Năng lực của giảng viên trẻ trong các trường đại học khối kinh tế tại thành phố Hà Nội

194 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 10:58

1. Tính cấp thiết của đề tài Quá trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế đòi hỏi sự nỗ lực của toàn xã hội. Giáo dục đại học (ĐH) Việt Nam đã mở rộng nhanh chóng trong những thập kỷ qua để tiếp cận nền giáo dục ĐH tiên tiến trên thế giới-xu thế tất yếu mang tính toàn cầu. Đó là cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trƣờng đại học trên cơ sở thực hiện ba nguyên tắc cơ bản: tự chủ về học thuật, tổ chức và cán bộ, tài chính. Để đạt đƣợc mục tiêu đó đội ngũ giảng viên (GV) là lực lƣợng trực tiếp đóng góp vào sự đổi mới này. Các trƣờng ĐH khối kinh tế tại TP. Hà Nội có số lƣợng đội ngũ GV đông đảo, trình độ chuyên môn đồng đều, đƣợc đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, có khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày càng cao của xã hội. Phát triển nguồn lực giảng viên nói chung và GVT nói riêng là một trong những mục tiêu chiến lƣợc của các trƣờng. Nhƣng còn tình trạng hụt hẫng giữa các thế hệ giảng viên, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao tăng chậm. Để mở rộng qui mô, nâng cao chất lƣợng giảng dạy các trƣờng đã và đang xây dựng chiến lƣợc trẻ hóa đội ngũ GV. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thùy Dung (2015) các trƣờng ĐH tại Hà Nội, GV có thâm niên công tác từ 1-5 năm chiếm 42,3% là những ngƣời trẻ. Trong các trƣờng ĐH khối kinh tế, giảng viên trẻ (GVT) chiếm tỉ trọng lớn. GVT với độ tuổi từ 35 trở xuống là những ngƣời mới vào nghề, trong độ tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nghề nghiệp cao đƣợc coi là đội ngũ kế cận, tƣơng lai của trƣờng. Họ là những ngƣời đóng vai trò chủ chốt, cốt cán, đảm nhận các công việc của trƣờng sau 5-10 năm nữa, sẽ là lực lƣợng chính tham gia đào tạo nguồn lực nhân lực về kinh tế cho đất nƣớc. Đội ngũ GVT sẽ là lực lƣợng thúc đẩy sự phát triển khoa học và kinh tế xã hội. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng GVT đang chú trọng nhiều đến giảng dạy, NCKH còn bỏ ngỏ chƣa tập trung đầu tƣ xứng đáng. Muốn GVT phát huy đƣợc sức trẻ, năng lực sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, trau dồi kiến thức và cơ hội phát triển thì trƣờng ĐH không thể thiếu các hoạt động nâng cao năng lực. Các hoạt động đó, giúp GVT nắm chắc kiến thức chuyên môn mà mình đang trực tiếp giảng dạy và kiến thức liên ngành, tích cực tham gia NCKH để bài giảng có chất lƣợng, phát triển tƣ duy cho ngƣời học. Năng lực đƣợc coi là sự kết hợp của kiến thức, kỹ năng, thái độ của một cá nhân để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Năng lực có liên hệ chặt chẽ với hiệu quả công việc. Năng lực đƣợc tích luỹ, cải tiến khi cá nhân đƣợc trao cơ hội học tập và phát triển với điều kiện đầy đủ, thuận lợi nhất. Sự tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng, thái độ, thể hiện thông qua năng lực chung, năng lực giảng dạy và NCKH của GVT hiện nay còn hạn chế. Nhiều GVT chƣa thực sự phát huy tinh thần tự chủ, nhiệt huyết, phong cách làm việc còn chậm đổi mới, thiếu kỹ năng NCKH nên chƣa tƣơng xứng với yêu cầu của sự phát triển và xu thế hội nhập quốc tế. Nhƣ vậy, nâng cao năng lực cho GVT là một trong những nhân tố ảnh hƣởng quyết định đến việc nâng cao chất lƣợng giáo dục đại học. Đây là điều kiện cần để GVT đổi mới nội dung, phƣơng pháp giảng dạy, nâng cao chất lƣợng đào tạo, góp phần nâng cao vị thế, uy tín nhà trƣờng và của chính bản thân GVT, giúp sinh viên thay đổi thái độ đối với việc học. Trong CMCN 4.0 GVT là lực lƣợng nòng cốt của trƣờng ĐH thì đỏi hỏi yêu cầu năng lực ngày càng cao. Điều đó đã đƣợc khẳng định trong thực tiễn cũng nhƣ trong các nghiên cứu đã công bố. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tìm kiếm biện pháp và chính sách nhằm nâng cao năng lực GVT luôn thu hút sự quan tâm của toàn ngành giáo dục, của lãnh đạo các trƣờng đại học, cơ quan hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu. Hiện nay, đã có một số nghiên cứu về năng lực GV đƣa ra khung năng lực theo năng lực cấu thành, mô hình ASK hay KSAs…đƣợc thực hiện cả trong và ngoài nƣớc. Một số vấn đề lý luận, phƣơng pháp tiếp cận đƣa ra thảo luận và tạo đƣợc sự nhất trí cao. Tuy nhiên, còn không ít vấn đề chƣa đƣợc giải quyết hoặc có các quan điểm, kết quả nghiên cứu khác nhau do thực hiện ở từng bối cảnh. Tại các nƣớc phát triển công trình nghiên cứu về năng lực GV, chất lƣợng đội ngũ GV đƣợc thực hiện khá bài bản và đa dạng. Thực tiễn ở Việt Nam số lƣợng công trình nghiên cứu về GVT còn ít, phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu vẫn là truyền thống, phƣơng pháp tiên tiến mới đƣợc áp dụng gần đây và cũng chƣa nhiều. Cho đến nay Việt Nam chƣa có khung năng lực cụ thể của GV từng ngành, chủ yếu mới đề cập đến bộ tiêu chuẩn đánh giá GV, trong đó có tiêu chuẩn định tính rất khó xác định. Để xây dựng các thang đo đánh giá năng lực của GVT phù hợp với trƣờng ĐH khối kinh tế, cần thiết phải kết hợp cả phƣơng pháp nghiên cứu định tính và định lƣợng. Theo hiểu biết của NCS, trên thế giới và Việt Nam chƣa có công trình nào nghiên cứu một cách tổng thể về năng lực của GVT trong các trƣờng ĐH khối kinh tế. Do vậy, NCS lựa chọn đề tài “Năng lực của giảng viên trẻ trong các trƣờng đại học khối kinh tế tại Thành phố Hà Nội” cho luận án tiến sĩ của mình. TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG ĐỒN TRẦN THỊ HỒI THU NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản trị nhân lực Mã số: 934 04 04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THUÝ HƢƠNG PGS.TS PHẠM VĂN HÀ HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Tôi xin cam đoan luận án “Năng lực giảng viên trẻ trƣờng đại học khối kinh tế thành phố Hà Nội” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu đƣợc nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, tổng hợp phân tích, chƣa đƣợc cơng bố tác giả khác Nghiên cứu sinh Trần Thị Hoài Thu LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới giảng viên hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Phạm Văn Hà, Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Công đoàn; PGS.TS Phạm Thúy Hƣơng, Khoa Kinh tế Quản lý nguồn nhân lực Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân tận tình hƣớng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành suốt thời gian thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Trƣờng Đại học Thƣơng mại, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, Học viện Ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tơi nhanh chóng thu thập liệu thực luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Cơng đồn, khoa Sau đại học, khoa, phòng, mơn Thầy cô giáo tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tơi hồn thành khóa học Cuối cùng, cho tơi đƣợc gửi lời tri ân sâu sắc đến ngƣời thân u gia đình, bạn bè ln kề cận, giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện vật chất tinh thần, thời gian suốt trình thực luận án Xin trân trọng cảm ơn! Nghiên cứu sinh Trần Thị Hoài Thu MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận án Kết cấu luận án Chƣơng TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ NĂNG LỰC, NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu lực, lực giảng viên trẻ 1.1.1 Các quan điểm lực mơ hình lực 1.1.2 Khung lực khung lực giảng viên 1.1.3 Năng lực giảng viên trẻ 12 1.1.4 Khoảng trống nghiên cứu 17 1.2 Cơ sở khoa học lực giảng viên trẻ 18 1.2.1 Các khái niệm sử dụng luận án 18 1.2.2 Các yếu tố cấu thành lực giảng viên trẻ 24 1.2.3 Các hoạt động nâng cao lực cho giảng viên trẻ 25 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực giảng viên trẻ 27 1.2.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cho giảng viên trẻ học rút cho trƣờng đại học khối kinh tế thành phố Hà Nội 33 1.3 Mơ hình nghiên cứu 37 Tiểu kết chƣơng 38 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Qui trình nghiên cứu 39 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 40 2.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 40 2.2.2 Phƣơng pháp thực 40 2.2.3 Kết nghiên cứu định tính 41 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 41 2.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 41 2.3.2 Phƣơng pháp thực 42 2.3.3 Kết kiểm định thang đo 49 Tiểu kết chƣơng 57 Chƣơng THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 58 3.1 Khái quát trƣờng đại học khối kinh tế Thành phố Hà Nội 58 3.1.1 Một số đặc điểm trƣờng đại học khối kinh tế 58 3.1.2 Trình độ đội ngũ giảng viên trƣờng đại học khảo sát 62 3.1.3 Đặc trƣng giảng viên trẻ trƣờng đại học khối kinh tế 64 3.2 Phân tích thực trạng lực giảng viên trẻ trƣờng đại học khối kinh tế thành phố Hà Nội 71 3.2.1 Yêu cầu lực giảng viên giảng viên trẻ 71 3.2.2 Phân tích thực trạng lực chung giảng viên trẻ 74 3.2.3 Phân tích thực trạng lực giảng dạy giảng viên trẻ 78 3.2.4 Phân tích thực trạng lực nghiên cứu khoa học giảng viên trẻ 84 3.3 Phân tích thực trạng hoạt động nâng cao lực cho giảng viên trẻ 92 3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực giảng viên trẻ trƣờng đại học khối kinh tế thành phố Hà Nội 100 3.4.1 Nhân tố bên trƣờng đại học 100 3.4.2 Các nhân tố thuộc trƣờng đại học 102 3.5 Đánh giá chung lực giảng viên trẻ trƣờng đại học khối kinh tế thành phố Hà Nội 107 3.5.1 Ƣu điểm 107 3.5.2 Hạn chế nguyên nhân 109 Tiểu kết chƣơng 114 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN TRẺ TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 115 4.1 Bối cảnh giáo dục đại học định hƣớng phát triển trƣờng đại học khối kinh tế thành phố Hà Nội đến năm 2030 115 4.2 Mục tiêu nâng cao lực giảng viên trẻ trƣờng đại học khối kinh tế thành phố Hà Nội 117 4.3 Một số giải pháp nâng cao lực cho giảng viên trẻ trƣờng đại học khối kinh tế thành phố Hà Nội 119 4.3.1 Nhóm giải pháp liên quan đến trƣờng đại học nâng cao lực cho giảng viên trẻ 120 4.3.2 Nhóm giải pháp liên quan đến khoa, môn nâng cao lực cho giảng viên trẻ 131 4.3.3 Nhóm giải pháp giảng viên trẻ 135 4.4 Điều kiện thực giải pháp nâng cao lực cho giảng viên trẻ 139 4.4.1 Đối với trƣờng đại học khối kinh tế 139 4.4.2 Đối với khoa, môn 142 4.4.3 Đối với giảng viên trẻ 143 Tiểu kết chƣơng 144 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 145 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 160 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CMCN CFA ĐH ĐHQGHN ĐHKTQD ĐHCĐ ĐHNT ĐHTM ĐTB EFA HD HVNH HV GD GV GVT GS NCKH NCS NL NLCH NLNCKH NLGD KH&CN PGS SEM SV TP Th.S TS Tên đầy đủ Cách mạng công nghiệp Nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis) Đại học Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Kinh tế quốc dân Đại học Công đoàn Đại học Ngoại thƣơng Đại học Thƣơng mại Điểm trung bình Nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) Hoạt động nâng cao lực Học viện Ngân hàng Học viện Giảng dạy Giảng viên Giảng viên trẻ Giáo sƣ Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu sinh Năng lực Năng lực chung Năng lực nghiên cứu khoa học Năng lực giảng dạy Khoa học cơng nghệ Phó giáo sƣ Mơ hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling) Sinh viên Thành phố Thạc sĩ Tiến sĩ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Một số khái niệm lực Bảng 1.2 Mô tả cấp độ lực 11 Bảng 1.3 Các yếu tố cấu thành lực giảng viên 12 Bảng 2.1 Thống kê kết xử lý phiếu khảo sát 43 Bảng 2.2 Thang đo lực GVT 44 Bảng 2.3 Các hoạt động nâng cao lực 46 Bảng 2.4 Bảng tóm tắt kết kiểm định thang đo mơ hình tới hạn 55 Bảng 2.5 Kết giá trị phân biệt thang đo mơ hình tới hạn 56 Bảng 3.1 Số lƣợng cấu giảng viên trƣờng ĐH 58 Bảng 3.2 Tỉ lệ GVT có trình độ từ tiến sĩ trở lên trƣờng đại học 60 Bảng 3.3 Cơ cấu giảng viên trƣờng Đại học năm 2018 63 Bảng 3.4 Trình độ Giảng viên trẻ năm 2018 65 Bảng 3.5 Cấp độ lực giảng viên 71 Bảng 3.6 Mức độ đáp ứng yêu cầu lực 72 Bảng 3.7 Mức độ đáp ứng yêu cầu lực chung GVT 75 Bảng 3.8 Tỉ lệ GVT tham gia nhóm nghiên cứu, hƣớng dẫn luận văn, luận án 77 Bảng 3.9 Mức độ đáp ứng yêu cầu lực giảng dạy GVT 79 Bảng 3.10 Mức độ đáp ứng yêu cầu lực NCKH GVT 85 Bảng 3.11 Thống kê đăng tạp chí nƣớc quốc tế 88 Bảng 3.12 Thống kê số lƣợng sách GVT xuất 89 Bảng 3.13 Các khóa đào tạo ngắn hạn cho giảng viên trẻ 93 Bảng 3.14 Ý kiến đánh giá mức độ quan trọng hoạt động nâng cao lực 95 Bảng 3.15 Kế hoạch phát triển GVT năm tới 98 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình nghiên cứu 37 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 39 Hình 2.2 Quy trình khảo sát trƣờng đại học khối kinh tế 43 Hình 2.3 Kết CFA “Năng lực chung” 52 Hình 2.4 Kết CFA “Năng lực giảng dạy” 52 Hình 2.5 Kết CFA “Năng lực nghiên cứu khoa học” 53 Hình 2.6 Kết CFA “Các hoạt động nâng cao lực” lần đầu 54 Hình 2.7 Giá trị M.I sai số (e) 54 Hình 2.8 Kết CFA “Các hoạt động nâng cao lực” 55 Hình 2.9 Kết CFA tổng thể thang đo mơ hình tới hạn 56 Hình 3.1 Cơ cấu giảng viên trƣờng đại học khảo sát 63 Hình 3.2 Cơ cấu trình độ giảng viên trẻ 65 Hình 3.3 Khả sử dụng thành thạo ngoại ngữ GVT 66 Hình 3.4 Cơ cấu độ tuổi GVT 67 Hình 3.5 Giới tính GVT 68 Hình 3.6 Mức độ đáp ứng yêu cầu lực chung GVT 75 Hình 3.7 Mức độ đáp ứng yêu cầu lực giảng dạy GVT 80 Hình 3.8 Mức độ đáp ứng yêu cầu lực NCKH GVT 85 Hình 3.9 Thống kê báo cáo hội thảo nƣớc quốc tế 89 Hình 3.10 Số lƣợng đề tài/dự án GVT 90 Hình 3.11 Ý kiến đánh giá mức độ quan trọng HĐ nâng cao lực 95 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quá trình đổi toàn diện giáo dục theo hƣớng chuẩn hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế đòi hỏi nỗ lực toàn xã hội Giáo dục đại học (ĐH) Việt Nam mở rộng nhanh chóng thập kỷ qua để tiếp cận giáo dục ĐH tiên tiến giới-xu tất yếu mang tính tồn cầu Đó chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trƣờng đại học sở thực ba nguyên tắc bản: tự chủ học thuật, tổ chức cán bộ, tài Để đạt đƣợc mục tiêu đội ngũ giảng viên (GV) lực lƣợng trực tiếp đóng góp vào đổi Các trƣờng ĐH khối kinh tế TP Hà Nội có số lƣợng đội ngũ GV đơng đảo, trình độ chun mơn đồng đều, đƣợc đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, có khả đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày cao xã hội Phát triển nguồn lực giảng viên nói chung GVT nói riêng mục tiêu chiến lƣợc trƣờng Nhƣng tình trạng hụt hẫng hệ giảng viên, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao tăng chậm Để mở rộng qui mô, nâng cao chất lƣợng giảng dạy trƣờng xây dựng chiến lƣợc trẻ hóa đội ngũ GV Theo nghiên cứu Nguyễn Thùy Dung (2015) trƣờng ĐH Hà Nội, GV có thâm niên cơng tác từ 1-5 năm chiếm 42,3% ngƣời trẻ Trong trƣờng ĐH khối kinh tế, giảng viên trẻ (GVT) chiếm tỉ trọng lớn GVT với độ tuổi từ 35 trở xuống ngƣời vào nghề, độ tuổi niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nghề nghiệp cao đƣợc coi đội ngũ kế cận, tƣơng lai trƣờng Họ ngƣời đóng vai trò chủ chốt, cốt cán, đảm nhận cơng việc trƣờng sau 5-10 năm nữa, lực lƣợng tham gia đào tạo nguồn lực nhân lực kinh tế cho đất nƣớc Đội ngũ GVT lực lƣợng thúc đẩy phát triển khoa học kinh tế xã hội Nhiều nghiên cứu GVT trọng nhiều đến giảng dạy, NCKH bỏ ngỏ chƣa tập trung đầu tƣ xứng đáng Muốn GVT phát huy đƣợc sức trẻ, lực sáng tạo, khả làm việc độc lập, trau dồi kiến thức hội phát triển trƣờng ĐH khơng thể thiếu hoạt động nâng cao lực Các hoạt động đó, giúp GVT nắm kiến thức chuyên mơn mà trực tiếp giảng dạy kiến thức liên ngành, tích cực tham gia NCKH để giảng có chất lƣợng, phát triển tƣ cho ngƣời học Năng lực đƣợc coi kết hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ cá nhân để thực nhiệm vụ có hiệu Năng lực có liên hệ chặt chẽ với hiệu ... GIẢNG VIÊN TRẺ TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 58 3.1 Khái quát trƣờng đại học khối kinh tế Thành phố Hà Nội 58 3.1.1 Một số đặc điểm trƣờng đại học khối kinh tế ... NĂNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN TRẺ TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 115 4.1 Bối cảnh giáo dục đại học định hƣớng phát triển trƣờng đại học khối kinh tế thành phố Hà Nội đến... yêu cầu lực GVT trƣờng ĐH khối kinh tế sao? iii) Có nhân tố tác động đến lực GVT trƣờng ĐH khối kinh tế? iv) Các hoạt động nâng cao lực đƣợc thực trƣờng ĐH khối kinh tế TP Hà Nội? v) Để nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực của giảng viên trẻ trong các trường đại học khối kinh tế tại thành phố Hà Nội, Năng lực của giảng viên trẻ trong các trường đại học khối kinh tế tại thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan