Đồ án nền móng móng băng

16 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 00:03

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÓNG BĂNG TRÊN NỀN ĐẤT TỰ NHIÊN BẢNG Giá trị nội lực móng băng Ntt Mtt Htt Ntc C1 C2 C3 188.7 629.00 377.40 31.2 46.80 78.00 64 64.00 76.80 Đáy 1195.1 785,52 51,2 Mtc Htc 164.09 27.13 55.65 546.96 40.70 55.65 328.17 67.83 66.78 1039.22 683,06 44,522 I THÔNG SỐ ĐẤT NỀN - Tính móng đơn chịu đồng thời tải Ntt, Mtt Htt - Ở ta giả sử đặt móng lớp đất thứ sét pha trang thái dẻo cứng, HK2 có: + Độ ẩm: W = 21,4% + Dung trọng tự nhiên: γ = 18,85 (kN/m3) + Lực dính đơn vị: C = 15,1 (kN/m2) + Góc ma sát trong: φ = 14030’ II XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC SƠ BỘ MĨNG - Chọn Bê tơng làm móng B20 có Rb= 11,5 MPa Rbt= 0,9 MPa Eb = 27103 MPa - Thép làm móng Thép CI ( ϕ 10 ) CII ( ϕ > 10 ) RsI = 225 MPa ; RsII = 280 MPa RswI = 175 MPa ; RswII = 225 MPa Trang: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG Es = 21104 MPa - Tính đầu thừa móng: La= Lb=1m - Chiều dài móng băng: L = 1+4 +4+1= 10 m - Lấy b=1m ,chọn chiều sâu chơn móng Df =1,5m Từ số liệu đề kết hợp với việc Tra bảng 14 TCVN 9362:2012 Với ta có : 1.(.1.18,85+ 1,5.18,85+ 15,1) = 140,23 ( kN/m2) F ≥ = = 9,69 m2 Mà F =B.L => B ≥ = 0,969 m Chọn B = 2m - Xác định kích thước cột: 1,2 = 0,066 (m2) =  bc lc = 0,25m 0,3 m Xác định chiều cao dầm móng:  = 0,6m  chọn chiều cao cánh móng 0,3m - III KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN CÒN LÀM VIỆC TRONG GIAI ĐOẠN ĐÀN HỒI Trang: ĐỒ ÁN NỀN MĨNG - Tính lại với B = m 1.(.2.18,85+ 1,5.18,85+ 15,1) = 145,27(kN/m2) m 27,13+40,7-67,83-164,09.4+328,17.4+55,65.0,6+55,65.0,6-66,78.0,6 = 683,06 KNm > ( Thỏa ) = 84,961   ≤ 1,2 Rtc  ≤ 174,32 ( Thỏa ) ≤ Rtc  84,961 < 145,27( Thỏa)  Đảm bảo khả chịu lực đất IV KIỂM TRA ĐỘ LÚN  Pgl = KN/m2  Chia lớp phân tố thành đoạn nhỏ : = 0,25 2= 0,5m Kết thí nghiệm nén cấu kết P (kN/m2 ) 25 50 Trang: 100 200 400 800 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG e Lớp Phân 0.695 Điể m Z z/b 0.675 K (m) 0.659 0.635 0.607 0.572 0.532 e1i σ gl σ bt Pli P2i KN/m2 KN/m2 KN/m2 KN/m2 56.69 28.275 32.99 87.60 0.6699 0.6410 0.0087 42.41 90.78 0.6639 0.6394 0.0073 51.84 92.25 0.6581 0.6387 0.0059 61.26 94.08 0.6536 0.6378 0.0048 70.69 97.50 0.6491 0.6362 0.0039 102.50 0.6445 0.6343 0.0031 108.34 0.6400 0.6327 0.0022 e2i Si (cm) tố 0 1.000 0.5 0.25 0.927 52.53 37.7 0.5 0.25 0.927 52.53 37.7 0.5 0.780 44.22 47.125 0.5 0.780 44.22 47.125 1.5 0.75 0.646 36.62 56.55 1.5 0.75 0.646 36.62 56.55 4 0.512 29.02 65.975 0.512 29.02 65.975 2.5 1.25 0.434 24.60 75.4 2.5 1.25 0.434 24.60 75.4 1.5 0.356 20.18 84.825 80.11 1.5 0.356 20.18 84.825 3.5 1.75 0.307 17.42 94.25 89.54 Trang: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG V KIỂM TRA NỀN THEO CƯỜNG ĐỘ: = ( + B.L.Df n = (1039,22 + 2.10.1,5.22).1,15 = 1954,1KN = ( = = 1.1,01.1,029 =1,04 = = 3,7.1,04.1,176 = 4,526 == 10,1.1,03.1,035= 10,77 Tính dựa theo phụ lục E cảu TCVN 9362:2012 Ta có : = b-2 = b – = -2 = 1,18 m = l-2 = l – = 10 -2 = 10 m Chọn = ( = 1,18.10.(1,04.1,18.18,85+4,526.1,5.18,85+15,1.10,77) =3685,38 KN > = 1954,1KN ( thoả) Trang: ĐỒ ÁN NỀN MĨNG VI Tính tốn chiều cao móng dựa vào điều xuyên thủng: bb Q hb 1m tt pmax (net) b Trang: ĐỒ ÁN NỀN MÓNG Ta giả thiết chiều cao móng : abv = 0,05 m; hc = 0,3 m; hd = 0,7 m → hm= 0,6 m; bd = 0,35m = 130,705 Pcx = Rbt.[(bc + ho).ho] = 900.[(0,25 + 0,55).0,55] = 297(kN/m2) >  Chiều cao móng chọn hợp lí Trang: ĐỒ ÁN NỀN MĨNG VI Tính tốn nội lực dầm móng bang (SAP2000): - Hệ số nền: C= Độ cứng lò xo : 2 1 BIỂU ĐỒ MOMENT (KN.m) BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (KN) Trang: TABLE: Element Joint Forces - Frames Frame Text 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 Joint Text 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 Q KN 3.495 -3.495 10.596 -10.596 17.805 -17.805 25.124 -25.124 32.552 -32.552 40.089 -40.089 47.736 -47.736 55.492 -55.492 63.357 -63.357 71.332 -71.332 -109.285 109.285 -101.093 101.093 -92.794 92.794 -84.388 84.388 -75.874 75.874 -67.253 67.253 -58.525 58.525 -49.689 49.689 -40.747 40.747 -31.697 31.697 -22.54 22.54 -13.276 13.276 -3.905 3.905 5.574 -5.574 15.16 -15.16 M KN.m -7.276E-12 -0.3495 0.3495 -1.4091 1.4091 -3.1896 3.1896 -5.702 5.702 -8.9572 8.9572 -12.9661 12.9661 -17.7397 17.7397 -23.2889 23.2889 -29.6246 29.6246 -36.7578 67.96(gối A) -57.0293 57.0293 -46.92 46.92 -37.6405 37.6405 -29.2017 29.2017 -21.6144 21.6144 -14.8891 14.8891 -9.0366 9.0366 -4.0677 4.0677 0.007 -0.007 3.1767 -3.1767 5.4307 -5.4307 6.7583 -6.7583 7.15(1-1) -7.15: Trang 6.5914 -6.5914 5.0754 FrameEl em Text 1-1 1-1 2-1 2-1 3-1 3-1 4-1 4-1 5-1 5-1 6-1 6-1 7-1 7-1 8-1 8-1 9-1 9-1 10-1 10-1 11-1 11-1 12-1 12-1 13-1 13-1 14-1 14-1 15-1 15-1 16-1 16-1 17-1 17-1 18-1 18-1 19-1 19-1 20-1 20-1 21-1 21-1 22-1 22-1 23-1 23-1 924-1 24-1 25-1 25-1 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG ĐỒ ÁN NỀN MĨNG VII Tính tốn cốt thép móng: 1) Tính thép theo phương cạnh ngắn : 52,5 KN.m = = 3,79 cm2 Số thép 1m dài: L=1000mm => => Chọn thép cấu tạo 2) Tính thép theo phương cạnh dài : Xác định vị trí trục trung hòa: Vậy trục trung hòa qua cánh cho tất trường hợp Tính theo tiết diện chữ nhật 350700 mm Qmax ≤ ϕb 3γ b Rbt bho Trang: 10 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG Với ϕb = 0.6 bê tông nặng (Thỏa)  Vậy ta chọn chiều cao móng hợp lí để thỏa điều kiện cắt a) Tính thép số 1: Dùng momen mặt cắt nhịp Trục trung hòa qua cánh tính theo tiết diện chữ nhật lớn b x h = 350 x 700 mm Lấy a = cm => - Chọn Bê tơng làm móng B20 có Rb= 11,5 MPa, Rbt= 0,9 MPa Eb = 27103 MPa - Thép làm móng Thép CI ( ϕ 10 ) CII ( ϕ > 10 ) RsI = 225 MPa ; RsII = 280 MPa ; RswI = 175 MPa ; RswII = 225 MPa Es = 21104 MPa  Trang: 11 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG Diện tích cốt thép mặt cắt: Hàm lượng thép : BẢNG TÍNH TỐN THANH THÉP SỐ 1: MẶT MOMEN CẮT T Chọn thép Hàm lượng (%) (kN.m) 1-1 7.15 0.005 0.0047 1.13 0.049 2-2 5.6 0.004 0.0037 0.88 0.039 Thép mặt cắt nhịp có < 0,05% nên chọn theo cấu tạo 2φ12 b) Tính thép số 2: Dùng momen mặt cắt Cột A, B, C Tính toán theo tiết diện chữ nhật b x h = 350 x 700 mm Lấy a = 50mm => Diện tích cốt thép mặt cắt: Trang: 12 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG Hàm lượng thép : BẢNG TÍNH TỐN THANH THÉP SỐ 2: Gối MOMEN Chọn thép Hàm T lượng (%) (kN.m) A 67.96 0.044 0.0454 10.92 B 442.51 0.289 0.3506 84.23 C 156.96 0.103 0.1084 26.05 3φ22 4φ22+4φ20 c) Tính thép số ( cốt đai cốt xiên ) : Từ biểu đồ nội lực ta thấy Kiểm tra điều kiện khống chế: chọn h= 700 mm Lấy a = 50 mm => Qmax ≤ ϕb 3γ b Rbt bho Với = 0.6 bê tông nặng (Thỏa)  Vậy bê tông đủ điều kiện chống cắt cho dầm Trang: 13 0.480 3.703 Thép gối B lớn chọn thép ϕb 11.4 27,76 1.145 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG  Tính bước cốt đai theo cấu tạo: Vậy chọn: cốt đai gần gối φ8s200 số nhánh n = bố trí đoạn L/4=1m đoạn đầu dầm .cốt đai nhịp φ8s500 số nhánh n = Khả chống cắt cốt đai bê tông:  Vậy cốt đai đủ khả chịu cắt không cần tới cốt xiên d) Tính bố trí thép số theo cấu tạo 12a200 e) chọn cốt giá  NHẬN XÉT: Với hồ sơ địa chất tải trọng cơng trình cho, ta kết luận với phương án móng băng khó tính tốn số lượng thép tốn móng đơn Chọn phương án móng đơn hợp lí Trang: 14 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG - Hình ảnh: Trang: 15 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG Trang: 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án nền móng móng băng, Đồ án nền móng móng băng

Từ khóa liên quan