KSĐT 8 lần 1 2019 2020 641

2 95 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 06:14

TRƯỜNG THCS GIẤY PHONG CHÂU ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN MƠN HĨA HỌC-LỚP 8-LẦN (Thời gian 120 phút) Mã đề thi 641 PHẦN TRẮC NGHIỆM (10,0 điểm) Câu 1: Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử 80g; oxit có thành phần phần trăm khối lượng Cu 80% Cơng thức hóa học đồng oxit A Cu2O B CuO C Cu3O4 D CuO2 Câu 2: Nguyên tử khối kim loại R 204,4 muối clorua chứa 14,8% khối lượng clo Hóa trị kim loại R A III B II C I D IV Câu 3: Theo hố trị nhơm hợp chất Al 2O3, chọn cơng thức hóa học số cơng thức hợp chất có phân tử gồm Al liên kết với nhóm SO4 hóa trị II sau A Al2(SO4)3 B AlSO4 C Al2SO4 D Al3(SO4)2 Câu 4: Ba hộp chứa khí 25 C áp suất khí (1 atm) Hộp I chứa khí N (M = 28) Hộp II chứa khí H2 (M = 2) Hộp III chứa khí SO2 (M = 64) Phát biểu đúng? A Hộp I có nhiều phân tử khí B Hộp III có nhiều phân tử khí C Hộp II có phân tử khí D Hộp III nặng hộp I hộp II Câu 5: Cho 5,6 gam sắt tan hoàn toàn vào dung dịch có chứa 19,6 gam H2SO4 thu sắt (II) sunfat V lít khí hiđro Giá trị V A 7,72 lít B 4,48 lít C 2,24 lít D 5,04 lít Câu 6: Đốt cháy hồn tồn m gam chất A cần 2,24 lít khí oxi (đktc) thu sản phẩm cháy gồm CO H2O Dẫn toàn sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch Ca(OH) dư thấy khối lượng bình tăng 4,2 gam đồng thời xuất kết tủa Giá trị m A 1,5 gam B 1,75 gam C gam D 0,8 gam Câu 7: Cho biết chất sau đây: 1) Nước nguyên tố oxi nguyên tố hiđro tạo nên; 2) Axit sunfurich nguyên tố hiđro, nguyên tố lưu huỳnh nguyên tố oxi cấu tạo nên; 3) Khí ozon nguyên tố oxi tạo nên; 4) Khí cacbonic nguyên tố oxi nguyên tố cacbon cấu tạo nên; 5) Đá vôi nguyên tố cacbon, nguyên tố canxi nguyên tố oxi cấu tạo nên Hỏi nguyên tố oxi tồn dạng đơn chất chất nào? A B 1, C 3, D 3, Câu 8: Đốt cháy 16g chất X cần 44,8 lít O (đktc) thu khí CO nước theo tỉ lệ số mol 1: Khối lượng CO2 H2O A 40g 35g B 44g 36g C 43g 35g D 22g 18g Câu 9: Cho 0,8 gam oxi tác dụng với 0,8 gam hiđro đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng nước thu A 7,2 gam B 1,6 gam C 1,4 gam D 0,9 gam Câu 10: Trong chất sau chất đơn chất: 1) Axit clohiđric hai nguyên tố hiđro clo cấu tạo nên 2) Axit sunfuric ba nguyên tố hiđro, lưu huỳnh oxi cấu tạo nên 3) Kim cương nguyên tố cacbon cấu tạo nên 4) Than chì nguyên tố cacbon tạo nên 5) Khí ozon có phân tử gồm nguyên tố O liên kết với A 1, 3, B 3, 4, C 1, 2, D 1, 4, Câu 11: Để tăng suất cho trồng, nơng dân đến cửa hàng phân bón để mua phân đạm Cửa hàng có loại phân đạm sau: NH4NO3 (đạm lá), (NH2)2CO (urê); (NH4)2SO4 (đạm lá) Theo em, bác nông dân mua 500kg phân đạm nên mua loại phân đạm có lợi A NH4NO3 B (NH2)2CO C (NH4)2SO4 D NH4NO3 (NH2)2CO Câu 12: Hãy chọn câu trả lời A Cơng thức hóa học gồm kí hiệu hóa học ngun tố B Cơng thức hóa học biểu diễn thành phần nguyên tử tạo chất C Cơng thức hóa học gồm kí hiệu hóa học nguyên tố số nguyên tử ngun tố D Cơng thức hố học biểu diễn thành phần tử chất Trang 1/2 - Mã đề thi 641 Câu 13: Khối lượng thực nguyên tử O tính gam A 1,328.10-22g B 16.10-23 g C 2,6568.10-22g D 2,6568.10-23g Câu 14: Tìm cơng thức hố học hợp chất khí A có 82,76% C, 17,24% H khối lượng Biết tỉ khối A so với khơng khí A C5H10 B CH4 C C5H12 D C3H6 Câu 15: Khi đốt cháy hoàn toàn 1,33 gam hợp chất X cho 0,392 lít CO điều kiện tiêu chuẩn 2,24 gam SO2 Cơng thức hóa học hợp chất X A CS3 B CS C C2S5 D CS2 Câu 16: Hợp chất X tạo nguyên tố R (chưa rõ hoá trị) O Hãy xác định CTHH X Biết % khối lượng nguyên tố oxi 47,06% A CuO B Na2O C Fe2O3 D Al2O3 Câu 17: Một hợp chất X có dạng Na2CO3.aH2O oxi chiếm 72,72% theo khối lượng Cơng thức X A Na2CO3.10H2O B Na2CO3.12H2O C Na2CO3.7H2O D Na2CO3.5H2O Câu 18: Nhiệt phân 36,75g kali clorat thời gian thu hỗn hợp m gam chất rắn A 6,72 lit khí (ở đktc) Giá trị m A 31,25 B 27,15 C 24,5 D 9,6 Câu 19: Cho biết phát biểu A Gốc sunfat SO4 hoá trị I B Gốc photphat PO4 hố trị II C Nhóm hiđroxit OH hố trị I D Gốc Nitrat NO3 hoá trị III Câu 20: Tổng số loại hạt nguyên tử X 40 Trong hạt nhân nguyên tử X, số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện Nguyên tử X A Ne B Al C Mg D Si PHẦN TỰ LUẬN (10,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Cân PTHH sau: 1/ ? + ? → FeCl2 + H2 2/ ? + H3PO4 → Ca3(PO4)2 + H2 3/ KClO3 → ? + O2 4/ Fe2O3 + CO → FexOy + CO2 5/ Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + ? 6/ FexOy + H2 → Fe + H2O 7/ NxOy + Cu → CuO + N2 8/ M + HCl → MCln + H2 9/ FexOy + Al → FemOn + Al2O3 10/ FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Câu 2: (1,5 điểm) Hợp chất khí A chứa 30,43% N, 69,57% O (về khối lượng) Hãy cho biết: a/ CTHH hợp chất A Biết dA /H2 = 23 b/ Tính số nguyên tử nguyên tố 1,12 lít A (ở đktc) Câu 3: (1,5 điểm) Ở nông trường người ta dùng CuSO 4.5H2O bón vào đất Người ta bón 25 kg muối vào đất Hỏi lượng đồng đưa vào đất Biết muối chứa 5% tạp chất Câu 4: (3,0 điểm) Phân hủy hoàn toàn hợp chất A nhiệt độ cao theo phương trình sau: 4A 4B + C + 2D Các sản phẩm tạo thành thể khí.Tỉ khối hỗn hợp khí sau phản ứng so với khí hiđro 18 Xác định khối lượng mol chất A Đồng nitrat bị phân hủy nung nóng theo sơ đồ: Cu(NO3)2 CuO + NO2 ↑+ O2↑ Khi nung 47g đồng nitrat thời gian thấy lại m gam chất rắn A 11,2 lít khí B (ở đktc) Tính m phần trăm thể tích khí B Câu 5: (2,0 điểm) Lấy 4,08 gam hỗn hợp hai kim loại X Y phân tích thấy có chứa 42.10 21 nguyên tử; biết số nguyên tử Y gấp 2,5 lần số nguyên tử X tỉ lệ nguyên tử khối X Y : Xác định kim loại X Y. - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 641 ... 13: Khối lượng thực nguyên tử O tính gam A 1,3 28. 10-22g B 16.10-23 g C 2,65 68. 10-22g D 2,65 68. 10-23g Câu 14: Tìm cơng thức hố học hợp chất khí A có 82 ,76% C, 17,24% H khối lượng Biết tỉ khối A... trăm thể tích khí B Câu 5: (2,0 điểm) Lấy 4, 08 gam hỗn hợp hai kim loại X Y phân tích thấy có chứa 42.10 21 ngun tử; biết số nguyên tử Y gấp 2,5 lần số nguyên tử X tỉ lệ nguyên tử khối X Y :... CO → FexOy + CO2 5/ Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + ? 6/ FexOy + H2 → Fe + H2O 7/ NxOy + Cu → CuO + N2 8/ M + HCl → MCln + H2 9/ FexOy + Al → FemOn + Al2O3 10/ FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Câu 2: (1,5 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: KSĐT 8 lần 1 2019 2020 641 , KSĐT 8 lần 1 2019 2020 641