10 bài tập hóa CACBONHIDRAT NÂNG CAO

2 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 21:21

NGUYỄN TIẾN HOÀN BT CACBOHIĐRAT NÂNG CAO THẦY NGUYỄN TIẾN HOÀN CHIA SẺ TÀI LIỆU - LỚP 12 Câu 1: Dung dịch X chứa m gam hỗn hợp glucozơ saccarozơ - Thực phản ứng tráng gương hoàn toàn dung dịch X thu 0,02 mol Ag - Đun nóng X với HCl lỗng đến phản ứng hồn tồn, trung hòa axit dư thu dung dịch Y Đun nóng Y với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu tối đa 0,06 mol Ag Giá trị m A 5,22 B 3,60 C 10,24 D 8,64 Câu 2: Chia 200 gam dung dịch hỗn hợp gồm glucozơ fructozơ thành hai phần - Phần 1: Tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 86,4 gam - Phần 2: Tác dụng vừa hết với 35,3 gam Br2 Nồng độ % fructozơ dung dịch ban đầu A 16,2% B 32,4% C 39,6% D 40,5% Câu 3: Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 60% Dung dịch sau phản ứng chia thành hai phần Phần I tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu x mol Ag Phần II làm màu vừa đủ dung dịch chứa y mol brom Giá trị x, y A 0,24; 0,06 B 0,12; 0,06 C 0,32; 0,1 D 0,48; 0,12 Câu 4: Thủy phân m (gam) xenlulozơ môi trường axit Sau thời gian phản ứng đem trung hòa axit kiềm, sau cho hỗn hợp tác dụng hồn toàn với dung dịch AgNO3 NH3 thu m gam Ag Hiệu suất phản ứng thủy phân xenlulozơ A 80% B 66,67% C 75% D 50% Câu 5: Cho 50 ml dung dịch X chứa 3,51 gam hỗn hợp saccarozơ glucozơ phản ứng với lượng AgNO3 dung dịch NH3, thu 2,16 gam Ag Đun nóng 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch H2SO4 0,05M phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y, giả thiết thể tích dung dịch khơng thay đổi Nồng độ mol glucozơ có dung dịch Y là? A 0,10M B 0,25M C 0,20M D 0,15M Câu 6: Hỗn hợp X gồm glucozơ tinh bột chia thành hai phần Phần thứ khuấy nước, lọc cho nước lọc phản ứng với dung dịch AgNO3 dư/NH3 thấy tách 2,16 gan Ag Phần thứ hai đun nóng với dung dịch H2SO4 lỗng, trung hòa hỗn hợp thu dung dịch NaOH cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư)/NH3 thấy tách 6,48 gam Ag Giả sử phản ứng xảy hoàn tồn Hỗn hợp ban đầu có % khối lượng glucozơ tinh bột A 35,29 64,71 B 64,71 35,29 C 64,29 35,71 D 35,71 64,29 Câu 7: Có thể tổng hợp rượu etylic từ CO2 theo sơ đồ sau: CO2  Tinh bột  Glucozơ  Rượu etylic Tính thể tích CO2 sinh kèm theo tạo thành rượu etylic CO2 lúc đầu dùng 1120 lít (đktc) hiệu suất trình 50%; 75%; 80% A 149,3 lít B 289,0 lít C 112,0 lít D 373,3 lít Câu 8: Phản ứng tổng hợp glucozơ xanh sau:  C6H12O6 + 6O2 (∆H = 2813 kJ) 6CO2 + 6H2O  Nếu phút, cm2 bề mặt trái đất nhận khoảng 2,09 J lượng mặt trời cần thời gian để 10 xanh với diện tích 10 cm tạo 1,8 gam glucozơ Biết lượng mặt trời sử dụng 10 % vào phản ứng tổng hợp glucozơ A 18 Dodaihoc.com B 22 26 phút C 26 18 phút D 20 http://nguyentienhoan.com/ NGUYỄN TIẾN HOÀN BT CACBOHIĐRAT NÂNG CAO Câu 9: Cho m gam xenlulozơ tác dụng vừa đủ với 56,7 gam HNO3 có hỗn hợp HNO3 đặc H2SO4 đặc, tạo thành 97,2 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ đinitrat xenlulozơ trinitrat Giá trị m thành phần phần trăm khối lượng xenlulozơ đinitrat X A 40,5 61,11% B 56,7 38,89% C 56,7 61,11% D 57,6 38,89% Câu 10: Người ta điều chế cao su Buna từ xenlulozơ theo sơ đồ sau: Xenlulozơ 35% 80% 60% 100%    Glucozơ    C2H5OH    Buta-1,3- đien   Cao su Buna Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất cao su Buna A 25,625 Dodaihoc.com B 37,875 C 5,806 D 17,857 http://nguyentienhoan.com/ ... 61,11% D 57,6 38,89% Câu 10: Người ta điều chế cao su Buna từ xenlulozơ theo sơ đồ sau: Xenlulozơ 35% 80% 60% 100 %    Glucozơ    C2H5OH    Buta-1,3- đien   Cao su Buna Khối lượng...NGUYỄN TIẾN HOÀN BT CACBOHIĐRAT NÂNG CAO Câu 9: Cho m gam xenlulozơ tác dụng vừa đủ với 56,7 gam HNO3 có hỗn hợp HNO3 đặc H2SO4 đặc,... Glucozơ    C2H5OH    Buta-1,3- đien   Cao su Buna Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất cao su Buna A 25,625 Dodaihoc.com B 37,875 C 5,806 D 17,857 http://nguyentienhoan.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bài tập hóa CACBONHIDRAT NÂNG CAO, 10 bài tập hóa CACBONHIDRAT NÂNG CAO