Luận văn thạc sỹ - Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên

74 97 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 11:17

1. Lý do chọn đề tài Vốn NSNN trong đầu tư XDCB là nguồn lực tài chính đặc biệt quan trọng của quốc gia đối với phát triển kinh tế xã hội của cả nước cũng như từng địa phương. Nguồn vốn này có tính định hướng đầu tư, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường. Do có vai trò quan trọng như vậy nên từ lâu, quản lý dự án sử dụng vốn NSNN trong đầu tư XDCB đặc biệt được chú trọng. Nhiều nội dung quản lý nguồn vốn này được hình thành: từ việc ban hành pháp luật, xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách quản lý đến việc hình thành xây dựng quy trình thủ tục cấp phát và quản lý sử dụng vốn. CĐT và vấn đề quản lý dự án luôn là những nội dung được đặt ra trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn NSNN. Một số các dự án đầu tư vi phạm quy định pháp luật về đầu tư từ khâu lập dự án đến khi kết thúc dự án. Một số đơn vị tư vấn chưa có trách nhiệm cao trong công tác lập quy hoạch, một số quy hoạch mới lập đã phải bổ sung, điều chỉnh; quy trình công tác chuẩn bị đầu tư còn chưa được quản lý một cách chặt chẽ; công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do một số chính sách của Chính phủ về đất trồng lúa; ý thức, trách nhiệm của một số CĐT còn hạn chế, không chủ động thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng của Nhà nước, các hướng dẫn của cấp trên. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy các công trình, dự án đều có sai phạm trong khâu lập thủ tục đầu tư, thiết kế, đấu thầu, sử dụng vốn có đầu tư sai mục đích, nghiệm thu, thanh toán khống, quyết toán sai so với khối lượng thực tế đã thi công, đơn giá, định mức… gây thất thoát, lãng phí. Việc xử lý các sai phạm trong quản lý đầu tư và xây dựng chưa kịp thời, nghiêm minh. Việc quy trách nhiệm cho các đối tượng có liên quan trong quá trình đầu tư dự án không rõ ràng, cụ thể, không đủ sức răn đe nên chưa có tác động tích cực trong việc hạn chế, đẩy lùi tình trạng lãng phí, tham ô, thất thoát trong đầu tư, xây dựng. Vì vậy, đã làm xói mòn lòng tin của người dân vào các bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực quản lý đầu tư công. Việc phân cấp QLDA cho CĐT hiện nay là - CĐT được quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh hợp đồng và các thay đổi của dự án trong khuôn khổ tổng mức đầu tư và thiết kế cơ sở. Dù rằng việc phân cấp nêu trên là phù hợp với thông lệ quốc tế và ở các nước phát triển, tuy nhiên ở Việt Nam, do năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý; thị trường tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí dự án mới hình thành, cho nên chưa đáp ứng được yêu cầu cả về quy mô và chất lượng, đặc biệt là đối với các dự án ở vùng núi, biên giới, dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, dự án áp dụng công nghệ mới. Dẫn đến, nhiều dự án bị vỡ thầu, chậm tiến độ, vượt chi phí, gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư do năng lực của chủ đầu tư và tư vấn yếu kém, bên cạnh đó chế tài của pháp luật đối với các vi phạm trong quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng chưa đủ mạnh để hạn chế tiêu cực trong lĩnh vực này. Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN là hoạt động có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đến sự phát triển của mỗi địa phương, nó góp phần tạo lập hạ tầng kinh tế - xã hội, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Cũng như quản lý dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN trong cả nước, việc quản lý dự án sử dụng vốn NSNN trong đầu tư XDCB tại BHXH tỉnh Điện Biên đặc biệt được chú trọng. Những nỗ lực không mệt mỏi đó đã góp phần quan trọng vào việc quản lý dự án sử dụng vốn NSNN có những kết quả nhất định, hạn chế tối đa những vi phạm về quy trình QLDA đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN. Tuy nhiên, trong quá trình QLDA tại BHXH tỉnh Điện Biên còn tồn tại những bất cập ở tất cả các khâu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khâu quyết toán vốn, như: Lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu mà năng lực còn hạn chế; Dự án thực hiện điều chỉnh liên tục chưa đáp ứng tiêu chí được điều chỉnh dự án trong quy định của pháp luật; Nợ đọng XDCB kéo dài; Công tác quyết toán dự án hoàn thành không đúng kỳ hạn. Nhận thấy tính cấp bách của vấn đề, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên” là đề tài nghiên cứu luận văn. 2. Tổng quan nghiên cứu Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách chủ yếu trong quản lý đầu tư XDCB, như: Luận văn “Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý dự án Quận Hoàng Mai – Hà Nội” của Nguyễn Đình Huỳnh – Học viện Chính sách và Phát triển. Luận văn “Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản nội ngành tại hệ thống Kho bạc nhà nước Việt Nam” của Trương Phác Quân – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận văn “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5” của Phạm Hữu Vinh – Trường Đại học Đà Nẵng (năm 2011). Luận văn “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc” của Nguyễn Thị Phương Trà – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ( năm 2015) Quá trình quản lý là quá trình tác động một chiều của Nhà nước lên đối tượng quản lý là dự án đầu tư. Việc tìm kiếm giải pháp cho quản lý chủ yếu là trong mối quan hệ Nhà nước, và mới chỉ mang tính hành chính và mới chỉ giải quyết được là làm sao để vốn NSNN không bị thất thoát, lãng phí; Về cơ bản các công trình XDCB đã thực hiện dựa trên giả định Nhà nước đáp ứng đủ nhu cầu vốn đầu tư. Đồng thời, vấn đề nghiên cứu không chỉ dừng lại ở khía cạnh làm thế nào để không lãng phí. Bối cảnh nghiên cứu hiện nay có nhiều thay đổi căn bản, nhiều vấn đề nghiên cứu không còn phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển, chưa kể các công trình nghiên cứu khi một số văn bản pháp lý chuyên ngành chưa ra đời. Tại BHXH tỉnh Điện Biên từ khi thành lập đến nay chưa có đề tài nghiên cứu nhằm hoàn thiện quản lý dự án của CĐT tại BHXH tỉnh Điện Biên. Chính vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên” làm đề tài nghiên cứu. 3. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn hướng tới những mục tiêu cơ bản sau:  Xác định được khung nghiên cứu quản lý dự án của CĐT trong đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN.  Phân tích được thực trạng quá trình quản lý dự án của CĐT trong đầu tư XDCB tại BHXH tỉnh Điện Biên. Làm rõ điểm mạnh, chỉ rõ hạn chế của BHXH tỉnh Điện Biên trong QLDA đầu tư XDCB và nguyên nhân của các hạn chế.  Đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án cho BHXH tỉnh Điện Biên trong quản lý dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN đến năm 2020. Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là: – Mục tiêu quản lý dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN là gì? – Nội dung của quản lý dự án trong đầu tư XDCB? Quản lý dự án đầu tư XDCB chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào? – Quản lý dự án đầu tư tại BHXH tỉnh Điện Biên có những điểm mạnh và hạn chế gì? Nguyên nhân của những hạn chế? – Giải pháp hoàn thiện những hạn chế trong quản lý dự án đầu tư XDCB tại BHXH tỉnh Điện Biên? 4. Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại BHXH tỉnh Điện Biên. Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý dự án đầu tư XDCB tại BHXH tỉnh Điện Biên theo cách tiếp cận chu trình dự án: Quản lý trong chuẩn bị dự án, quản lý trong thực hiện dự án, quản lý trong kết thúc dự án. Phạm vi về không gian: Quản lý dự án của CĐT trong đầu tư XDCB tại BHXH tỉnh Điện Biên. Phạm vi về thời gian: dữ liệu thu thập cho giai đoạn 2012-2016; Giải pháp đề xuất đến năm 2020. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN PHAN TRỌNG NGỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI BHXH TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Chính sách Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Bản luận văn thạc sỹ: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên” thực hướng dẫn cô PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, đề tài nghiên cứu riêng Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Xác nhận của giáo viên hướng dẫn Học viên PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền Phan Trọng Ngọc LỜI CẢM ƠN Sau thực xong luận văn thạc sỹ này, xin gửi lời cảm ơn tới PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Khoa học quản lý trường Đại học Kinh tế quốc dân truyền dạy cho kiến thức q báu để giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô Viện Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng dẫn hỗ trợ thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng nghiệp làm việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên, Ban QLDA chuyên ngành giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người thân ln giúp đỡ động viên suốt thời gian qua MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .7 1.1 Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước .7 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước .7 1.1.2 Phân loại dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1.1.3 Chu trình dự án đầu tư xây dựng 1.2 Quản lý của chủ đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước .11 1.2.1 Khái niệm quản lý chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước .11 1.2.2 Mục tiêu quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước 11 1.2.3 Yêu cầu quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 13 1.2.4 Bộ máy quản lý chủ đầu tư dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách nhà nước 14 1.2.5 Nội dung quản lý dự án chủ đầu tư đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước 16 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước 20 1.3 Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương học cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 23 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương 23 1.3.2 Bài học cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 25 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 27 2.1 Thực trạng dự án đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 27 2.1.1 Giới thiệu Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 27 2.1.2 Các dự án đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012-2016 32 2.2 Thực trạng quản lý dự án của chủ đầu tư đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên .36 2.2.1 Bộ máy quản lý dự án 36 2.2.2 Thực trạng quản lý giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư BHXH tỉnh Điện Biên 37 2.2.3 Giai đoạn thực dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 38 2.2.4 Thực trạng giai đoạn kết thúc dự án đầu tư XDCB BHXH tỉnh Điện Biên .41 2.3 Đánh giá quản lý dự án đầu tư xây dựng của chủ đầu tư Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 42 2.3.1 Đánh giá thực mục tiêu quản lý dự án chủ đầu tư Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên .42 2.3.2 Những điểm mạnh quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ đầu tư Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 42 2.3.3 Những hạn chế quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ đầu tư Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 44 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020 47 3.1 Định hướng hoàn thiện quản lý dự án của chủ đầu tư đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên nhu cầu đầu tư xây dựng đến năm 2020 47 3.1.1 Nhu cầu đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020 47 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý dự án chủ đầu tư đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên .50 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý dự án của chủ đầu tư đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 50 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện máy quản lý 50 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng 51 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý giai đoạn thực dự án đầu tư xây dựng .52 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện quản lý kết thúc dự án đầu tư xây dựng bản.57 3.3 Một số kiến nghị 60 3.3.1 Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 60 3.3.2 Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 60 3.3.3 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước 61 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - Xây dựng - Chủ đầu tư - Giải phóng mặt - Ngân sách nhà nước - Quyết toán - Quản lý dự án - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp : : : : : : : : : XDCB CĐT GPMB NSNN QT QLDA BHXH BHYT BHTN DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BẢNG Bảng 2.1: QLDA chủ đầu tư theo từng bước dự án .16 Bảng 2.2: Tổng mức đầu tư tởng dự tốn xây dựng trụ sở BHXH tỉnh Hải Dương 24 Bảng 2.3: Các dự án đầu tư XDCB triển khai BHXH tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012-2016 32 Bảng 2.4: Cơ cấu nhân Ban quản lý dự án BHXH tỉnh Điện Biên .37 Bảng 2.5: Tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB hàng năm giai đoạn 2012-2016 .40 Bảng 2.6: Các dự án phê duyệt tốn dự án hồn thành giai đoạn 2012-2016 41 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Chu trình dự án đầu tư xây dựng .9 Sơ đồ 1.2: Mô hình thuê ban QLDA 15 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức máy BHXH tỉnh Điện Biên 31 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vốn NSNN đầu tư XDCB nguồn lực tài đặc biệt quan trọng quốc gia phát triển kinh tế xã hội nước từng địa phương Nguồn vốn có tính định hướng đầu tư, góp phần quan trọng vào việc thực vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường Do có vai trò quan trọng nên từ lâu, quản lý dự án sử dụng vốn NSNN đầu tư XDCB đặc biệt trọng Nhiều nội dung quản lý nguồn vốn hình thành: từ việc ban hành pháp luật, xây dựng thực chế, sách quản lý đến việc hình thành xây dựng quy trình thủ tục cấp phát quản lý sử dụng vốn CĐT vấn đề quản lý dự án nội dung đặt q trình đởi chế quản lý đầu tư xây dựng cơng trình dự án sử dụng vốn NSNN Một số dự án đầu tư vi phạm quy định pháp luật đầu tư từ khâu lập dự án đến kết thúc dự án Một số đơn vị tư vấn chưa có trách nhiệm cao công tác lập quy hoạch, số quy hoạch lập phải bổ sung, điều chỉnh; quy trình cơng tác chuẩn bị đầu tư chưa quản lý cách chặt chẽ; công tác giải phóng mặt gặp khó khăn số sách Chính phủ đất trồng lúa; ý thức, trách nhiệm số CĐT hạn chế, khơng chủ động thực quy định đầu tư xây dựng Nhà nước, hướng dẫn cấp Kết tra, kiểm tra cho thấy cơng trình, dự án có sai phạm khâu lập thủ tục đầu tư, thiết kế, đấu thầu, sử dụng vốn có đầu tư sai mục đích, nghiệm thu, toán khống, toán sai so với khối lượng thực tế thi công, đơn giá, định mức… gây thất thốt, lãng phí Việc xử lý sai phạm quản lý đầu tư xây dựng chưa kịp thời, nghiêm minh Việc quy trách nhiệm cho đối tượng có liên quan q trình đầu tư dự án không rõ ràng, cụ thể, không đủ sức răn đe nên chưa có tác động tích cực việc hạn chế, đẩy lùi tình trạng lãng phí, tham ơ, thất đầu tư, xây dựng Vì vậy, làm xói mòn lòng tin người dân vào bảo vệ pháp luật lĩnh vực quản lý đầu tư công Việc phân cấp QLDA cho CĐT - CĐT quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh hợp đồng thay đổi dự án khuôn khổ tổng mức đầu tư thiết kế sở Dù việc phân cấp nêu phù hợp với thông lệ quốc tế nước phát triển, nhiên Việt Nam, lực chủ đầu tư hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý; thị trường tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí dự án hình thành, chưa đáp ứng yêu cầu quy mô chất lượng, đặc biệt dự án vùng núi, biên giới, dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, dự án áp dụng công nghệ Dẫn đến, nhiều dự án bị vỡ thầu, chậm tiến độ, vượt chi phí, gây thất lãng phí vốn đầu tư lực chủ đầu tư tư vấn yếu kém, bên cạnh chế tài pháp luật vi phạm quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng chưa đủ mạnh để hạn chế tiêu cực lĩnh vực Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN hoạt động có ý nghĩa quan trọng đến phát triển địa phương, góp phần tạo lập hạ tầng kinh tế - xã hội, điều chỉnh cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Cũng quản lý dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN nước, việc quản lý dự án sử dụng vốn NSNN đầu tư XDCB BHXH tỉnh Điện Biên đặc biệt trọng Những nỗ lực khơng mệt mỏi góp phần quan trọng vào việc quản lý dự án sử dụng vốn NSNN có kết định, hạn chế tối đa vi phạm quy trình QLDA đầu tư, nâng cao hiệu sử dụng vốn NSNN Tuy nhiên, trình QLDA BHXH tỉnh Điện Biên tồn bất cập tất khâu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khâu toán vốn, như: Lựa chọn nhà thầu thực gói thầu mà lực hạn chế; Dự án thực điều chỉnh liên tục chưa đáp ứng tiêu chí điều chỉnh dự án quy định pháp luật; Nợ đọng XDCB kéo dài; Công tác tốn dự án hồn thành khơng kỳ hạn Nhận thấy tính cấp bách vấn đề, tác giả lựa chọn đề tài: “ Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên” đề tài nghiên cứu luận văn 52 độ ngành nghề không phù hợp, thiếu trách nhiệm v.v… Tiêu chuẩn CĐT Ban quản lý dự án phải có tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với chuyên môn dự án Hai là, thường xuyên đào tạo lại đội ngũ cán quản lý Nhà nước đầu tư XDCB Công tác QLDA đầu tư cần coi nghề phải có chun nghiệp Chương trình đào tạo phân nhiều lĩnh vực chuyên môn khác để chuyên viên hoạt động lĩnh vực đào tạo chuyên sâu lĩnh vực Ba là, Nâng cao lực quản lý cán quản lý dự án; Thực tế cho thấy cán quản lý theo dõi công tác lập dự án Ban QLDA số địa phương có hạn chế mặt chuyên môn, chứng chỗ không am hiểu sâu chế độ định mức Nhà nước, phân tích hiệu kinh tế tài dự án, giải pháp kỹ thuật, khơng thể kiểm sốt chất lượng sản phẩm Tư vấn trước trình duyệt Bốn là, CĐT phải nâng cao trách nhiệm việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án, thiết kế kỹ thuật, thực chọn thầu theo quy định Thường xuyên kiểm tra đôn đốc đơn vị tư vấn, tuyệt đối nghiêm cấm việc bắt ép đơn vị tư vấn làm theo ý chủ quan khơng có sở khoa học Năm là, Tăng cường quyền hạn trách nhiệm CĐT, theo quy định điều lệ, CĐT người trực tiếp quản lý sử dụng vốn đầu tư, quản lý sử dụng tài sản sau đầu tư nên CĐT phải có trách nhiệm từ khâu dự án đến trình khai thác sử dụng Để tăng cường quyền hạn trách nhiệm CĐT, ngăn ngừa thất lãng phí cần chấn chỉnh khâu theo hướng sau: Ban hành chế kiểm tra ràng buộc CĐT nhằm hạn chế chi phối hoạt động đấu thầu, lựa chọn Nhà thầu theo luật đấu thầu tốn cơng trình Đây khâu quan trọng để hạn chế thất thoát hiệu 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng bản Hiện điều kiện kinh tế thị trường công ty tư vấn lập nhiều Nhiều tư vấn thành lập lực hạn chế, không đủ lực lượng, thiếu 53 chủ nhiệm đề án hoặc chủ nhiệm đề án kiêm nhiệm nhiều dự án Vấn đề tồn lâu chưa giải được, giải pháp cần rà soát lại, sắp xếp lực lượng đơn vị tư vấn đảm bảo hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, BHXH tỉnh Điện Biên với vai trò CĐT dự án phải có định đắn việc lực chọn nhà tư vấn thiết kế đủ lực để giao dự án, nhà tư vấn thực tiến độ, sản phẩm đạt chất lượng Tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại, nâng cao lực cho cán thiết kế, chủ trì, chủ nhiệm dự án đảm bảo đáp ứng mục tiêu làm chủ công tác tư vấn xây dựng cơng trình Đối với việc đào tạo lại cán tư vấn, chỉ chọn người tốt nghiệp Đại học theo chuyên ngành làm tư vấn theo lĩnh vực khác Nhà tư vấn cần phải hiểu sâu lĩnh vực chuyên môn số lĩnh vực khác như: sách chế độ tài chính, pháp luật… Các đơn vị phải nâng cao trách nhiệm chất lượng công tác tư vấn Phải thực công việc tư vấn cách đắn, khoa học Các đơn vị tư vấn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm sản phẩm tư vấn mình, xác tài liệu tham khảo số liệu tính tốn Những ý định CĐT trái với nghiệp vụ chuyên môn, đơn vị tư vấn phải thuyết phục sở luận khoa học quy định Nhà nước quản lý đầu tư xây dựng, không thuyết phục phải lập báo cáo gửi riêng BHXH Việt Nam quan thẩm định công tác tư vấn đó, trường hợp quan tư vấn không chịu trách nhiệm sai sót việc ép buộc CĐT gây Bên cạnh CĐT phải tạo điều kiện cho nhà tư vấn có đủ thời gian cần thiết đủ để nhà tư vấn thu thập, nghiên cứu, khảo nghiệm số liệu liên quan đến dự án Tuy nhiên vào trình độ, khả thực tế, sản phẩm xã hội thừa nhận để chọn thầu tư vấn chỉ áp dụng cho cơng trình tương tự 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý giai đoạn thực dự án đầu tư xây dựng bản a Giải pháp công tác lựa chọn nhà thầu Lựa chọn Nhà thầu theo Luật đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng 54 yêu cầu bên mời thầu sở cạnh tranh nhà thầu Đấu thầu phương pháp quản lý dự án có hiệu nhất, tiên tiến Đây nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng nhằm chống độc quyền, tăng cường cạnh tranh thể chỗ tạo canh tranh để làm động lực cho phát triển, lực kinh nghiệm, sức mạnh tài để phù hợp với kinh tế thị trường phát triển Thực Luật đấu thầu, nghị định hướng dẫn lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng Nhà thầu tham gia đấu thầu phải chứng minh có đủ lực, tiêu chí dự thầu kinh nghiệm, phải có giải pháp đánh giá khả thi với giá cạnh tranh với đối thủ khác tất vấn đề phải thể thông qua hồ sơ dự thầu Lựa chọn nhà thầu hình thức đấu thầu giúp ta chọn nhà thầu có lực, có kinh nghiệm với giá thành cạnh tranh Từ thực tế quản lý dự án đầu tư XDCB BHXH tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2016, cho thấy cần tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm mặt chưa được, đồng thời tập trung chỉ đạo để đạt hiệu cao Gắn chủ trương điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư theo hướng tập trung dứt điểm điều kiện thuận lợi cho cơng tác đấu thầu Đề nghị: - Các gói thầu thuộc hình thức chỉ định thầu, CĐT phải trình hồ sơ lực ba nhà thầu để cấp có thẩm quyền CĐT xem xét - Nâng cao lực cán thực công tác đấu thầu cán chuyên sâu phụ trách đấu thầu dự án - Hoàn thiện cách đánh giá lực nhà thầu cho phù hợp hơn: Bởi lẽ nhiều ý kiến cho có khoảng cách lớn hồ sơ kinh nghiệm, khả tài thể qua hồ sơ dự thầu với thực lực nhiều nhà thầu b Giải pháp cơng tác đền bù, giải phóng mặt Con người yếu tố quan trọng, Ban QLDA, CĐT cần phải trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ thực công tác đền bù, GPMB cơng tác cơng tác khó khăn phức tạp Có mơ hình quản lý nước áp dụng là: tiến hành giải phóng mặt bằng, Nhà nước giải phóng mặt xung quanh với mức giá rẻ khơng phải khu vực trực tiếp liên quan đến dự án Sau dự án hồn 55 thành khu vực lại trở thành khu vực có vị trí địa lý chiến lược Nhà nước lúc tiến hành đấu giá cho tư nhân để thu hồi lại phần vốn bỏ vào cơng trình Những khó khăn việc di dời người dân để tiến hành đầu tư xây dựng chủ yếu mức giá, cần phải có khung mức giá hợp lý, quy hoạch sử dụng đất rõ ràng để người dân có thơng tin trước, qua tránh khỏi xúc Bên cạnh đó, cần có biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân lợi ích chung Thường xuyên cập nhật am hiểu tường minh Luật đất đai, văn Nhà nước, Chính phủ địa phương công tác đền bù GPMB c Phối kết hợp với quyền địa phương, ngành có liên quan - Lãnh đạo BHXH tỉnh Điện Biên cần có phối hợp tốt với cấp quyền, phòng ban tranh thủ đồng thuận giúp đỡ quyền để cơng tác đền bù GPMB không bị bế tắc, kéo dài Thường xuyên đơn đốc Hội đồng đền bù GPMB hồn thiện phương án đền bù trình thẩm định, khơng để thời gian giải kéo dài - Chủ động phối hợp tốt với cấp, ngành, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động đối tượng để đạt số thỏa thuận có lợi cơng tác đền bù GPMB Giải phóng cơng trình, chặt cối thu dọn hoa màu để bàn giao mặt cho Ban QLDA Mặt Ban QLDA đơn vị thi cơng có phương án quản lý chặt chẽ không để nhân dân tái lấn chiếm sử dụng - Sau công tác khảo sát lập hồ sơ đền bù GPMB lập, CĐT yêu cầu Ban QLDA phải lập tiến độ chi tiết công tác GPMB quản lý tiến độ thực tế Việc kéo dài tiến độ GPMB làm chậm tiến độ đưa dự án vào khai thác làm tăng chi phí dự án - CĐT phải giám sát kiểm tra kỹ khối lượng đền bù giải tỏa, áp giá, sách áp dụng phù hợp với quy định Nhà nước, áp dụng sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định Nhà nước - Áp giá đền bù mức giá cho dự án; tránh tình trạng dự án áp hai khung giá đề bù khác Sau trả tiền cho dân, Ban QLDA, Hội đồng đền 56 bù phải u cầu dân tháo dỡ cơng trình xây dựng - Ngồi cần làm tốt cơng tác tun truyền, vận động bà nhân dân, người thu hồi đất để phục vụ xây dựng cơng trình mà xây dựng lên, nhân dân người hưởng lợi từ dự án d Giải pháp công tác giám sát thi công Hiện triển khai nhiều dự án với nhiều địa điểm khác nhau, lực lượng cán kỹ thuật mỏng mặc dù cán kỹ thuật Ban QLDA đáp ứng đủ mặt chun mơn nghiệp vụ, có cơng trình bị bng lỏng chưa chặt chẽ vấn đề giám sát nên ảnh hưởng khơng đến chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, tăng giá thành cơng trình, khơng đề kịp thời biện pháp xử lý q trình thi cơng cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ hàng đầu Ban QLDA CĐT ý thức trách nhiệm người giám sát thi công Ngoài việc giám sát chất lượng tư vấn giám sát phải chuyên gia thật giỏi mặt kỹ thuật để xem xét cho ý kiến kịp thời cần thiết để xử lý vấn đề phát sinh thi cơng, q trình thi cơng có nhiều vấn đề kỹ thuật đặt nảy sinh phát sinh mà thiết kế chưa đề cập hết hoặc cần thay đởi so với thiết kế ban đầu để cơng trình hiệu hơn, mang lại lợi ích lớn cho CĐT Nội dung giải pháp tổ chức thực hiện: - Cán đơn vị tham gia lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ giám sát thi công, người cán giám sát thi công phải nghiêm chỉnh thực theo quy định hành quản lý chất lượng cơng trình, số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng - Có chế tài thưởng cho cán hoàn thành nhiệm vụ chế tài kỷ luật cho cán không thực nghiêm túc chức giám sát mình, làm giảm chất lượng cơng trình hoặc gây khó khăn cho Nhà thầu thi cơng làm chậm tiến độ CĐT phải bố trí đủ cán có trình độ lực để thực nhiệm vụ: 57 Giám sát, nghiệm thu công tác khảo sát, thiết kế Giám sát, nghiệm thu công trình xây lắp Giám sát, nghiệm thu cơng tác cung cấp thiết bị vật tư Giám sát, nghiệm thu, phê duyệt khối lượng phát sinh, làm thêm e Giải pháp quản lý thi công xây dựng CĐT yêu cầu nhà thầu thi công thực vấn đề nhật ký, biên xác nhận phát sinh làm thêm phải ghi chép thời điểm phát sinh xử lý kỹ thuật trường gồm bên liên quan ký Tất công việc xây dựng sau hoàn thành yêu cầu kỹ thuật vẽ thi công cần tổ chức nghiệm thu lập biên nghiệm thu trường có chấp thuận phận Giám sát cơng trình CĐT Trước tở chức nghiệm thu hồn thành phận cơng trình, hồn thành giai đoạn xây dựng phải lập hồ sơ hồn cơng xác nhận phận Giám sát A, hồ sơ hồn cơng cơng trình thực theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Hồ sơ hồn cơng bao gồm: Bản vẽ hồn cơng, biên nghiệm thu công việc cấu thành, thay đởi bở sung, bảng tính khối lượng thể chi tiết cụ thể hồ sơ hoàn công theo quy định thông tư 26/2016/TT-BXD Bộ xây dựng ngày 26/10/2016  Nội dung giải pháp tổ chức thực hiện: Để công tác nghiệm thu kỹ thuật khơng tốn nhiều thời gian khơng có nhiều tồn hoặc phải nghiệm thu nhiều lần, nhà thầu xây lắp cần phải nghiêm túc tổ chức nghiệm thu nội trước nghiệm thu với Ban QLDA, với CĐT Tư vấn Giám sát kỹ thuật thi cơng Khi khối lượng xây lắp hạng mục cơng trình hồn thành, Ban QLDA, CĐT đơn đốc đơn vị xây lắp phải hoàn chỉnh nhật ký thi cơng, vẽ hồn cơng, biên thí nghiệm để tiến hành nghiệm thu cho nhà thầu, tránh tình trạng đến cuối cơng trình hồn tất hồ sơ (nhất hạng mục bị che khuất) tránh tình trạng vẽ hồn cơng thiếu xác dẫn đến ảnh hưởng tới công tác 58 lập kế hoạch tu bảo dưỡng cơng trình Tở chức nghiệm thu từng hạng mục xây dựng, từng giai đoạn thi công nghiệm thu cơng trình hồn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng phải theo quy định Nghị định 46/2015/NĐ-CP Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện quản lý kết thúc dự án đầu tư xây dựng bản Giải pháp công tác tốn vớn NSNN Việc Quyết tốn dự án hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định hành Nhà nước quy định thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ tài chính, theo chế độ quy định cơng trình dự án hồn thành đưa vào khai thác sử dụng, chậm tháng dự án nhóm B; tháng dự án nhóm C, CĐT phải lập báo cáo tốn cơng trình hồn thành trình BHXH Việt Nam phê duyệt Đây khâu cuối quan trọng trình đầu tư vốn Thơng qua tốn nhằm đánh giá kết đầu tư, xác định lực sản xuất hiệu đầu tư mang lại, xác định rõ trách nhiệm Ban QLDA, CĐT, nhà thầu, quan cấp phát vốn, kiểm soát toán, đồng thời rút kinh nghiệm nhằm khơng ngừng hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác quản lý vốn đồng thời có định giá trị cơng trình người sử dụng Do đặc điểm hoạt động đầu tư phát triển thời gian dài nhiều yếu tố liên quan đến giá thành sản phẩm lại biến động, việc quản lý, theo dõi phức tạp, điều kiện xác định kinh tế quốc doanh chủ đạo, sản phẩm đầu tư xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước nên việc xác định giá trị đích thực sản phẩm đầu tư xây dựng chế quản lý hành việc khó khăn Vì tình trạng CĐT nhà thầu đề nghị toán cao giá trị đích thực, cơng trình xây dựng hồn thành chưa tốn, tốn chậm phở biến Như phần đánh giá đề cập, vấn đề Nhà nước phải bổ sung quy định cho CĐT, cấp CĐT buộc phải quan tâm đến việc tốn Khắc phục tư tưởng thấy cơng trình khánh thành xong công việc Để từng bước khắc phục tình trạng này, theo tơi BHXH Việt Nam cần chỉ đạo CĐT nắm xác số 59 lượng dự án đầu tư hoàn thành vốn Nhà nước đến chưa duyệt tốn theo quy định, để có giải pháp xử lý Đối với dự án hoàn thành cần hướng dẫn CĐT nhà thầu lập báo cáo toán theo chế độ thời gian quy định Tùy theo quy mơ tính chất phức tạp từng dự án quan cấp phát hoặc cho vay vốn trực tiếp thẩm tra báo cáo toán hoặc trình cấp có thẩm quyền thành lập tở tư vấn thẩm tra tốn Dù có tở tư vấn hay khơng có tở tư vấn trách nhiệm quan chủ trì thuộc ngành tài cấp, cá nhân từng cán thẩm tra tốn Vì cán làm cơng tác phải có lực để phát sai trái, thủ thuật Nhà thầu công tác toán khối lượng sai với thực tế, áp định mức, đơn giá không định mức quy định phải đảm bảo thời gian thẩm tra theo chế độ phải công tâm không tiêu cực thông qua việc hợp thức hóa cho nhà thầu Trong thẩm tra tốn cơng trình đấu thầu ý đến chất lượng, chủng loại vật liệu biên nghiệm thu chất lượng cơng trình, vẽ hồn cơng, khối lượng phát sinh ngồi thầu Đối với cơng trình chỉ định thầu ý đơn giá khối lượng Thực nghiêm túc việc giữ lại 5% giá trị chờ bảo hành theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Chính phủ Nội dung giải pháp tổ chức thực Tất cơng trình kết thúc đầu tư phải tốn theo thời gian quy định Giải ngân vốn đầu tư có giá trị quan trọng hoạt động đầu tư xây dựng Nó khơng có ý nghĩa việc giải ngân vấn đề tài cho nhà thầu, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao, sớm đưa cơng trình vào khai thác sử dụng mà tác động trực tiếp đến tầm quan hệ trực tiếp tầm quản lý vĩ mô Trước hết việc giải phóng mặt việc tiền đề cho việc thực dự án Để giải vấn đề này, sở sách Nhà nước Ban quản lý dự án, CĐT cần khẩn trương xây dựng phương án đền bù thông qua cấp có thẩm quyền phê duyệt Sau chuẩn bị đủ kinh phí, quỹ đất đai (trường hợp phải 60 cấp lại), đến thời điểm triển khai cần chỉ đạo khẩn trương đồng loạt, dứt điểm Không người dân chần chừ, tính tốn lâu mảnh đất họ Trong trình tiến hành cần kết hợp chặt chẽ với quyền sở, đồn thể quần chúng, trọng phương pháp thuyết phục, giải thích để dân tự nguyện chấp nhận Nếu chế độ đền bù tương đối thỏa đáng mà số hộ khơng chịu di chuyển phải cương cưỡng chế Khơng nên để tình trạng vài hộ chây ỳ ngang nhiên thách thức quyền, làm cản trở việc chung Hai là, quan cấp phát phải đảm bảo tiến độ thời gian, khối lượng hoàn thành phù hợp với thiết kế dự toán duyệt phải kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn tốn Thực nghiêm túc, cơng khai quy trình cấp phát; Thực đơn giản số giấy tờ thuộc trách nhiệm quan khác giấy cấp đất, giấy phép hành nghề, giấy phép xây dựng Trường hợp q trình tốn vốn có sai sót tách phần riêng, cho tốn phần đủ điều kiện Khắc phục nghịch lý Nhà nước có vốn, nhà thầu cần vốn mà ách tắc chậm chễ Trường hợp nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng khối lượng hồn thành có mà thiếu thủ tục quan thực vai trò giải ngân Kho bạc Nhà nước phải báo cáo cấp có thẩm quyền vận dụng tháo gỡ cho phép tạm cấp, hoặc cho vay vốn tỷ lệ định chờ đợi hoàn chỉnh thủ tục Mặt khác phải ý nâng cao kiến thức kỹ thuật - kinh tế xây dựng cho cán chuyên quản để có điều kiện đáp ứng chất lượng quản lý thời gian giải công việc Trường hợp CĐT không làm hoặc chần chừ làm chậm thủ tục nghiệm thu toán cho Nhà thầu nhà thầu đủ điều kiện phải quy trách nhiệm vật chất cho CĐT Ba là: Cải tiến thủ tục cấp phát, chấn chỉnh tăng cường kỷ luật toán vốn đầu tư Lâu việc toán vốn bao gồm cấp phát cho tạm ứng, việc tốn cơng trình thường chậm sách nhiễu thường nơi Gây ách tắc tài cho đơn vị thi công, chậm tiến độ xây dựng tạo sơ hở công tác quản lý vốn Để khắc phục tồn cần quy định rõ trách nhiệm từng khâu, từng cấp từng người có liên quan cách cụ thể gắn với 61 chế độ thưởng phạt công minh Trường hợp cấp phát cho tạm ứng không tiến độ, gây lãng phí, thất vốn tài sản Nhà nước phải bồi thường bị xử lý theo pháp luật 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật đầu tư xây dựng, tuân thủ trình tự quản lý dự án đầu tư xây dựng Bổ sung nhân làm công tác XDCB, số cán làm công tác XDCB BHXH tỉnh Điện Biên mỏng Thường xuyên cử cán nâng cao trình độ bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA công tác đấu thầu, nhằm cập nhật thường xuyên văn quy phạm pháp luật QLDA Định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức họp bên liên quan tham gia dự án nhằm thống nhất, đưa giải pháp tháo gỡ khó khăn q trình tở chức, triển khai thực Khơng phó mặc trách nhiệm cho Ban QLDA hoặc nhà thầu tư vấn, cần giám sát thường xuyên kiểm soát chặt chẽ từng khâu từng giai đoạn triển khai, nhằm thực quy trình QLDA theo quy định nâng cao chất lượng QLDA Cần tham khảo đầy đủ thông tin lực hành nghề tư vấn xây dựng đơn vị trước định 3.3.2 Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam Sau năm thực định 26/QĐ-BHXH ngày 08/01/2014 Tổng giám đốc BHXH Việt Nam quản lý thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình hệ thống BHXH Việt Nam xuất nhiều bất cập đưa vào triển khai thực tế Mặt khác với đời văn pháp luật Thơng tư 09/2016/ TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài chính, Nghị định 46/2015/NĐ-CP Chính phủ, dẫn đến tình trạng khơng phù hợp mặt quy phạm pháp luật định 26/QĐ-BHXH Với lí nêu trên, yêu cầu việc sửa đổi, bổ sung định số 26/QĐ-BHXH ngày cấp thiết để CĐT khơng gặp vướng mắc 62 q trình quản lý dự án đầu tư XDCB thuộc hệ thống BHXH Việt Nam Thực tế năm qua, quan BHXH Việt Nam tở chức khố đào tạo công tác quản lý đầu tư XDCB cho các làm công tác xây dựng Ban QLDA đơn vị trực thuộc Các cán chuyên mơn phải tự cập nhật kiến thức, tìm hiểu cập nhật quy định mà không đào tạo, đào tạo lại cách kiến thức quản lý ĐTXDCB Trong quy định quản lý đầu tư, đấu thầu, hợp đồng xây dựng năm vừa qua có nhiều thay đởi Vì cần phải tăng cường đào tạo, đào tạo lại tập huấn nghiệp vụ cho cán làm công tác quản lý dự án đầu tư XDCB đơn vị hệ thống BHXH Việt Nam Cần hồn thiện tài liệu hướng dẫn tở chức lớp đào tạo nghiệp vụ riêng cho chuyên viên Ban QLDA, quan thuộc hệ thống BHXH Việt Nam làm công tác quản lý dự án đầu tư XDCB Hầu hết dự án sau nghiệm thu đưa vào sử dụng thường bị chậm phê duyệt tốn dự án hồn thành so với thời gian quy định Thông tư số 09/2016/TT-BTC Bộ tài việc quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn NSNN Đề nghị BHXH Việt Nam đơn vị định đầu tư sớm phê duyệt Quyết tốn dự án hồn thành CĐT lập nên, trình phê duyệt Tăng cường đầu tư đởi trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý dự án Đầu tư đởi hệ thống máy móc thiết bị trang bị, đổi hệ thống thông tin liên lạc (điện thoại, fax ), trang thiết bị tin học theo hướng đại, áp dụng phần mềm phân tích, tính tốn để truy cập, xử lý thơng tin kịp thời, xác có hiệu Đưa chương trình phần mềm tin học ứng dụng vào phân tích, đánh giá dự án để nâng cao hiệu quản lý dự án 3.3.3 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước Công tác đền bù giải phóng mặt Thực tế, dự án BHXH tỉnh Điện Biên làm CĐT nói riêng dự án nhiều địa phương nước nói chung nổi lên nhiều vướng mắc, bất cập công tác bồi thường, giải phóng mặt Nhiều dự án, cơng trình dây dưa, kéo dài hàng chục năm khâu giải phóng mặt chậm trễ Thứ nhất: Giá đất bồi thường thiệt hại chưa phù hợp 63 Giá đất UBND cấp tỉnh quy định thường thấp so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tên thị trường, có trường hợp chênh lệch tỷ lệ cao Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên môi trường phối hợp Sở tài xây dựng khung giá đất địa phương phù hợp tiến sát giá thị trường Thứ hai: Chính sách hỗ trợ + Chính sách hỗ trợ cho người dân để xác định, lựa chọn việc làm, lựa chọn hướng chuyển đổi nghề nghiệp, việc tổ chức đào tạo, cho học nghề người dân bị thu hồi đất khó + Cơ sở sản xuất kinh doanh địa bàn hạn chế tiếp nhận, tuyển dụng số lao động địa phương, người có đất bị thu hồi Hiện chế chính sách quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà nước ban hành, sửa đổi bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành quản lý dự án đầu tư dần vào nề nếp Tuy nhiên, chế thường khơng có tính ổn định lâu dài, thường xuyên thay đổi gây nhiều bất cập khó khăn cho chủ đầu tư quản lý dự án Do việc tiếp tục sửa đởi hồn thiện chế sách có tính thống ởn định lâu dài 3.3.4 Khuyến nghị với đơn vị có liên quan Đối với KBNN tỉnh Điện Biên: Thực thủ tục tốn quy trình KBNN Trung ương, khơng u cầu CĐT cung cấp hồ sơ khác không danh mục hồ sơ cần cung cấp theo quy định Đối với nhà thầu tư vấn: Khẩn trương đăng ký thông tin doanh nghiệp hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tiêu chí đủ điều kiện tham dự đấu thầu Lựa chọn cá nhân có lực chứng chỉ hành nghề phù hợp đơn vị tham gia thực gói thầu Đối với nhà thầu thi công xây dựng: Chú trọng cơng tác an tồn, vệ sinh mơi trường nơi cơng trường xây dựng Không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh xây dựng 64 65 KẾT LUẬN BHXH sách xã hội lớn Đảng Nhà nước, triển khai thực sách BHXH góp phần quan trọng để ổn định sống mặt vật chất tinh thần cho người lao động, đồng thời đảm bảo an toàn xã hội, đẩy nhanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước Bên cạnh việc hồn thiện sách, BHXH tỉnh Điện Biên ngày trọng tới công tác đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho cán ngành BHXH địa phương, tình trạng lãng phí, thất thốt, tiêu cực hoạt động đầu tư xây dựng nói chung hoạt động đầu tư XDCB BHXH tỉnh Điện Biên nói riêng thực trạng xuất từ lâu, đặc biệt kinh tế thị trường, vấn đề lãng phí, thất thốt, tham nhũng trở thành vấn đề nhức nhối xã hội Trong trình nghiên cứu với mục đích đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý dự án đầu tư XDCB BHXH tỉnh Điện Biên Luận văn tập trung hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu sau đây:  Khái quát hoá vấn đề lý luận Quản lý dự án đầu tư xây dựng nói chung quản lý dự án đầu tư XDCB BHXH tỉnh Điện Biên nói riêng  Nghiên cứu thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng BHXH tỉnh Điện Biên để rút kết đạt được, tồn nguyên nhân tồn  Đề xuất phương hướng kiến nghị số biện pháp có tính thiết thực nhằm hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng BHXH tỉnh Điện Biên Đây đề tài rộng lớn phức tạp nên ý kiến đề xuất luận văn chỉ đóng góp nhỏ biện pháp tởng thể nhằm hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước BHXH tỉnh Điện Biên 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 16 17 Giáo trình Kinh tế đầu tư (2007) - PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS.Từ Quang Phương đồng chủ biên Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân; Giáo trình Quản lý học (2012) - PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, TS Đỗ Thị Hải Hà đồng chủ biên Nxb ĐH Kinh tế Quốc dân; Giáo trình Quản lý lập dự án (2005) – TS.Từ Quang Phương chủ biên Nxb Lao động xã hội; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật đầu tư công số 49/2014/QH13; Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ Quy định quản lỳ chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Chính phủ kế hoạch đầu tư cơng trung hạn năm; Quyết định số 26/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam ngày 08/01/2014 Về quản lý thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình hệ thống BHXH Việt Nam; Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg Thủ tướng ngày 27/11/2015 Về chế quản lý tài BHXH, BHYT, BHTN chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN; Thơng tư số 09/2016/TT-BTC Bộ tài ngày 18/01/2016 Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Thông tư số 07/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 08/9/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng ... điểm mạnh quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ đầu tư Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 42 2.3.3 Những hạn chế quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ đầu tư Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên ... QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020 47 3.1 Định hướng hoàn thiện quản lý dự án của chủ đầu tư đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội. .. thiện quản lý dự án chủ đầu tư đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên .50 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý dự án của chủ đầu tư đầu tư xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên, Luận văn thạc sỹ - Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm