Luận văn thạc sỹ: Thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

133 136 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 11:17

1. Tính cấp thiết của đề tàiĐiện Biên là một trong những tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như: cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ do địa hình chia cắt, nguồn lực còn hạn chế, cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp…, việc đầu tư các dự án phục vụ đời sống và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh là những công việc cấp bách.Những năm qua, hoạt động của thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên đã có những đóng góp quan trọng trong việc tham mưu giúp chủ đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, góp phần lựa chọn được những dự án đầu tư phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước. Ngoài những kết quả đã đạt được, công tác đầu tư dự án còn có những hạn chế như: kết quả thẩm định một số dự án chưa chính xác dẫn đến việc đầu tư dàn trải, chưa tập trung nguồn lực gây ra nợ đọng, lãng phí nguồn lực; một số dự án đã không đáp ứng được mục tiêu; một số dự án có ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường, tình trạng dự án bị áp dụng đơn giá, định mức không hợp lý dẫn đến tăng tổng mức vẫn còn nhiều. Tất cả các hạn chế nêu trên đều dẫn đến hiệu quả đầu tư từ nguồn lực của NSNN còn thấp. Do đó, làm thế nào để nâng cao hiệu quả đầu tư từ NSNN là việc cấp bách, đặc biệt là nâng cao chất lượng của thẩm định dự án đầu tư từ NSNN.Chính vì vậy, việc lựa chọn đề tài “Thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên” làm đề tài nghiên cứu là hết sức cần thiết, cả về lý luận và thực tiễn. Đề tài nghiên cứu trên cơ sở lý luận về thẩm định dự án, khảo sát, xem xét các bước đã thực hiện của quá trình thẩm định dự án để tìm ra những những nguyên nhân thiếu sót và đề xuất các phương án và giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện thẩm định dự án từ nguồn vốn NSNN.2. Tổng quan tình hình nghiên cứuCho đến nay đã có một số công trình nghiên cứu khoa học về mảng đề tài Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, như các công trình sau: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế, đề tài: “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” năm 2013 của tác giả Cao Tuấn Dũng, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Luận văn đã đề cập đến công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả đã đánh giá được các ưu và nhược điểm của công tác thẩm định dự án và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình thẩm định dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tác giả Cao Tuấn Dũng đã nghiên cứu kỹ cơ sở lý luận cũng như có những nhận xét đánh giá thực tiễn và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác thẩm định. Tuy nhiên nghiên cứu của luận văn còn nhược điểm là phạm vi nghiên cứu quá rộng, chưa tập trung vào môi trường cụ thể tại cơ quan hoặc đơn vị nào, do đó tính ứng dụng của các giải pháp đó còn chưa cao. Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế, đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng” năm 2013 của tác giả Trần Hương Mi, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trình bày những vấn đề lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư; phân tích thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại công ty. Đây là đề tài nghiên cứu thẩm định dự án đầu tư có nguồn vốn đa dạng: thuộc ngân sách nhà nước, ngoài ngân sách nhà nước và nguồn đầu tư từ nước ngoài. Hơn nữa, đề tài nghiên cứu tại đơn vị không thuộc cơ quan quản lý nhà nước nên cũng có một số nhận định chưa chuyên sâu.Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5” của tác giả Phạm Hữu Vinh năm 2011, Trường Đại học Đà Nẵng, Tác giả đã hệ thống hóa lý luận cơ bản về dự án đầu tư và Quản lý dự án đầu tư, phân tích, xây dựng khái niệm khoa học, làm rõ bản chất, mục tiêu, yêu cầu và nội dung của quản lý dự án ở cấp độ doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá toàn diện thực trạng trên của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Tổng công ty XDCT Giao thông 5. Đưa ra kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế để từ đó có những giải pháp hoàn thiện hơn nữa.Các công trình nghiên cứu trên thường đánh giá theo một góc độ rộng như: công tác thẩm định dự án đầu tư ở một tỉnh, công tác thẩm định dự án của một công ty hoặc thẩm định chuyên sâu về hiệu quả kinh tế … nhưng qua tìm hiểu tác giả chưa thấy có đề tài nào nghiên cứu cụ thể cho công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại sở Kế hoạch Đầu tư, là cơ quan tham mưu trực thuộc cho UBND tỉnh. Mặt khác, luận văn vận dụng nghiên cứu trên thực tế một số dự án đã được thẩm định tại sở. Vì vậy, đề tài “Thẩm định dự án đầu tư dự án xây dựng tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên” sẽ góp phần làm đa dạng thêm tình hình nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực này và sẽ có ý nghĩa thực tế, phục vụ tốt cho cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư.3. Mục tiêu nghiên cứu Xác định được khung nghiên cứu về các vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, làm định hướng tiếp cận trong phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp; Phân tích được thực trạng (làm rõ nguyên nhân và hạn chế) công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo các tiêu chí: nội dung, quy trình và hệ thống thẩm định dự án. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. Phạm vi nghiên cứu:+ Về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu hệ thống thẩm định dự án đầu tư xây dựng, gồm: bộ máy thẩm định, các hình thức và công cụ thẩm định, quy trình thẩm định và các nội dung thẩm định. + Về không gian: Chỉ nghiên cứu đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở KHĐT tỉnh Điện Biên. + Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2012 – 2016, đề xuất các giải pháp đến năm 2020. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  NGUYỄN THÀNH TRUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ & CHÍNH SÁCH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN KIM CHIẾN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thành Trung LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu Để hoàn thành luận văn tơi xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới: Thầy giáo hướng dẫn: PGS.TS Phan Kim Chiến - Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Các thầy, cô giáo Khoa Khoa học Quản lý, Viện Đào tạo sau đại học thầy, cô giáo trường Đại học kinh tế quốc dân bảo, hướng dẫn giúp đỡ tận tình q trình tơi thực luận văn Sự giúp đỡ Lãnh đạo đồng nghiệp sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Điện Biên quan tâm, động viên tạo điều kiện cho trình thực Do mặt kiến thức thời gian hạn chế, luận văn nhiều khiếm khuyết Tơi mong đóng góp ý kiến thầy cô người để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thành Trung MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ 10 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ I CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ 1.1 Tổng quan dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm phân loại dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1.1.2 Đặc điểm dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1.2 Thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 10 1.2.1 Khái niệm cần thiết thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 10 1.2.2 Mục tiêu yêu cầu thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 11 1.2.3 Bộ máy thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 12 Sơ đồ 1-1: Bộ máy thẩm định quan, đơn vị thẩm định 13 1.2.4 Hình thức công cụ thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 13 1.2.5 Quy trình thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 15 Sơ đồ 1-2: Quy trình thẩm định dự án đơn vị thẩm định 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 24 1.3.1 Nhân tố thuộc quan quản lý nhà nước đầu tư 24 1.3.2 Nhân tố từ phía chủ đầu tư 25 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng khác 25 CHƯƠNG 27 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 27 TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 27 2.1 Sơ lược sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên 27 2.1.2 Chức nhiệm vụ sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên 27 Sơ đồ 2-1: Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch & Đầu tư Điện Biên 28 Bảng 2-1: Số lượng nhân phòng ban sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên 29 2.2 Thực trạng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012-2016 37 2.2.1 Tổng quan số lượng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh 37 Bảng 2-2: Tổng hợp số dự án theo lĩnh vực từ năm 2012-2016 37 2.2.2 Tổng quan sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước cho dự án đầu tư địa bàn tỉnh Điện Biên 38 Bảng 2-3: Tổng hợp nguồn vốn đầu tư từ năm 2012-2016 38 Bảng 2-4 : Tỷ lệ loại nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2012-2016 39 Bảng 2-5: Tổng hợp số dự án tổng vốn đầu tư từ năm 20122016 40 Bảng 2-6: Tổng hợp tỉ lệ đầu tư dự án theo lĩnh vực từ năm 2012-2016 40 Bảng 2-7: Tổng hợp theo nguồn vốn NS địa phương giai đoạn 2012-2016 41 Bảng 2-8: Tổng hợp theo nguồn CT mục tiêu từ năm 2012-2016 42 Bảng 2-9: Tỉ lệ bố trí vốn theo CT mục tiêu từ năm 2012-2016 43 Bảng 2-10: Tổng hợp nguồn vốn đầu tư theo chương trình khác từ năm 2012-2016 46 2.3 Thực trạng thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012-2016 47 2.3.1 Thực trạng máy thẩm định dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên 47 Bảng 2-11: Tổng hợp lực công chức sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên 47 Bảng 2-12: Tổng hợp khối lượng dự án thẩm định theo phòng ban từ năm 2012-2016 50 Sơ đồ 2-3: Sơ đồ phối hợp đơn vị hữu quan 51 2.3.2 Thực trạng hình thức cơng cụ thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 52 Bảng 2-13: Các hình thức thẩm định dự án 52 Bảng 2- 14: Các pháp lý để thẩm định dự án 53 2.3.3 Thực trạng thực quy trình thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 54 Sơ đồ 2-4: Thực trạng quy trình thẩm định dự án Sở Kế hoạch & Đầu tư Điện Biên 55 Bảng 2- 15: Tình hình giao nhận hồ sơ phận cửa 56 Bảng 2- 16: Thống kê số hồ sơ giao sai đơn vị 57 Bảng 2- 17: Kết thực phận chuyên môn thẩm định 58 Bảng 2-18: Số dự án phải điểu chỉnh nội dung sau thẩm định 59 2.4 Đánh giá thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước Sở KH&ĐT Tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 2016 62 2.4.1 Đánh giá thực mục tiêu thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 62 Bảng 2-19: Số nguồn vốn điều chỉnh giảm sau thẩm định dự án 63 Bảng 2-20: Kết tuân thủ quy trình thẩm định dự án 64 2.4.2 Các ưu điểm đạt thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư: 65 2.4.3 Những hạn chế thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên 66 Bảng 2-21: Các hạn chế thực thẩm định dự án 66 Bảng 2-22: Tỉ lệ dự án chưa đạt yêu cầu thẩm định 67 Bảng 2-23: Tổng hợp số dự án phải điều chỉnh bổ sung 20122016 68 2.4.4 Nguyên nhân hạn chế công tác thẩm định 68 CHƯƠNG 71 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN 2020 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020 71 3.1.1 Mục tiêu nâng cao hiệu thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 71 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên 72 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN 73 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện máy thẩm định dự án 73 3.2.2 Giải pháp hình thức cơng cụ thẩm định 74 3.2.3 Giải pháp thực quy trình thẩm định 76 3.2.4 Các giải pháp khác: 82 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 83 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Kế hoạch Đầu tư: 83 3.3.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Điện Biên 84 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 88 (Tên Chủ đầu tư) 90 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 90 Độc lập - Tự - Hạnh phúc 90 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 91 (Cơ quan định 99 đầu tư) 99 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BVTC: Bản vẽ thi công BVTK: Bản vẽ thiết kế BCKT-KT: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật GPMB: Giải phóng mặt GTVT: Giao thông vận tải KTQD: Kinh tế quốc dân PTNT: Phát triển nông thôn QLDA: Quản lý dự án TKKT-TDT: Thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán TKCS: Thiết kế sở TDT: Tổng dự toán UBND: Ủy ban nhân dân PTX: Phát triển xã XTĐT: Xúc tiến đầu tư WB: World Bank DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ BẢNG LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ 10 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ I CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ 1.1 Tổng quan dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm phân loại dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1.1.2 Đặc điểm dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1.2 Thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 10 1.2.1 Khái niệm cần thiết thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 10 1.2.2 Mục tiêu yêu cầu thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 11 1.2.3 Bộ máy thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 12 Sơ đồ 1-1: Bộ máy thẩm định quan, đơn vị thẩm định 13 1.2.4 Hình thức công cụ thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 13 1.2.5 Quy trình thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 15 Sơ đồ 1-2: Quy trình thẩm định dự án đơn vị thẩm định 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 24 1.3.1 Nhân tố thuộc quan quản lý nhà nước đầu tư 24 1.3.2 Nhân tố từ phía chủ đầu tư 25 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng khác 25 CHƯƠNG 27 Trong đó: - Chi phí xây dựng: - Chi phí thiết bị: - Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: 14 Nguồn vốn đầu tư: 15 Hình thức quản lý dự án: 16 Thời gian thực dự án: 17 Các nội dung khác: 18 Kết luận: Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơng trình./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) BIỂU MẪU 02: Tờ trình thẩm định Báo cáo KTKT (Tên Chủ đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: , ngày tháng năm TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH……… Kính gửi: …(Người có thẩm quyền định đầu tư)… - Căn Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn Thơng tư số ngày … tháng … năm Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn (pháp lý khác có liên quan) (Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơng trình với nội dung sau: Tên cơng trình: Tên chủ đầu tư: Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơng trình: Mục tiêu đầu tư xây dựng: Địa điểm xây dựng: Diện tích sử dụng đất: Tổng mức đầu tư: Nguồn vốn đầu tư: Hình thức quản lý dự án: 10 Thời gian thực hiện: 11 Những kiến nghị: (Gửi kèm theo Tờ trình tồn hồ sơ Báo cáo KTKT kết thẩm định thiết kế vẽ thi cơng dự tốn) Nơi nhận: Đại diện chủ đầu tư - Như trên, (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) - Lưu:… BIỂU MẪU 03: Kết thẩm định (Tên Chủ đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ , ngày tháng năm KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CƠNG VÀ DỰ TỐN CỦA CƠNG TRÌNH …………… … (Đối với cơng trình lập Báo cáo KTKT) Kính gửi : …(Người có thẩm quyền định đầu tư) - Căn Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Căn Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; - Căn Thơng tư số ngày … tháng … năm … Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn (pháp lý khác có liên quan) Sau thẩm định, (Tên chủ đầu tư) báo cáo kết thẩm định thiết kế vẽ thi cơng dự tốn cơng trình…………………… sau: Tóm tắt nội dung chủ yếu cơng trình: a) Cơng trình: - Loại cấp cơng trình: b) Địa điểm xây dựng: c) Diện tích sử dụng đất: d) Nhà thầu lập thiết kế vẽ thi công: đ) Nhà thầu thực khảo sát xây dựng: e) Quy mô xây dựng, công suất, thông số kỹ thuật chủ yếu: g) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng: h) Nội dung thiết kế: Kết thẩm định thiết kế vẽ thi công: a) Sự phù hợp thiết kế vẽ thi công với quy mô xây dựng Báo cáo kinh tế – kỹ thuật b) Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng; c) Sự hợp lý giải pháp kết cấu cơng trình d) Đánh giá mức độ an tồn cơng trình đ) Sự hợp lý việc lựa chọn dây chuyền công nghệ thiết bị cơng nghệ cơng trình có u cầu cơng nghệ e) Sự tn thủ quy định mơi trường, phòng cháy, chữa cháy, an ninh, quốc phòng Kết thẩm định dự tốn: a) Tính đắn việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ, sách khoản mục chi phí theo quy định Nhà nước có liên quan đến chi phí tính dự tốn b) Sự phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khối lượng xây dựng dự toán c) Kết thẩm định dự toán tổng hợp sau: - Chi phí xây dựng: - Chi phí thiết bị: - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: - Chi phí khác: Chi phí dự phòng: Tổng cộng: Kết luận: a) Đánh giá, nhận xét: b) Những kiến nghị: Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:… Đại diện chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) BIỂU MẪU 04: Văn lấy ký kiến tham gia thiết kế UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  Số: /SKHĐT- (tên phòng soạn thảo) V.v Lấy ý kiến thiết kế sở CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Điện Biên, ngày tháng năm 20 …… Kính gửi: …….(Các phải lấy ý kiến thiết kế sở; quan liên quan liên quan) Sở Kế hoạch Đầu tư nhận Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơng trình kèm theo Tờ trình … số ngày tháng năm , việc Để đảm bảo trình tư, thủ tục đầy đủ thẩm định dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt theo qui định Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính Phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐCP ngày 12/02/2009 Chính Phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Thơng tư số 03/2009/TT-BXD Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Đề nghị q quan nghiên cứu tham gia ý kiến thiết kế sở dự án (tên dự án) (Có hồ sơ dự án kèm theo) Các ý kiến tham gia đề nghị tập trung vào nội dung - Nội dung tham gia ý kiến thiết kế sở Khoản Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP cụ thể sau: 1) Sự phù hợp thiết kế sở với quy hoạch chi tiết xây dựng tổng mặt phê duyệt; phù hợp thiết kế sở với phương án tuyến cơng trình chọn cơng trình xây dựng theo tuyến; phù hợp thiết kế sở với vị trí, quy mơ xây dựng tiêu quy hoạch chấp thuận cơng trình xây dựng khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng phê duyệt; 2) Sự phù hợp việc kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực; 3) Sự hợp lý phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ cơng trình có u cầu cơng nghệ; 4) Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy; 5) Điều kiện lực hoạt động xây dựng tổ chức tư vấn, lực hành nghề cá nhân lập thiết kế sở theo quy định - Các nội dung khác (tuỳ theo dự án cần lấy ý kiến tham gia như: công nghệ, thời gian, tiến độ thực dự án; phân tích tài chính, hiệu kinh tế - xã hội dự án; Nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên; khả giải phóng mặt bằng, khả huy động vốn đáp ứng tiến độ dự án; khả hồn trả vốn vay; giải pháp phòng, chống cháy nổ; yếu tố ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường ) Ý kiến tham gia thẩm định văn đề nghị gửi sở Kế hoạch Đầu tư trước ngày / /200…(yêu cầu thời gian: nhóm A tối thiểu 15 ngày, tối đa 20 ngày ; nhóm B tối thiểu 10 ngày, tối đa 15 ngày; nhóm C nhóm tối thiểu ngày, tối đa 10 ngày) Quá thời hạn nêu trên, q quan khơng có ý kiến tham gia, xem đồng ý với dự án trình duyệt Rất mong nhận phối hợp chặt chẽ quý quan./ Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh (b/c); - Chủ đầu tư; - Lưu: VT; phòng soạn thảo GIÁM ĐỐC BIỂU MẪU 05: Tờ trình phê duyệt dự án UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  Số : /TTr-SKHĐT - (tên phòng) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Điện Biên, ngày tháng năm 200 BÁO CÁO PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (Tên dự án) Kính gửi: UBND tỉnh Điện Biên Căn Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (nếu thẩm định kế hoạch đấu thầu Tờ trình phê duyệt dự án); Luật Sửa đổi, bổ sung số 38 ban hành ngày 19/6/2009; Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Căn Thơng tư số 03/2009/TT-BXD Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Căn (pháp lý khác có liên quan); Căn Tờ trình số (chủ đầu tư ), kem theo hồ sơ thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơng trình số /TTr- , ngày tháng năm (tên chủ đầu tư); Sau thẩm định, Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo kết thẩm định dự án sau: Tóm tắt nội dung chủ yếu dự án chủ đầu tư trình duyệt: 1.1 Tên dự án: 1.2 Tên chủ đầu tư: 1.3 Tổ chức tư vấn lập dự án: 1.4 Chủ nhiệm lập dự án: 1.5 Mục tiêu đầu tư: 1.6 Địa điểm xây dựng: 1.8 Nội dung quy mơ đầu tư: 1.9 Diện tích sử dụng đất: 1.10 Loại, cấp cơng trình: 1.11 Thiết bị cơng nghệ (nếu có): 1.12 Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) 1.13 Tổng mức đầu tư dự án: Tổng mức: Trong đó: - Chi phí xây dựng: - Chi phí, thiết bị: - Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: 1.14 Nguồn vốn đầu tư: 1.16 Hình thức quản lý dự án: 1.17 Thời gian thực dự án: 1.8 Kế hoạch đấu thầu: (áp dụng dự án đủ điều kiện phê duyệt kế hoạch đấu thầu định đầu; Yêu cầu chủ đầu tư trình theo mẫu phụ lục 01, chương 2, nghị định 85) Tóm tắt ý kiến quan, đơn vị liên quan - - Nhận xét, đánh giá nội dung dự án Sở Kế hoạch Đầu tư 3.1 Các yếu tố đảm bảo tính hiệu dự án: a) Sự cần thiết đầu tư: 3.2 Các yếu tố đầu vào dự án: (đánh giá tính đầy đủ xác yếu tố đầu vào nêu nội dung phần thuyết minh dự án: - Các yếu tố định cần thiết mục tiêu đầu tư dự án điều kiện tự nhiên, KT-XH quốc phòng- an ninh vùng dự án, ; - Các yếu tố ảnh hưởng lớn tới tổng mức đầu tư dự án như: Địa chất cơng trình, điều kiện cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, giải pháp thi công, tiêu chuẩn, qui chuẩn áp dụng yếu tố đầu vào khác dự án ) 3.3 Quy mô, công suất, công nghệ 4.4 Thời gian, tiến độ thực dự án 3.5 Phân tích tài chính, hiệu kinh tế - xã hội dự án 3.6 Các yếu tố đảm bảo tính khả thi dự án, bao gồm a) Sự phù hợp với quy hoạch: (Đánh giá phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, qui hoạch phát triển ngành qui hoạch xây dựng) b) Nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên: c) Khả giải phóng mặt bằng: d) Khả huy động vốn đáp ứng tiến độ dự án: e) Khả hoàn trả vốn vay (nếu dự án sử dụng vốn vay): f) Kinh nghiệm quản lý chủ đầu tư: h) Kết thẩm định thiết kế sở: g) Giải pháp phòng, chống cháy nổ; yếu tố ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, mơi trường: i) Tổng mức đầu tư: k) Nguồn vốn l) Nhận xét nội dung kế hoạch đấu thầu trình duyệt (nếu có): - Về mặt pháp lý: - Nội dung kế hoạch đấu thầu: + Nhận xét đầy đủ nội dung kế hoạch đấu thầu trình duyệt, bao gồm: phần cơng việc thực hiện, phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu phần cơng việc thuộc kế hoạch đấu thầu + Sự phù hợp việc phân chia gói thầu so với điều kiện dự án: theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng dự án có quy mơ gói thầu hợp lý + Sự phù hợp nội dung chi tiết gói thầu so với điều kiện dự án, tuân thủ qui định luật đấu thầu nghị định hướng dẫn thi hành luật đấu thầu - Sự phù hợp tổng giá trị phần công việc thực hiện, phần cơng việc khơng áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu so với tổng mức đầu tư dự án (Thành phần hồ sơ trình thẩm định kế hoạch đấu thầu thực thành phần hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu quy định Khoản Điều 11 Nghị định 68/2012/NĐ-CP; Trường hợp Kế hoạch đấu thầu chủ đầu tư chưa thực nội dung này) Kết luận: a) KĐề nghị phê duyệt hay không phê duyệt dự án b) Những kiến nghị: Nơi nhận: - Như kính gửi; - Chủ đầu tư; - Lưu: VT; phòng soạn thảo GIÁM ĐỐC BIỂU MẪU 06: Quyết định phê duyệt dự án (Cơ quan định CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc đầu tư) , ngày tháng năm _ Số: QUYẾT ĐỊNH CỦA Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơng trình ……………… - Căn Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Căn Thông tư số… ngày… tháng năm …của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Các pháp lý khác có liên quan; - Căn chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức (cơ quan phê duyệt) ; Xét đề nghị của…(Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo KTKT) Tờ trình số.… ngày , QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng cơng trình.……… với nội dung chủ yếu sau: Tên cơng trình: Chủ đầu tư: Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Chủ nhiệm lập BCKTKT: Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nội dung quy mô đầu tư xây dựng: Địa điểm xây dựng: Diện tích sử dụng đất: Phương án xây dựng : 10 Loại, cấp cơng trình: 11 Thiết bị cơng nghệ (nếu có): 12 Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 13 Tổng mức đầu tư: Trong đó: - Chi phí xây dựng: - Chi phí thiết bị: - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: 14 Nguồn vốn đầu tư: 15 Hình thức quản lý dự án: 16 Thời gian thực hiện: 17 Các nội dung khác: Điều Tổ chức thực Điều Trách nhiệm quan liên quan thi hành định./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các quan có liên quan; - Lưu:… Người có thẩm quyền định đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) BIỂU MẪU 07: Yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ: UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  Số : /SKHĐT-(tên phòng soạn thảo) V.v : Đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ dự CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 200 Kính gửi: …(Cơ quan gửi hồ sơ dự án) Sở Kế hoạch Đầu tư nhận đề nghị (Hồ sơ, dự án…) …(Cơ quan gửi hồ sơ dự án) , kèm theo Tờ trình số ngày tháng năm 200 Sau xem xét hồ sơ Dự án, sở Kế hoạch Đầu tư xét thấy dự án chưa đủ điều kiện để thẩm định theo quy định hành, đề nghị Chủ đầu tư hoàn chỉnh bổ sung xây dựng lại dự án sau : Nêu lý dự án chưa đủ điều kiện để thẩm định Ví dụ: - Hồ sơ thiết kế chưa đảm bảo - Báo cáo thuyết minh sơ sài chưa phù hợp với quy định Luật Đầu tư - Quy mô, công suất đầu tư : Xây dựng chưa phù hợp với tiêu chuẩn, quy hoạch - Chưa có Phương án giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư ( dự án có nhu cầu giải phóng mặt lớn) - Các nội dung khác : Chưa có hồ sơ báo cáo khảo sát ; Tổng mức đầu tư chưa áp dụng theo đơn giá hành (tuỳ theo dự án cụ thể) Trên ý kiến sở Kế hoạch Đầu tư Hồ sơ trình duyệt dự án Để dự án sớm thẩm trình trình UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị …(Cơ quan gửi hồ sơ dự án) phối hợp tư vấn khẩn trương hoàn tất (hoặc bổ sung) nội dung theo yêu cầu để trình thẩm định phê duyệt lại theo quy định Luật Đầu tư văn hướng dẫn thi hành Nơi nhận: - Như kính gửi; - UBND tỉnh (b/c); - Lưu: VT; phòng soạn thảo TL GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG BIỂU MẪU 08: Báo cáo kết thẩm định tổng mức đầu tư UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (Kèm theo Tờ trình số /TTr-SKHĐT ngày / /201 Sở Kế hoạch Đầu tư) Tên công trình: Địa điểm xây dựng: Thực nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư quan đầu mối việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơng trình theo đề nghị (chủ đầu tư) Sau nghiên cứu hồ sơ, quan chủ trì thẩm định có ý kiến sau: Khái quát dự án - Tên dự án: - Địa điểm xây dựng: - Quy mô, nội dung đầu tư: Các sở pháp lý tài liệu sử dụng thẩm định - Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung số 38 ban hành ngày 19/6/2009; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Thơng tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ; - Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Các khác có liên quan Nhận xét chất lượng hồ sơ tổng mức đầu tư - Về thiết kế, phương pháp lập dự toán lựa chọn: - Về sở xác định khoản mục chi phí dự tốn cơng trình: - Hồ sơ dự án đầu tư: Nguyên tắc thẩm định - Về phù hợp phương pháp xác định tổng mức đầu tư: - Về tính đắn, hợp lý việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng cơng trình, định mức chi phí theo tỷ lệ, dự tốn chi phí tư vấn khảo sát dự tốn khoản mục chi phí khác tổng mức đầu tư: - Về giá trị tổng mức đầu tư: Phương pháp xây dựng dự toán phù hợp với quy định hành Kết thẩm định Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung chi phí Chi phí xây dựng Chi phí QLDA Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí GPMB Dự phòng Giá trị chủ đầu tư đề nghị Giá trị thẩm định Tổng mức đầu tư Nguyên nhân tăng, giảm: Kết luận kiến nghị - Kết luận hiệu tính khả thi dự án: - Kiến nghị: Kính trình UBND tỉnh xem xét, định./ Người thẩm định Người kiểm tra Tăng (+) giảm (-) ... đạt thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư: 65 2.4.3 Những hạn chế thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên 66 Bảng 2-2 1:... thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên 72 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ... đạt thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư: 65 2.4.3 Những hạn chế thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên 66 Bảng 2-2 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên, Luận văn thạc sỹ: Thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm