Luận văn thạc sỹ - Tổ chức thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

105 106 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 11:17

1. TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI Trong quá trình lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, để khắc phục những bất cập, tình trạng khủng hoảng về mô hình tổ chức sản xuất, ngày 13-1-1981, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị 100/CT-CP, chính thức quy định chủ trương khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động. Chỉ thị ra đời đã được toàn thể nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. Hình thức khoán này đã khắc phục được những hạn chế của các hình thức khoán trong hợp tác xã nông nghiệp trước đó, gắn được lợi ích của người lao động với sản phẩm cuối cùng, tạo động lực lớn để tăng năng suất, sản lượng. Do đó, nền kinh tế dần được phục hồi mặc dù còn thiếu ổn định. Để đưa đất nước từng bước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, tháng 12-1986, Đại hội VI của Đảng quyết định thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, mở ra thời kì mới cho phát triển kinh tế đất nước. Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới chung trên mọi lĩnh vực; nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, đời sống của người nông dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên một số chính sách mới của Đảng vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả trong phát triển nông thôn, thiếu tính bền vững, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp và nông thôn nước ta vẫn tiềm ẩn những mâu thuẫn, thách thức và bộc lộ những hạn chế nhất định. Để từng bước khắc phục một cách cơ bản tình trạng trên, đưa Nghị quyết của Đảng về nông thôn đi vào cuộc sống, một trong những việc cần làm trong giai đoạn này là xây dựng mô hình nông thôn mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập nền kinh tế thế giới. Vì vậy, từ năm 2001 đến năm 2006, cả nước đã triển khai Đề án thí điểm “Xây dựng mô hình nông thôn mới cấp xã theo hướng công nghiệp hoá, hiên đại hoá, dân chủ hoá” do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo ở trên 200 xã điểm ở các địa phương. Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng được đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là chính sách về một mô hình phát triển của nông nghiệp và nông thôn, vừa mang tính tổng hợp, bao quát nhiều lĩnh vực, vừa đi sâu giải quyết nhiều vấn đề cụ thể, đồng thời phải giải quyết các mối quan hệ với các chính sách khác, các lĩnh vực khác trong sự tính toán, cân đối mang tính tổng thể, khắc phục tình trạng tuỳ tiện, rời rạc, ngẫu hứng hoặc duy ý chí trong các chính sách nói chung và chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta nói riêng từ trước đến nay. Với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đặc thù, trong những năm qua, huyện Mường Nhé luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành thông qua các chương trình, dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn. Tuy nhiên, là huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới địa hình phức tạp, xa các trung tâm kinh tế lớn, giao thông đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt (chủ yếu là các dân tộc ít người, so với mặt bằng chung toàn tỉnh, kinh tế - xã hội của huyện còn kém phát triển; ngành nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế toàn huyện, phương thức sản xuất lạc hậu, chủ yếu sản xuất tự cung tự cấp, mức độ đạt các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thấp. Do đó, việc tiếp tục thúc đẩy xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Nhé, với nền sản xuất hàng hóa mở, xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống của người dân, củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững là việc làm hết sức cần thiết. Trên đây là lý do để em chọn đề tài “Tổ chức thực thi chính sách Xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên” làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Kinh tế và chính sách của mình. 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Nông thôn là một chủ đề đã được các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước quan tâm rất nhiều, dưới những giác độ khác nhau. Trong thời gian gần đây, có rất nhiều nhà nghiên cứu đã đi sâu nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn thành các công trình nghiên cứu khoa học, các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức nhiều Hội nghị, hội thảo về phát triển nông thôn và có những tài liệu hay, có thể áp dụng trong thực tiễn về xây dựng nông thôn mới, như: - Luận văn thạc sĩ: “Nghiên cứu thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Ninh Bình” của tác giả Đỗ Thị Thu Hương, bảo vệ năm 2013, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Trong nghiên cứu tác giải đã đề cập đến một số nội dung về cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình và đánh giá việc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình. - Luận văn thạc sĩ: “Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam” của tác giả Nguyễn Văn Đoàn – bảo vệ năm 2014, Học viện Chính trị khu vực I. Trong nghiên cứu này tác giả đánh giá thực trạng mô hình nông thôn mới và quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Bảng thời gian qua, phân tích nguyên nhân; đề xuất định hướng và các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương trong những năm tới. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu về tổ chức thực thi xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Nhé “Tổ chức thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên” đang là vấn đề cần được nghiên cứu mà không trùng lắp với công trình nghiên cứu nào được thực hiện trước đó. 3.MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1. Mục tiêu: Phân tích đánh giá thực trạng việc tổ chức thực thi chính sách Xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2015 và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng 2025. 3.2. Nhiệm vụ: - Xây dựng khung lý thuyết tổ chức thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới. - Phân tích thực trạng tổ chức thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2015, xác định những điểm mạnh và hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế trong tổ chức thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Nhé. - Đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Nhé đến năm 2020, định hướng 2025. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu việc tổ chức thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới của chính quyền huyện Mường Nhé. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: nghiên cứu tổ chức thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới theo quy trình chính sách bao gồm 3 giai đoạn: (1) Chuẩn bị triển khai; (2) Chỉ đạo triển khai; (3) Kiểm soát sự thực hiện. - Về không gian: Tại địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên - Về thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập cho giai đoạn 2010 – 2015, số liệu sơ cấp thu thập từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2017, giải pháp đề xuất đến năm 2020, định hướng 2025. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN MƯỜNG NHÉ TỈNH ĐIỆN BIÊN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG VĂN CƯỜNG Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quy định Luật sở hữu trí tuệ Những số liệu, tư liệu đưa luận văn trung thực nội dung Luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Liên LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn “Tổ chức thực thi sách xây dựng nơng thôn huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên” này, với nỗ lực cố gắng thân; em nhận nhiều giúp đỡ, động viên, hướng dẫn đóng góp ý kiến thầy, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập nghiên cứu Đề tài Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS-TS Hồng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Hà Nội, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên em suốt trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Em chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Khoa học quản lý, Viện đào tạo sau Đại học Trường Đại học kinh tế quốc dân - Hà Nội lời nhận xét quý báu, đóng góp Luận văn Trong trình nghiên cứu Đề tài luận văn, khơng tránh khỏi thiếu sót; em mong nhận góp ý chân tình thầy cô, bạn bè cá nhân, tổ chức quan tâm đến Đề tài Em xin chân thành cảm ơn! HỌC VIÊN Nguyễn Thị Hồng Liên MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i - Mục tiêu đến năm 2020 có 3/11 xã hồn thành nhiệm vụ xây dựng nơng thơn (Sín Thầu, Sen Thượng, Mường Nhé), xã lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên iii Huyện Mường Nhé nằm khu vực ngã ba biên giới Việt Nam - Trung Quốc Lào, có đường biên giới chung với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dài 165 km Cộng hồ nhân dân Trung Hoa dài 40,8 km Phía Đơng giáp huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; phía Tây giáp Lào; phía Nam giáp Lào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; phía Bắc giáp với Trung Quốc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; huyện thuộc 62 huyện nghèo nước thụ hưởng sách theo Nghị 30a/CP, trung tâm huyện cách thành phố Điện Biên Phủ 205 km phía tây; huyện có địa hình chia cắt, đồi núi hiểm trở, điều kiện thổ nhưỡng tương đối thuận lợi cho phát triển sản xuất nơng nghiệp Huyện Mường Nhé có vị trí chiến lược quan trọng an ninh quốc phòng khu vực đất nước, khu vực biên giới huyện tiếp giáp với vùng nhạy cảm an ninh trị khu vực 32 2.1.3 Điều kiện phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội 32 Hệ thống công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bước đầu tư, nhiều cơng trình xây dựng kiên cố đáp ứng nhu cầu phục vụ cho người dân địa bàn như: trụ sở UBND xã, trường học, giao thông, thủy lợi, bưu điện văn hóa xã nhiên chưa hồn thiện đồng 32 Hoạt động thương mại dịch vụ có chuyển biến tích cực với tham gia nhiều thành phần kinh tế Tuy nhiên, huyện thành lập, xuất phát điểm thấp, sở hạ tầng giai đoạn đầu tư phát triển, nên chưa thu hút nhiều dự án đầu tư vùng Các hoạt động dịch vụ thương mại chủ yếu thương mại bán lẻ dịch vụ nhỏ tập trung trung tâm huyện lỵ, đầu mối giao thông trung tâm xã 32 * Về Nông nghiệp: 33 Về trồng trọt: Với việc tăng cường áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung xây dựng, kiên cố hố cơng trình thuỷ lợi, thâm canh tăng vụ, hỗ trợ phát triển sản xuất, chủ động khắc phục hậu thiên tai diện tích, suất, sản lượng trồng chủ yếu tăng, đảm bảo an ninh lương thực có phần bán ngồi Tiếp tục trì ổn định diện tích trồng loại công nghiệp dài ngày (Cao su, cà phê) ngắn ngày (đậu tương, lạc ) trồng thử nghiệm Dong riềng theo mơ hình liên kết doanh nghiệp người dân bước đầu đem lại hiệu quả; diện tích loại màu có củ phát triển, góp phần cải thiện đời sống nhân dân 33 Lâm nghiệp: Tập trung khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng; bảo vệ tốt diện tích rừng khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé Công tác bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành giao đất giao rừng cho hộ gia đình cộng đồng thơn bản, triển khai chương trình để nâng độ che phủ rừng lên 46,2 % .33 Chăn ni, thủy sản: tiếp tục có bước phát triển, triển khai nhiều mơ hình, dự án hỗ trợ phát triển chăn ni, thủy sản, tăng cường cơng tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân đạt mục tiêu đề ra, tập trung khuyến khích mở rộng diện tích ni trồng thủy sản 33 * Về Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Hiện ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện chủ yếu sản xuất nhỏ theo phương pháp thủ công, sản xuất vật liệu xây dựng gồm: Khai thác đá, cát, sản xuất gạch thủ công quy mô nhỏ chưa đáp ứng đủ nhu cầu chỗ Các ngành nghề truyền thống dệt thủ công, kéo sợi, nghề rèn, đúc, đan lát…vẫn trì Đây nét văn hóa đặc thù mang đậm sắc dân tộc miền núi phía Bắc chủ yếu sản xuất nhỏ, phục vụ mục đích tiêu dùng gia đình, chưa có sản phẩm hàng hóa đưa thị trường tỉnh xuất tỉnh bạn .33 - Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nơng thơn bền vững, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bước đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển nông nghiệp theo Đề án tái cấu ngành nông nghiệp huyện Nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, tạo chuỗi liên kết gắn với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển văn hóa giàu sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự; nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân 34 - Mục tiêu cụ thể: 34 - Đến hết năm 2020 có 3/11 xã hồn thành nhiệm vụ xây dựng nơng thơn (Sín Thầu, Sen Thượng, Mường Nhé), xã lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên .34 - Số tiêu chí đạt theo chuẩn nơng thơn bình qn đạt 12,5 tiêu chí/xã 34 - Các tiêu chất lượng sống người dân nông thôn: Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống 47% (giảm - 6%/năm) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95% 34 2.3.4 Kết điều tra, khảo sát người dân địa bàn huyện đội ngũ cán tổ chức thực thi xây dựng nông thôn địa bàn huyện Mường Nhé giai đoạn 2010-2015 54 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Ban đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác xã MTQG : Mục tiêu quốc gia NTM : Nông thôn PTNT : Phát triển nông thôn UBMTTQ : Ủy ban mặt trận tổ quốc UBND : Ủy ban nhân dân XDNTM : Xây dựng nông thôn BCD CTMTQG XDNTM DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN i - Mục tiêu đến năm 2020 có 3/11 xã hồn thành nhiệm vụ xây dựng nơng thơn (Sín Thầu, Sen Thượng, Mường Nhé), xã lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên iii Huyện Mường Nhé nằm khu vực ngã ba biên giới Việt Nam - Trung Quốc Lào, có đường biên giới chung với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dài 165 km Cộng hoà nhân dân Trung Hoa dài 40,8 km Phía Đơng giáp huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; phía Tây giáp Lào; phía Nam giáp Lào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; phía Bắc giáp với Trung Quốc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; huyện thuộc 62 huyện nghèo nước thụ hưởng sách theo Nghị 30a/CP, trung tâm huyện cách thành phố Điện Biên Phủ 205 km phía tây; huyện có địa hình chia cắt, đồi núi hiểm trở, điều kiện thổ nhưỡng tương đối thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp Huyện Mường Nhé có vị trí chiến lược quan trọng an ninh quốc phòng khu vực đất nước, khu vực biên giới huyện tiếp giáp với vùng nhạy cảm an ninh trị khu vực 32 2.1.3 Điều kiện phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội 32 Hệ thống cơng trình hạ tầng kinh tế - xã hội bước đầu tư, nhiều cơng trình xây dựng kiên cố đáp ứng nhu cầu phục vụ cho người dân địa bàn như: trụ sở UBND xã, trường học, giao thơng, thủy lợi, bưu điện văn hóa xã nhiên chưa hoàn thiện đồng 32 Hoạt động thương mại dịch vụ có chuyển biến tích cực với tham gia nhiều thành phần kinh tế Tuy nhiên, huyện thành lập, xuất phát điểm thấp, sở hạ tầng giai đoạn đầu tư phát triển, nên chưa thu hút nhiều dự án đầu tư vùng Các hoạt động dịch vụ thương mại chủ yếu thương mại bán lẻ dịch vụ nhỏ tập trung trung tâm huyện lỵ, đầu mối giao thông trung tâm xã 32 * Về Nông nghiệp: 33 Về trồng trọt: Với việc tăng cường áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung xây dựng, kiên cố hố cơng trình thuỷ lợi, thâm canh tăng vụ, hỗ trợ phát triển sản xuất, chủ động khắc phục hậu thiên tai diện tích, suất, sản lượng trồng chủ yếu tăng, đảm bảo an ninh lương thực có phần bán ngồi Tiếp tục trì ổn định diện tích trồng loại cơng nghiệp dài ngày (Cao su, cà phê) ngắn ngày (đậu tương, lạc ) trồng thử nghiệm Dong riềng theo mơ hình liên kết doanh nghiệp người dân bước đầu đem lại hiệu quả; diện tích loại màu có củ phát triển, góp phần cải thiện đời sống nhân dân 33 Lâm nghiệp: Tập trung khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng; bảo vệ tốt diện tích rừng khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé Cơng tác bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng có nhiều chuyển biến tích cực; hồn thành giao đất giao rừng cho hộ gia đình cộng đồng thơn bản, triển khai chương trình để nâng độ che phủ rừng lên 46,2 % .33 Chăn nuôi, thủy sản: tiếp tục có bước phát triển, triển khai nhiều mơ hình, dự án hỗ trợ phát triển chăn ni, thủy sản, tăng cường cơng tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân đạt mục tiêu đề ra, tập trung khuyến khích mở rộng diện tích ni trồng thủy sản 33 * Về Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Hiện ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện chủ yếu sản xuất nhỏ theo phương pháp thủ công, sản xuất vật liệu xây dựng gồm: Khai thác đá, cát, sản xuất gạch thủ công quy mô nhỏ chưa đáp ứng đủ nhu cầu chỗ Các ngành nghề truyền thống dệt thủ công, kéo sợi, nghề rèn, đúc, đan lát…vẫn trì Đây nét văn hóa đặc thù mang đậm sắc dân tộc miền núi phía Bắc chủ yếu sản xuất nhỏ, phục vụ mục đích tiêu dùng gia đình, chưa có sản phẩm hàng hóa đưa thị trường tỉnh xuất tỉnh bạn .33 - Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nông thôn bền vững, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bước đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển nông nghiệp theo Đề án tái cấu ngành nông nghiệp huyện Nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, tạo chuỗi liên kết gắn với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển văn hóa giàu sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự; nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân 34 - Mục tiêu cụ thể: 34 - Đến hết năm 2020 có 3/11 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nơng thơn (Sín Thầu, Sen Thượng, Mường Nhé), xã lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên .34 - Số tiêu chí đạt theo chuẩn nơng thơn bình qn đạt 12,5 tiêu chí/xã 34 - Các tiêu chất lượng sống người dân nông thôn: Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống 47% (giảm - 6%/năm) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95% 34 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mục tiêu tổ chức thực thi sách xây dựng nơng thơn quyền cấp huyện Error: Reference source not found Sơ đồ 1.2 Các giai đoạn q trình tổ chức thực thi sách xây dựng NTM Error: Reference source not found 71 - Khuyến khích người dân đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập trọng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất có lợi thế, phù hợp với trình độ sản xuất tập quán canh tác người dân địa phương 3.2.2 Hồn thiện đạo thực sách 3.2.2.1 Về truyền thông tư vấn - Công tác tuyên truyền, vận động phải thường xuyên đổi mới, với nhiều hình thức phong phú đa dạng để người dân xem xây dựng nông thôn nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên người hệ thống trị, cần có kiên trì, liên tục, phù hợp Qua đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tự chủ người dân; làm cho người dân thấy rõ trách nhiệm người chủ thực công xây dựng nơng thơn mới; sẵn sàng tham gia đóng góp cơng sức, tiền trí tuệ sức xây dựng xã hội ngày giàu đẹp hơn, đời sống vật chất tinh thần người dân nâng lên, với hỗ trợ Nhà nước hồn thành chương trình xây dựng nơng thơn - Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động, phong trào thi đua “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, với phong trào thi đua tổ chức đoàn thể nhằm động viên nhân dân thi đua sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu thực thắng lợi tiêu chí xây dựng nông thôn Thường xuyên cập nhật, đưa tin mơ hình sản xuất, điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm hay để nhân rộng - Nghiêm túc thực nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực quan tâm tới lợi ích thiết thực người dân việc định lựa chọn nội dung, quản lý, giám sát đánh giá kết thực Chương trình nơng thơn địa phương - Truyền thơng đến người dân hình thức người dân tiếp cận cụ thể nội dung tiêu chí Qua đó, người dân huyện nắm vững mục tiêu hệ thống tiêu chí nơng thơn để có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện yêu cầu thiết người dân huyện thơng qua tăng cường hiệu tham vấn cộng đồng dân cư tham gia đóng góp 72 3.2.2.2 Về thực thi kế hoạch - Làm tốt công tác công khai quy hoạch, văn xây dựng nông thôn từ Trung ương đến sở điểm sinh hoạt cộng đồng, phương tiện thông tin đại chúng - Khuyến khích giao cho cộng đồng dân cư thực cơng trình, dự án để nâng cao tính chủ động, trách nhiệm vai trò chủ thể người dân triển khai thực chương trình Lựa chọn thực cơng trình hạ tầng thiết yếu xã trực tiếp gắn với sản xuất, đời sống hàng ngày người dân như: đường giao thơng liên thơn; hệ thống thủy lợi; điện; cơng trình nước sạch… - Tiếp tục rà soát để nâng cao chất lượng quy hoạch thực quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, gắn quy hoạch hạ tầng với quy hoạch sản xuất hàng hóa tập trung sở chuyển đổi cấu vật nuôi, trồng, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, lựa chọn sản phẩm đầu gắn với thị trường tiêu thụ, trì nhân rộng mơ hình nơng thơn Ưu tiên phát triển sản xuất, thực chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi hợp lý, triển khai số mơ hình sản xuất quy mơ hàng hóa tập trung nhằm nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cư dân nông thôn, giảm tỉ lệ hộ nghèo Trong giai đoạn tới, Chính quyền huyện cần phải triển khai thực tốt quy hoạch, đề án ngành, cấp trên địa bàn huyện là: Đ ề án bảo tồn văn hóa dân tộc, Đề án 79 xếp ổn định dân di cư huyện Mường Nhé, Đề án phát triển cao su, cà phê số quy hoạch khác - Tiến hành cắm mốc quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn thực địa để thuận lợi phục vụ cho công tác quản lý quy hoạch, trước tiên Quy hoạch trung tâm cụm xã phê duyệt 3.2.2.3 Về vận hành ngân sách nguồn lực - Do nguồn ngân sách huyện hạn hẹp nên chưa thể bố trí cho tiêu chí đầu tư xây dựng nơng thơn mới, Chính quyền huyện phải có tham mưu, đề xuất với cấp để bố trí nguồn kinh phí thực cách hợp lý, 73 đồng thời, hàng năm có kế hoạch lồng ghép chương trình, dự án vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn địa bàn huyện - Phân bổ, đầu tư nguồn vốn phù hợp, có trọng điểm, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết người dân sở Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, cơng khai minh bạch, dân chủ sử dụng có hiệu nguồn vốn, đặc biệt nguồn huy động đóng góp nhân dân - Khai thác tối đa nguồn vốn sử dụng có hiệu nguồn vốn xây dựng sở hạ tầng; nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình nơng thôn phải ưu tiên thực xã có cơng trình thật thiết yếu phục vụ cho số đông người dân hưởng lợi Ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, thiết yếu dân sinh (y tế, giáo dục, nước vệ sinh mơi trường) Trong q trình triển khai phải gắn với thực quy chế dân chủ sở, minh bạch thông tin, người dân phải bàn bạc lựa chọn nội dung thực hiện, mức đóng góp nhằm phát huy hiệu nguồn vốn đầu tư, tránh tình trạng huy động sức dân, đầu tư khả toán địa phương - Thường xuyên đôn đốc, kiến nghị cấp, ngành triển khai kịp thời nguồn vốn thực địa bàn huyện để tạo động lực huy động nguồn lực nhân dân đóng góp xây dựng nơng thơn 3.2.2.4 Về tăng cường phối hợp hoạt động ban, ngành - Chính quyền huyện cần nâng cao cơng tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức, yêu cầu ban, ngành, đoàn thể thường xuyên thực nghiêm quy chế phối hợp quyền huyện tổ chức trị xã hội, đồng thời thường xuyên quan tâm đôn đốc xã thực tốt quy ước, hương ước địa bàn - Phát huy dân chủ sở để tăng cường tham gia giám sát hoạt động xây dựng nông thôn theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Đảm bảo điều kiện để nhân dân thực đầy đủ quyền dân chủ, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân giải khó khăn, xúc mà nhân dân quan tâm thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp dân định kỳ 74 3.2.2.5 Về tăng cường dịch vụ hỗ trợ - Đánh giá, tổng kết mơ hình sản xuất có hiệu quả, cách làm hay để phổ biến nhân rộng; Khuyến khích mơ hình mới, mơ hình áp dụng khoa học công nghệ tạo khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, có chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư, hợp đồng, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân địa phương - Khuyến khích mơ hình mới, mơ hình áp dụng khoa học công nghệ tạo khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, có chất lượng Kết nối nguồn vốn từ chương trình, dự án tỉnh, doanh nghiệp đầu tư để hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo lao động nông thôn - Phát triển mạnh nhóm sở thích, tổ hợp tác hợp tác xã để chuyển giao kỹ thuật sản xuất, giải việc làm nâng cao thu nhập cho người dân 3.2.3 Hồn thiện kiểm sốt thực sách 3.2.3.1 Về xây dựng hệ thống thông tin phản hồi - Huyện ủy, Chính quyền huyện cần trì công tác giao ban định kỳ tháng, quý, năm, tổ chức kiểm tra, rà soát kết thực Chương trình địa bàn tồn huyện, cần lưu ý giữ tính bền vững cho tiêu chí đạt Qua cơng tác giao ban định kỳ, sơ kết, Chính quyền huyện cần kịp thời nắm thơng tin vấn đề địa phương để có đạo, xử lý kịp thời - Làm tốt công tác nắm bắt dư luận, ý kiến phản hồi nhân dân chương trình để có điều chỉnh kịp thời, phù hợp - Thực tốt việc công khai minh bạch thông tin theo quy chế dân chủ sở, văn đạo Trung ương, tỉnh xây dựng nông thơn mới, minh bạch việc thực tiêu chí nơng thơn nhóm tiêu chí có liên quan nhiều đến đầu tư xây dựng 3.2.3.2 Về giám sát, đánh giá Huyện ủy, Chính quyền huyện quan chức huyện cần tăng cường nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát việc thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ý kết khắc phục sau kết luận 75 kiểm tra, giám sát đối tượng kiểm tra, giám sát Trong tập trung vào số lĩnh vực có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng bản, công tác tốn cơng trình để bảo đảm việc sử dụng hiệu nguồn lực vốn, tạo tin tưởng, ủng hộ nhân dân - Triển khai thực quy chế dân chủ sở trình huy động sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn Bên cạnh đó, cần phải phát huy vai trò kiểm tra, giám sát người dân, tổ chức trị - xã hội, trước hết vai trò UBMTTQ huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Đoàn Thanh niên - Tạo điều kiện để người dân tham gia công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Chương trình, cần giữ vững nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” người dân làm chủ hoạt động Chương trình 3.2.3.3 Về đưa kiến nghị đổi hoàn thiện - Đề nghị cấp hàng năm cấp thêm nguồn vốn, nguồn vốn xây dựng cơng trình sở hạ tầng để đối ứng đóng góp người dân Đề nghị UBND tỉnh hàng năm cân đối ngân sách cấp tỉnh bố trí cho chương trình xây dựng nơng thơn để làm vốn, chưa có - Về tuyên truyền, vận động: bước quan trọng thường xuyên xây dựng nông thôn mới; ngân sách huyện hạn hẹp Do vậy, hàng năm cấp cần bổ sung cho huyện kinh phí để thực cơng tác tun truyền, vận động 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với quyền tỉnh Điện Biên Ưu tiên bố trí, phân bổ nguồn kinh phí thực xây dựng nơng thơn giai đoạn 2016 – 2020 cho UBND huyện Mường Nhé Đề nghị UBND tỉnh, Ban đạo cấp tỉnh, Văn phòng điều phối NTM tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn Thông tư, hướng dẫn liên Bộ Bộ, Ngành trung ương xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 cho cán cấp huyện xã tham gia thực Chương trình 76 - Bổ sung nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động cho BCĐ huyện, có chế tạo điều kiện thuận lợi việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp - Đôn đốc sở, ban, ngành nhận đỡ đầu, kết nghĩa với huyện phối hợp tốt với địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, thực tốt nội dung Chương trình ký kết 3.3.2 Kiến nghị với Trung ương Ưu tiên bố trí tăng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn Chương trình 30ª cho phù hợp với vùng miền, đặc biệt ưu tiên vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; cần có hướng dẫn cụ thể lồng ghép nguồn vốn từ dự án vào xây dựng NTM, nhằm tạo điều kiện cho huyện đầu tư xây dựng NTM; cần có ưu tiên đơn vị NTM kiểu mẫu, đặc thù Đề nghị Chính phủ nâng mức hỗ trợ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho tỉnh chưa tự cân đối ngân sách 77 KẾT LUẬN Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn Đây chương trình có nội dung tồn diện, tổng hợp chương trình mục tiêu, chủ trương, sách Đảng Nhà nước, liên quan trực tiếp đến kinh tế, trị, xã hội, an ninh quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần nhân dân toàn quốc triển khai thời gian dài Để có thành cơng cần có vào toàn xã hội, tập trung tận dụng nguồn lực, nỗ lực nhiều ngành, nhiều cấp, thành phần dân cư Chương trình triển khai sớm, nhanh chóng vào sống, trở thành phong trào nước, người dân địa phương quan tâm, ủng hộ tích cực triển khai Với đồng thuận nhân dân, quyền huyện Mường Nhé phấn đấu thực theo lộ trình, kế hoạch đề Đề tài: “Tổ chức thực thi Chính sách xây dựng nơng thơn huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên” nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi sách xây dựng nơng thơn huyện Mường Nhé theo mục tiêu bảo đảm cho phát triển bền vững Luận văn hoàn thành mục tiêu sau: (1) Khái niệm mục tiêu tổ chức thực thi sách xây dựng nơng thơn mới; q trình tổ chức thực thi sách điều kiện cần thiết để tổ chức thực thi thành công Nghiên cứu kinh nghiệm số huyện đạt thành cơng quan trọng tổ chức thực thi sách xây dựng nơng thơn mới, từ rút học kinh nghiệm cho quyền huyện Mường Nhé (2) Phân tích thực trạng tổ chức thực thi sách xây dựng nơng thơn quyền huyện Mường Nhé đoạn 2011-2015, từ xác định điểm mạnh, điểm yếu quyền huyện Mường Nhé (3) Đề xuất số giải pháp để hoàn thiện tổ chức thực thi sách xây dựng nơng thơn quyền huyện Các nội dung đề xuất gồm: giải pháp nâng cao lực, hiệu máy tổ chức thực thi; tăng cường công 78 tác tuyên truyền, tập huấn; phát huy vai trò chủ thể người dân xây dựng nông thôn mới; tăng cường lồng ghép chương trình, dự án, huy động nguồn lực xã hội cho xây dựng nông thôn mới; tăng cường dịch vụ hỗ trợ cho người dân; tăng cường cơng tác kiểm sốt thực chương trình Luận văn nêu lên số kiến nghị, đưa đổi hoàn thiện để thực giải pháp Trong thời gian qua, q trình tổ chức thực thi sách quyền huyện cho thấy, giai đoạn tổ chức thực thi có thay đổi điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với giai đoạn tới, trước mắt giai đoạn 2016-2020 năm Do vậy, giải pháp tổ chức thực thi sách cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp với thực tế địa phương thời kỳ cụ thể Tác giả mong nhận ý kiến góp ý vấn đề nghiên cứu luận văn hoàn thiện 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2008), Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khố X), nơng nghiệp, nông dân, nông thôn, Hà Nội Báo cáo tổng kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011-2015 địa bàn tỉnh Điện Biên, Điện Biên Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn (2007), Một số sách phát triển ngành nghề nông thôn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ tài (2011), Thông tư liên tịch số 26/2009/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 liên Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ tài chính, Hướng dẫn số nội dung thực hiên Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Điện Biên (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Niên giám thống kê năm 2010-2015, tỉnh Điện Biên Đặng Kim Sơn (2008), Kinh nghiệm quốc tế nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân q trình cơng nghiệp hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đặng Kim Sơn (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn vật cản hay động lực cho tăng tốc cơng nghiệp hóa, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Đặng Văn Thắng, Phạm Ngọc Dũng (2003), Chuyển dịch cấu kinh tế công - nông nghiệp đồng sông Hồng thực trạng triển vọng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đoàn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2008), Giáo trình Khoa học quản lý tập I, II, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 10 Đỗ Hoàng Toàn Mai Văn Bưu (2005), Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 11 HĐND tỉnh Điện Biên (2012), Nghị số 16/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012, Quy định cấu nguồn vốn thực Chương trình kiên cố hóa kênh mương giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015, Điện Biên 80 12 Hồng Ngọc Hồ (2008), Nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa – đại hóa nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Hồ Ngọc Hy (2014), “Mơ hình sản xuất lớn nông nghiệp - động lực trình tái cấu, xây dựng nơng thơn tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Cộng sản, (6), tr 31-35 14 Lê Vũ Anh (2001), Chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn Tây Bắc q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 15 Mai Văn Bưu (2008), Giáo trình hiệu quản lý dự án nhà nước, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 16 Nguyễn Danh Sơn (Chủ biên) (2010), Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam trình phát triển đất nước theo hướng đại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 17 Nguyễn Từ (2004), Nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Phạm Văn Nam cộng (Chủ biên) (1997), Phát triển nông thôn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 19 Quyết định 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 20 Tô Đức Hạnh, Phạm Văn Linh (2000), Phát triển kinh tế hàng hố nơng thơn tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Tô Huy Rứa (2009), Vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân Kinh nghiệm Việt Nam - Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Tô Xuân Dân, Lê Văn Viện Đỗ Trọng Hùng (đồng chủ biên) (2013), Xây dựng nông thôn Việt Nam: Tầm nhìn mới, tổ chức quản lý mới, bước , Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 Bộ Nông nghiệp PTNT hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn 81 24 Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Quy định mẫu tổ chức, hoạt động tiêu chí nhà văn hóa - khu thể thao thơn 25 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn mới, Hà Nội 26 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia xã nơng thơn giai đoạn 2016 – 2020 27 Trương Duy Hoàng (2004), Các giải pháp tài thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa đại hóa đất nước, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 28 UBND huyện Mường Nhé (2010), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2010, Điện Biên 29 UBND huyện Mường Nhé (2011), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2011, Điện Biên 30 UBND huyện Mường Nhé (2012), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2012, Điện Biên 31 UBND huyện Mường Nhé (2013), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2013, Điện Biên 32 UBND huyện Mường Nhé (2014), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2014, Điện Biên 33 UBND huyện Mường Nhé (2015), Báo cáo tổng kết năm xây dựng NTM huyện Mường Nhé số 87/BC-BCĐXDNTM ngày 20/7/2015 Ban đạo Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Điện Biên 34 Vũ Đình Thắng (Chủ biên) (2006), Giáo trình kinh tế nơng nghiệp, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 35 Vũ Văn Phúc (Chủ biên) (2012), Xây dựng nông thôn - vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 82 PHIẾU KHẢO SÁT Đánh giá người dân tổ chức thực thi sách xây dựng nơng thơn huyện Mường Nhé Đề nghị vui lòng Ơng (Bà) cho ý kiến trả lời vấn đề sau xây dựng nông thôn xã nhà, cách khoanh tròn vào ý cho theo cảm nhận Ơng (bà) nghe huyện giới thiệu mục đích nội dung xây dựng nông thôn chưa? a Đã nghe đầy đủ b Đã nghe không nhiều c Chưa nghe Ông (bà) tham gia vào đợt góp ý cho Quy hoạch, kế hoạch phát triển xây dựng nông thôn huyện? a Đã tham gia góp ý b Rất c Chưa góp ý Việc sử dụng khoản đóng góp người dân để xây dựng nông thôn công khai theo quy định địa phương hay chưa? a Được công khai theo quy định b Được công khai không kịp thời c Chưa công khai theo quy định Ở địa phương, dịch vụ hỗ trợ cần thiết (như hỗ trợ đào tạo nghề 83 cho lao động nông thôn, lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt-chăn ni, phòng ngừa dịch bệnh, hỗ trợ cho người dân phát triển mơ hình sản xuất có hiệu quả) có đầy đủ hay khơng? a Có, hỗ trợ kịp thời theo nhu cầu thực tế người dân b Có dịch vụ hỗ trợ c Khơng có Ơng (bà) có tham gia giám sát cơng trình xây dựng đòi hỏi tham gia giám sát người dân hay khơng? a Có b Hiếm c Chưa Ơng (bà) có sẵn lòng tham gia đóng góp tiền, hiến đất làm đường nơng thơn, cơng lao động để xây dựng nông thôn huyện không? a Đồng ý b Còn tùy c Khơng đồng ý Xin cảm ơn Ông (bà)./ Phiếu xin ý kiến đánh giá cán tổ chức thực thi sách 84 xây dựng nơng thơn Chính quyền Mường Nhé Thông tin chung, xin ông (bà) cho biết: Họ tên: ……………………………………………………………… Chức vụ (hoặc nghề nghiệp):…………………………………………… Nơi công tác:…………………………………………………………… Xin ơng (bà cho biết) ý kiến vấn đề sau với mức độ cụ thể là: Kém; Yếu; Trung bình; Khá; Tốt Đánh giá Stt Nội dung câu hỏi I Giai đoạn chuẩn bị triển khai Chương trình Bộ máy tổ chức thực thi Chương trình hợp lý (như việc xác định, phân định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng) Năng lực đội ngũ cán làm nông thôn xã Công tác tập huấn cho đội ngũ cán làm nông thôn xã, thôn/bon Chất lượng công tác lập kế hoạch, đề án xây dựng nông thôn xã II Giai đoạn đạo thực thi Chương trình Yếu Kém Trung Khá bình Tốt 85 Đánh giá Stt Nội dung câu hỏi Công tác truyền thông tư vấn chương trình đến người dân Cơng tác triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn hàng năm Tiến độ giải ngân ngân sách cho xây dựng nông thôn Sự phối hợp phòng ban xã thực Chương trình Các dịch vụ Chính quyền cho người dân sản xuất nông nghiệp-tiểu thủ công nghiệp III Giai đoạn kiểm sốt thực Chương trình Cơng tác đánh giá thực Chương trình theo định kỳ (quý, năm) Kết điều chỉnh (hoặc kiến nghị cấp điều chỉnh) xã Việc đưa sáng kiến để hoàn thiện xây dựng nơng thơn Xin cảm ơn Ơng (bà) Yếu Kém Trung Khá bình Tốt ... trình xây dựng nông thôn địa phương năm tới Tuy nhiên chưa có đề tài nghiên cứu tổ chức thực thi xây dựng nông thôn huyện Mường Nhé Tổ chức thực thi sách xây dựng nông thôn huyện Mường Nhé tỉnh Điện. .. Nhiệm vụ: - Xây dựng khung lý thuyết tổ chức thực thi sách xây dựng nơng thơn - Phân tích thực trạng tổ chức thực thi sách xây dựng nơng thôn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 201 0-2 015,... thực thi sách Xây dựng nông thôn huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên giai đoạn 201 0-2 015 đề xuất giải pháp hồn thi n tổ chức thực thi sách xây dựng nông thôn huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên đến năm 2020,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Tổ chức thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, Luận văn thạc sỹ - Tổ chức thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, - Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nông thôn mới bền vững, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển nông nghiệp theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Nâng cao giá

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm