại học KTQD Hà Nội- 2001 Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế Trờng Đại học TCKT Hà Nội - 1999 Giáo trình kinh tế xây dựng Trờng Đại học xây dựng Hà Nội Giáo trình lý thuyết tài - tiền tệ Trờng Đại học KTQD hà nội 2002 Giáo trình Tài quốc tế Học viện Ngân hàng 2007 Luật Doanh nghiệp năm 2005 Báo cáo tài công ty CP ĐT&TM Toàn Tâm 10 Tạp chí nghiên cứu kinh tế 11 Tạp chí Ngân hàng - tài 12 Tạp chí xây dựng 13 Tạp chí ngời xây dựng Page 71 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp 14 Các tài liệu su tầm khác PH LC Ph lc1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 (31/12/2009) TT Ch tiờu n v S tiền Đồng 22.213.263.381 Đồng 21.348.566.928 - 864.796.463 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Đồng 216.199.115,8 Lợi nhuận sau thuế Đồng 648.597.347,3 Tổng doanh thu tiêu thụ sản xuất kinh doanh Giá vốn Lỵi nhuận Page 72 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Ph lc 2: nguồn vốn công ty Đơn vị: đồng Năm 2010 Chỉ tiêu Tổng số vốn Số tiền kinh 15.881.606 doanh Vèn chđ së h÷u Tû träng Tû träng vèn kinh trªn tõng doanh (%) vèn (%) 100 253 3.821.905.87 Năm 2011 Tỷ trọng Tỷ trọng Sè tiỊn 17.716.902.4 vèn kinh trªn tõng doanh (%) vèn (%) 100 29 24,06 100 3.873.715.383 21,86 100 24,06 100 3.815.327.383 21,5 98,5 58.388.000 0.33 1,5 100 13.843.187.04 78,1 100 - Nguån vèn- quü 3.821.905.87 - Nguån kinh phí, quỹ khác Nợ phải trả 12.059.700.3 75,93 74 - Nợ ngắn hạn 8.690.088.05 54,7 10.733.168.93 60,58 Page 73 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp - Nợ trung hạn 2.003.510.00 1.503.510 - Nợ khác 1.366.102.31 8,6 1.606.508.107 9,07 45,3 6.983.733.490 39,42 54,7 10.733.168.93 60,58 II Theo thời gian huy động Vốn thờng xuyên 7.191.518.19 Vèn t¹m thêi 8.690.088.05 Page 74 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Ph lc 3: bảng phân tích tình hình toán Đơn vị: đồng Năm 2009 Chỉ tiêu A Nợ phải trả Tỷ Số tiền (đ) trọng Chênh lệch Tỷ Số tiền (đ) trọng Tû Sè tiỊn (®) träng (%) (%) (%) 12.059.700.3 100,00 13.843.187.04 100,00 1.783.486.67 14,79 74 8.690.088.057 5.596.525.112 I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Vay dài hạn đến hạn trả Phải trả cho ngời bán 2.271.243.133 Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà 2.301.178.292 nớc Phải trả công nhân viên Phải trả đơn vị nội Các khoản phải trả phải nộp khác Năm 2010 72,05 46,40 10.733.168.939 7.296.620.000 77,5 52,71 2.043.080.882 1.700.094.888 23,51 30,38 18,83 3.294.114.101 23,8 1.022.870.968 45,04 19,08 (-87,591,177) -0,63 - -103,81 -9,49 -61,68 114.488.777 0,95 103.619.300 0,75 2.388.769.469 -10.869.477 329.864.087 2,73 126.406.715 0,91 -203.457.372 Page 75 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp II Nợ trung hạn - Vay trung hạn III Nợ khác Chi phí phải trả Tài sản thừa chờ xử lý Nhận ký cợc, ký quỹ dài hạn 2.003.510.000 2.003.510.000 1.366.102.317 1.366.102.317 - 16,61 16,61 11,34 11,34 1.503.510.000 1.503.510.000 1.606.508.107 1.606.508.107 - 10,86 10.86 11,64 11,64 -500.000.000 -500.000.000 240.405.790 240.405.790 -24,96 -24,96 17,60 17,60 Page 76 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Ph lc 4: bảng phân tích tình hình toán Đơn vị: đồng Năm 2009 Chỉ tiêu Năm 2010 Tỷ Số tiền trọng Chªnh lƯch Tû Sè tiỊn (%) träng Tû Sè tiỊn (%) trọng (%) I Các khoản phải thu thờng xuyên Phải thu khách hàng 9.232.637.766 Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Các khoản phải thu khác 792.903.354 Dự phòng khoản phải thu khó đòi Tổng cộng 10.025.541.1 92,09 10.789.287.675 98,65 1.556.649.909 0,17 7,91 147.300.318 1,35 -645.603.036 -0,81 100 10.936.587.99 100 20 II Các khoản phải trả thờng xuyên Phải trả cho ngời bán 2.271.243.133 Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà 2.301.178.292 nớc Phải trả công nhân viên 114.488.777 16,24 3.294.114.101 23,8 1.022.870.968 0.45 16,46 -87.591.177 -0,63 -2.388.769.469 -1,04 0.82 103.619.300 0,75 -10.869.477 -0.09 Page 77 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Phải trả đơn vị nội Phải nộp cấp Phải trả phải nộp khác III Nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn ngân hàng IV Vay trung hạn V Nợ khác - Chi phÝ ph¶i tr¶ Tỉng céng 329.864.087 2,36 126.406.715 0,91 -203.457.372 -0,62 5.596.525.112 2.003.510.000 40,02 14,33 7.296.620.000 1.503.510.000 52,71 10,86 1.700.094.888 -500.000.000 0,30 -0.25 1.366.102.317 13.982.911.7 9,77 100 1.606.508.107 13.843.187.04 11,6 100 240.405.790 -139.724.672 0,18 -0.01 18 Phụ lục 5: tình hình vốn lu động công ty năm 2010 Đơn vị: đồng Năm 2009 Chỉ tiêu I Vốn tiền Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng II Các khoản phải thu Năm 2010 Tỷ Số tiền trọng 260.140.680 (%) 2,26 11.420.389 248.720.291 10.025.541.1 Tû Chªnh lƯch Tû träng Sè tiÒn träng Sè tiÒn (%) 35.710.713 (%) 0,29 - -86,27 224.429.967 0,01 28.955.732 0,24 17.535.343 153,54 2,25 6.754.981 0,05 -241.965.310 -97,28 87,14 10.936.587.99 89,59 911.046.873 9,09 Page 78 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Phải thu khách hàng 20 9.232.637.766 80,25 10.789.287.675 88,38 1.556.649.90 16,86 Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc - Phải thu nội khác Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khã 792.903.354 6,89 147.300.318 1,21 -645.603.036 -81,42 1.066.935.95 9,27 1.056.688.803 8,66 -10.247.156 -0,96 Nguyªn liƯu vËt liƯu tån kho 17.269.367 C«ng dơng kho 4.633.889 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë 1.045.032.703 0,15 ,04 9,08 25.392.617 1.341.598 1.029.954.597 0,21 0,01 8,44 8.123.250 -3.292.291 -15.078.106 47,04 -71,05 -1.44 152.469.281 144.946.556 1,33 1,26 178.264.315 162.607.107 1,46 1,33 25.795.034 17.660.551 16,92 12,18 7.522.725 11.505.087.0 0,07 100 15.657.208 12.207.251.82 0,13 100 8.134.483 702.164.784 108,13 6,1 đòi III Hàng tồn kho dang Hàng hoá tồn kho IV Tài sản lu động khác Tạm ứng Chi phÝ tr¶ tríc Chi phÝ chê kÕt chun Tỉng céng 40 Page 79 of 82 Chuyªn đề tốt nghiệp Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2007, 2008 Công ty CP ĐT&TM Toàn Tâm Page 80 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Ph lc 6: hiệu sử dụng vốn kinh doanh Đơn vị: đồng Chênh lệch TT Nhóm TSCĐ Năm 2009 Năm 2010 Số tiền Tỷ trọng (%) Doanh thu Lợi nhuận Tổng vốn bình quân 21.157.652.381 22.545.724.423 1.388.072.042 6,56 864.796.463 430.385.168 -434.411.295 -50,23 15.439.326.338, 16.624.673.955 1.185.347.616,5 7,68 Vòng quay toàn vốn (4 = : 3) 1,37 1,36 -0,01 -0,73 Hàm lợng vốn (5 = : 1) 0,73 0,74 0,01 1,37 Doanh lỵi vèn (6 = : 3) 0,056 0,026 -0,03 -53,57 Vèn chđ së h÷u 3.821.905.879 3.873.715.383 51.809.504 1,36 Doanh lợi vốn chủ sở hữu (8 = : 7) 0,226 0,111 -0,115 -50,9 HiƯu st vèn chđ së h÷u (9 = : 5,536 5,82 0,284 5,1 7) Page 81 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Ph lc 7: Số liệu tổng hợp tiêu kinh tế hàng năm Giá trị Doanh Giao nộp Giao nộp Trung bình tiêu kinh sản lợng thu ngân sách BHXH cho CBCNV tế năm 2009 2010 CBCNV 23,7 tû 24,6 tû 21,2 tû 518.226.00 215.325.00 1.839.000® 23,6 tû 0® 479.276.00 0® 217.045.00 /th 1.919.000® 0® 0® /th Page 82 of 82 ... Toàn Tâm làm chuyên đề tốt nghiệp Nội dung đề tài gồm phần chính: Chng I: Những vấn đề hiệu sử dụng vốn lu động Doanh nghiệp Page of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Chng II: Thực trạng hiệu sử dụng vốn. .. Chuyên đề tèt nghiÖp Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Kh¸i niƯm vốn, vốn lu động 1.1.1.1 Khái niệm vốn Vốn biểu... sử dụng vốn lu động Page 13 of 82 Chuyên đề tốt nghiệp Để tiến hành hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp đòi hỏi phải có lợng vốn tiền tệ định Đó tiền đề cần thiết cho việc hình thành hoạt động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp vốn lưu động cty toàn tâm 17 9 12, Chuyên đề tốt nghiệp vốn lưu động cty toàn tâm 17 9 12