KSĐT 8 lần 1 2019 2020 210

2 66 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 06:14

TRƯỜNG THCS GIẤY PHONG CHÂU ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN MƠN HĨA HỌC-LỚP 8-LẦN (Thời gian 120 phút) Mã đề thi 210 PHẦN TRẮC NGHIỆM (10,0 điểm) Câu 1: Tìm cơng thức hố học hợp chất khí A có 82,76% C, 17,24% H khối lượng Biết tỉ khối A so với khơng khí A CH4 B C5H12 C C3H6 D C5H10 Câu 2: Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử 80g; oxit có thành phần phần trăm khối lượng Cu 80% Công thức hóa học đồng oxit A Cu3O4 B CuO2 C Cu2O D CuO Câu 3: Tổng số loại hạt nguyên tử X 40 Trong hạt nhân nguyên tử X, số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện Nguyên tử X A Al B Mg C Ne D Si Câu 4: Hãy chọn câu trả lời A Cơng thức hóa học biểu diễn thành phần ngun tử tạo chất B Cơng thức hố học biểu diễn thành phần tử chất C Công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học ngun tố D Cơng thức hóa học gồm kí hiệu hóa học nguyên tố số nguyên tử ngun tố Câu 5: Theo hố trị nhôm hợp chất Al 2O3, chọn công thức hóa học số cơng thức hợp chất có phân tử gồm Al liên kết với nhóm SO4 hóa trị II sau A Al2SO4 B Al2(SO4)3 C AlSO4 D Al3(SO4)2 Câu 6: Cho 0,8 gam oxi tác dụng với 0,8 gam hiđro đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng nước thu A 7,2 gam B 1,4 gam C 0,9 gam D 1,6 gam Câu 7: Khối lượng thực ngun tử O tính gam A 1,328.10-22g B 2,6568.10-23g C 2,6568.10-22g D 16.10-23 g Câu 8: Cho biết chất sau đây: 1) Nước nguyên tố oxi nguyên tố hiđro tạo nên; 2) Axit sunfurich nguyên tố hiđro, nguyên tố lưu huỳnh nguyên tố oxi cấu tạo nên; 3) Khí ozon nguyên tố oxi tạo nên; 4) Khí cacbonic nguyên tố oxi nguyên tố cacbon cấu tạo nên; 5) Đá vôi nguyên tố cacbon, nguyên tố canxi nguyên tố oxi cấu tạo nên Hỏi nguyên tố oxi tồn dạng đơn chất chất nào? A 3, B C 1, D 3, Câu 9: Đốt cháy 16g chất X cần 44,8 lít O (đktc) thu khí CO nước theo tỉ lệ số mol 1: Khối lượng CO2 H2O A 22g 18g B 43g 35g C 40g 35g D 44g 36g Câu 10: Một hợp chất X có dạng Na2CO3.aH2O oxi chiếm 72,72% theo khối lượng Công thức X A Na2CO3.5H2O B Na2CO3.12H2O C Na2CO3.7H2O D Na2CO3.10H2O Câu 11: Để tăng suất cho trồng, nông dân đến cửa hàng phân bón để mua phân đạm Cửa hàng có loại phân đạm sau: NH4NO3 (đạm lá), (NH2)2CO (urê); (NH4)2SO4 (đạm lá) Theo em, bác nông dân mua 500kg phân đạm nên mua loại phân đạm có lợi A (NH2)2CO B (NH4)2SO4 C NH4NO3 (NH2)2CO D NH4NO3 Câu 12: Cho 5,6 gam sắt tan hồn tồn vào dung dịch có chứa 19,6 gam H 2SO4 thu sắt (II) sunfat V lít khí hiđro Giá trị V A 5,04 lít B 2,24 lít C 7,72 lít D 4,48 lít Câu 13: Nhiệt phân 36,75g kali clorat thời gian thu hỗn hợp m gam chất rắn A 6,72 lit khí (ở đktc) Giá trị m A 31,25 B 9,6 C 24,5 D 27,15 Câu 14: Trong chất sau chất đơn chất: 1) Axit clohiđric hai nguyên tố hiđro clo cấu tạo nên 2) Axit sunfuric ba nguyên tố hiđro, lưu huỳnh oxi cấu tạo nên 3) Kim cương nguyên tố cacbon cấu tạo nên 4) Than chì nguyên tố cacbon tạo nên Trang 1/2 - Mã đề thi 210 5) Khí ozon có phân tử gồm nguyên tố O liên kết với A 1, 2, B 1, 4, C 3, 4, D 1, 3, Câu 15: Đốt cháy hồn tồn m gam chất A cần 2,24 lít khí oxi (đktc) thu sản phẩm cháy gồm CO H2O Dẫn toàn sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch Ca(OH) dư thấy khối lượng bình tăng 4,2 gam đồng thời xuất kết tủa Giá trị m A 0,8 gam B gam C 1,5 gam D 1,75 gam Câu 16: Ba hộp chứa khí 25 C áp suất khí (1 atm) Hộp I chứa khí N (M = 28) Hộp II chứa khí H2 (M = 2) Hộp III chứa khí SO2 (M = 64) Phát biểu đúng? A Hộp III nặng hộp I hộp II B Hộp I có nhiều phân tử khí C Hộp III có nhiều phân tử khí D Hộp II có phân tử khí Câu 17: Khi đốt cháy hoàn toàn 1,33 gam hợp chất X cho 0,392 lít CO điều kiện tiêu chuẩn 2,24 gam SO2 Cơng thức hóa học hợp chất X A CS B C2S5 C CS2 D CS3 Câu 18: Hợp chất X tạo nguyên tố R (chưa rõ hoá trị) O Hãy xác định CTHH X Biết % khối lượng nguyên tố oxi 47,06% A Al2O3 B Fe2O3 C CuO D Na2O Câu 19: Nguyên tử khối kim loại R 204,4 muối clorua chứa 14,8% khối lượng clo Hóa trị kim loại R A I B III C IV D II Câu 20: Cho biết phát biểu A Gốc photphat PO4 hoá trị II B Gốc Nitrat NO3 hoá trị III C Nhóm hiđroxit OH hố trị I D Gốc sunfat SO4 hoá trị I PHẦN TỰ LUẬN (10,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Cân PTHH sau: 1/ ? + ? → FeCl2 + H2 2/ ? + H3PO4 → Ca3(PO4)2 + H2 3/ KClO3 → ? + O2 4/ Fe2O3 + CO → FexOy + CO2 5/ Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + ? 6/ FexOy + H2 → Fe + H2O 7/ NxOy + Cu → CuO + N2 8/ M + HCl → MCln + H2 9/ FexOy + Al → FemOn + Al2O3 10/ FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Câu 2: (1,5 điểm) Hợp chất khí A chứa 30,43% N, 69,57% O (về khối lượng) Hãy cho biết: a/ CTHH hợp chất A Biết dA /H2 = 23 b/ Tính số nguyên tử nguyên tố 1,12 lít A(ở đktc) Câu 3: (1,5 điểm) Ở nông trường người ta dùng CuSO 4.5H2O bón vào đất Người ta bón 25 kg muối vào đất Hỏi lượng đồng đưa vào đất Biết muối chứa 5% tạp chất Câu 4: (3,0 điểm) Phân hủy hoàn toàn hợp chất A nhiệt độ cao theo phương trình sau: 4A 4B + C + 2D Các sản phẩm tạo thành thể khí.Tỉ khối hỗn hợp khí sau phản ứng so với khí hiđro 18 Xác định khối lượng mol chất A Đồng nitrat bị phân hủy nung nóng theo sơ đồ: Cu(NO3)2 CuO + NO2 ↑+ O2↑ Khi nung 47g đồng nitrat thời gian thấy lại m gam chất rắn A 11,2 lít khí B đktc Tính m phần trăm thể tích khí B Câu 5: (2,0 điểm) Lấy 4,08 gam hỗn hợp hai kim loại X Y phân tích thấy có chứa 42.10 21 ngun tử; biết số nguyên tử Y gấp 2,5 lần số nguyên tử X tỉ lệ nguyên tử khối X Y : Xác định kim loại X Y. - HẾT -Trang 2/2 - Mã đề thi 210 ... 4,2 gam đồng thời xuất kết tủa Giá trị m A 0 ,8 gam B gam C 1,5 gam D 1,75 gam Câu 16: Ba hộp chứa khí 25 C áp suất khí (1 atm) Hộp I chứa khí N (M = 28) Hộp II chứa khí H2 (M = 2) Hộp III chứa... trăm thể tích khí B Câu 5: (2,0 điểm) Lấy 4, 08 gam hỗn hợp hai kim loại X Y phân tích thấy có chứa 42.10 21 nguyên tử; biết số nguyên tử Y gấp 2,5 lần số nguyên tử X tỉ lệ nguyên tử khối X Y :... 47,06% A Al2O3 B Fe2O3 C CuO D Na2O Câu 19: Nguyên tử khối kim loại R 204,4 muối clorua chứa 14 ,8% khối lượng clo Hóa trị kim loại R A I B III C IV D II Câu 20: Cho biết phát biểu A Gốc photphat
- Xem thêm -

Xem thêm: KSĐT 8 lần 1 2019 2020 210 , KSĐT 8 lần 1 2019 2020 210