kế hoach hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 11

2 118 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 05:18

TRƯỜNG THPT ĐƠN CHÂU TỔ HĨA-SINH-KTNN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đôn Châu, ngày 17 tháng năm 2019 KẾ HOẠCH Hoạt động giáo dục lên lớp năm học 2019 - 2020 Thực Hướng dẫn số 08/KH-THPTĐC ngày 17/9/2019 việc xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp lên lớp năm học 2019 - 2020 Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động giáo dục kĩ sống Tháng 10 11 12 1/2019 2/2019 Tuần 10 11 Tiết 14 15 18 20 22 23 10 26 11 27 12 Chủ đề Đại hội chi đoàn lớp Tuyên truyền luật an toàn giao thơng Thanh niên với tình bạn, tình u, nhân gia đình Trang bị kĩ định kĩ từ chối cho học sinh Tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế Các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam Các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam Thanh niên với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Kĩ tìm kiếm giúp đỡ Tuyên truyền luật Bình đẳng giới Thanh niên với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Kĩ tìm kiếm giúp đỡ Tuyên truyền luật Bình đẳng giới Thanh niên với việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Thanh niên với việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Thanh niên với lí tưởng cách mạng Trang bị cho học sinh kĩ tự nhận thức, giúp học sinh có thái độ đắn trước tình ho\ình đất nước Thanh niên với lí tưởng cách mạng Trang bị cho học sinh kĩ tự nhận thức, giúp học sinh có thái độ đắn trước tình ho\ình đất nước Lớp 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 3/2019 4/2019 5/2019 30 13 31 14 34 15 35 16 36 17 37 18 Các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thanh niên với hòa bình, hữu nghị hợp tác Tìm hiểu lịch sử huyện Duyên Hải Thanh niên với hòa bình, hữu nghị hợp tác Tìm hiểu lịch sử huyện Duyên Hải Thanh niên với Bác Hồ Trang bị cho học sinh kĩ phòng chống đuối nước tai nạn thương tích Thanh niên với Bác Hồ Trang bị cho học sinh kĩ phòng chống đuối nước tai nạn thương tích 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 Đôn Châu, ngày .tháng năm Giáo viên thực ... niên với Bác Hồ Trang bị cho học sinh kĩ phòng chống đuối nước tai nạn thương tích 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 11A4 Đôn Châu, ngày .tháng năm Giáo viên thực ...3/2019 4/2019 5/2019 30 13 31 14 34 15 35 16 36 17 37 18 Các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoach hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 11, kế hoach hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 11

Từ khóa liên quan