Luận văn thạc sỹ - Quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

96 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 11:16

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngân sách nhà nước (NSNN) là công cụ tài chính quan trọng không thể thiếu để Nhà nước thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Sự phân cấp quản lý NSNN phù hợp với sự phân cấp của bộ máy chính quyền, tạo ra những đòn bẩy tích cực nhằm phát triển mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội….Cấp xã là cấp chính quyền thấp nhất, gắn bó mật thiết đến người dân và là đại diện của Nhà nước giải quyết trực tiếp mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân. NSCX là phương tiện vật chất đảm bảo sự hoạt động bình thường của chính quyền cấp xã, đồng thời là công cụ tài chính giúp chính quyền cấp xã thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao. Cùng với sự phát triển về kinh tế và đời sống của người dân ngày càng cao, thì việc quản lý thu – chi NSCX ngày càng phức tạp. Vì vậy đòi hỏi công tác quản lý NSCX phải có sự điều chỉnh để phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế đáp ứng được yêu cầu hoạt động của chính quyền nhà nước cấp xã đạt hiệu quả cao, đảm bảo công bằng xã hội. Có thể nói NSCX là tiền đề đồng thời là hệ quả trong quá trình quản lý kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Công tác quản lý, điều hành chi NSNN của cấp huyện với cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Chi ngân sách nhà nước cho các ngành, lĩnh vực từng bước được đáp ứng kịp thời, đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn các xã. Các nhiệm vụ chi đều được tuân thủ theo Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, việc quản lý chi NSNN tại các xã huyện Tuần Giáo vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Một số khoản chi ngân sách chưa tương xứng với nhiệm vụ chi, việc phân cấp giữa các cấp ngân sách đã được thực hiện nhưng nhiều lĩnh vực chi, khoản chi chưa được phân cấp cho ngân sách cấp dưới; việc xây dựng dự toán chi ngân sách còn chưa dự báo hết và xác định được đầy đủ các nhiệm vụ; chấp hành ngân sách còn chưa chủ động linh hoạt; quyết toán chi ngân sách nhà nước còn chậm; chi đầu tư còn dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư chưa cao; chi thường xuyên còn vượt định mức và dự toán. Cơ chế xin, cho vẫn còn tồn tại trong phân bổ ngân sách; chính quyền cấp dưới còn trông chờ, ỷ lại cấp trên, thiếu tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cấp mình. Năng lực trình độ của một số công chức làm công tác quản lý chi ngân sách nhà nước từ ở cấp xã còn nhiều hạn chế... Để khắc phục những bất cập nêu trên, xuất phát từ sự cần thiết phải tăng cường quản lý ngân sách tại các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo trong giai đoạn mới hiện nay, tôi đã chọn đề tài “Quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên” để làm chủ đề nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế và Chính sách. Đây là đề tài mang tính thực tiễn cao góp phần làm rõ hơn thực quản lý chi NSNN của cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên và làm cơ sở để có những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đổi mới trong công tác quản lý chi NSNN hiện nay, một nhiệm vụ luôn được quan tâm hàng đầu trong quản lý nhà nước về tài chính, góp phần thực hiện quản lý tốt và toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn các xã và huyện. 2. Tổng quan các kết quả nghiên cứu: Với mục đích hướng tới nâng cao hiệu quả và hoàn thiện công tác quản lý chi của cấp huyện đối với chi NSCX, từ lâu đã có nhiều nghiên cứu về quản lý chi NSNN đối với chính quyền các cấp như: •Luận văn thạc sĩ: “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” của tác giả Nguyễn Thị Thùy Dương, năm 2007. Luận văn đã phân tích thực trạng quản lý ngân sách của chính quyền cấp tỉnh mà không tập trung nghiên cứu quản lý NSNN của chính quyền cấp huyện, chính quyền cấp xã. • Luận án tiến sĩ “Nâng cao hiệu quả quản lý NSNN tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến 2020” của Tô Thiện Hiền - Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012. Trong luận án, tác giả đã phân tích thực trạng quản lý ngân sách cấp tỉnh của tỉnh An Giang theo quy trình ngân sách. •Luận văn của tác giả Lê Thị Thanh Huyền trường Đại học Đà Nẵng về “Quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi” đã nghiên cứu quản lý chi ngân sách của chính quyền cấp tỉnh theo qua trình ngân sách. Nghiên cứu cũng đã đề xuất những kiến nghị đối với chính quyền cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo quản lý tốt ngân sách của cấp tỉnh. •Luận văn thạc sĩ kinh tế “Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận tại quận Ba Đình” của tác giả Cồ Như Dũng trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2012. Trong nghiên cứu này, tác giả đã tập trung quản lý chi NSNN của chính quyền quận Ba Đình, luận văn đã phân tích thực trạng chi ngân sách và quản lý chi ngân sách của chính quyền Quận theo các tiếp cận quy trình quản lý bao gồm lập dự toán, tổ chức chấp hành dự toán và kiểm soát sự thực hiện dự toán. •Luận văn thạc sĩ “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Thuận Thành” của tác giả Phạm Công Hưng năm 2012, đã tập trung chủ yếu vào phân tích công tác quản lý dự toán chi NSNN của chính quyền huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh •Luận văn thạc sĩ: “Quản lý của chính quyền huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu đối với chi ngân sách nhà nước” của tác giả Phạm Hồng Thái – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận văn nghiên cứu quản lý chi ngân sách theo quy trình quản lý ngân sách tuân thủ theo Luật ngân sách 2002. Luận văn đã khái quát thực trạng chi ngân sách của chính quyền huyện Sìn Hồ và thực trạng quản lý chi ngân sách. Cho đến nay chưa có một nghiên cứu nào có liên quan đến quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. Chính vì thế việc nghiên cứu đề tài “Quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên” sẽ đi sâu phân tích và đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tuần giáo tỉnh Điện Biên. Từ đó đưa ra một số giải pháp giúp công tác quản lý chi ngân sách cấp xã ngày càng có hiệu quả hơn. 3. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý chi NSNN và thực tiễn quản lý chi ngân sách cấp xã và các nhân tố ảnh hưởng. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách Nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của công tác quản lý chi ngân sách cấp xã. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách Nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền huyện với cấp xã trên địa bàn. - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi về nội dung: Luận văn nghiên cứu quản lý chi ngân sách cấp xã ở huyện Tuần giáo theo quy trình quản lý: Lập dự toán chi NSNN của chính quyền huyện cho cấp xã trên địa bàn; Chấp hành dự toán chi NSNN của chính quyền huyện với cấp xã trên địa bàn; Quyết toán chi NSNN của chính quyền huyện với cấp xã trên địa bàn; Kiểm soát chi NSNN của chính quyền huyện với cấp xã trên địa bàn. + Phạm vi về không gian: Quản lý chi của chính quyền huyện đối với các xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên + Phạm vi về thời gian: Thu thập số liệu chi ngân sách và quản lý chi ngân sách của chính quyền huyện với các xã trên địa bàn trong 3 năm giai đoạn 2014 – 2016, đề xuất đến năm 2020. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN HÀ NỘI - 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MẠNH HÙNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Tác giả Nguyễn Trọng Dương LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu Để hoàn thành luận văn tơi xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới: Thầy giáo hướng dẫn: TS Nguyễn Mạnh Hùng - UB Kiểm tra Trung Ương Các thầy, cô giáo Khoa Khoa học quản lý, Viện Đào tạo sau đại học, thầy, cô giáo trường Đại học kinh tế quốc dân bảo, hướng dẫn giúp đỡ tận tình q trình tơi thực luận văn Sự giúp đỡ Lãnh đạo đồng nghiệp Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên quan tâm, động viên tạo điều kiện cho trình thực Do mặt kiến thức thời gian hạn chế, luận văn nhiều khiếm khuyết Tơi mong đóng góp ý kiến thầy người để luận văn hồn thiện Xin chân thành cám ơn! Tác giả Nguyễn Trọng Dương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN i MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước ngân sách nhà nước cấp xã 1.1.1 Ngân sách nhà nước: 1.1.2 Ngân sách nhà nước cấp xã 1.2 Quản lý chi ngân sách cấp xã quyền huyện 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản lý chi ngân sách cấp xã quyền huyện .9 1.2.2 Nguyên tắc quản lý chi ngân sách cấp xã quyền huyện 11 1.2.3 Nội dung quản lý chi NSCX quyền huyện 12 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách cấp xã quyền huyện 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2014 – 2016 .23 2.1 Giới thiệu khái quát huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 23 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên huyện Tuần Giáo 23 2.1.2 Sự phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo 24 2.1.3 Giới thiệu xã địa bàn huyện Tuần Giáo 25 2.2 Bộ máy quản lý chi ngân sách cấp xã quyền huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 27 2.3 Thực trạng quản lý chi ngân sách cấp xã quyền huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên .29 2.3.1 Lập dự toán chi ngân sách cấp xã quyền huyện Tuần Giáo .29 2.3.2 Chấp hành dự toán chi ngân sách cấp xã quyền huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 35 2.3.3 Quyết toán chi NSCX quyền huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 42 2.3.4 Kiểm soát chi ngân sách nhà nước cấp xã 46 2.4 Đánh giá chung quản lý chi NSCX quyền huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên .50 2.4.1 Điểm mạnh 50 2.4.2 Hạn chế .51 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 52 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN 53 3.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội quản lý chi ngân sách cấp xã quyền huyện Tuần Giáo 53 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuần Giáo đến năm 2020 53 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý chi NSCX quyền huyện Tuần Giáo đến năm 2020 54 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSCX quyền huyện Tuần Giáo đến năm 2020 55 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện lập dự toán Ngân sách cấp xã 57 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện chấp hành chi ngân sách cấp xã 58 3.2.3 Giải pháp hồn thiện tốn ngân sách cấp xã 59 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi Ngân sách cấp xã 60 3.2.5 Một số giải pháp khác 61 3.3 Một số kiến nghị với tỉnh Điện Biên .67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa NSNN Ngân sách nhà nước NS Ngân sách NSCX Ngân sách cấp xã NSĐP Ngân sách địa phương XHCN Xã hội chủ nghĩa KH Kế hoạch DV Dịch vụ ĐTPT Đầu tư phát triển DT Dự toán UBND Ủy ban Nhân dân TW Trung ương HĐND Hội đồng nhân dân VĐT Vốn đầu tư CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa QĐ Quyết định QT Quyết tốn DT Dự toán TH Thực KT- XH Kinh tế - Xã hội KBNN Kho bạc Nhà nước BTC Bộ Tài Chính DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 : Bảng 2.2: Tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo giai đoạn 2010 – 2016 24 Các xã, thị trấn địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014-2016 26 Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Bảng 2.8: Bảng 2.9: Bảng 2.10: Bảng 2.11: Bảng 2.12: Bảng 2.13 : Bảng 3.1: SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý chi ngân sách xã quyền huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014-2016 .28 Dự toán chi NSCX huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014-2016 32 Kết khảo sát tình hình lập dự toán NS xã huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014-2016 .34 Nội dung chi ngân sách cấp xã huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014- 2016 .36 Nội dung chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể thuộc NS xã huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014 - 2016 39 Kết khảo sát tình hình chấp hành dự tốn NS xã huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014-2016 .41 Quyết toán chi ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014 – 2016 44 Hình thức, chủ thể đối tượng kiểm soát chi địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014-2016 .46 Số lượng, đối tượng giám sát ban kinh tế - xã hội huyện Tuần Giáo đơn vị trực thuộc giai đoạn 2014 - 2016 .48 Số liệu kết tra chi NSCX huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014- 2016 .49 Kết khảo sát tình hình toán NSCX huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014-2016 .45 Ý kiến khảo sát việc xếp hạng ưu tiên biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi NSCX huyện Tuần Giáo 56 Hệ thống ngân sách nhà nước hành Quy trình lập dự tốn .14 Quy trình tốn .18 Bộ máy quản lý chi ngân sách xã quyền huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH HÀ NỘI - 2017 62 cơng chức đạt trình độ Đại học chuyên ngành Đối với cán làm công tác quản lý chi NSNN đơn vị xã phải đào tạo để đảm bảo có trình độ Đại học chun ngành Để thực mục tiêu trên, hàng năm Lãnh đạo huyện cần thường xuyên phân tích cần thiết nâng cao lực chuyên môn quản lý chi ngân sách cho cán cơng chức phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra huyện, cán quản lý chi đơn vị thụ hưởng ngân sách lãnh đạo xã, ban kinh tế tài xã Lãnh đạo huyện thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán có liên quan đến quản lý chi ngân sách chủ động tìm hiểu khóa đào tạo đại học thạc sĩ kinh tế quản lý tài công, đồng thời động viên họ tham dự thi học khóa đào tạo Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình nâng cao lực cán tổ chức buổi họp tuyên dương cán có cấp chun mơn cao, đảm bảo phần kinh phí hỗ trợ đào tạo cho cán khuyến khích học Lãnh đạo huyện chủ động kiến nghị với quyền tỉnh Điện Biên có chế, sách khuyến khích hỗ trợ cán học thời gian kinh phí Thứ hai, bên cạnh chế độ sách đào tạo, quyền huyện Tuần Giáo hàng năm cần phải tổ chức số lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán công chức quản lý chi NSNN huyện giúp cho cán công chức làm công tác quản lý chi NSNN cập nhập kịp thời thơng tin văn chế độ sách mà nhà nước ban hành Một số chương trình tập huấn cần lưu ý nhằm nâng cao lực quản lý chi ngân sách cán huyện sau: + Phổ biến tập huấn sách có liên quan đến chi quản lý chi ngân sách cập nhật tỉnh Điện Biên Nhà nước Thực tế văn liên quan đến quản lý chi ngân sách Nhà nước thường xuyên thay đổi, thông qua tập huấn giúp cán quản lý chi nắm quy định nghiệp vụ Việc tập huấn quản lý chi ngân sách lồng ghép vào chương 63 trình quản lý tài khác tập huấn tài chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tiết kiệm chi phí tập huấn cho huyện Việc tập huấn phối hợp với quyền huyện lân cận nhằm tiết kiệm chi phí tập huấn có hội để cán huyện trao đổi kinh nghiệm + Tổ chức lớp tập huấn chương trình kèm cặp trực tiếp kỹ lập dự toán chi, kỹ trao đổi, thảo luận dự án, kỹ lập dự toán phân bổ cho cán quản lý chi huyện Chính quyền huyện phối hợp với Sở Tài tỉnh Điện Biên để cử cán có kinh nghiệm lập dự toán tư vấn kèm cặp + Tổ chức buổi trao đổi kỹ tổng hợp dự toán, kiểm tra chi ngân sách, tốn chi ngân sách Phòng Tài – Kế hoạch huyện Tuần Giáo với Phòng Tài – Kế hoạch huyện khác để học tập kinh nghiệm nhằm tăng cường kỹ chủ yếu cho cán huyện + Phối hợp với KBNN huyện Tuần Giáo nhằm tăng cường hỗ trợ chuyên môn toán kiểm soát chi ngân sách cho cán xã Thứ ba, giải pháp đào tạo bồi dưỡng cán quản lý chi, quyền huyện Tuần Giáo cần kết hợp giải pháp luân chuyển, bố trí lại cán bộ, ưu tiên cán tốt nghiệp có kinh nghiệm tài kế tốn bố trí làm việc Phòng Tài – Kế hoạch phận tra chi ngân sách Thanh tra huyện Tuần Giáo Thứ tư, nâng cao vai trò trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cán công chức làm quản lý chi NSNN, lực trách nhiệm chủ đầu tư, ban quản lý dự án có biện pháp xử lý kịp thời cương cán cơng chức có sai phạm, phê bình kiểm điểm kịp thời cán cơng chức khơng hồn thành nhiệm vụ, yếu chuyên môn nghiệp vụ 3.2.5.3 Thực công khai dân chủ khoản chi NSX Thực công khai dân chủ nguyên tắc quan trọng bậc quản lý chi NSX Qua kết điều tra khảo sát bảng 2.14, công tác công khai toán NSCX địa bàn huyện chưa thực 64 triệt để Ngồi ra, vai trò kiểm soát HĐND chi NSCX chưa thực phát huy Vì vậy, quyền cấp xã phải công khai cung cấp cho nhân dân đầy đủ thông tin hoạt động thu – chi NSX thông qua họp dân tạo điều kiện, để “ dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra ” Các xã phải quán triệt thực cơng tác cơng khai tài NSCX theo tinh thần Quyết định số 192/2004/QĐ-Ttg ngày 16/11/2004 Thủ tướng Chính Phủ Thơng tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2015 Bộ Tài “hướng dẫn thực quy chế cơng khai tài với cấp NSNN chế độ báo cáo tài thực cơng khai tài chính” Cơng khai tất khâu từ khâu lập dự toán, chấp hành khâu toán NSCX Việc cơng khai tài cần tập trung vào vấn đề sau: - Nội dung công khai: lĩnh vực thu- chi NSCX, xây dựng khoản đóng góp nhân dân Hiện nhiều địa phương quyền xã thực việc huy động đóng góp nhân dân để xây dựng sở hạ tầng nông thôn Đây tiêu đắn song trình sử dụng việc quản lý khoản đóng góp khơng chặt chẽ nên gây thất lòng tin nhân dân Để giải vấn đề yêu cầu mấu chốt phải thực dân chủ công khai việc sử dụng NSX Những khoản đóng góp huy động vốn góp nhân dân để xây dựng sở hạ tầng kinh tế xã hội địa phương cần có phương án cụ thể có kiểm tra giám sát tổ chức đoàn thể xã Cần phải cơng khai đối tượng nộp, mức đóng góp hình thức đóng góp - Hình thức cơng khai: cơng khai loa truyền thanh, công khai trực tiếp họp Chi bộ, Đảng Bộ, HĐND…và niêm yết công khai trụ sở UBND xã - Thời điểm công khai: trước triển khai tổ chức thu, trước lập dự toán, sau báo cáo kết báo cáo toán phê duyệt - Biểu mẫu công khai phải rõ ràng, tiêu phải dễ hiểu, phải trung thực số liệu, phải cụ thể chi tiết khoản mục để người dân hiểu 65 3.2.5.4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chi ngân sách cấp xã địa bàn huyện Tuần Giáo Trong năm gần đây, công nghệ thông tin ứng dụng hầu hết lĩnh vực ngày thể rõ vai trò cơng cụ đắc lực Do vậy, để nâng cao hiệu công tác quản lý, điều hành Ngân sách Nhà nước việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quản lý chi Ngân sách cần thiết Hiện hầu hết tỉnh thành nước thực ứng dụng công nghệ thông tin việc quản lý Ngân sách đem lại hiệu cao Huyện Tuần Giáo huyện vùng sâu vùng xa tỉnh, để cơng tác quản lý Ngân sách Nhà nước cần trang bị máy móc, thiết bị tin học, phần mềm quản lý chuyên dùng phần mềm kế toán ngân sách cho quan, đơn vị sử dụng Ngân sách, đồng thời đôi với việc trang bị máy móc, thiết bị cần phải tập huấn cho đội ngũ cán làm công tác chuyên môn, kiến thức Trong thời gian tới, cần đầu tư sở vật chất, nâng cao trình độ tin học cho đơn vị huyện để phục vụ công tác quản lý thu, chi ngày có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 3.2.5.5 Cơng tác quản lý quyền huyện Phòng Tài - Kế hoạch huyện cần Tăng cường công tác quản lý NSCX, phận phải đảm nhận công việc hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thu, chi đơn vị, xã, thị trấn địa bàn huyện theo luật văn bản, thông tư hướng dẫn cấp Song song cần thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình thu, chi ngân sách đơn vị, xã, thị trấn toàn huyện Tổng hợp báo cáo theo quy định, qua thực tế để Uỷ ban nhân dân huyện đạo kịp thời công tác quản lý Ngân sách sát với điều kiện thực tế xã, thị trấn - Để công tác quản lý chi NSNN đảm bảo định hướng, nghị Ban chấp hành Đảng huyện đề đảm bảo nhiệm vụ chi hoạt động quan Đảng đồn thể, MTTQ cần phải có đạo phối hợp chặt chẽ Huyện ủy, MTTQ đoàn thể khâu lập dự toán, chấp hành dự toán chi, kiểm tra, giám sát hoạt động chi NSNN - Theo dõi quản lý tốt nguồn thu NSNN địa bàn, khơng để thất nguồn thu NSNN địa bàn, không để nợ đọng Để thực tốt công 66 tác này, UBND huyện đơn vị giao nhiệm vụ trực tiếp thu ngân sách cần thực tuyên truyền để đối tượng nộp thuế hiểu rõ trách nhiệm nộp thuế cho NSNN Bên cạnh việc tuyên truyền cần xây dựng máy thu NSNN, quản lý thu NSNN cách gọn nhẹ có đủ trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp đảm bảo thực tốt yêu cầu thu ngân sách địa phương thời kỳ - Khuyến khích kêu gọi doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế vào đầu tư xây dựng địa bàn, hoàn thiện xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu cho NSNN - Đầu tư trang bị hệ thống phầm mềm quản lý chi ngân sách thống quan quản lý huyện đơn vị thụ hưởng ngân sách, cần trọng phát triển, ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc (TABMIS), góp phần cải thiện hiệu lực hiệu quản lý chi ngân sách huyện 3.3 Một số kiến nghị với tỉnh Điện Biên Để thực giải pháp nói trên, tác giả đề xuất số kiến nghị cho quyền tỉnh Điện Biên sau: Củng cố tổ chức phòng quản lý ngân sách thuộc sở Tài tỉnh, công chức thuộc phận quản lý ngân sách huyện, xã phải đủ mạnh chuyên môn nghiệp vụ, phương tiện, điều kiệm làm việc lực lượng đủ sức tham mưu giúp việc cho quyền cấp tỉnh công tác quản lý, điều hành chi NSNN - Nguồn vốn đầu tư XDCB hàng năm phân cấp ủy quyền cho ngân sách huyện quản lý giao quyền chủ động, lựa chọn phân bổ cho địa phương, khơng phải quy định phân bổ phải có ý kiến thẩm định Sở Kế hoạch - Đầu tư Vì nguồn kinh phí thuộc ngân sách cấp huyện cân đối dự toán thu chi hàng năm HĐND huyện thông qua có giảm bớt thủ tục hành rút ngắn thời gian thực - Xây dựng lại hệ thống định mức phân bổ ngân sách hàng năm cho giai đoạn 2017- 2020 cần phải tính đến yếu tố làm ảnh hưởng đến công tác chi yếu tố trượt giá, tỉ lệ lạm phát hàng năm… - Khơng nên quy định giao dự tốn chi cho nghiệp giáo dục cấp huyện, phải giao dự tốn tỉnh giao thực tế hàng năm định mức giao cho 67 toàn ngành phải tiết kiệm khoản để xây dựng thêm số phòng học nên khoản chi hạch tốn vào chi đầu tư xây dựng phù hợp - Nên giao việc quản lý chi trạm y tế cấp xã cho ngân sách huyện quản lý để đảm bảo thực tốt có dịch bệnh xảy địa bàn - Sở Tài xếp thời gian thẩm tra tốn ngân sách huyện sớm (trước ngày 20 tháng hàng năm) để UBND huyện đủ sở trình HĐND huyện báo cáo tổng toán ngân sách Tổ chức quản lý ngân sách huyện theo luật Ngân sách Nhà nước văn bản, sách, chế độ quy định Trung Ương địa phương kịp thời có hiệu Tổng hợp tốn ngân sách huyện tồn tỉnh xác, kịp thời gửi Bộ Tài KẾT LUẬN NSCX phận cấu thành Ngân sách Nhà nước Quản lý chi NSCX địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên đề tài có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Bởi lẽ thực tế công tác quản lý chi NSNN Việt Nam nói chung huyện Tuần Giáo nói riêng tồn nhiều bất cập cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương Với mục đích hồn thiện mặt nhận thức lý luận, thực tiễn tìm giải pháp góp phần hồn thiện phân cấp nguồn thu chi NSNN địa bàn xã huyện Tuần Giáo, đề tài giải kết sau: Nâng cao hiệu quản lý chi NSCX địa bàn huyện Tuần Giáo tất yếu, q trình lâu dài gặp khơng khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi nỗ lực cố gắng cá nhân, cấp, ngành Đặc biệt cán quản lý Ngân sách Nhà nước phải không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất đạo đức với đạo sát cấp Uỷ, quyền địa phương chế sách phù hợp Nói chung, nâng cao hiệu quản lý chi Ngân sách Nhà nước không riêng cấp xã mà phải thực tất cấp, nhằm phát huy tối đa nguồn lực Tài quốc gia, góp phần đẩy nhanh cơng cơng nghiệp hố, đại 68 hoá đất nước Trong năm qua, kinh tế - xã hội địa bàn huyện có bước phát triển đáng kể, vai trò Ngân sách Nhà nước thể Tuy nhiên, thực tế việc quản lý chi ngân sách huyện nhiều tồn thiếu sót, đặc biệt nhận thức, đạo điều hành cơng tác hồn thiện chế sách Điều đòi hỏi cấp, ngành, quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cần phải phối kết hợp tìm giải pháp khắc phục, đưa công tác quản lý chi Ngân sách huyện vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu sử dụng Ngân sách huyện, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2016B), Thơng tư số: 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Tài quy định quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn Bộ tài (2003), Thơng tư số118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 Bộ Tài quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi hội nghị quan hành đơn vị nghiệp cơng lập nước Bộ tài (2004), Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 Về việc ban hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế tốn quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước Bộ Tài (2007A), Thơng tư số 01/2007/TT-BTC Bộ Tài Chính việc hướng dẫn xét duyệt thẩm định thơng báo tốn năm quan hành nghiệp, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ ngân sách cấp Bộ Tài (2007B), Thơng tư số 27/2007/TT-BTC Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý, tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài (2008), Thơng tư số 113/2008/TT-BTC Bộ Tài Chính hướng dẫn tốn ngân sách nhà nước qua kho bạc Bộ Tài (2010), Thơng tư số 202/2010/TT-BTC Bộ Tài Chính quy định tổ chức thực dự toán ngân sách nhà nước Bộ tài (2016A), Thơng tư số: 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Tài Hướng dẫn thực Nghị định số 163/2016/QĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Chính phủ (2016) Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành só điều Luật Ngân sách Nhà nước 10 Cồ Như Dũng (2014), Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cấp quận quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội, luận văn Thạc sĩ trường Đại học Kinh tế Quốc dân 11 Đồng Thị Vân Hồng (2010), Giáo trình quản lý ngân sách nhà nước, Nhà xuất Lao Động 12 HĐND tỉnh Điện Biên (2010A), Nghị số 01/2010/NQ-HĐND HĐND Tỉnh Điện Biên định mức chi ngân sách giai đoạn 2013 - 2016 13 HĐND tỉnh Điện Biên (2010B), Nghị số 03/2010/NQ-HĐND HĐND huyện Tuần Giáo định mức chi ngân sách giai đoạn 2013 - 2016 14 HĐND tỉnh Điện Biên (2016), Nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2020 15 Học viện Tài (2003), Giáo trình lý thuyết Tài chính, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 16 Lê Thị Thành Huyền (2014), Quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 17 Nguyễn Thị Ngọc Huyền tác giả (2014), Giáo trình quản lý học, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 18 Nguyễn Thị Thùy Dương (2007), Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội 19 Phạm Công Hưng (2014), Giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Thuận Thành, luận văn thạc sĩ 20 Phạm Hồng Thái (2015), Quản lý quyền huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu đối vơi chi ngân sách nhà nước, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Kinh tế Quốc dân 21 Quốc hội (2002), Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 22 Quốc hội (2015), Luật ngân sách nhà nước số 83/2015H13 23 Tô Thiện Hiền (2012), Nâng cao hiệu quản lý NSNN tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến 2020, Luận án tiến sĩ Trường Đại học Ngân Hàng thành phố Hồ Chí Minh 24 UBND huyện Tuần Giáo, Báo báo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo năm 2013 - 2016 25 UBND huyện Tuần Giáo, Báo cáo toán Ngân sách Nhà nước huyện Tuần Giáo năm 2013 - 2016 26 UBND huyện Tuần Giáo, Báo cáo tình hình thực công tác thu, chi huyện Tuần Giáo năm 2013 – 2016 PHỤ LỤC 01: Chi ngân sách cấp xã theo địa bàn xã huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014- 2016 ĐVT: triệu đồng STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tên xã Thị trấn Tuần Giáo Xã Chiềng Sinh Xã Mường Mùn Xã Mường Thín Xã Mùn Chung Xã Nà Sáy Xã Pú Nhung Xã Quài Cang Xã Quài Nưa Xã Quài Tở Xã Ta Ma Xã Tênh Phơng Xã Tỏa Tình Xã Nà Tòng Xã Pú Xi Xã Rạng Đơng Xã Chiềng Đơng Xã Mường Khong Xã Phình Sáng Dự tốn 72,617.12 4,290.48 3,516.68 4,079.64 4,045.64 3,856.71 3,450.46 2,912.32 5,652.24 5,013.17 5,553.34 3,385.62 2,884.95 2,708.39 3,345.20 3,352.64 3,162.80 4,465.56 3,370.65 3,570.68 Năm 2014 Thực 65,634.38 3,869.67 3,466.00 3,713.39 3,723.17 3,501.69 3,140.43 2,847.72 5,308.73 4,387.15 4,856.89 3,023.74 2,509.68 2,657.03 2,906.65 2,916.32 2,690.84 3,966.05 2,931.71 3,217.52 TH/DT Dự toán 90.4% 89,207.44 90.2% 5,567.04 98.6% 4,143.60 91.0% 5,371.71 92.0% 4,633.52 90.8% 5,157.26 91.0% 4,277.58 97.8% 3,644.18 93.9% 6,527.64 87.5% 6,083.65 87.5% 6,921.29 89.3% 4,059.79 87.0% 3,536.83 98.1% 3,104.04 86.9% 4,004.67 87.0% 4,317.99 85.1% 3,880.91 88.8% 5,357.12 87.0% 4,156.83 90.1% 4,461.79 Năm 2015 Thực 85,212.77 5,138.00 4,017.31 5,145.59 4,472.31 5,024.26 4,152.05 3,283.35 6,362.92 5,840.21 6,708.20 3,787.38 3,449.92 2,819.38 3,795.06 4,113.23 3,694.07 5,131.47 3,965.94 4,312.12 TH/DT 95.52% 92.29% 96.95% 95.79% 96.52% 97.42% 97.07% 90.10% 97.48% 96.00% 96.92% 93.29% 97.54% 90.83% 94.77% 95.26% 95.19% 95.79% 95.41% 96.65% Dự toán 86,950.51 4,566.27 3,768.51 5,289.43 4,669.00 4,686.97 4,565.07 3,501.17 5,684.52 7,106.70 6,166.14 4,054.15 3,526.54 3,405.35 3,909.51 4,459.28 4,200.21 4,924.70 4,167.07 4,299.93 Năm 2016 Thực 85,674.47 4,308.03 3,767.40 5,269.34 4,662.60 4,614.65 4,559.51 3,403.45 5,608.49 6,924.49 6,077.45 3,898.38 3,476.91 3,352.15 3,869.99 4,374.03 4,153.06 4,916.22 4,156.72 4,281.60 TH/DT 98.5% 94.3% 100.0% 99.6% 99.9% 98.5% 99.9% 97.2% 98.7% 97.4% 98.6% 96.2% 98.6% 98.4% 99.0% 98.1% 98.9% 99.8% 99.8% 99.6% (Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch huyện Tuần Giáo) PHỤ LỤC 02: Nội dung chi thường xuyên NS xã huyện Tuần Giáo từ 2014 – 2016 ĐVT: triệu đồng Nội dung chi Tổng chi thường xuyên Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh, trật tự Chi nghiệp giáo dục, đào tạo Chi nghiệp y tế Chi nghiệp văn hóa thơng tin Chi nghiệp thể dục thể thao Chi nghiệp kinh tế Chi nghiệp xã hội Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể Chi khác Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 TH15/TH14 TH16/TH15 Thực Thực Thực Dự toán TH/DT Dự toán TH/DT Dự toán TH/DT (∆,%) (∆,%) hiện 72,617.12 65,634.38 90.4% 89,225.44 85,212.78 95.5% 86,950.53 85,674.49 98.5% 29.83 0.54 7,211.33 7,211.33 100.0% 6,959.53 6,904.89 99.2% 7,707.55 7,615.82 98.8% 839.09 596.52 71.1% 659.81 571.35 86.6% 806.50 795.00 98.6% 805.50 798.00 99.1% 100.0% 15,501.37 15,501.37 96.6% 9,416.78 7,724.93 100.0% 82.0% 9,818.10 4,809.47 9,481.54 4,768.43 96.6% 99.1% 3775.34 -9.20 96.3% 61,437.60 60,726.84 98.8% 6.93 15.48 1,712.50 100.0% 229.56 55.38 400.00 8,811.82 400.00 8,508.01 55,859.53 49,180.60 88.0% 54,600.00 52,587.90 334.44 334.44 100.0% 1,102.17 1,102.17 100.0% 1,712.50 -4.25 10.30 - 4.22 0.38 - 38.83 38.27 (Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch huyện Tuần Giáo) PHỤ LỤC 03: Nội dung chi nghiệp kinh tế thuộc NS xã huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014-2016 ĐVT: triệu đồng Nội dung chi Tổng chi nghiệp kinh tế 1.Sự nghiệp giao thông Sự nghiệp nông-lâm-thủy-hải sản + Chương trình MTQG Giảm nghèo BV 2014 400,00 400,00 (Vốn HTSX) + Hỗ trợ thiệt hại bão lũ + Kinh phí thủy lợi phí 3.Sự nghiệp thị 4.Thương mại, dịch vụ 5.Các nghiệp khác (Chương trình MTQG Nơng thôn mới) 2015 15.501,37 527,89 9.783,46 2016 9.481,54 807,54 6.390,70 7.792,16 3.482,17 1.419,30 572,00 2.258,53 650,00 5.190,02 2.283,30 (Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch huyện Tuần Giáo) PHỤ LỤC 04: Nội dung chi nghiệp xã hội thuộc NS xã huyện Tuần Giáo giai đoạn 2014-2016 ĐVT: triệu đồng Nội dung chi Tổng chi nghiệp xã hội 1- Phụ cấp cán già yếu nghỉ việc 2-Trợ cấp người già cô đơn, trẻ mồ côi 3-Khác 2014 2015 2016 8,508.01 7,724.93 4,768.43 1,345.51 1,322.67 1,299.84 5,404.50 5,890.96 3,111.55 1,758.00 511.30 357.04 (Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch huyện Tuần Giáo) PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN Kính thưa Anh/Chị! Nhằm tìm hiểu thơng tin hoạt động quản lý chi NSCX huyện Tuần Giáo, mong nhận thông tin quý báu từ anh chị thông qua việc trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Tất câu trả lời có giá trị ý kiến Anh/Chị giữ bí mật tuyệt đối Trân trọng cảm ơn quý Anh/Chị ý kiến đóng góp A GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN Giới tính: Nam Tuổi: Nữ Từ 18 – 25 Từ 26 – 35 Từ 36 – 45Trên 45 Trình độ văn hóa: Trung học sở Trung học Trung học chuyên nghiệp/ Trung học nghề Cao đẳng Đại học Thạc sĩ phổ thông B Ý KIẾN CỦA ANH/CHỊ VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO Anh/Chị vui lòng đánh dấu vào thích hợp Tùy vào mức độ đánh giá từ thấp đến cao tương ứng với điểm số từ đến (1: hồn tồn khơng đồng ý; 2: khơng đồng ý; 3: khơng có ý kiến; 4: đồng ý; 5: hoàn toàn đồng ý) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nội dung Nhận xét tình hình lập dự tốn ngân sách cấp xã huyện Tuần Giáo Việc lập dự toán ngân sách dựa dự toán từ cấp sở Báo cáo dự toán ngân sách biểu mẫu Nội dung định mức chi ngân sách theo quy định Nội dung định mức chi ngân sách phù hợp với thực tế phát sinh Đảm bảo vai trò Hội đồng Nhân dân cấp xã việc lập dự toán Ngân sách Đảm bảo quy trình lập dự tốn Ngân sách Thời gian hồn thành dự tốn ngân sách theo quy định Dự tốn NSCX có điều chỉnh kỳ Việc điều chỉnh dự toán NSCX thực theo quy định Nhận xét tình hình chấp hành dự toán NSCX huyện Tuần Giáo Bộ máy tổ chức chấp hành dự toán ngân sách thực đồng Phòng Tài – Kế hoạch tiến hành cấp phát kinh phí kịp thời Phòng Tài - Kế hoạch lập báo cáo đánh giá việc chấp hành dự toán chi ngân sách theo quy định Các đơn vị chấp hành tốt dự toán chi ngân sách Các khoản chi ngân sách phát sinh phản ảnh, ghi chép đầy đủ hệ thống sổ sách kế tốn Các khoản chi ngân sách khơng vượt dự tốn ngân sách Cơng tác chi bảo đảm chi cho hoạt động máy, chi thường xuyên Cơng tác chi giúp quyền phát huy vai trò quản lý Nhà nước địa bàn Cơng tác chi đảm bảo thực cân đối nguyên tắc tổng số chi không vượt qua tổng số thu Nhận xét tình hình tốn ngân sách huyện Tuần Giáo Phòng Tài - Kế hoạch tổ chức thực toán chi ngân sách theo thời gian quy định 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu cơng tác kế tốn toán Nội dung toán thống theo mẫu Bộ Tài Hồ sơ tốn đủ tài liệu theo quy định Các báo cáo toán biểu mẫu Số liệu biểu mẫu thống Có biên đối chiếu số liệu toán với quan kho bạc Hồ sơ tốn trình thời gian quy định Quyết toán nội dung chi thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Quyết toán sử dụng chi nguồn Quyết toán khoản chi quy định định mức, đơn giá chi Thực việc cơng khai tốn ngân sách Ban tài xã thực tốt báo cáo toán theo quy định Hội đồng nhân dân cấp thực tốt vai trò kiểm tra, thẩm định tốn ngân sách C Ý KIẾN CỦA ANH/CHỊ VỀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO Theo Anh/Chị, UBND huyện Tuần Giáo nên trọng vào giải pháp sau công tác quản lý chi NSCX Huyện Tuần Giáo giai đoạn 2017-2020 thực tốt (đề nghị anh/chị xếp hạng mức độ cần thiết từ đến 8, mức độ cần thiết cao xếp thứ hạng số 1)? TT Tên giải pháp Xếp hạng Hồn thiện khâu lập dự tốn NSCX Hồn thiện cơng tác chấp hành chi NSCX Hồn thiện cơng tác tốn NSCX Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi NSCX Hồn thiện cấu máy quản lý chi NSCX Nâng cao lực cán quản lý chi NSCX Thực cơng khai tài khoản chi NSCX Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chi NSCX D Anh/chị có ý kiến khác vấn đề quản lý chi NSCX huyện Tuần Giáo? Chúng xin chân thành cảm ơn ! ... có liên quan đến quản lý chi ngân sách cấp xã địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên Chính việc nghiên cứu đề tài Quản lý chi ngân sách cấp xã địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên sâu phân... ngồi - Các văn pháp luật chi ngân sách quản lý chi ngân sách - Chính sách chủ trương UBND cấp tỉnh chi ngân sách quản lý chi NSCX - Điều kiện kinh tế xã hội địa bàn xã, thị trấn - UBND xã, thị trấn... lý luận quản lý chi NSNN thực tiễn quản lý chi ngân sách cấp xã nhân tố ảnh hưởng - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách Nhà nước cấp xã địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Luận văn thạc sỹ - Quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm